Donkere wolken boven Grave; smsweeralert dreigt!!!

De inbreng van Keerpunt 2010 is verdeeld onder de fractieleden. Nel Schuts plaatst op- en aanmerkingen en stelt vragen n.a.v. de replieken. Fractievoorzitter Jacques Leurs begint met de grote lijnen en brengt onze discussiepunten in waarover we met de andere raadsleden in debat willen gaan.

Donkere wolken pakken zich samen boven de Graaf, Esteren, Vellup en Gassel. Een noodweersmsalert dreigt!!!!

KEERPUNT 2010 hoopte dat er na het vertrek van het voltallig college een frisse wind door Grave zou gaan waaien. Net als de nieuwe Nederlands coalitie werden er in het begin daadkrachtige besluiten genomen. Er werd een forse streep gehaald door het onzinnige plan om de scheepswerf te  verplaatsen naar het Wisseveld. Met de firma Ben Litjens uit Escharen werd overeenstemming bereikt om het bedrijf opnieuw in te richten. “We have a dream” werd weer opgepakt en  de scholen rekenden op voortvarende beslissingen. Plannenmakers van woningen kregen er weer zin in. Ondernemers werden weer enthousiast. Maar….
In Grave hangt een zware onweersbui boven de binnentuin en Woongalerie van Theo Gerrits. Boven het Wisseveld ontwikkelt zich een windhoos. Op de Maas ter hoogte van de scheepswerf ontwikklet zich een tsunami. Een zware stortbui teistert het Nieuwe Maaszicht inclusief Kultuurhuus. Een windhoos dreigt de weekmarkt, Katrien, de Westhoek en Esterade weg te vagen.
In Escharen pakken zich donkere wolken samen boven de basisschool de Ester. Boven de Raambrug is de lucht opgeklaard. Aan de Graafschedijk  liggen mooie ontwikkelingsmogelijkheden die deze buurt weer zonnig kan  maken als er volop meegewerkt wordt. Ook de rijhal zet Esteren weer in de zon.
In Velp wil het maar niet vlotten met de woningbouwplannen. Fase 2 van de BVV wil maar rond komen. De vorst komt maar niet uit de grond. Het blijft ijzig koud op die plek.
Verder komt het plan de Neie Weg niet verder dan de tekentafel ondanks dat  er veel energie in is gestoken door de ontwikkelaars. Een forse regenhoosbui houdt de plannenmakers buiten het stadhuis! Later herinneren we ons alleen de plannen nog. Dat zou doodzonde zijn.
Tenslotte hebben de besturen van diverse sportverenigingen, ondanks mondelinge toezeggingen van de vorige wethouder sportzaken, een hooglopend conflict over een tegemoetkoming in de kosten van de aanleg van een drukriolering. Hier dreigt ook weer een conflict met veel boze gezichten!!!
De collega bakkerspieten heb ik al gevraagd grote zakken en roeden uit Spanje mee te nemen.
Een sprankje hoop kreeg ik weer toen Pothuusburg zijn eerste blinde prins presenteerde. Ook zgn. “ blinde en dove”  wethouders van buiten kunnen zich met behulp van hulpmiddelen ontwikkelen tot prima vakwethouders dacht ik. Als ze goed gaan luisteren naar de signalen uit de samenleving, raad en de burgemeester zingen we aan het einde van hun periode misschien wel;
 “Zo’n goeien hebben we nog niet gehad.”
Keerpunt 2010  wil met empathie, constructief, open en verbindend opereren. We komen daarom met de volgende voorstellen waarover we met U willen debatteren:

1.    Weekmarkt terugplaatsen op de Markt, Hoofdwagt en Hoofschestraat.
2.    Een ambtelijke organisatie eerst met Cuijk en Mill. Snel met voorstel plan van aanpak  van de secretarissen komen.
3.    Bestuurskrachtonderzoek nieuwe stijl. Grave begint hier mee. We willen ons er voor inzetten dat andere gemeenten binnen de Noordelijke Maasvallei dit initiatief overnemen.
Dekking: uit het budget nieuwe burgemeester enz.
4.    Periodiek overleg met andere gemeenteraden. Griffiers komen met plan van aanpak.
5.    Digitalisering informatie: uitzendingen van vergaderingen via het internet rechtstreeks uitzenden na het ophangen van enkele vaste camera’s,  burger –en raadsinformatiesysteem, vragen en antwoorden digitaal ontsluiten, geen papier meer.
Dekking: uit de ICT storting.
6.    Klantencontactcentrum. Krachtige mid-office.met open software i.s.w. met andere partners.
Dekking: uit de ICT storting.
7. Onderzoek Hampoortbruggen. Verkennend onderzoek opstarten naar de haalbaarheid van de twee noodzakelijke bruggen in de buurt van de Hampoort.
Dekking: restant budget aanpassingen Esterse Brug over de Raam.
8.    Bezoekersmanagement en Grave breed parkmanagement.
Bij de Kamer van Koophandel ligt misschien nog geld (20.000 euro) om het bezoekersmanagement en het parkmanagement te verbeteren. Wethouders Adams heeft een Valkenswaard mede aan de wieg gestaan om die gelden binnen te halen.
Dekking: uit het budget voor economische planvorming ter grootte van 30.000 een gedeelte hiervoor herbestemmen. Het plan wel opstellen. Dus door 20.000 te investeren ontstaat een budget van 50.000 euro voor economische zaken.
9.    Fietsenstalling. Einde maken aan de chaos. Stalling die voor   veel geld gebouwd  is intensief gaan gebruiken.; vrij van stallingkosten? IBN-er houdt toezicht op de openbare ruimte?
10 . Starterswoningen.
11. Stadstuin en Woongalerie Grave behouden voor Grave; excuses aanbieden en handhavingsbrief intrekken.

Dupliek n.a.v. de Replieken van het college van B. en W.
Behandeling Programmabegroting 2011  –  KEERPUNT 2010
no. 4. Bouwen binnen strakke contouren
–       Wanneer komt de eindrapportage van de provincie Noord-Brabant ter inzage?
Blz. 4 bovenaan: De eindtermijn van de uitbreiding van capaciteit is daarbij bepaald op 01-01-2012 en daarmee zal de projectorganisatie moeten zijn ingebed in de reguliere organisatie.
Vraag: telt de organisatie per die datum 5 fte’s minder of zijn die 5 externe krachten dan interne krachten geworden?
no. 12. Openbare ruimte: de fietsenstalling en omgeving
Vraag: Waarom komt er pas eind juni 2011 in de Kadernota een voorstel voor een oplossing?
We hebben een voorstel om het gebied aantrekkelijker te maken en komen hiervoor met een MOTIE:
–   maak de fietsenstalling gratis;
–   concentreer de klemmen die voor het gemeentehuis staan – rond de
fietsenstalling;
–       laat de IBN-medewerker toezicht houden op het geheel;
no. 18. Bonskazerne
De verkoop van gebouw X – onderdeel van de uitgifte van bedrijfskavels – verloopt niet voorspoedig.
Moet de prijs omlaag of moet ook dat gebouw worden gesloopt ten gunste van bedrijfskavels?
no. 21. Nieuwbouw Visio
Vraag: Wij vragen het college om ons op de hoogte te houden van de  ontwikkelingen op het Visioterrein.
no. 23. Maatschappelijke voorzieningen en scholen
Mogelijk vertrek van VISIO uit Grave naar Nijmegen.. Met sinds gisteren de primeur in Nederland van een blinde Prins Carnaval moeten we ons zeker inspannen om Visio voor Grave te behouden.  (Ralf Habets – Prins Tita de 33e)
no. 32. Kinderfolklore
KEERPUNT 2010 is blij met de toezegging van het college om in 2011 een structurele ondersteuning van de stichting Kinderfolklore te heroverwegen.
no. 33. Weekmarkt en kermis
Vraag: Wanneer ligt de evaluatie van de kermis ter inzage?
no. 34. Quadrant
Het antwoord van het college heeft onze zorgen m.b.t. oplossingen voor het Bestuur en beheer (personeel) van Quandrant niet weggenomen.
no. 35. Cultuur – stadsdichter
Voor het uitvoeren van de motie van vorig jaar blijven wij pleiten voor het instellen van een platform voor de stadsdichter in functie bijv. op 4 mei of bij de installatie van een nieuwe burgemeester.
no. 39-40-41. Nota Economisch beleid
KEERPUNT vindt dit een goede zaak. Wij staan achter het verhaal van de wethouder zoals hij dat afgelopen woensdag 3 november met verve heeft gebracht op de A.L.vergadering van Graveon. Wij nodigen de wethouder uit om met enkele topics uit dat verhaal de raad te overtuigen.
Reactie naar de VVD – blz. 19 onderaan: voor de uitvoering van de in 2009 door de raad vastgestelde nota Economisch beleid Grave was geen Euro beschikbaar!!
no. 42. Ondernemers en de gemeente
een mooi antwoord over verbetering van klantgerichtheid en klantvriendelijkheid. Op basis van recente ervaringen zoals de kwestie Litjens, de Scheepswerf is onze conclusie dat deze materie in de praktijk weerbarstiger is dan goede voornemens!
E-mail van Jacques van de Scheepswerf over nadere informatie over het bestemmingsplan.
no. 43.  De scheepswerf
Vraag: Wat is het resultaat van het gesprek begin november met de provincie over de aanvraag om revisievergunning en het handhavingtraject?
De Neie Weg
Aan de collega raadsleden hebben wij de vraag wat zij vinden van het initiatief de Neie Weg in Gassel?
no. 47. Actualisering verouderde bestemmingsplannen
Door allerlei oorzaken lopen we schromelijk achter!
Vraag aan college en collega raadsleden: Hoe kunnen we een inhaalslag maken?
no. 48. Wisseveld
Het antwoord stemt ons niet tevreden.
Vragen: Wat zijn de afspraken met de GGB m.b.t. toekomstige planontwikkeling van het Wisseveld?
KEERPUNT 2010 wil de toezegging dat de raad uiterlijk 1  maart 2011 helderheid krijgen over dit geldverslindende project.
no. 49. Inzameling oud papier
Vraag: Wat is de uitkomst van de vergadering van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel van 3 november j.l.
no. 50. Bedrijfswoningen
Vraag: Wat bedoelt het college met de laatste 2 regels onderaan blz. 23?
Verder willen wij de kanttekening maken dat deze projecten in hun uitvering een eigen planning hebben c.q. de invloed van de raad nog kan gelden.
no. 53. Starterwoningen
KEERPUNT 2010 komt met een motie voor de bouw van starterwoningen op de open plek bij het Medisch Centrum in de Stoof.
no. 57. Trouwlocatie historisch stadhuis
Weer kunnen trouwen in het historisch stadhuis duurt ons veel te lang!
Vraag: Wil het college nu beginnen met voorbereidende werkzaamheden, zodat direct na de sloop – de noodzakelijke lift kan worden geplaatst?
no. 58. VVV- en Bezoekersmanagementkantoor
Vraag: Wat wordt bedoeld met …..de mogelijkheden voor een combinatie met een andere functie?
no. 59. Stadsparken Bekaf en de Kat
KEERPUNT 2010 is blij met de a.s. uitvoering van het plan voor het opknappen van de Kat.
Vraag: Om de bomen bij het kerkhof van de Franse Paters op het bastion Bekaf te snoeien en het snoeiafval op te ruimen.
no. 61. Afhandeling brieven
wij – en veel burgers zijn met dit vage antwoord van het college niet tevreden.
Een praktijkvoorbeeld: op een brief met eenvoudige vraag – is na 10 weken nog geen antwoord gegeven….
no. 74. Hondenbelasting
KEERPUNT 2010 is zeer verbaasd, dat de BOA’s in 2010 t/m juli in 169 bestede uren aan de hondenproblematiek geen proces-verbaal hebben uitgeschreven! Is dat het beleid: dat honden straffeloos los mogen lopen en hun behoefte kunnen doen? Ook geen corrigerende tik?
De opbrengst van processen-verbaal zou volgens ons ingezet moeten worden voor uit te delen opruimzakjes; het bijhouden van de hondenuitlaatplaatsen en het legen van de bakken met uitwerpselen.
no. 76. Kostenoverzicht diverse samenwerkingen
Vraag aan de L.P.G. blz. 36 iets boven het midden: welke opties hebt u voor ogen als samenwerking niet daadwerkelijke effectiviteit, niet het gewenst effect oplevert………… zodat zelfstandigheid voor Grave behouden kan blijven.
no. 77. Bedrijfsrestaurant
Vraag: Waarom is er nog steeds geen duidelijkheid over de bijdrage van de gemeente Grave voor het bedrijfsrestaurant?
no. 81. Samenwerking/Gemeenteraden aan zet
Wij zien uit naar de tot standkoming van het visiedocument te komen tot 1 ambtelijke organisatie van de 3 gemeenten Cuijk, Mill en Grave. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: