Grave probeer uit deze ruit mee te plukken!!!!

Investeringen voor toekomst van Brabant

Provinciale Staten akkoord met investeringen Agenda van Brabant

Provinciale Staten zijn vrijdag 10 december 2010 akkoord gegaan met de investeringsstrategie ‘Brabant investeert in de toekomst’. De investeringen vinden plaats op het gebied van energietransitie, sport, de kandidatuur van BrabantStad als Culturele Hoofdstad 2018, cultureel erfgoed en landschappen. Het is een uitwerking van de Agenda van Brabant, de ambitie van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten om Brabant ook in de toekomst tot de topregio’s op het gebied van kennis en innovatie te laten behoren.

Provinciale Staten zullen later beslissen over concrete investeringsvoorstellen van GS. Ook behielden zij zich de mogelijkheid voor om, als dat aan de hand van concrete voorstellen nodig blijkt te zijn, flexibel om te kunnen gaan met de nu indicatief aangegeven budgetten.
De investeringen in grootschalige cultuurhistorische complexen en landschappen van allure, werden unaniem aangenomen door PS.

Investeringen
Het geld voor de investeringen komt uit de opbrengsten van de verkoop van aandelen Essent. De investeringen waarmee Provinciale Staten nu akkoord zijn, vormen een eerste tranche met een maximum van € 300 miljoen. Het gaat om de volgende investeringsdomeinen:
– Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid;
– 2018Brabant: De kunst van het samen leven (BrabantStad Culturele Hoofdstad);
– Olympisch Plan Brabant: versterking sportinfrastructuur;
– Grootschalige cultuurhistorische complexen;
– Landschappen van allure.

Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid
Hierbij wordt geïnvesteerd in zonne-energie (solar), biobased economy en elektrisch rijden. De totale investering is € 71 miljoen. Met deze investering wil de provincie haar internationale concurrentiepositie verbeteren. Dit zorgt, met de komst van nieuwe bedrijven en de omschakeling van bestaande bedrijven naar nieuwe technologieën, voor een toekomstbestendige werkgelegenheid. Tegelijk dragen deze ontwikkelingen bij aan de verduurzaming van het energie- en grondstoffengebruik.

BrabantStad Culturele Hoofdstad
Met het beschikbaar stellen van maximaal € 50 miljoen investeert de provincie in de culturele infrastructuur ter versterking van het culturele klimaat in Brabant om met BrabantStad de titel Culturele Hoofdstad van Europa in 2018  binnen te halen. De provincie pakt dit samen op met de BrabantStad-steden Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Deze zijn nu, na de beslissing door Provinciale Staten, zelf aan bod om te beslissen over de noodzakelijke cofinanciering.
In 2012 wordt een bidbook aangeboden, waarmee BrabantStad haar officiële kandidatuur bekrachtigt.

Olympisch plan Brabant; versterking sportinfrastructuur
€ 40 miljoen is beschikbaar gesteld om de regionale voorzieningen op het gebied van talentontwikkeling, topsportaccommodaties, sportevenementen en gehandicaptensport te versterken. Doel is om het sportklimaat in Brabant te versterken zodat Brabant bijdraagt aan de nationale ambitie uit het Olympisch Plan 2028 om in 2016 in Nederland een sportklimaat op olympisch niveau te hebben. Dit zou kunnen leiden tot kandidaatstelling van Nederland voor de Olympische Spelen in 2028.

Grootschalige cultuurhistorische complexen
Het doel is om cultuurhistorische waardevolle complexen opnieuw te ontwikkelen, door er bijvoorbeeld ‘pleisterplaatsen’ voor de kenniseconomie van te maken. Hier gaat het om een investering van € 61 miljoen. De provincie kan door gerichte investeringen bijdragen aan een zorgvuldige herbestemming van voor Brabant kenmerkend erfgoed. Opgave is om het erfgoed te plaatsen in het licht van de kenniseconomie en hierbij de identiteit van Brabant op een vernieuwende manier te behouden.

Landschappen van allure
De provincie gaat € 56 miljoen investeren om de drie provinciale landschappen – De Brabantse Wal, Het Groene Woud en De Maashorst – te ontwikkelen tot drie toplocaties als het gaat om het beleven en ervaren van natuur en landschap in Brabant. Hoogwaardige landschappen zijn complementair aan de sterke en innovatieve stedelijke landschappen: samen vormen zij een essentiële vestigingsfactor én een waardevol bezit voor de complete kennis- en innovatieregio die we nastreven.

Spaar- en investeringsfonds wegeninfrastructuur
Naast bovengenoemde vijf investeringen hebben PS op 11 november al ingestemd met een ‘spaar- en investeringsfonds wegeninfrastructuur’ van maximaal € 750 miljoen. Dit fonds wordt nader uitgewerkt in het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (BMIT) 2012-2016 waarover PS in november 2011 zullen beslissen. Vooruitlopend daarop hebben PS op 10 december ingestemd met een overbruggingskrediet van € 20 miljoen voor de N279 Noord (’s-Hertogenbosch – Veghel).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: