De zaak Gerri en Theo Gerrits/gemeente Grave. Stand van zaken volgens wethouder Adams en inspraak Leo de Vreede.

Tijdens de voorbereidende vergadering van de Graafse gemeenteraad heeft KEERPUNT 2010 bij het agendapunt ingekomen stukken aan het college vragen gesteld over de zaak Gerri en Theo Gerrits/gemeente Grave. De wethouder vertelde dat er nog geen sprake is van handhaving en dat het college volgende week een besluit neemt naar aanleiding van bevindingen van het ambtelijk apparaat.
Bij het agendapunt spreekrecht hield Leo de Vreede onderstaand onthullend betoog:
Geachte leden van de raad,. College en andere toehoorders.
Mijn onderwerp is de stadstuin van Theo en Gerri Gerrits. Eigenlijk hadden zij hier zelf willen staan, maar zij hadden al andere afspraken en hebben daarom mij gevraagd hun boodschap aan u over te brengen.
Op de agenda van deze vergadering staat bij de ingekomen stukken een tweetal brieven over de stadstuin. Op de site van Keerpunt 2010 staat vermeld dat die fractie wil worden geïnformeerd over de stand van zaken. Die informatie zou de familie Gerrits ook graag krijgen, maar het is bij u regel dat vragen over ingekomen stukken schriftelijk worden ingediend en worden beantwoord. De informatie blijft daardoor beperkt tot uw kring. 
Aangezien het niet uitgesloten is dat de wetenschap over de gang van zaken bij ambtelijk apparaat, bestuur en bij de familie Gerrits niet gelijk is wilden zij van deze gelegenheid gebruik maken om u op de hoogte te stellen van hetgeen zij inmiddels van deze zaak weten.

Al sinds de tweede helft van de 80-er jaren hebben zij in het pand Maasstraat 21 naast een woning een woongalerie, een winkel dus. Bij de wijze waarop die winkel wordt geëxploiteerd behoort de stadstuin, die in de loop der jaren een aantal veranderingen heeft ondergaan. Alles in de veronderstelling dat dit allemaal paste in het beleid dat de gemeente voorstaat. Daarvoor zijn ook legio aanwijzingen te beginnen met het feit dat de winkel door de toenmalige burgemeester is geopend. Degenen die zich deze burgemeester nog herinneren weten dat hij dat nooit zou doen als die winkel onrechtmatig zou zijn. De stadstuin is voor velen een extra attractie of in ieder geval een aantrekkelijke merkwaardigheid.  

Nooit is de familie Gerrits benaderd omdat een en ander in strijd zou zijn met de regels.

U begrijpt hun verbazing en schrik bij de ontvangst van de brief namens het college van 13 oktober 2010 waarin kortweg werd medegedeeld dat zowel winkel als tuin in strijd zijn met de voorschriften van het bestemmingsplan en dat als de zaak niet binnen zes weken in orde zou worden gebracht de gemeente handhavend zou optreden. Ook werd nog meegedeeld dat dit slechts een aankondiging was en dat er nog geen bezwaar kon worden gemaakt. Hen resteerde dan ook aanvankelijk niets dan in eigen stijl te reageren, hetgeen aan de buitenwereld niet onopgemerkt is voorbijgegaan. Wel is er een gesprek met een ambtenaar geweest. Raadslid Bos was bij hierbij aanwezig. In dit gesprek werd wel de indruk gewekt dat de winkel niet in het geding zou zijn. 

Er is echter van het besprokene niets vastgelegd en er zijn ook geen afspraken gemaakt. 

Daarom heeft de familie Gerrits toch op de brief van het college gereageerd. Door niet de zes weken af te wachten zou ook tijd kunnen worden gewonnen en de onzekerheid minder lang duren. 

In deze brief van 10 november is er, naast verbazing over de gang van zaken, op gewezen dat het bestemmingsplan, inmiddels 30 jaar oud, wel degelijk via een ontheffingsregeling een gebruik als winkel mogelijk maakt en dat daarvan ook gebruik was gemaakt. De huidige opvattingen over wat in een tuin mag zijn heel anders dan 30 jaar geleden. In overleg zou er daarom best uit kunnen worden gekomen. Aangezien het bestemmingsplan toch moest worden herzien zou dit overleg prima in dat kader kunnen plaatsvinden. Spoedshalve is de wethouder RO, de heer Daandels rechtstreeks een afschrift gemaild. Op deze brief kwam de gebruikelijke ontvangstbevestiging met de mededeling dat er naar werd gestreefd de brief binnen 8 weken te beantwoorden en door bureau handhaving zou worden behandeld. Dit verbaasde de familie Gerrits wel omdat naar hun mening de kwestie nog in het RO-traject verkeerde en ook stond in de brief van 13 oktober dat het handhavingtraject wel werd aangekondigd maar nog niet was ingezet.
Op grond van de ontvangstbevestiging werd aangenomen dat de termijn van 6 weken na 13 oktober van de baan was. Alleen al beleefdheidshalve zou eerst  de brief van 10 november moeten zijn beantwoord alvorens de formele handhaving kon worden gestart. En voor het beantwoorden had het college 8 weken na 10 november uitgetrokken.

Toch belde op 25 november, nagenoeg exact 6 weken na 13 oktober een ambtenaar aan die meedeelde dat hij de tuin had geïnspecteerd en geconstateerd dat de zaak niet in orde was. Hij wees erop dat de familie Gerrits de kans liep dat het college dit op hun kosten zou doen.

Naar aanleiding van dat bezoek zijn diezelfde dag in een mail de wethouders RO en handhaving rechtstreeks benaderd en is nogmaals verzocht om overleg. Daarop is van geen gemeentezijde geen reactie meer vernomen. Het laatste contact tussen gemeente en familie Gerrits was dus op 25 november en kwam van de familie Gerrits

Ook is intussen de  rechtsbijstandsverzekering van Gerrits geïnformeerd. Die heeft op 24 november bij de gemeente informatie opgevraagd.

Omdat via de ingekomen stukken de zaak wellicht deze avond aan de orde zou komen heeft mevrouw Gerrits de verzekering gevraagd of men al iets van de gemeente had gehoord of gezien. En ja, reeds op 29 november had de gemeente een antwoord gestuurd. Voor de gevraagde informatie werd de verzekering verwezen naar de gemeentelijke website, maar de slotopmerking trok meer hun aandacht. Ik citeer letterlijk:

Momenteel is ter plaatse een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. De verwachting is dat een eerste ontwerp ongeveer in maart of april 2011 ter visie gelegd zal worden. Waar mogelijk zal qua handhaving geanticipeerd worden op het nieuwe bestemmingsplan, althans voor zover dat voor uw cliënt gunstiger is. Het zou immers niet correct zijn om nu handhavend op te treden tegen strijdig gebruik dat binnen afzienbare tijd gelegaliseerd zal zijn.

Wat de gemeente nu wel aan de verzekering berichtte, maar nog niet aan Gerrits  past heel goed in hetgeen aan de gemeente op 10 november is voorgesteld. Aangenomen mag toch worden dat over een nieuw bestemmingsplan voor de binnenstad met bewoners van en ondernemers in de binnenstad, dus ook met Gerrits, vooraf overleg wordt gevoerd. En uiteindelijk is het de raad die dan bepaalt of wat zij inhunpand deden en graag zouden willen blijven doen past in het gemeentelijk beleid. Gezien de reacties de afgelopen 20 jaar en ook onlangs is daar wel vertrouwen in.

Eigenlijk kan deze kwestie nu heel snel in het goede spoor worden gezet. Wel blijft de vraag waarom de gemeente deze zaak juist op dit tijdstip en op deze wijze heeft aangepakt. Wat de gemeente nu aan de verzekering meedeelde was voor 13 oktober ook al bekend en had toch ook al eerder rechtstreeks kunnen worden besproken. Dat had een hele hoop tijd en commotie aan beiden kanten voorkomen.

Ik dank u voor uw aandacht.

P.S. De accentuering, vetter  en schuin  afdrukken, zijn gedaan door de webmaster!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: