Klussenlijst voor het college; met dank aan Leo de Vreede.

Replieken: klussenlijst
Hier dan het lijstje met zaken die het college in de toekomst aan de orde wil stellen. Alleszins reden een programma te maken voor de raadsagenda’s in 2011.

 

Continu 
Planning en rapportage beheerplannen naar raad
Nog in 2010
Direct
Raadsledennieuwsbrief MFC (is verschenen).
Eindrapportage Bouwen binnen strakke Contouren ter inzage raadsleden.
Evaluatie subsidie kunstzinnige vorming scholen.
Informeren over evaluatie kermis 2010.
November
Presentatie plan Bekaf !! Uitvoering 2011.
December 2010 
Bekendmaken subsidies IDOP kerkdorpen.
Medio december 
Stand van zaken MFC.
14-12-2010 besluitvormende vergadering
Hogere kosten MFC.
Parkeernota.
Nog dit jaar
Uitsluitsel over Marechaussecomplex.
Eind 2010/begin 2011
Convenanten met wijk- en dorpsraden.
2011
Ergens in het jaar
Heroverwegen structurele ondersteuning stichting kinderfolklore.
Masterplan Volkshuisvesting en Leefbaarheid actualiseren, daarin visie starterswoningen opnemen.
Een actualisatie van de structuurvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van Grave wordt voorbereid
VVV naar oude stadhuis.
01-01-2011 
Nieuw bestuur Quadrant. Beheer bij derde partij?
Begin 2011
Informatie over aanpak Wisseveld
Eerste kwartaal 2011
Bestemmingsplannen kerkdorpen start centrum en wijken .
Nieuwe borden voor evenementenseizoen 2011 (Begint dat met carnaval?)
Eerste burap 2011
Effecten liquiditeitenplanning.
Budget incidentele uitgaven .
Voorjaar
Actualisering nota jeugdbeleid incl. jongerenplatform .
Kadernota
Bewaakte fietsenstalling.
Bezuinigingsvoorstellen.
Na zomervakantie
Uitwerking “We have a dream”; wijk- en dorpsraden worden er bij betrokken.
Laatste kwartaal
Bestemmingsplan Buitengebied.

01-01-2012

Projectbureau in eigen organisatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: