Openbaar fractieoverleg Keerpunt 2010; vanavond!!

Ter voorbereiding op de komende vergaderingen heeft Keerpunt 2010 een openbaar fractieoverleg waar wij U van harte voor uitnodigen.

Om19.30 uur is er in de Kroon van het Stadhuis een openbare vergadering

De agenda van de voorbereidende vergadering van 26 oktober wordt besproken.

U kunt zelf ook zaken aandragen ter bespreking.

Agenda van de voorbereidende raadsvergadering:

1 Opening en voorstelronde.
2 Vaststellen agenda.
3 Spreekrecht publiek.
4 Lijst van ingekomen stukken en mededelingen. 
5 Kadernota beheer en exploitatie gemeenschapsaccommodaties.
6 Herziening van 8 beheerplannen. 
Besluit:1. In te stemmen met de bijgevoegde herziene beheerplannen 2011 – 2014.
2. De gevormde reserves c.q. voorzieningen over een periode van vijf jaar in te zetten om de jaarlijkse
stortingen voor de beheerplannen mee te verlagen. Dit levert een gemiddelde besparing op van
€ 882.487, – op de jaarlijkse dotaties.
3. In te stemmen met de opgesomde besparingsopties en taakstellingen voor in totaal € 345.723, -.
4. Voor de komende vier jaar op jaarbasis gemiddeld € 2.239.714,- (inclusief taakstellingen) beschikbaar te
stellen voor de uitvoering van de acht beheerplannen. Hiervoor jaarlijks gemiddeld € 882.487, – van de
gevormde reserves c.q. voorzieningen als dekkingsmiddel inzetten. De hiermee verband houdende
noodzakelijke bij- en aframingen binnen de reserves en voorzieningen vaststellen.
5. Het batige resultaat van € 4.920,- toevoegen aan de post onvoorziene uitgaven.
6. In te stemmen met de paragraaf kapitaalgoederen, onderdeel van de programmabegroting 2011.
7 Oprichting gezamenlijke personeelsdienst t.b.v. de gemeenten Cuijk Grave en Mill & St. Hubert. 

Op de gemeentesite kunt U alle voorstellen teruglezen


Verder bespreken we nog:
Verslag vorige vergadering
Brandbrief van de Neie Weg uit Gassel over dit bouwplan waarvoor de gedeputeerde zelfs uit Den Bosch is gekomen en daat teozeggingen deed. 
Brandbrief van EZV uit Escharen over de toekomst van de basisschool de Ester in Esteren.
Oud-papierkwestie die mede door vragen door KEERPUNT 2010 actueel is!!
Begrotingsbehandeling
Reactie inspraak Marcel GrotenhuisGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: