Stand van zaken P & O dienst Grave, Mill en Cuijk.

Vragen van Jacques van Geest aan het college:

1. Is de aarzeling/vertraging bij de beantwoording van onze vragen betreffende de gemeenschappelijke P enO te verklaren vanuit problemen in de gesprekken/onderhandelingen met de andere twee gemeentes?

Uit de kaderbrief van het gemeentebestuur van Cuijk maken wij op dat er problemen zijn.

2. Als dit zo is, waarom meldt u dat niet aan de Raad?

3. Kunt u ons berichten over de huidige stand van zaken?

Beantwoording door G. Hubers:

De volledige plannen tav de inbedding van de P en O dienst voor de 3 gemeenten Cuijk-Grave-Mill zijn feitelijk gereed voor besluitvorming op Collegeniveau en liggen feitelijk klaar voor communicatie met de raad.

Het transparant in beeld krijgen van de financiële consequenties voor de deelnemende gemeenten is echter een uitvoeriger proces geweest dan voorzien. Dit heeft te maken met de verrekenmethodiek cq verdeelsleutel waarbij er een voordeelgemeente ontstaat (Grave) en 2 nadeelgemeenten.

Een 2-tal feiten hebben daarnaast niet maximaal bijgedragen aan de snelle voortgang, te weten de vernieuwde samenstelling van de Colleges en portefeuillehouders en de door de medezeggenschap van de 3 gemeenten genomen afstand in het kader van de landelijke CAO-onderhandelingen. Afstemming met medezeggenschap is wel mogelijk geweest, echter niet in een formele structuur. De medezeggenschap heeft zich overigens in deze periode coöperatief opgesteld. Beide feiten zijn thans geen belemmering meer voor de voortgang.

Besluitvorming over de financiële paragraaf, en de daarbij te hanteren verdeelsleutel cq verrekenmethodiek vindt medio juni plaats op bestuurlijk niveau.
Het proces heeft overigens niet stil gestaan. Aanzet is gegeven tot het komen tot een Sociaal Statuut voor alle medewerkers van de 3 gemeenten en het proces te komen tot geharmoniseerde arbeidsvoorwaarden eveneens voor alle medewerkers van de 3 gemeenten, is opgestart. Dit zijn twee randvoorwaarden die vanuit de medezeggenschap zijn aangegeven in een parallel proces in te zetten. Er is inmiddels een concept Sociaal Statuut beschikbaar voor bespreking met de medezeggenschap.

Het inrichtingsplan voor huisvesting P en O in Grave is gereed, evenals de noodzakelijke facilitaire randvoorwaarden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: