Agenda’s vergaderingen dinsdag a.s.

 Voorbereidende vergadering.
Aan de deelnemers van de Voorbereidende Vergadering van dinsdag 14  december  2010.  
 De vergadering wordt gehouden in het stadhuis Grave. Van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Tijdens de vergadering zullen de op de agenda vermelde bespreekpunten aan de orde komen
Agenda voor de Voorbereidende Vergadering van dinsdag 14 december 2010.
1.     Opening en voorstelronde
2.     Actualisering Bouwverordening
3.     Benoeming accountant
4.     2e Burap 2010
5.     Vragen
6.     Gladheidbestrijding ( ingebracht door Keerpunt 2010)
7.     Sluiting

Besluitvormende raadsvergadering 

Dinsdag  14 december 2010 in het stadhuis Grave om 20.00 uur.

1.     Opening en trekking stemmingscijfer
2.     Vaststellen agenda
3.     Vragen
4.     Algemeen spreekrecht
5.     Vaststellen besluitenlijsten van 2 en 9 november 2010
A-stukken
6.     Vaststellen controleprotocol jaarrekening 2010 t/m 2013
7.      Vaststellen Normenkader 2010
8.     Aanpassing model-beheersverordening begraafplaatsen
9.     Verordeningen gemeentelijke heffingen 2011
10.   Aanwijzing van categorieën van gevallen ex art. 6.5 derde lid Besluit omgevingsrecht (Bor) waarvoor géén verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in art. 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is vereist
B-stukken
11.   2e Burap 2010
12.    Parkeerbeleidsplan 2010-2015 
13.   Aanpassing verordening mobiliteitsfonds/Nota Mobiliteitsfonds
14.   Aanpassing van de gemeentelijke Bouwverordening
15.   Benoeming accountant
16.   Vaststellen begrotingswijzingen voortvloeiende uit de voorgaande agendapunten

17.   Sluiting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: