Reactie van de directie van de Scheepswerf op besluit college van Grave.

AANTEKENEN

Gemeente Grave

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 7  5360 AA Grave

Uw ref. : CR/HB Datum: 19 juli 2010


Betreft: Brief Onderzoek verplaatsing Scheepswerf

Geacht College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Grave,

Op 16 juli ontvingen wij uw brief, gedateerd 13 juli, met als onderwerp: “Onderzoek verplaatsing Scheepswerf”.

Naar aanleiding van deze brief hebben wij een aantal opmerkingen en een vraag.

Zoals u zelf aangeeft is onze milieuvergunning een provinciale aangelegenheid. De door de provincie geconstateerde overtredingen hebben, behalve enkele overschrijdingen van de erfgrens door afgemeerde schepen, vooral betrekking op geluidsovertredingen die overlast kunnen veroorzaken bij de bewoners van de Maaskade. De concrete oplossing voor dit probleem is vorig jaar, na uitvoerig en intensief overleg met de provincie, door Scheepswerf Grave volledig uitgewerkt. Ook de gemeente Grave is diverse malen geïnformeerd over de destijds (vanaf eind 2007) door ons gekozen oplossingsrichting.

De vergunningsaanvraag wet milieubeheer, zoals in juli 2009 door Scheepswerf Grave bij de provincie ingediend, is met name gebaseerd op verplaatsing van het grootste gedeelte van de activiteiten aan de afbouwkade naar een nieuw te bouwen steiger in de Maas naast ons drijvende dok. Gedetailleerde berekeningen van onderzoeksbureau Peutz hebben aangetoond dat met het verplaatsen van de akoestisch relevante activiteiten, de geluidsnorm uit onze milieuvergunning niet meer overschreden wordt. Aangezien de schepen ook aan de nieuwe steiger kunnen worden afgemeerd is het probleem van het overschrijden van de erfgrens hierdoor ook opgelost. Daarnaast hebben wij besloten om ook verlenging van het drijvende dok en het bouwen en repareren van langere schepen dan 110 meter aan te vragen. Dit zijn echter aanpassingen die de “milieulast” niet beïnvloeden. De lengte van schepen en dok is niet maatgevend voor de milieulast. Wij blijven bovendien opereren binnen de maximale milieunormen zoals nu ook al gesteld in de vigerende vergunning. Van verruiming van bedrijfsactiviteiten of milieubelasting is dus geen sprake. De te nemen maatregelen maken het werken tevens eenvoudiger waardoor nog minder kans op overtredingen bestaat. Op basis van onze plannen heeft de provincie de aanvraag in principe goedgekeurd. De aanvraag is, zoals u zelf ook al aangeeft, slechts geweigerd omdat de gemeente Grave heeft aangegeven niet mee te willen werken aan een benodigde wijziging van het bestemmingsplan.

In uw brief schrijft u: “Als direct gevolg van deze verruiming van activiteiten betekent dit een verhoging van de overlast voor onze woonkern, in zowel directe als indirecte zin.” Eerder in deze brief hebben wij al duidelijk gemaakt dat onze milieuvergunningaanvraag geen verruiming van activiteiten betekent. Met betrekking tot de door u genoemde “verhoging van de overlast in de woonkern” zouden wij graag weten waar u deze stelling op baseert.

Bij ons zijn geen onderzoeken of rapporten bekend waaruit zou blijken dat onze activiteiten, zoals aangegeven in de revisieaanvraag wet milieubeheer, zouden leiden tot verhoging van de overlast. Kunt u ons de onderliggende gegevens doen toekomen?

Het haalbaarheidsonderzoek, wat u incorrect als aanbod van de gemeente aanhaalt in uw brief, is in werkelijkheid een initiatief uit maart 2008 van Burgemeester Delissen, om de telkens oplaaiende discussie over verplaatsing van de werf eindelijk definitief te kunnen sluiten. Zij zou ons, zo is ons schriftelijk door haar medegedeeld, verder op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Het betrof hier geen gezamenlijke intentie, maar een verzoek van de gemeente Grave aan de scheepswerf om medewerking te verlenen.

De verplaatsing van de scheepswerf was namelijk noodzakelijk om de ontwikkeling van de Maasboulevard mogelijk te maken (zie onder andere de plannen van architectenbureau Van Mourik).

Wij hebben altijd aangegeven geen voorstander te zijn van een verplaatsing naar Wisseveld, maar wel onze volledige medewerking te willen verlenen aan de plannen van de gemeente. Het is echter niet correct om kosten voor de ontwikkeling van de Maasboulevard ten laste van de scheepswerf te laten komen. Al sinds december 2005 (eerste verzoeken hiertoe van de VVD) is ons standpunt, ten aanzien van de financiële bijdrage aan het onderzoek, duidelijk gecommuniceerd.

Dit standpunt is gedurende de afgelopen jaren bij diverse gelegenheden meerdere malen herhaald en kan daarom dus geen verrassing zijn, en al helemaal geen argument om het haalbaarheidsonderzoek nu alsnog niet op te starten. Ook is het volgens ons zeer goed mogelijk het haalbaarheidsonderzoek uit te voeren met de door ons aangeleverde benodigde gegevens, zonder dat de werf in de zogenaamde “regiegroep” plaatsneemt.

Zeer nadrukkelijk willen wij ons dan ook distantiëren van de door u verwoorde conclusie. Wij kunnen u verzekeren dat wij allen zeer betrokken zijn bij ons fantastische bedrijf en dat wij ook, in vele verschillende vormen, onze verantwoordelijkheid voor onze omgeving nemen. Juist deze factoren hebben er toe geleid dat wij concrete en uitvoerbare oplossingen voor de problemen hebben uitgewerkt. Het niet financieel bijdragen aan onrealistische plannen van de gemeente bevestigd onze verantwoordelijkheid en kostenbewustzijn in het belang van ons bedrijf.

De gebrekkige en trage voortgang van het door de gemeente geïnitieerde onderzoek frustreert, in organisatorische en financiële zin, onze bedrijfsvoering al jaren. De huidige situatie, met handhaving door de provincie en het niet willen wijzigen van het bestemmingplan door de gemeente, maken het werken bijna onmogelijk. Desondanks hebben wij jarenlang bereidwilligheid getoond en zeer veel geduld gehad om het voor de gemeente mogelijk te maken haar haalbaarheidsonderzoek uit te voeren en het daarop gebaseerde standpunt met betrekking tot een eventuele verplaatsing van Scheepswerf Grave kenbaar te maken.

Wij hebben helaas nog nooit enige vorm van ondersteuning van de gemeente Grave mogen ontvangen, maar zijn wel verheugd met de uiteindelijk genomen beslissing, zodat nu ook de gemeente Grave haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de bewoners van de Maaskade, Scheepswerf Grave en de werkgelegenheid in Grave kan nemen, en alsnog haar medewerking aan een wijziging van het bestemmingsplan kan toezeggen.

Dit is, zoals wij altijd gesteld hebben, de beste oplossing voor alle betrokkenen en de kans voor de gemeente Grave om haar op papier beleden beleid ten aanzien van de economie en werkgelegenheid om te zetten in daden.

Wij zullen u op korte termijn informeren over onze concrete plannen met betrekking tot het oplossen van de milieuproblematiek en over de toekomst van de scheepswerf in Grave.

Met vriendelijke groet,

Robert van Kessel

Directeur

Bijlagen:

Kopie Brief gemeente Grave, d.d. 13 juli 2010

Kopie Raadsleden nieuwsbrief juli 2010

CC

BOM, directie

BOM, Hans Bierens

Gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant

Raadsleden gemeente Grave, per mail

Graveon

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: