Samenwerking in het Land van Cuijk en in de Noordelijke Maasvallei. Fractievoorzitters praten met elkaar. Speech burgemeester van Mill. Brede School, sport project.

Wiggers de Vries van PK (Progressieve Kombinatie) uit Boxmeer wil dat Boxmeer meer regionaal gaat denken. Hij gaat dat  aankaarten tijdens een vergadering op 9 februari van de fractievoorzitters in het Land van Cuijk.
Daar profiteert in het Land van Cuijk juist Boxmeer van. Volgens Maarten Wiggers de Vries  is in deze regio de gemeente Boxmeer een krimpgemeente en daardoor afhankelijk van de omliggende gemeenten.
“Maar burgemeester en wethouders denken nog steeds in termen van bevolkingsgroei. Boxmeer en andere gemeenten in het Land van Cuijk zouden juist van elkaar moeten profiteren en hun voorzieningen op elkaar moeten afstemmen.” 
Bron: de Gelderlander

Ter aanvulling: deze bijeenkomst is het gevolg van het aannemen van een Graafse motie tijdens de laatste begrotingsbehandelingen. De griffiers uit het Land van Cuijk hebben deze unieke bijeenkomst voorbereid. Via de Graafse griffier Jos Roelofs is deze actie uitgezet. Burgemeesters en secretarissen reageerden afwijzend op dit overleg en komen met een eigen bijeenkomst. KEERPUNT 2010 hoopt dat alle fractievoorzitters uit het Land van Cuijk deze gelegenheid te baat nemen om gezamenlijk tot een “plan van aanpak” te komen waar de diverse college’s mee aan de slag moeten gaan
erste bijeenkomst regionale samenwerking combinatiefuncties Land van Cuijk

Eind 2010 kunnen de vierde en laatste tranche gemeenten intekenen om deel te nemen aan de Impuls Brede school, Sport en Cultuur, of wel de combinatiefuncties. Voor deze, veelal kleine gemeenten is het een hele opgave om het toegewezen aantal combinatiefunctionarissen te realiseren.
Op 27 september jl. hebben beleidsmedewerkers van een aantal gemeenten in het Land van Cuijk onder leiding van Sportservice Noord-Brabant gesproken over de mogelijkheden van regionale samenwerking bij de combinatiefuncties. 
Sportservice Noord-Brabant ondersteunt een aantal gemeenten in het Land van Cuijk bij de totstandkoming van combinatiefuncties. Tijdens gesprekken met deze gemeenten is gebleken dat het realiseren van bijvoorbeeld 1,9 fte combinatiefunctie, voor een gemeente met 12.000 inwoners een zware opgave is. Met name het vinden van de benodigde co-financiering is in deze tijd van bezuinigingen voor de gemeenten een knelpunt. Deze gemeenten twijfelen dan ook of zij wel gaan deelnemen aan de Impuls.
Vandaar dat Sportservice Noord-Brabant het initiatief heeft genomen om samen met de gemeenten in het Land van Cuijk te kijken of er mogelijkheden zijn om gezamenlijk deel te nemen aan de Impuls. Op 27 september jl. hebben beleidsmedewerkers van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert, Sint Anthonis en Bergen (Limburg) deze mogelijkheden verkend. Conclusie uit het overleg was dat er zeker voordelen te behalen zijn door regionale samenwerking.
Enkele voordelen kunnen zijn:
– eenmalig afspraken maken met organisaties die werkzaam zijn over de gemeentegrenzen heen, zoals welzijnswerk, schoolbesturen en culturele instellingen;
– het gezamenlijk realiseren van het aantal fte dat één gemeente volgens de regeling moet halen (alles-of-niets regeling);
– per gemeente is minder co-financiering nodig omdat minder fte kan worden gerealiseerd.
In december 2010 wordt een tweede bijeenkomst georganiseerd. Dan zal bekend zijn welke vierde tranche gemeenten daadwerkelijk getekend hebben voor deelname aan de Impulsregeling. Ook wordt dan afgesproken welke concrete vervolgstappen wenselijk zijn op weg naar regionale samenwerking met betrekking tot combinatiefuncties in het Land van Cuijk.
KEERPUNT 2010: Gaat Grave meedoen aan dit mooie traject?

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Mill.
Samenwerken is het toverwoord dat in vele nieuwjaarstoespraken te beluisteren valt; of dat nu een bijeenkomst van de politie is (één nationale politie, tien regio’s) of van de Industriële Kring in onze regio (krachtig appèl op samenwerking binnen de Noordelijke Maasvallei) of de nieuwjaarstoespraken van collega-burgemeesters. Mijn vurige wens voor 2011 is dat het niet alleen bij uitgesproken woorden blijft maar deze ook omgezet worden in daden.
De inwoners van onze regio verdienen een krachtdadig bestuur dat succes maakt van de vele perspectieven die deze regio kent. Niet voor niets vroegen de verschillende gemeenteraden bij de begrotingsbehandeling in november 2010 om deze daadkracht; er is voldoende geschreven en gezegd! Het gaat nu vooral om het boeken van resultaat. Bijval krijgt deze oproep ook uit het Limburgse; de Gennepse VVD vraagt het college van Gennep snel samenwerking met het Land van Cuijk te zoeken om ‘niet de boot te missen’  en ook het CDA-Limburg is van mening dat het Limburgse provinciaal bestuur de samenwerking van de drie Noord-Limburgse gemeenten met het Land van Cuijk verder moet stimuleren en faciliteren. Het economisch tij voor Nederland en onze regio trekt aan, voorzichtig steekt optimisme op en de afstand tussen Cuijk en Boxmeer lijkt, mede dankzij de door hen beide georganiseerde Open Tafel Conferentie in het najaar van 2010, kleiner dan ooit tevoren. Een beter moment om te oogsten is nauwelijks denkbaar! Laten we met elkaar deze handschoen dan ook oppakken en elkaar verbinden!!

Gelderlander 28-12-10; Politiek zet vaart achter samenwerking
Samenwerking gemeenten Land van Cuijk moet nu goed op gang gebracht worden, vinden gemeenteraden.

– Burgemeesters en wethouders moeten overleg intensiveren.
– Plan: als Land van Cuijk optrekken tijdens Floriade 2012.

LAND VAN CUIJK – Gemeentelijke samenwerking in het Land van Cuijk moet snel en goed op gang worden gebracht.
Politici van de verschillende gemeenteraden willen zich hier voor inzetten. Het is de bedoeling dat ze in het voorjaar van 2011 met elkaar over dit onderwerp in debat gaan. De raden zijn ontevreden over de samenwerking tussen de gemeenten zoals die tot nu toe loopt.
Tijdens de recente behandeling van de begroting voor volgend jaar klaagden veel politieke partijen al over het gebrek aan samenwer king. In tal van gemeenten wer den moties aangenomen om burgemeesters en wethouders te bewegen het overleg te intensiveren.
De raden willen nu spijkers met koppen slaan. De fractievoorzitters van alle partijen in de vijf gemeen ten komen op 9 februari al bijeen om een programma voor het debat voor te bereiden.
Volgens de gemeenteraden is intensievere samenwerking hard no dig. Gemeenten krijgen namelijk steeds meer taken terwijl de inkomsten via het rijk afnemen. Daarnaast zijn ze van mening dat samen optrekken een goede manier is om ‘de regio op de kaart te zetten’. Eerder noemde Brabants gedeputeerde Ruud van Heugten samenwerking voor het Land van Cuijk al ‘ bittere noodzaak’.
De burgemeesters hebben inmiddels al een samenwerkingsidee ge­presenteerd: als Land van Cuijk op trekken tijdens de Floriade 2012.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: