Cuijkse brief aan de raad nu ook openbaar en steeds meer verzet tegen Bestuursakkoord!!!

SAMENWERKING (33)
De veel besproken Cuijkse college-brief is nu ook op de Cuijkse website te lezen omdat deze brief onderdeel uitmaakt van bespreking in de commissie bestuur.

Omdat het bestand niet geknipt en geplakt kan worden hier letterlijk weergegeven.
“Zoals U weet werken de colleges van het Land van Cuijk op tal van terreinen goed samen, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Dat is en blijft ook ons uitdrukkelijk streven.
Na het vastlopen van het traject van de ambtelijke samenwerking met de vijf gemeenten in 2009 zijn de drie gemeenten (Cuijk, grave en Mill) doorgegaan met een intergemeentelijke sociale dienst en recentelijk een gezamenlijke P en O. Ook op het terrein van de ICT is inmiddels sprake van geïntensiveerde samenwerking.
De colleges van de drie gemeenten hebben nu uitgesproken een substantiële stap te willen zetten door een gezamenlijke ambtelijke organisatie te gaan vormen. Dat is een duidelijke keuze om tot versnelling en verdieping van de samenwerking te komen. De keuze voor drie is heel nadrukkelijk geen keuze tegen de vijf. Integendeel. De samenwerking van de vijf blijft voor ons het perspectief.
Het is echter onze overtuiging dat via het natuurlijke groeiproces, zoals dat afgelopen twee jaar tussen de drie gemeenten op gang is gekomen, meer snelheid kan worden gemaakt. Dat is ook nodig om de kwetsbaarheid van de huidige organisaties op te vangen, de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden (en te krijgen) en de kosten waar mogelijk te beperken.
Er is op dit moment een notitie in de maak waarin de uitgangspunten voor de te vormen ambtelijke organisatie staat uitgewerkt. De notitie zal op 10 mei a.s. door ons college worden vastgesteld en op dezelfde dag zouden wij het seniorenconvent hierover willen bijpraten. De notitie wordt vervolgens bij uw raad in procedure gebracht.
Reden om u nu schriftelijk te informeren is gelegen in het feit dat dit nieuws zich sneller dreigt te verspreiden en wij willen voorkomen dat u – anders dan via ons college – dit bericht zou vernemen.
Graag zijn wij bereid om desgewenst een en ander toe te lichten in een extra seniorenconvent op woensdag 27 april om 20.00 uur.
Indien u prijs stelt op dit extra overleg, willen wij u vragen dit voor dinsdag 26 april a.s. via de mail kenbaar te maken bij de griffier.
Mocht die behoefte er niet zijn, dan komen wij over dit onderwerp met u te spreken op dinsdag 10 mei a.s.”
Hoogachtend B en W,
secretaris en burgmeester

Reactie.
Op 25 mei is deze brief onderdeel van bespreking in de commissie bestuur van Cuijk. Ook het bestuursakkoord wordt dan besproken. De gemeenten gaan op het VNG congres het VNG waarschijnlijk dwingen om verder te gaan onderhandelen. Ordinaire bezuinigingen worden op het bordje van de gemeenten gelegd. Ook de raad van Grave moet zich nog uitspreken over deze kwestie. KEERPUNT 2010 vindt het akkoord op dit onderdeel onaanvaardbaar.


Anja Henisch twittert: Huidig bestuursakkoord geeft gemeenten krappe financiele ruimte en een grote groep mensen minder kans op werk of zinvolle dagbesteding.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: