Bestuursakkoord: Het wordt tijd dat er wordt bestuurd!!!

Bron: weblog Leo de Vreede

Van het oude college is afscheid genomen en het nieuwe treedt dinsdag aan. Iedereen (zou het??) is natuurlijk benieuwd naar wat er allemaal gaat gebeuren. Dreigende bezuinigingen zijn aangekondigd, maar ook allerlei mooie plannen. Tot nu toe is er nog weinig naar buiten gekomen. Er is een bestuursakkoord, maar de coalitie vond het blijkbaar niet de moeite waard daar de bevolking van in kennis te stellen. Zelfs op de websites van de collegepartijen is er niets over te vinden.

Eigenlijk is het wel pikant dat Keerpunt 2010 het bestuursakkoord als enige heeft gepubliceerd, zij het met accenten van Jacques zelf.

Als mijn vorige artikeltjes over de Tom Tom duidelijk genoeg waren zult u begrijpen dat ik van dit akkoord niet veel verwachtte. Er zijn nog zoveel onzekerheden dat het eigenlijk niet goed mogelijk is op dit moment een goed afgewogen beleid uit te stippelen. Het bestuursakkoord voldoet wat dat betreft volkomen aan mijn verwachtingen.

Op basis van de verkiezingsprogramma waren weinig spannende discussies te verwachten over punten waar de partijen anders over dachten. Daarvoor leken die partijprogramma´s teveel op elkaar. En over het enige punt waar verschil van mening over bestond: de toekomst van het AZC is in het hele stuk niets terug te vinden. Op 8 juni geeft het COA een toelichting op haar plannen.

Laat ik nou de hele tijd denken dat de gemeenteraad van Grave aan de beurt was om een uitspraak te doen.

Diezelfde avond wordt ook een uiteenzetting gegeven over het Wisseveld. Dat riekt naar een combinatie, maar als er iets duidelijk is geworden is het wel dat geen enkele fractie een AZC op het Wisseveld ziet zitten. Althans tot nu toe!

Over de hiervoor genoemde data moet ik een slag om de arm houden. Ze zijn (nog?) niet openbaar gemaakt. Ik heb ze gehoord tijdens de laatste presidiumvergadering, en met vergaderdata wordt nogal gegoocheld. Gelet op het aantreden van het nieuwe college niet onbegrijpelijk.

Waarom het stuk bestuursakkoord wordt genoemd en geen coalitieprogramma of nog liever raadprogramma zou ik nog wel eens uitgelegd willen hebben. Maar Shakespeare zei al “What’s in a name”; in GBV (Gewoon BoerenVerstand) “als het beessie maar een naam heeft”.

De opzet is wel aardig. Iedere paragraaf bevat een aantal accenten en doelen waarvan je rustig mag zeggen dat ze ambitieus zijn. Ieder opsomming eindigt met consequent met de tekst “Bezuinigingen”, maar ook niets meer dan deze tekst. Daarmee verliezen de ander accenten en doelen natuurlijk wel grotendeels hun betekenis

Inhoudelijk naast het gemis van een uitspraak over het AZC een tweetal opmerkingen:

In paragraaf 3 Voorzieningen en sociale samenhang staat bij de accenten en doelen “Één schoolcomplex in de Stoof, doorbouwen aan de bestaande gebouwen”. Bij mij rijst dan de vraag hoe het dan zit met het brede overleg dat gaande is over de huisvesting van de zogenaamde brede scholen . Heeft de coalitie over de nog onbekende resultaten van die studie al een standpunt bepaald?

Er is een aparte paragraaf gewijd aan de bezuinigingen. Daarin wordt genoemd dat, gezien de lagere rijksuitkeringen, er vanaf 2012 in drie stappen naar een structurele bezuiniging van € 1.2 miljoen moet worden toegewerkt. Daarbij wordt voorbijgegaan aan het feit dat de vorige raad al heeft besloten dat er in 2011 al € 1.000.000 bezuiniging moet worden opgehoest. Die miljoen moet ook nog worden geconcretiseerd. Er staat wel direct al bij dat alle gesubsidieerde instellingen daarin zullen worden betrokken. Geen woord echter over hoe dat proces gaat verlopen. De coalitie heeft toch niet de illusie dat verenigingen en instellingen zo’n bezuiniging zonder meer kunnen verwerken en gehoorzaam zullen aanvaarden. Als men begrip en medewerking uit het gesubsidieerde veld wil hebben, en dat zal nodig zijn, om de inderdaad noodzakelijke bezuinigingen te realiseren met minimale nadelige gevolgen moet er vanaf nu een goed overleg met dat werkveld worden opgezet.

Daarmee ben ik direct bij de reden waarom ik geen opmerking kan maken over een derde punt. Over dat punt is niets concreets te vinden. Het blijft beperkt tot “het betrekken van wijk- en dorpsraden bij de communicatie van de gemeente naar burger en van burger naar gemeente moet worden gestimuleerd”. Die zin is kennelijk afkomstig uit een verkiezingsprogramma. Daar mag “moet worden gestimuleerd” staan. Hier had op zijn minst “zal worden gestimuleerd” of nog liever “zal worden verbeterd”. Volmaakt was het geweest als er had gestaan hoe dit zal gebeuren.

U begrijpt dat mijn derde opmerking zou hebben gegaan over het betrekken van de bevolking bij het besluitvormingsproces, ook wel communicatie genoemd. Tijdens het sociëteitdebat waren alle partijen van de noodzaak hiervoor nog volkomen overtuigd. Het vertrouwen van de burgerij in het bestuur moest en zou worden teruggewonnen. Dat zal in ieder geval niet op basis van het bestuursakkoord gebeuren

In de komende periode zal heel wat draagvlak bij de bevolking moeten worden verkregen!!!

Tot slot.

Een van de coalitiepartijen (LPG) heeft vragen gesteld over de verplaatsing van het tijdelijke jongerencentrum. Die vragen komen sterk overeen met hetgeen ik enkele weken geleden daarover heb geschreven. Het zijn dus prima vragen. Er wordt zelfs een suggestie gedaan voor een definitieve voorziening. Ja, en dan rijst bij mij natuurlijk de vraag waarom over dit onderwerp helemaal niets in het bestuursakkoord staat. Dat zou je toch mogen verwachten, het is er belangrijk genoeg voor. Of bestaat er in de coalitie geen overeenstemming over dit punt en probeert LPG, nu met behulp van andere partijen toch hier iets in te bereiken?

Of dit akkoord nu wel of niet door andere partijen wordt onderschreven of zelfs ondertekend is vrees ik volkomen oninteressant.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: