Weekmarkt: van de regen in de drup.

Reactie van van der Horstbouwgroep op uitlatingen van wethouder Daandels in de voorbereidende raadsvergadering en tijdens de Graveonvergadering in het Palazzo Theater. 

De afgelopen dagen zijn we diverse malen gebeld door mensen die, evenals de vraagsteller tijdens de informatieavond op 28 oktober jl., wilde weten waarom wij wilden dat de markt verplaatst moest worden en bovenal waarom dat nu al tijdens de voorbereiding van de bouwwerkzaamheden (archeologie en sloop) moest gebeuren. 
Laten we duidelijk zijn over hoe ons standpunt en ons antwoord daarover is geweest.
“Het wel of niet verplaatsen van de weekmarkt is op de eerste plaats een zaak van de gemeente met de marktondernemers en niet van de ontwikkelaar! Wij zijn van mening, dat de weekmarkt ook tijdens de bouwfase in het centrum (lees: Hoofschestraat/Hoofdwagt/Markt) gehandhaafd kan worden. Het is inderdaad wel praktischer en wellicht veiliger als dat tijdens de bouwfase niet gebeurt en deze wordt verplaatst naar de Lunette, maar niet noodzakelijk. Het handhaven van de weekmarkt in het centrum zou wel inhouden dat er creatief en inventief moet worden omgegaan met de invulling/opstelling van de weekmarkt en de brandweer haar veiligheidsmaatregelen daarop zou moeten afstemmen. Naar onze verwachting kan de regelgeving daarvoor geen belemmering vormen, gezien de recente opstelling van de kermis in het centrum. Hiermee lijkt een vrijbrief voor de weekmarkt (uitgebreid met Rogstraat en Maasstraat) te zijn gegeven. De verplaatsing van de weekmarkt is voor ons dus niet noodzakelijk en niet door ons als voorwaarde gesteld!”
Op de vraag of de weekmarkt ook tijdens de archeologische opgravingen en de sloop verplaatst dient te zijn, was ons antwoord:
“Als er al sprake dient te zijn van verplaatsing, mede in het licht zoals we dat ten tijde van de besprekingen rondom de exploitatieovereenkomst hebben besproken, dan is dat vooral tijdens de bouwfase. In deze fase zal ook een definitieve bouwplaatsafzetting (houten schutting) worden geplaatst en zal de intensiteit van bouwverkeer en werkzaamheden aanzienlijk toenemen. Juist tijdens archeologische opgravingen en sloop hebben we ervoor gekozen om flexibel te zijn en te werken met een hekwerk (gaaswerk) afzetting, zodat indien nodig geanticipeerd kan worden op de situatie die zich voordoet. Dit laat onverlet, dat we ook tijdens de bouwfase ervoor zullen waken en trachten om juist op marktdagen de overlast/belasting zoveel mogelijk te beperken.”

De Weekendkrant publiceerde een verslag van de behandeling van het interpellatiedebat dat door KEERPUNT 2010 werd aangevraagd. Piet Vollenberg van de LPG sloot zich van harte daarbij aan.

Verwarring markt
Weekmarkt Grave houdt de gemoederen flink bezig.

Door Freddy Kloote 

Op verzoek van KEERPUNT 2010 en de LPG werd de plaats van de weekmarkt aan de agenda toegevoegd. Al wekenlang houdt het de gemoederen van (markt)ondernemers en bewoners van de binnenstsad bezig.

Jacques Leurs (KEERPUNT 2010) mocht het spits afbijten: “Ik ben aangesproken door winkeliers dei door de verplaatsing van de weekmarkt met een fikse omzetdaling te maken kregen. Bovendien werd op de informatie-avond over het Hart van Grave namens de bouwers doorgegeven dat de markt gerust in de binnenstad kan blijven tot er met de sloop van het oude stadhuis is begonnen.” 

Piet Vollenberg (LPG)  stond pal achter Leurs: “We moeten de markt weer terugbrengen waar die hoort! Laat de wethouder nu eens flink optreden.”

Wethouder Daandels liet dat niet op zich zitten en trad flink op: ” We staan inderdaad ons mannetje. We willen niet steeds maar wisselingen van de plaats van de markt. Vanaf aanstaande woensdag 
komen er  hekken rond de bouwplaats en voor de veiligheid wordt dus vanaf nu tot het einde van de bouw de markt op de Lunette gehouden. Toen Harrie de Greeff (VVD) met een brief aankwam van wethouder Daandels aan de Graafse ondernemers waarin stond dat in de periode tussen het archeologisch en de sloop, de markt weer in de binnenstad kon komen, was de verwarring compleet. Daandels kwam terug van zijn eerder gedane harde boodachap en gaf aan de zaak nog eens te zullen bekijken. Omdat er geen nieuwe feiten meer boven tafel kwamen werd afgesproken op 9 november verder te praten. Leurs en Reijnen (Trots) beloofden met moties te komen.

KEERPUNT 2010 WIL DE WEEKMARKT ZO SNEL MOGELIJK TERUG IN HET CENTRUM EN DAAR BEHOUDEN. DE LUNETTE KAN DAN GEBRUIKT WORDEN WAARVOOR HIJ IS AANGELEGD. DE BOUWER, GEMEENTE EN BRANDWEER MOETEN DIT MOGELIJK MAKEN!!!! 

Let op: Maandag a.s. is er openbaar fractieberaad in de Kroon van het Stadhuis. U kunt aanschuiven. Behalve de weekmarkt praten we ook over de begroting. Vooral de Grondexploitatie met een geraamd verlies van 7,1 miljoen op het Wisseveld baart ons grote zorgen. “Worse case scenario”: oud wethouder Hans Bos (verantwoordelijk voor 8 jaar financieel beleid!!!


Reactie van een bewoner op het Ravelijn 
Geachte heer Leurs,

Bij deze bent u op de hoogte, en ik ben niet de enige welke aan de hand van het schrijven van de gemeente bezwaar heeft gemaakt.

Bijgevoegd ook een foto van vanmorgen, twee rijen dik staan de auto’s dan, en daar moet dan nog iets tussendoor zoals je op de foto ziet..

Met vriendelijke groet,

Justin Jansen

Tekst doorgestuurd bericht: 

 
Van: Justin Jansen <justin.jansen@gmail.com>
Datum: 3 november 2010 11:25:00 GMT+01:00
Aan: bestuurssecretariaat@grave.nl  
Onderwerp: WOB verzoek: Tijdelijke verplaatsing van de weekmarkt

Geacht college,

Per brief gedateerd 2 november j.l., (kenmerk VB/MSTO) welke ik ontving op 3 november maakt u kenbaar dat de gemeente niet voornemens is, maar al besloten heeft dat de weekmarkt verplaatst wordt naar de parkeerplaats de Lunette i.p.v. het centrum ten behoeve van economische activiteit van een projectontwikkelaar.

Gebaseerd op eigen ervaringen, en gesprekken met ondernemers in de binnenstad is er sprake van omzetdaling voor de middenstand en is het een grote parkeerchaos. De parkeerplaats staat gedurende de gehele dag geheel vol (door de weeks), en bij opbouw door de marktkooplieden is het terrein niet vrij, vanwege werkende burgers. Dit drama voltrekt zich elke donderdagavond en vrijdagmorgen voor mijn deur.

Vragen.
 
 – Graag zou ik van u vernemen wanneer dit besluit is genomen, en wanneer de bezwaartermijn afloopt?

 – Waarom zijn omwonenden niet betrokken in het besluitvormingsproces?

– Waarom is er niet gezorgd voor alternatieve parkeerplaatsen, veel mensen rijden nu onnodig rondjes (uitblijven van bebording), en buurtbewoners wordt het parkeren onmogelijk gemaakt?

– En hoe kunt u marktkooplui om een soms zeer slechte infrastructuur (ongelijke tegels/klinkers) hun dagelijks werk laten uitvoeren? Met name de bestrating op het plein aan de zijde van de Ravelijn is ronduit gevaarlijk (al de afgelopen drie jaar).

Bijgesloten foto, 3 november 2010 genomen om 11:08 uur. 

Dit is de gewone situatie op een gewone dag. 

Met vriendelijke groet,

Justin J.F.J. Jansen    Ravelijn 6    5361 Ej Grave

De foto’s moeten nog bewerkt worden!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: