Bijdragen KEERPUNT 2010 raadsvergadering 20 juli.

Besluitvormende raadsvergadering 20 juli 2010

1. Opening en trekking stemmingscijfer

2. Vaststellen van de agenda..
 Toevoegen: – Hoe nu verder met de scheepswerf?

Alleen VPGrave wilde praten over de stand van zaken en de toekomst van de Scheepswerf. De  andere  partijen hadden daar geen behoefte aan en waren tevreden met de toezegging gedaan door de burgemeester en wethouder Daandels dat  het college zo snel mogelijk met een voorstel naar de raad komt. Tevens zal de raad ook bijgepraat worden over alle lopende projecten en zal er een rondgang langs alle projecten plaats vinden. Maanden geleden is dat al toegezegd.

Via dit unieke Graafse medium dat door veel mensen hogelijk gewaardeerd wordt kunt U ons standpunt toch  lezen:

De week waarin door de gemeente belabberd gecommuniceerd werd, imagoschade bij diverse partijen en ondernemers ontstond, de burgers op het verkeerde been werden gezet, wethouders lijken in hun kasten opruimden en schoon schip maakten, 150 bomen het loodje legden, Paars Plus niet haalbaar lijkt en onze burgemeester onverwachts haar vertrek aankondigde.

De voorbije dagen eisten veel van controlerende en kaderstellende raadsleden van onze gemeente Grave.

Behalve het Hart van Grave en Nieuw Maaszicht met Kultuurhuus ging de aandacht van Keerpunt 2010 uit naar onze plaatselijke trots: de Scheepswerf.

De Scheepswerf

Via een raadsledennieuwsbrief, de media en een schrijven van de directie van de Scheepswerf zijn we op de hoogte van de stand van zaken van de haalbaarheid van dit verplaatsingsonderzoek.

Het is te prijzen dat het college ook hier duidelijkheid wil. En dit ook met de werf communiceert.

De recente aangetekende brief van de Scheepswerf laat niets aan duidelijkheid te wensen over.

De directie van de Scheepswerf heeft gereageerd op een uitvoerig schrijven van de gemeente.

In de raadsledennieuwsbrief is een verkeerde voorstelling van zaken gepresenteerd.

Terugkijkend in het verleden constateert Keerpunt 2010 dat de directie van de Scheepswerf al vanaf 2005 steeds gecommuniceerd heeft dat zij niet financieel deelnemen aan een eventueel niet realistisch haalbaarheidsonderzoek.

Tijdens een vrij recente rondleiding voor raadsleden heeft de directie al gepleit voor een aanlegvergunning voor een nieuwe steiger in de Maas. Rijkswaterstaat en de Provincie zijn al akkoord gegaan. Verder moest het bestemmingsplan aangepast worden. Als deze besluiten genomen zijn kan daarna verplaatsing van overlastgevende activiteiten plaats vinden. De rust aan de Maaskade keert dan ook weer terug.

Keerpunt 2010 heeft twee vragen:
1.Is het juist dat een van de collegeleden in maart 2008 enkele bewoners heeft toegezegd dat er eindelijk een einde gaat komen aan de overlast voor deze bewoners???

2.Keerpunt 2010 wil graag weten waarom de gemeente niet bereid is om aan de door de scheepswerf gewenste verplaatsing van haar activiteiten en bestemmingsplanwijzigingen mee te werken?

Speelt hierbij een rol dat men liever de scheepswerf verplaatst wil hebben zodat de zo door o.a. Harry de Greeff en Anja Henisch geroemde Maasboulevard gerealiseerd kan worden?

KEERPUNT 2010 wil vanavond van mijn collega’s horen hoe zij verder willen gaan met dit dossier nu beide partijen de handschoen in de ring hebben gegooid.

Van de wethouder wil Keerpunt 2010 eerst horen hoe het college naar deze nieuwe ontwikkeling kijkt en hoe het plan van aanpak er uit ziet.

De meerderheid van de raad was niet bereid om te praten over de werf. “Dit onderwerp moet via het presidium geagendeerd worden, er ligt geen stuk enz.”

3. Vragen: Nel Schuts en Jacques Leurs

1. We have a dream. N.a.v. het antwoord van wethouder Adams op mijn vraag over brief 20 van de lijst van ingekomen stukken van de Voorbereidende vergadering op 13 juli j.l. wil ik vragen om spoedige toezending aan de Raad van het rapport We have a dream. (Huisvesting maatschappelijke voorzieningen)

Wij vinden het hoogst merkwaardig en onjuist dat raadsleden over de inhoud van dit rapport worden aangesproken, terwijl wij het rapport niet hebben.

Keerpunt 2010 vraagt en wil nu de toezegging hebben dat het rapport in de loop van deze week aan de raad wordt toegestuurd.

2. Grave gastvrij, ten voeten uit….staat op de T-shirts van de wandelaars van de 4-daagse uit Grave. Het zal zo zijn, maar niet gastvrij voor campers.

Gisteren deed een echtpaar met camper Grave aan met de bedoeling – zoals vorig jaar – te parkeren en te overnachten aan de Pater v.d.Elsenstraat. Dat kon niet meer vanwege werkzaamheden. Op het gemeentehuis kreeg de toerist te horen, dat de camperparkeerplaats was opgeheven, waarna hij verder Grave links heeft laten liggen op zoek naar een gemeente met een camperparkeerplaats.

Vanaf afgelopen zondag staan er bij het z.g. voetbalveldje aan de Jan van Cuijkdijk 7 campers en/of caravans. RWS moet daar eventueel handhaven en daarom kunnen onze BOA’s niet optreden. Dat noemen we ‘wildkamperen’ Is het dat wat we in Grave willen?

De vraag: kan het college op zeer korte termijn een parkeerplaats voor campers aanwijzen en dit publiceren?

3.  Pluim  voor brandweer en buitendienst…
Behalve kritische vragen stellen kan het agendapunt vragen ook gebruikt worden om complimenten uit te delen als zaken goed gaan. De mensen van de buitendienst en de vrijwillige brandweer zijn dag en nacht in de weer geweest om de ravage op te ruimen na het noodweer vorige week. Meer dan 150 bomen zijn omgewaaid. Terecht dat postleider Tom Siebers van de brandweer een speciale rondgang maakte om iedereen te bedanken voor de urenlange inzet. Keerpunt 2010 sluit zich daar graag bij aan.

4. Tijdelijke verplaatsing van de weekmarkt naar de Lunette.
Wethouder Daandels is bezig met een allesomvattend exploitatie-overeenkomst met de ontwikkelaars van het hart van Grave. Ook komt daar een eventuele verplaatsing van de weekmarkt in terug. De raad krijgt te zijner tijd inzage in dit document. Het sluiten van die overeenkomst is een bevoegdheid van het college. Dan zal ook blijken hoe hoog de verlies- en/of winstrekening voor Grave is.

4. Algemeen spreekrecht. Geen insprekers.

5. Vaststelling besluitenlijst van 29 juni 2010 (en 1 juni 2010????)

Pag. 5 – onderaan: Het voorstel wordt met 10 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen i.p.v. verworpen.

pag. 6 – punt 19: Initiatiefvoorstel i.p.v. Initiatievoorstel (inwijding)

A-stukken

6. Aanwijzing vertegenwoordigers voor organen van gemeenschappelijke regelingen e.d.

Blz. 2 Euregioraad Euregio Rijn-Waal.

De heren Bos, van Geest en Leurs hadden zich aangemeld. Zonder overleg wordt nu voorgesteld om de heer Bos aan te wijzen als lid en de heer van Geest als plv. lid. Gevolg: 2 VVD-ers. Kan dat ook anders? Ja, bijvoorbeeld de heer Leurs als lid en de heer Bos als plv.vanger – uiteraard na overleg met de heer van Geest. VPGrave en Keerpunt 2010 dienden een amendement in om Jacques van Geest plaats te laten nemen in de Euregioraad. Hans Bos zit al 8 jaar in deze raad en heeft nog nooit terugmelding gedaan van zijn bevindingen bijv. De andere raadsleden verwierpen dit amendenent.

7. Vaststellen Brandbeveiligingsverordening gemeente Grave 2010. Aangenomen.

8. Vaststellen nieuw reglement betreffende de werkwijze en bevoegdheden van het presidium.

– Waarom is art. 4 van huidige reglement niet in het nieuwe reglement opgenomen?

Keerpunt 2010 is voorstander van transparantie, van zoveel als dat mogelijk is – in openbaarheid vergaderen. Het z.g. lekken door raadsleden waarvan in de vorige raadsperiode vermeend sprake zou zijn geweest – wordt daardoor ook zoveel mogelijk uitgebannen.

Wij hebben moeite met art. 10: ‘ De vergaderingen van het presidium worden in beslotenheid gehouden’.

Art. 11 van het van kracht zijnde reglement geeft volgens ons voldoende waarborgen om – als dat geboden is – de vergadering besloten te verklaren.

Wij stellen voor om het ‘oude artikel 11’ te handhaven. Het besluit van 2003 was zo gek nog niet. In bijzondere gevallen kan de voorzitter of een meerderheid van de raad beslotenheid opleggen.
CDA, VVD, LPG en TROTS stemden voor beslotenheid. VPGrave en KEERPUNT 2010 waren tegen.

9. Vaststellen APV – uit de vergadering van 29 juni 2010 – nieuw besluit? Art. 2.26a Evenementen geheel schrappen??
– Amendement Trots – info bij politie en boa’s: problematiek is in Grave beheersbaar. Hoe uitvoeren? hoe handhaven? Drugsverbod enz. voor heel Grave is wel mogelijk in plaatsen die een coffeshop enz. hebben.

B-stukken

10. Principe-uitspraak m.b.t. het bedrijf Litjens te Escharen

KEERPUNT 2010 is verheugd dat alleen met de stemmen van VPGrave tegen het collegevoorstel werd aangenomen. Later volgt onze bijdrage en reacties.
11. Startnotitie opstellen archeologiebeleid

Keerpunt 2010 vraagt nogmaals aandacht voor Communicatie (pag.3)

…Daarnaast zal er aandacht zijn voor de inbreng van de plaatselijke historische vereniging en amateurarcheologen.

We hebben soms de indruk dat het tussen die twee – Graeft Voort en sommige amateur archeologen die ook hun kundigheid hebben bewezen – niet zo botert. We pleiten voor daadwerkelijke inschakeling met goede werkafspraken van deze vrijwilligers, waardoor wellicht ook geld kan worden bespaard, zodat we onder de afgesproken bijdrage van € 250.000,00 kunnen blijven.

12. Bekrachtiging toevoeging voorzieningen aan de Bijlage Voorzieningen van de Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs Grave. Bij 17 klaslokalen wordt het binnenklimaat aangepakt.

13. Het delegatiebesluit van 29-06-2010 voor het nemen van een projectbesluit voor de herontwikkeling van de locatie Bijl-Hofplein op basis van artikel 3.10 WRO aan B. en W. te wijzigen.

Op aanraden van wethouder Daandels, die vorige week onze vragen niet wilde beantwoorden zijn wij vorige week donderdagavond aanwezig geweest op de 4e info-avond Hart van Grave en hebben andere informatie gekregen dan die in het raadsvoorstel staat:

Volgens de ontwikkelaar staan er onjuistheden in het raadsvoorstel:

Toelichting:pag. 1-onderaan: 1.400 m2 bruto vloeroppervlakte BVO moet zijn 1800 m2.

De wijziging is dat daar 150 m2 commerciële ruimte bij komt – dus wordt het ca. 1.950 m2 BVO. Daarvoor vervallen 2 appartementen van ieder 75 m2 dus 150 m2.

Die m2-s worden niet gebruikt voor een restaurant maar voor een koffiehoek met terras en er komt daar een doorgang naar het plein en de Hoofdwagt.

I.p.v. 47 – worden het nu 45 appartementen.

Verder zien we met spanning uit naar de exploitatie overeenkomst (komt in de raad??) en we geven het college met klem mee om – i.v.m. het afgeven van de bouwvergunning en het innen van de bouwleges – de tijd te bewaken.

4e Info-avond Hart van Grave op donderdag 15 juli 2010

Ontwikkelingsproces: Markt-, Ham-, Brug- en Maaskwartier.

Concept inrichtingsplan van Elyps – voorl. ontwerp is naar de gemeente gestuurd.

Woonmakelaars Marie-Claire Abbenhuis-Bouwman.

Uitgestelde vraag – 50 % = 25 woningen zijn verkocht of in bespreking tot verkoop. Goed vertrouwen in het vervolg verkoop. Kopers – Gravenaren – tussen eind 30 en begin 80 jaar – zwaartepunt 50 +. 70% moet verkocht zijn alvorens te gaan bouwen.

Afspraak met gemeente is minimaal 10 soc. Huurwoningen = onderwerp van onderhandelingen met woonmij. – september a.s. – voor herfstvakantie duidelijkheid.

Huurappartementen in de Scheerestraat?

Bestemmingsplan: naar verwachting eind van de maand – half augustus 2010 in procedure. Bouwvergunning in 2 fasen.

Archeologisch vervolgonderzoek na vooronderzoek – verwachting: sept.-okt. 2010

Sloopwerkzaamheden – na archeologisch onderzoek – 4e kwartaal 2010.

Bouwvergunning: okt./nov. 2010?

Planning start bouw: eind 2010 – 5e info-avond donderdag 28 oktober 2010

L.d.V. vraagt begeleidingsgroep van omwonenden voor info – calamiteiten etc. – in overleg met de bouwer.

14. Initiatiefvoorstel van VPGrave: ‘Het toestaan van evenementen op Wisseveld’.

Leuk initiatief, maar……..

– Wisseveld is aangewezen voor parkeerplaats voor vrachtwagens;

– waar wordt bedoeld: links en rechts van de Industriestraat vóór BLS?

– maatregelen ter voorkoming van overlast voor de bedrijven.

– Afspraken t.a.v. het gebruik, opruimen van het straatafval etc.

14. Tijdelijk verplaatsen van de weekmarkt naar de Lunette.

15. Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: