Overheid zou meer in huid van de ondernemer moeten kruipen.

Provinciale Omgevingscommissie (POC) ziet volop kansen voor Brabantse platteland 

Om de Brabantse plattelandseconomie te versterken, zou de overheid meer in de huid van de ondernemer moeten kruipen. Dat staat in het advies ‘Sjansen met kansen op het platteland’ van de Provinciale Omgevingscommissie (POC).
In plaats van mee te denken met de vele gepassioneerde ondernemers op het Brabantse platteland, is de overheid nu vaak te terughoudend en belemmert hierdoor ongewild de zo noodzakelijke ontwikkeling. De ondernemer van de toekomst is zich volgens de POC echter heel goed bewust van zijn omgeving en zal hier terdege rekening mee houden.
Het verdient aanbeveling dat de overheid meer meedenkt met, en ruimte geeft aan deze ondernemers, die vaak hun nek uitsteken en daarbij financiële risico’s lopen om nieuwe ontwikkelingen van de grond te krijgen.
Versterking
Aanleiding voor het POC-advies was de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Noord-Brabant 2010. Die propageert en stimuleert meer ruimte voor ontwikkelingen op het platteland, met behoud van de kernkwaliteiten van natuur en landschap. Ook de Agenda van Brabant wil een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat en voldoende ontwikkelingsruimte op het platteland creëren.
Dit waren redenen voor de POC om zelf eens dieper in het thema ‘versterking plattelandseconomie’ te duiken en daarover aan Gedeputeerde Staten een ongevraagd advies uit te brengen. Dit werd voorbereid door een werkgroep uit de Provinciale Omgevingscommissie, onder voorzitterschap van de heer Paul van Poppel, lid van deze commissie.
Verbinding
De POC signaleert dat er gewerkt dient te worden aan de (natuurlijke) verbinding tussen consument en producent, maar ook aan de band tussen (stads)bewoners en het platteland.
Het platteland moet weer van ons samen worden!
De POC ziet volop kansen als de Brabantse overheid, bedrijfleven en bewoners de handen in één slaan en gezamenlijk een keuze maken voor een duurzaam en gezond Brabant.
De commissie ziet dit als een gouden kans als de provincie onder deze noemer vermarkt kan worden. Brabantse producten (voedsel, productiewijze, recreatie en dergelijke) kunnen aan dit nieuwe profiel opgehangen worden. De Brabander zal weer trots kunnen zijn om Brabander te zijn: er is een natuurlijke verbinding tussen consument en producent.
De bedrijven, die economische voordelen zien van dit nieuwe profiel, zullen hun bedrijfsvoering aanpassen, bewogen worden om duurzamer en gezonder te produceren.
De voordelen voor mens en dier zijn natuurlijk!
Staalkaart
Een deel van het voorbereidende werk bestond uit interviews met de initiatiefnemers van 18 interessante economische activiteiten op of ten nutte van het Brabants Platteland.
Deze interviews geven een goed inzicht in de drijfveren en handelwijzen van deze ondernemers. Dit leverde een soort staalkaart van aanbevelingen op, waarvan overheden goed gebruik kunnen maken in hun bijdragen aan de versterking van de plattelandseconomie.
 Het advies van de Provinciale Omgevingscommissie Noord-Brabant aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is te downloaden via www.pocbrabant.nl


Provinciale Omgevingscommissie Noord-Brabant
De Provinciale Omgevingscommissie (POC) is een onafhankelijk adviescommissie van het provinciebestuur van Noord-Brabant. De POC wordt vooraf door Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten gehoord over visies, plannen, verordeningen en maatregelen die van wezenlijke betekenis zijn voor het provinciale beleid inzake de fysieke leefomgeving.  Het terrein waarover de commissie kan adviseren is zodanig ruim omschreven dat het brede integrale karakter van de commissie tot zijn recht kan komen. Dit komt ook tot uiting in de benaming van de commissie. Van wezenlijk belang zijn in ieder geval de strategische beleidsplannen van de provincie op het fysieke terrein, zoals het provinciale waterplan, de structuurvisie RO, het milieubeleidsplan en het provinciale verkeer- en vervoersplan.

De commissie is ook bevoegd Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten uit eigen beweging van advies te dienen over wezenlijke vraagstukken die betrekking hebben op het provinciale beleid inzake de fysieke leefomgeving.

Samenstelling
Voorzitter van de POC is de heer F. Slangen. In de commissie zitten verder vertegenwoordigers van de ministeries van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, drie vertegenwoordigers van de Vereniging van Brabantse Gemeenten, een vertegenwoordiger van de Noord-Brabantse Waterschapsbond, een vertegenwoordiger van de Kamers van Koophandel in Noord-Brabant, een deskundige op het terrein van milieu, aangewezen door de Stichting Brabantse Milieufederatie (BMF), een deskundige op het terrein van natuur, aangewezen door Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Brabants Particulier Grondbezit en de Vereniging Natuurmonumenten, een deskundige op het terrein van de land- en tuinbouw, aangewezen door de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), een deskundige op het terrein van toerisme en recreatie, aangewezen door het Toeristisch Ondernemers Platform Brabant (TOP), een deskundige op het terrein van mobiliteit , aangewezen door de ANWB, een deskundige op het terrein van wonen en stedelijke vernieuwing, aangewezen door Aedes, vereniging van woningcorporaties, een deskundige op het terrein van cultuur/monumenten, aangewezen door Erfgoed Brabant en een deskundige op het terrein van sociale ontwikkeling, aangewezen door het PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant.
P.S. Dit advies van de POC kan zo in Grave ter harte genomen worden. Zie de ervaringen rond: Prinses Margriet, Scheepswerf, Litjens, Wisseveld, de Bons, Weekmarkt, Kermis, Parkeerbeleid, Parkmanagement, Bezoekersmanagement, Binnentuin, Visie en Missie enz..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: