KEERPUNT 2010 inbreng voorbereidende vergadering 9 december.

Voorbereidende vergadering op 7 december 2010
1. Opening en voorstelronde
2. Vaststelling van de agenda.
KEERPUNT 2010 wil een agendapunt gladheidsbestrijding toevoegen. Voorzitter Piet Vollenberg voegt agendapunt 11 aan de agenda toe.
3. Spreekrecht publiek.
 • Ben en Jan Litjens,van de firma Litjens uit Escharen, blikken terug en kijken vooruit.
 • Piet Thijs en Leny van Lieshout geven hun visie op het Parkeerbeleidsplan. 
 • Leo de Vreede spreekt in over de zaak Gerri en Theo Gerrits/gemeente  
       Grave. Leo’s inbreng kunt U verderop integraal lezen.
4. Lijst van ingekomen stukken en mededelingen.
Jacques:  
1. Brieven 2 en 3 VNG;
Terugkoppeling naar de raad en het college.
Tijdens de Buitengewone  Algemene Ledenvergadering van de VNG in Utrecht heb ik als enige afgevaardigde van het hele Land van Cuijk tegen het bestuursvoorstel voor grote opschaling binnen het Huis van Thorbecke gestemd. Ook het amendement om de contributieverhoging aan te passen kreeg bij de digitale stemming de steun van Grave.
2. brieven 11 en 13 inzake stadstuin Theo Gerrits. 
 
Zie verderop op de homepage..
3. brief 7 van de watersportvereniging Stuw.

Reactie van het college? Deze brief is nog in behandeling

  
5. Parkeerbeleidsplan
      
Jacques:
” KEERPUNT 2010 complimenteert onze beleidsmedewerker Maurice Roefs en zijn assistente Lara Verhagen voor het geleverde werk. Het bewijs is hiermee geleverd dat voorstellen van eigen mensen ook prima voorstellen kunnen zijn. Wat KEERPUNT 2010 betreft moeten we die lijn doortrekken.
Ook is het inschakelen van de Klankbordgroep een goede zaak geweest. De leden van de groep hebben een prima bijdrage geleverd. KEERPUNT 2010 steunt hun voorstel om een breed gedragen Verkeersadviesgroep in het leven te roepen.

Inhoudelijk:
KEERPUNT 2010 vond het een gemiste kans van interesse belonen dat 10 betrokken burgers vorige week teleurgesteld weggestuurd werden omdat het een zgn. werkoverleg betrof. De fractievoorzitters moeten in het presidium duidelijker afspraken maken over de status van bijeenkomsten. Via de leden van de Klankbordgroep werd ook de indruk gewekt dat de bijeenkomst, waarvoor zij ook waren uitgenodigd. openbaar was.

KEERPUNT 2010 KAN ZICH VINDEN IN HET VOORSTEL. 
 1. Eerst de frictiepunten aan pakken.
 2. Vervolgens de tussendoelstelling 2013 aanpakken.
 3. Tenslotte de aanpak van grote parkeerterreinen.
 4. Onze fractie wil zo snel mogelijk op het voormalig ULO/Merletterrein een tijdelijk parkeerplaats aanleggen.

Vragen om het debat op gang te krijgen: 
Welke 5 plekken hebben de voorkeur van de fracties?
Welke parkeerplaatsen zijn onbespreekbaar?
De diverse fracties hielden hun kaarten nog tegen hun borst. KEERPUNT 2010 doet niet geheimzinnig over hun standpunt zoals u hierboven kunt zien!!! In de besluitvormende radsvergadering zullen we de vraag nogmaals aan onze collega’s voorleggen. Ook over het wel of niet parkeren op de Loswal willen we nu een uitspraak van de gemeenteraad.

Vragen en opmerkingen: 
 • Extra aandacht voor campers.
 • Kost het onderzoek parkeerdrukmeting nu 10.000 euro of 25.000 euro?
 • Antwoord: 25.000 euro.
 • Weinig inhoud gegeven aan het fietsbeleid. Overwegen met amendement te komen om al in 2011 met Plan van Aanpak te komen waarin fietsenstallingen enz. geregeld is.
 • Hebben de leden van de Klankbordgroep voldoende met hun achterban kunnen overleggen?
 • Komt er een Verkeersadviesgroep Nieuwe Stijl?
 • Antwoord: ja, zo snel mogelijk en zo breed mogelijk.

Suggesties:
 • Maak meer gebruik van  de gezamenlijke parkeerkelder Mooiland/gemeente Grave. In de weekenden en ‘s avonds staat deze ongebruikt!!!
 • Maak in straten die zich er voor lenen schuine insteekvakken. Bijv. Arnoud van Gelderweg en Oliestraat.
 • Maak een tijdelijk apart parkeervak voor bouwvakkers van de projecten Maaszicht en Hart van Grave op het voormalig Coxterrein.
 • Onderzoek het CDA voorstel om een voetgangersbrugophaalbrug in de Havenmond te leggen zodat werknemers van de Scheepswerf en anderen snel op de werf kunnen zijn en de Loswal ontlast wordt.
 6. Aanpassing verordening mobiliteitsfonds/nota mobiliteitsfonds.
Nel Schuts:

KEERPUNT 2010  vindt de aanpassing van de verordening mobiliteitsfonds een heikele kwestie. 

Waar hebben we het over:
Een ondernemer of particulier bouwt of breidt een winkel of woning uit waarbij hij volgens de parkeernorm te weinig parkeerruimte kan realiseren. Hij moet variërend minimaal € 6.000,00 en maximaal € 10.000,00 aan de gemeente betalen, die dan de verplichting op zich neemt om binnen 10 jaar alsnog het benodigde aantal parkeerplaatsen op een alternatieve locatie te realiseren. 

Vragen daarbij: 

 • Hoe kan er geparkeerd worden in die periode van 10 jaar?
 • Kan die periode ook 5 jaar worden?
 • Hoe kan degene die betaalt controleren of de gemeente aan zijn verplichting voldoet?  Ofwel: 
 • Krijgt de degene die betaalt te horen dat de gemeente aan zijn verplichting waar en wanneer heeft voldaan?
Andere vragen:
 • Heeft de verordening consequenties voor de nieuwbouw van Maaszicht; en voor het plan van Dongen?
 • In de kerkdorpen is nauwelijks parkeernood. Is het reëel om de

           mensen daar voor elke fictieve parkeerplaats € 6.000,00 te laten
           betalen. 

 • Blz. 3 van de verordening: art. 5:  punt 2 en 3 zijn identiek – dubbel vermeld.  

 • Blz. 3-4: In de parkeerbalans wordt, behalve het bouwplan, rekening  gehouden met de parkeergevolgen van bestaande functies, bouwplannen die gerealiseerd worden en bouwplannen die onderdeel uitmaken van het jaarlijks door de gemeenteraad vast te stellen lijst van geprioriteerde bouwplannen. Is dat laatste reëel en juridisch zuiver?  Plannen kunnen wijzigen of ingetrokken worden.

 • Blz. 3-4  Art. 10 Slotbepalingen. De aanvrager van een bouwvergunning heeft – tot het van kracht worden van de nieuwe verordening de keuze tussen ’t oude en het nieuwe regiem. 

 • Vraag is of de aanvrager erop wordt geattendeerd, dat die keuzemogelijkheid bestaat.

 • Kan de raad jaarlijks inzage krijgen omtrent alle ontvangsten en uitgaven van het mobiliteitsfonds. 

 • Burap: Voor 12 parkeerplaatsen aan de Mgr. Borretweg 17 is een bijdrage ontvangen van € 30.000,00 dat is € 2.500,00 per parkeer -plaats. Wordt – bij aanname van de nieuwe verordening – in een soortgelijk geval – dit bedrag meer of minder? Volgens ons: 12 keer 6.000 euro is 72.000 euro!!!

 • Hebben Graveon, Horecavereniging, Graafse Straatjes en Wijk en dorpsraden hun visie op dit stuk gegeven?
Rest van de agenda op dinsdag 14 december 2010 om 19.00 uur.
7.  Actualisering Bouwverordening   –   geen vragen.  
8. Benoeming accountant.   –  is eerder toe besloten  – samen met       gemeenten in het Land van Cuijk via presidium en auditcommissie  overlegd. VPGrave en TROTS hebben principiele bezwaren en zullen tegenstemmen.
  
9. 2e Burap.
Jacques:


De gunstige cijfers van de Tweede Burap worden ingehaald door de sombere cijfers die gepresenteerd zijn in de auditcommissie. Grave moet per jaar 500.000 euro bezuinigen; bovenop de 300.000 euro komt nog eens 200.000 euro!!

Het raadslid Bos (VVD) gaat zelfs zover dat hij oproept de politieke verschillen opzij te zetten om het faillissement van Grave te voorkomen!! 

KEERPUNT 2010 wil nog antwoord op twee vragen hebben:

1. In het stuk staat  op blz. 23 onder het kopje economische aangelegenheden dat er bij de komst van de economische nota een nulmeting gehouden zal worden onder ondernemers. Die nota komt er tocht niet?? 

2. In het stuk staat op blz. 42 onder het kopje algemene middelen dat er 60.000 euro voor functiewaardering en 20.800 voor scholing wordt weggezet. Is het aangenomen amendement van de VVD, waar VVD wethouder Adams mordicus tegen was, hierin verwerkt?
10. Vragen: 
Jacques: ” Stand van zaken uitvoering weekmarktmotie” Gaat het college de aangenomen motie uitvoeren?” Tot 1 april heeft het college de tijd gekregen om met een reactie te komen. Dus laat de “kip” nog maar even broeden.
11. Gladheidsbestrijding.
 • evaluatie afgelopen vorstperiode; complimenten buitendienst die zelfs afgelopen zaterdagnacht om 4 uur nog bezig was.
 • meer accent leggen op looproutes naar scholen en bushalten.
 • blindegeleidstrook richting bushalte sneller zichtbaar maken. 
 • trottoirs bruggen zijn spiegelglad, uitwijken naar de weg om veilig te lopen.
 • burgerinitiatief bewoners Infirmerie honoreren.
 • Bergeijk schakelt met succes burgers in.
 • VNG doet ook een beroep op de burgers.

12. Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: