Bestuursakkoord; concept verspreid via fracties en de media; accent op bezuinigingen; 20 keer genoemd. Stuur Uw reactie in!!!

Bestuursakkoord: bezuinigingsakkoord???

0.Algemeen
• Het bestuursakkoord staat voor de periode 2010-2014 vooral in het teken van (1.) bezuinigingen. Er dient rekening gehouden te worden met de aangekondigde jaarlijkse (2.) bezuinigingen vanaf 2012 die door het Rijk worden doorgevoerd en die voor elke gemeente, waaronder Grave, aanzienlijk is.

Deze (3.) bezuiniging gaat onze samenleving niet onopgemerkt voorbij, er zullen pijnlijke beslissingen genomen moeten worden.

Met gezamenlijke inspanning zal getracht moeten worden om het bestaande voorzieningenniveau zoveel mogelijk in stand te houden.

Het is dan ook niet vreemd dat er in deze periode voor nieuwe zaken geen of weinig ruimte is.

De ingeslagen weg zal worden voortgezet met hier en daar een extra accent of een verschuiving van een accent.

De (4.) bezuinigingen zullen vooral geëffectueerd moeten worden door een hogere doelmatigheid van onze organisatie en efficiënt omgaan met de beschikbare middelen. De organisatie zal beter moeten worden aangestuurd op planningen en realisaties daarvan, waardoor er gedegen documenten op tafel komen.

Personeel en organisatie blijft een belangrijk aandachtspunt.
1.Veiligheid en Handhaving

In de maatschappelijke beleving van de burger blijft veiligheid een belangrijk aspect.

Er wordt veel waarde gehecht aan een veilige leefomgeving en het waarborgen hiervan. Grave, wijken en dorpen moeten veilig en schoon zijn om in te wonen en te verblijven. Nadruk hierbij ligt op het voorkomen dan wel beheersen van onveilige situaties. Door handhaving moeten ongewenste of onveilige situaties worden voorkomen, waarbij het uitgangspunt is dat dit integraal gebeurt, met inachtneming van rechtszekerheid, rechtmatigheid en rechtvaardigheid.

Veilig wonen en leven vergt samen werken aan veiligheid.

Accenten en doelen:

• Realisatie verlichtingsplan;

• Uitwisseling BOA’s Land van Cuijk;

• Oplossen verkeersonveilige situaties;

• Daadwerkelijk handhaven Algemene Plaatselijke Verordening;

• (5.) Bezuinigingen.

2.Woon en leefomgeving

De kwaliteit van de woon- en leefomgeving is in hoge mate bepalend voor het woongenot van de inwoners van de gemeente Grave. De kwaliteit van die omgeving, wordt niet alleen bepaald door de uitstraling en het niveau van plantsoenen, bestratingen, banken en overig straatmeubilair. Minstens zo belangrijk is de aanwezigheid van allerlei voorzieningen, zoals scholen, winkels, of een gemeenschapshuis en sportvoorzieningen. Ook het verenigingsleven en een gevarieerd woningaanbod, afgestemd op de behoefte, zijn van belang als het gaat om de manier waarop de leef- en woonomgeving wordt ervaren en gewaardeerd.

Accenten en doelen:

• Leefbaarheid in stad, wijken en kernen;

• Toegankelijkheid voor mensen met een beperking;

• Aandacht voor cultuurhistorie;

• Optimalisatie parkeer- en circulatiebeleid van de binnenstad en de wijken

• Onderzoek naar de effecten van verschillende parkeer- en circulatiescenario’s in de binnenstad;

• Inrichting Julianaplein (Plan Gassel);

• (6.) Bezuinigingen.

3.Voorzieningen en sociale samenhang

Een breed scala aan onderwerpen wordt in dit hoofdstuk behandeld: jongeren, ouderen, minima, onderwijs, vluchtelingen, gemeenschapsaccommodaties, maatschappelijke voorzieningen, kinder¬opvang, peuterspeelzalen, kunst en cultuur, enzovoorts.

Eigenlijk allemaal onderwerpen die betrekking hebben op het voorzieningenniveau in onze gemeente, waarvan wij vinden dat het op peil moet blijven en waar mogelijk verbeterd. Niet alles waar de gemeente in investeert, is wettelijk verplicht, maar vaak zo gewenst dat de gemeente bereid is daarin te investeren, zeker als het de sociale samenhang in de gemeente kan bevorderen.

Om het voorzieningenniveau voor de burgers in stand te kunnen houden en te verbeteren, is samenwerking met andere gemeente een noodzaak.

Accenten en doelen:

• Stimuleren vrijwilligerswerk;

• Museum vrij toegankelijk voor jeugd tot 18 jaar;

• Handhaven van jeugdsubsidie;

• Herziening subsidiebeleid;

• Uitgangspunt WMO: Wat heb ik nodig in plaats waar heb ik recht op;

• Mantelzorg/ouderenzorg/wonen;

• Eén schoolcomplex in De Stoof, door bouwen aan de bestaande gebouwen;

• Adequate scholing/maatschappelijke voorzieningen; Aanpak (Jeugd)werkeloosheid;

• Adviescommissie Arbeidsmarktbeleid en Sociale Zaken (Land van Cuijk)

• Een ruimhartig Minimabeleid

• Realisatie jongerenplatform;

• Jongerencentrum;

• Dierenwelzijn;

• (7.) Bezuinigingen.

4a. Economie

Op economisch gebied is ook in deze bestuursperiode een ondernemersvriendelijke gemeente het uitgangspunt.

Goede randvoorwaarden moeten het aantrekkelijk maken om in de gemeente Grave te vestigen en op deze manier een positieve bijdrage te leveren aan de plaatselijke werkgelegenheid. Daarnaast dienen de regeldruk en doorlooptijden van vergunningen tot een minimum te worden beperkt.

Door de 21 samenwerkende gemeenten en de provincie in Noordoost Brabant zijn impulsen gegeven op het gebied van regionale afstemming voor de ruimtelijke inbedding van de verschillende technologieën, zoals Food, Machines en systemen, Logistiek, Zorg en Farma en Recreatie en toerisme. Grave kan invulling geven aan de sectoren zorg (Grave een Bastion van Zorg), recreatie en toerisme.
Accenten en doelen:

• Goede relatie met ondernemersvereniging Graveon en Horeca (HVGG);

• Eén gemeentelijk loket voor ondernemers;

• Stimuleren van parkmanagement op bedrijfsterreinen;

• Gezamenlijke aanpak met ondernemers m.b.t. promotie en marketing;

• Stimuleren van werkgelegenheid door ondernemers naar Grave te halen;

• Personele capaciteit inzetten op speerpunt Economie;

• Bevorderen van regionale samenwerking;

• Eigen verantwoordelijkheid ondernemers m.b.t. openingstijden van o.a. terrassenbeleid;

• Regionale invulling geven aan Platform Noordelijke Maasvallei;

• Overbodige en belemmerende vergunningen en regels afschaffen:

• Behoud economische bestemming Arsenaal;

•( 8.) Bezuinigingen.

4b. Recreatie en Toerisme

Speerpunt voor de komende 4 jaar is om de gemeente Grave als poort van het land van Cuijk toeristisch en recreatief steviger op de kaart te krijgen. De aantrekkelijkheid van onze vestingstad met haar cultuurhistorische gebouwen, de Maas, de kerkdorpen Escharen, Gassel, Velp en het buitengebied bieden voldoende mogelijkheden om dit te bewerkstelligen.

De samenwerking in het Land van Cuijk op het gebied van toerisme en recreatie, zoals de regio-VVV, de kop van Noord-Limburg, de nieuwe visie onder de titel “Noordelijke Maasvallei”, de Euregio Rijn-Waal en de luchthaven Weeze benadrukken de mogelijkheden van ons gebied en bieden volop kansen.

Accenten en doelen:

• Stimuleren/aanjaagfunctie van toerisme en recreatie, lokaal als regionaal;

• Ondersteunen van culturele en historische evenementen;

• Ontwikkelen en promoten van fiets-, wandel- en vaarroutes;

• Ondersteuning van kansrijke projecten t.b.v. ondernemende creativiteit;

• Stichting Bezoekersmanagement verbreden via betrokkenheid burgers;

• Stimuleren van watertoerisme: Grave met het gezicht naar de Maas;

• Personele capaciteit inzetten op speerpunt Toerisme en Recreatie;

• Invulling geven aan het regionale Platform Noordelijke Maasvallei;

• (9.) Bezuinigingen.

5.Duurzame Ruimtelijke Ontwikkelingen

Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling wordt gekenmerkt door een lange termijnvisie op de ontwikke¬lingsrichting van de gemeente. De deelname aan de pilot “bouwen binnen strakke contouren” heeft een aantal visiedocumenten opgeleverd (zoals het Ruimtelijke Toetsingskader) en wordt er momenteel, op basis van de vastgestelde strategische agenda, uitvoering gegeven aan de projecten.

Het is echter als gemeente van belang, blijvende aandacht te schenken aan maatschappelijke ontwikkelingen en daar de ruimtelijke ontwikkeling duurzaam op af te stemmen. Actualisatie van beleid en herijking van doelstellingen is een continu proces en dient de komende jaren weer ingevuld te worden.

Accenten en doelen:

• Bevorderen eigen woningbezit (bouwlocatie aanwijzen voor zelfbouwers en/of collectief opdrachtgeverschap van o.a. starters);

• Realiseren van starterwoningen en levensloop woningen;

• Alleen een welstandscommissie voor monumentale panden en beschermde stads en dorpsgezichten;

• Alleen realistische bouwplannen ontwikkelen in relatie tot bevolkingsontwikkeling, woning behoefte en economische bedrijvigheid;

• Huidige projecten afwerken;

• De formatie afbouwen bij afronden van de geprioriteerde projecten;

• Woningbouwprojecten zoveel als mogelijk door externen laten realiseren en als gemeente vooral kaderstellend optreden;

• Duurzaam bouwen;

• De volgende projecten moeten eerst worden aangepakt:

1. Hart van Grave;

2. Multifunctioneel Centrum;

3. De Loswal;

4. Museum Graeft Voort;

5. Plan Van Dongen;

6. Plan Gassel ( inrichting Julianaplein);

7. Plan Velp;

8. Parkeren;

9. Plan Wisseveld-Koninginnedijk;

10. Afronden Bedrijfsterrein De Bons (6 bedrijfswoningen).

• (10.) Bezuinigingen

6.Publieke dienstverlening en Communicatie

Er wordt in deze bestuursperiode uitgegaan van de zelfstandigheid van de afzonderlijke gemeenten. Wel is het streven er op gericht om door samenwerking de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de kwetsbaarheid van de afzonderlijke gemeentelijke organisaties te verminderen. Uitgangspunt is dat de gemeente Grave zelf de regie in handen houdt.

De service aan onze burgers moet op deze manier gewaarborgd zijn en uiteindelijk leiden tot een snelle, kwalitatief goede dienstverlening.

De inwoners moeten op de hoogte (kunnen) zijn van het gemeentelijke beleid en wij moeten hen in ruime mate de mogelijkheid bieden te participeren bij beleidsvorming en –uitvoering. Het betrekken van wijk en dorpsraden bij de communicatie van gemeente naar burger en van burger naar gemeente moet worden gestimuleerd.

Het concept ‘publieksbalie’ moet worden gecontinueerd, waarbij het streven is dat zo veel mogelijk van de klantvragen op het niveau van de front-Office worden afgehandeld.

Accenten en doelen:

• Samenwerking met de gemeenten Cuijk/St. Hubert en Mill op het gebied van P&O.

• Samenwerking met deze gemeenten op het gebied van ICT;

• Wijk- en dorpsraden ondersteunen bij de democratische vertegenwoordiging, betrekken bij het communicatietraject en faciliteren op basis van projecten;

• Verbetering van de kwaliteit van de publieke dienstverlening met als uitgangspunt: De burger centraal.

• (11.) Bezuinigingen;

7.Personeel, Organisatie en Financiën

Financiële kaderstelling gaat uit van de financiële verordening Grave 2006 en de bijbehorende kaderstelling in de begroting. Het uitgangspunt is een solide financieel beleid met een zo hoog mogelijk realiteitsgehalte en een duurzaam sluitende begroting.

Gelet op de beperkte middelen in de komende bestuursperiode zullen juridische en financiële control zwaar gaan wegen om daarmee tot een doelmatige en efficiënte besteding van de beschikbare middelen te komen.

Dit vraagt om een gedisciplineerde organisatie.

Accenten en doelen:

• Gemotiveerd, deskundig en flexibel ambtelijk apparaat;

• Heldere hiërarchische lijnen met duidelijke aanspreekpunten;

• Inhoudelijke afdelingsmanagers op de schaal van Grave;

• Goed personeelsbeleid (functionering en beoordelingsgesprekken);

• Solide financieel beleid;

• OZB heffing geen sluitpost van de begroting, uitgangspunt is de nullijn c.q. de inflatiebijstelling;

• Inhuur van extern personeel alleen bij budgettaire neutraliteit;

• Jaarlijks (vanaf 2011) keuzes maken in te realiseren producten/projecten;

• Verwerven van provinciale en EU subsidies via no pay no cure bureaus;

•( 12.) Bezuinigingen.

8.Bezuinigingsparagraaf (13).

Zoals bekend zal er de komende jaren fors gesneden worden op de algemene uitkering uit het gemeentefonds door het Rijk. Het te bezuinigen (14). bedrag is voor de gemeente Grave vanaf 2015 berekend op € 1,2 miljoen structureel (12% van de algemene uitkering). Dit betekent in deze bestuursperiode een bezuiniging (15)  van € 300.000 per jaar.

Vanaf 2012 ziet de bezuiniging (16).  er als volgt uit:

2012: € 0,3 mln. structureel;

2013: € 0,6 mln. structureel;

2014: € 0,9 mln. structureel;

2015: € 1,2 mln. structureel.

Naast het voorstel om op de door de raad goedgekeurde bestaande vaste formatie, te bezuinigingen (17.) , zal ook op de overige uitgaven bezuinigd 17. moeten worden.

Verder wordt in algemene zin opgemerkt dat, onder het motto: “Samen de trap op en samen de trap af” ook alle gesubsidieerde instanties mee zullen moeten doen in deze ombuiging. Dat betekent dat over de hele breedte van de gesubsidieerde instellingen en verenigingen ombuigingen zullen of kunnen plaatsvinden.

Krimp op personeel

Als raad hebben wij keuzes gemaakt door aan te geven welke beleidsterreinen een hoge prioriteit hebben en welke in mindere mate.

Binnen de beleidsterreinen zullen de volgende vragen steeds beantwoord moeten worden:

-welke taken willen we of kunnen we nog uitvoeren (kwantiteit);

-hoe efficiënt en hoe goed willen we deze taken uitvoeren (kwaliteit):

-wettelijke taken blijven buiten beschouwing, behoudens de van rijkswege opgelegde bezuinigingen.

Het zwaartepunt van de formatie krimp zal vooral liggen op het beleidsterrein Ruimtelijke Ontwikkeling. Dit beleidsterrein is de afgelopen qua formatie jaren fors gegroeid.

De richting die wij voor de komende periode hebben aangegeven, afmaken waar wij mee bezig zijn, maakt helder dat er geen ruimte is voor nieuwe zaken. De lopende projecten die afgerond moeten worden, zijn bij hoofdstuk 5 Duurzame Ontwikkeling aangegeven.

Uiteraard blijven wij open staan voor ruimtelijke ontwikkelingen die door en voor rekening van externen worden opgevat. Uitgangspunt hierbij is dat er binnen de vastgestelde kaders moet worden uitgewerkt.

Om de taakstelling te realiseren, heeft het natuurlijke verloop van personeel de voorkeur.

Overige bezuinigingen (19).

Naast de personele krimp zullen er op diverse beleidsterreinen ombuigingen plaats moeten vinden. Hierbij zullen de beleidsterreinen economie, recreatie, toerisme en de leefbaarheid in stad, wijken en dorpen zo veel mogelijk worden ontzien.

Zoals aangegeven is, wordt vanaf 2012 de jaarlijkse ombuiging ingezet. Dit betekent dat wij in 2010 en 2011 moeten praten over de aangereikte voorstellen vanuit de organisatie.

Hierbij zullen we meteen betrekken de in de gemeentebegroting 2010 opgenomen taakstellende bezuinigingen (20). (stelposten) en de kosten van het integrale huisvestingsplan.

P.S. Keerpunt 2010 zal het commentaar op dit bezuinigingsprogramma / coalitieprogramma / bestuursakkoord bij de behandeling in de gemeenteraad geven; daar hoort het ook. we nodigen wel een ieder uit via deze site te reageren. De reacties zullen hieronder geplaatst worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: