Terugblik op de besluitvormende vergadering.

1. Geen debat en/of duidelijkheid over de weekmarkt en kermis.

In de vorige vergadering heeft Keerpunt 2010 raadslid Nel Schuts bij het vaststellen van de agenda gevraagd om een agendapunt toe te voegen. Oud burgemeester Delissen stelde voor om dit agendapunt naar de besluitvormende vergadering te verzetten. De verantwoordelijk wethouder kon zich dan ook voorbereiden op de behandeling in de raad.
Onder leiding van de nestor van de raad, de heer Piet Vollenberg, kwam de raad weer bijeen en wel in een besluitvormende vergadering. Mevr. Schuts vroeg weer om plaatsing op de agenda. Omdat de grootste criticaster van de kermis 2010, de heer Piet Vollenberg, zelf de vergadering voorzat bepleitte de heer Theo Reijnen uitstel. Anja Hensich, van de LPG, stond sympathiek om het meteen te behandelen. Na veel over en weer gepraat werd er gestemd. 
Alleen het CDA, met 2 stemmen, steunde ons voorstel om nu duidelijkheid en deze coaltiepartij wilde daarom wel een debat over de kermis en weekmarkt voeren. VPGrave, die diverse vragen gesteld heeft en daar nog geen antwoorden op gehad heeft, steunde ons verzoek jammer genoeg ook niet. 
Nu gaan we via het presidium pogingen doen om het op de agenda te krijgen in de volgende voorbereidende vergadering. 
Ondertussen hopen we dat de antwoorden op zowel de vragen van Piet Vollenberg en VPGrave snel gegeven worden. Ook de Wijkraad Binnenstad wacht nog op een reactie van de wethouder. 
We willen onze controlerende taak naar behoren vervullen. Maar zo lukt dat niet!!!
2. Burgerparticipatieraad niet gevraagd om advies bij het 
    opstellen van diverse verordeningen.
Bij de behandeling van het agendapunt verordeningen op het gebied van sociale zaken viel het ons op dat er, zoals gebruikelijk is, geen advies van een van onze adviesorganen bij zat. De werkgroep minimabeleid bleek bij navraag al enige tijd niet bij elkaar geroepen te zijn. Navraag bij kringen rond de burgerparticipatieraad leerde ons dat ook dit vrij nieuwe overlegorgaan niet op de hoogte was van deze raadsvoorstellen.

Om die reden stemde Keerpunt 2010 tegen.  

We bepleitten uitstel van behandeling en wilden wel adviezen van onze waardevolle overlegorganen. De andere raadsleden wilden niet wachten op die adviezen of vonden ze niet belangrijk genoeg om uit te stellen. 

Jammer. Verantwoordelijk wethouder Adams willen we om opheldering vragen.

3.  Bestuur van het Regionaal Milieu Bedrijf  gaat beslissingen 
      nemen over de hoogte van de oudpapierprijs die desastreuze
    gevolgen kunnen hebben voor inzamelaars.
Op vragen over de voornemens van het RMB om de oudpapierprijs drastisch te verlagen kregen we 
alleen te horen dat we hier schriftelijk van op de hoogte worden gesteld. In Cuijk, Mill, Boxmeer en 
Sint Anthonis zijn papierophalers al op de hoogte van de plannen. KBO Grave, GVV’57, DNW en 
vele andere Graafse verenigingen zijn tot nu toe niet op de hoogte van wat hun boven hun hoofd 
hangt. Ook nu weer willen we via het presidium deze kwestie op de raadsagenda zetten.

4. Verordening cultuurhistorie enz.
De raad nam unaniem de prima verordening aan. Maar nu begint het werk!!! 
 Op de site van het RMB stond een interessant artikel.

Archeologie
Subsidieregeling  
Ter ondersteuning van de totstandkoming van archeologisch gemeentelijk beleid heeft de provincie Noord-Brabant een subsidieregeling in het leven geroepen voor gemeenten die archeologiekaarten willen laten vaststellen.
Met de invoering van de Wet op de Archeologische MonumentenZorg en het vervallen van de goedkeuringsbevoegdheid van de provincie bij het vaststellen van bestemmingsplannen is de provincie een mooi instrument kwijtgeraakt om het onroerende erfgoed te beschermen. Deze taak is met de invoering van de nieuwe Wet op de Archeologische MonumentenZorg, de gewijzigde Monumentenwet 1988 en de nieuwe Wet ruimtelijke ordening op de schouders van de gemeente gekomen. Om hier een goede invulling aan te kunnen geven hebben de gemeenten een document nodig waarin het binnen de gemeente aanwezige onroerende erfgoed is vastgelegd. Daarnaast is het nodig dat zij kunnen terugvallen op een document waarin zij hun beleid met betrekking tot dit erfgoed bekend hebben gemaakt. Op dit moment hebben vele (met name de kleine) gemeenten nog geen beschikking over archeologiebeleid.
Om een versnelling aan het opzetten van het archeologiebeleid te geven subsidieert de provincie het opstellen van de gemeentelijke archeologiekaart en de gemeentelijke cultuurhistoriekaart. In zes tranches kunnen aanvragen worden ingediend. Samenwerkingsverbanden van gemeenten krijgen prioriteit bij toekenning van de subsidie. Het archeoloket kan de gemeente ondersteunen bij het aanvragen van de subsidie.
Meer informatie
Beleidsregel Stimulering Gemeentelijke Archeologie- c.q. Erfgoedkaarten 2009-2011

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: