Verkiezingsdebat Sociëteit; vragen aan de lijsttrekkers door webblogger Leo de Vreede en onze antwoorden.

Mevrouw de voorzitter…….. dinsdag 23 februari 2010

Verkiezingsdebat Sociiëteit

Zondag 28 februari is weer het langzamerhand traditionele verkiezingsdebat in de sociëteit. Deze keer is er voor gekozen geen discussiepunten voor te bereiden. Op die manier ontstaat een open bijeenkomst waarin de kandidaten kunnen laten zien en horen hoe zij spontaan over zaken denken. Maar zoals altijd heeft ook dit voordeel weer een nadeel. Als ik een vraag stel wil ik dat de vraag wordt begrepen en dat ik ook een concreet antwoord krijg. De ervaring in de laatste vier jaar heeft wel geleerd dat op veel vragen die in de raad werden gesteld het college geen direct antwoord had. En de raad nam daar telkens genoegen mee. Aangezien behalve Trots op Nederland (zekerheidshalve schrijf ik de naam maar voluit) alle partijen die aan de verkiezingen deelnemen nu ook al in de raad zijn vertegenwoordigd neem ik het zekere voor het onzekere en maak de vragen die ik zou willen stellen maar vast openbaar. Ik doe dit nu pas omdat ik vorige week in Libië was, een zeer interesZANDt land. De vragen zijn bestemd voor alle partijen.

1.Hoe denkt uw partij over de collegevorming?

Wordt het zoals in het verleden gebruikelijk zoeken naar een combinatie van 8 zetels om zo de eigen kandidaten aan een zetel te helpen, waarna een coalitieprogramma wordt opgesteld dat vervolgens tot raadsprogramma wordt verheven. Of wordt eerst geprobeerd een zo breed mogelijk gedragen raadsprogramma op te stellen, waarna vervolgens daarbij passende wethouders worden gezocht, binnen of buiten de gemeente. En hoe gaat volgens u de procedure verlopen, waarbij de openheid natuurlijk belangrijk is? Anders dreigt ook hier lekkage!

Toelichting: In het duale stelsel is het veel meer een debat tussen raad en college van tussen coalitie en oppositie. Een beschouwing van de verkiezingsprogramma’s leert ook dat er inhoudelijk geen wezenlijke tegenstellingen zijn tussen de partijen. Alle kans dus om een breed overleg te voeren. Ook de wijze waarop het proces verloopt is van belang. Neemt de grootste fractie het voortouw of denkt man aan een formateur of formatrice. En misschien heeft uw partij een heel ander verfrissend idee hierover.

Onze reactie:

Onze visie wordt prima omschreven in het artikel van onze kandidaat Alex van Megen in de Gelderlander en op de site. Wij willen eerst kijken naar de overeenkomsten en daar de partijen bij zoeken die willen samenwerken in het belang van Grave. Daarna komen de poppetjes die het gaan uitvoeren. Keerpunt 2010 heeft 2 potentiële bestuurders in eigen huis die ingezet worden naar gelang hun deskundigheid vereist wordt.

2.Hoe denkt uw partij over communicatie in het besluitvormingsproces en moet dat volgens u tot veranderingen in dat proces leiden?

Gebrek aan communicatie is deze periode herhaaldelijk aan de orde geweest. Niet alleen tussen college en raad, maar ook tussen gemeentebestuur in zijn totaliteit en de bevolking. De huidige besluitvormingsprocedure werkt een slechte communicatie ook in de hand. De voorbereidende vergadering wordt een week, of vaak minder, voor de besluitvormende gehouden. Daarbij is de beantwoording in de voorbereidend vergadering te vaak van een dergelijke kwaliteit dat een voortzetting van de voorbereidende discussie in de besluitvormende vergadering noodzakelijk is. In plaats van een debat tussen partijen wordt het weer een discussie tussen raad en college. En dat is weer net niet de bedoeling van het duale stelsel. Kom niet aan met het argument dat het duale stelsel niet geschikt is voor kleinere gemeenten. Ik zou bijna zeggen in tegendeel.

Toelichting: Het huidige systeem biedt op zich al weinig ruimte om niet raadsleden, dus de bevolking, bij de besluitvorming te betrekken. Daarbij komt dat te vaak stukken moeten worden nagezonden of onvolledig zijn. Als partijen schriftelijk vragen stellen, hetgeen op zich is toe te juichen omdat de antwoorden kunnen worden voorbereid , is het antwoord er vaak nog niet of het wordt ook schriftelijk gegeven en dan verdwijnt het in ieder geval voor het publiek in het niets. Mij is onlangs ook gebleken dat een wethouder toen een schriftelijk gestelde en beantwoorde vraag nogmaals aan de orde kwam kennelijk niet op de hoogte was van het antwoord. Als het voor de raad al moeilijk is dan is het voor het publiek zeker niet meer te volgen.

De inbreng van het publiek is uiterst minimaal. Het spreekrecht is zeer beperkt, van meepraten is geen sprake en invloed op de discussie heeft het niet. Dat zou niet zo erg zijn als er een voor het besluitvormingstraject een communicatietraject was geweest. Dat is nog maar zelden het geval.

Onze reactie:

Leo de Vreede heeft regelmatig via zijn weblog gewezen op de slechte communicatie. Wij kunnen ons helemaal vinden in zijn opmerkingen en zullen voor verbeteringen gaan pleiten. De tijd tussen voorbereidende en besluitvormende vergaderingen moet verlengd worden. De wethouders moeten hun dossiers beter beheersen.

3.Ziet uw partij het onthutsende rapport van de rekenkamer over het “Trefpunt” als een incident of als kenmerkend voor de werkwijze van het gemeentebestuur? Wat gaat u er aan doen? Zou het niet beter zijn geweest als college en raad nog in deze periode verantwoording hadden afgelegd?

Toelichting: Zoals ik de vraag stel is natuurlijk ook beantwoorden. De werkwijze van raad, college en ambtelijk apparaat leidt tot dit soort ongelukken. Kijk maar naar Bijl/Hofplein, Wisseveld, Scheepswerf en ga zo maar door. Ook de lekkageproblematiek vindt zijn oorsprong in deze werkwijze. Het wordt door ambtelijke leiding en college ook wel erkend en er wordt gewerkt aan verbetering, althans dat wordt gesteld. Maar er zouden al zaken zichtbaar moeten zijn. Een basisprincipe van projectmatig werken is plannen. Onlangs is besloten om voor het “Hart van Grave” een projectprocedure te volgen in plaats van zoals nog slechts enkele maanden geleden was overeengekomen een bestemmingsplanprocedure. Dat kost de gemeente extra geld en levert een risico op in de orde van grootte van 3 ton in Euro’s. Bij dit besluit had een realistische planning van de procedure voor het nieuwe bestemmingsplan gehoord. Ook had moeten worden verantwoord waarom een bestemmingsplanprocedure opeens niet haalbaar is. (dat was hij volgens mij al niet toen de overeenkomst met v.d. Horst c.s. werd gesloten. ) En er wordt toch al jaren gesproken over de noodzaak van een nieuw bestemmingsplan. Zo zijn er nog wel meer voorbeelden aan te halen.

Onze reactie:


Het Rekenkameronderzoek komt jammer genoeg pas in april in de raad. Er was geen meerderheid te vinden voor een eerdere behandeling. Het college heeft zelf al toegegeven dat het anders moet en heeft een verandertraject ingezet dat door de direkteur wordt getrokken en waarvoor door de raad 75.000 euro is uitgetrokken om een extern bureau ondersteuning te laten verlenen. (zie verder op de site)


Na de zomer van 2010 moet dit traject voltooid zijn en de juiste poppetjes op de goede plekken zitten enz. We zullen de boel scherp in de gaten houden.


Het was natuurlijk veel beter geweest als de gemeenteraad en het college voor de verkiezingen verantwoording naar de burgers had afgelegd. Wethouder Bos maakt al 8 jaar deel uit van het collegiaal bestuur en Harry Opsteegh heeft van begin af aan dicht bij de planning en bouw gezeten en kijkt nu bijna tegen ‘t Trefpunt aan. In april zullen we wel “veel ja het was voor onze tijd” te horen krijgen. Het is wel te hopen dat het Rekenkameronderzoek tot verbeteringen en lessen leidt. Daarna kan de Rekenkamer misschien met het dossier Wisseveld aan de slag???

4.Wat is uw visie op de toekomst van de scheepswerf en de rol van de gemeente?

Toelichting: Ik besef dat dit een rot vraag is. De gemeente kan die ook niet alleen beantwoorden. Op zijn minst moet het vraagstuk samen met de scheepswerf worden aangepakt. Na de –noem het maar- noodkreet van de scheepswerf is door de raad daadkrachtig gesteld dat er een haalbaarheidsonderzoek naar verplaatsing moest komen. De term “daadkrachtig” is niet van mij, maar een citaat uit een krant. Dat haalbaarheidsonderzoek was in 2006 al in het raadsprogramma opgenomen. Dat dit nu kennelijk nog moet plaatsvinden kun je niet bepaald daadkrachtig noemen. Wat houdt een haalbaarheidsonderzoek eigenlijk in? Ook daarbij zal inbreng van de scheepswerf noodzakelijk zijn. En wat te doen als het haalbaarheidsonderzoek tot de conclusie leidt dat verplaatsen binnen afzienbare tijde niet haalbaar is? Zijn we dan weer bij af? Is het Wisseveld een wezenlijke oplossing of alleen maar een verplaatsen van het probleem? Het Wisseveld is toch bestemd voor woningbouw met wat lichte bedrijvigheid? Of ligt het verzorgingscentrum met MFC straks op een echt industrieterrein?

Onze reactie:


Op de brandbrief van de Scheepswerf heeft Keerpunt 2010, na gesprekken met directeur Kessels en verantwoordelijk wethouder Bos, besloten met een motie te komen om zo snel mogelijk de door de werf gevraagde veranderingen in het bestemmingsplan goed te keuren. Alleen de SP-er Frank Stoffer steunde deze motie. Ook wij zien weinig heil in de verplaatsing naar het Wisseveld. Daar moeten woningen gebouwd worden en bedrijvigheid bljven.

5.Hoe gaat uw partij de noodzakelijke bezuiniging van € 1.000.000 met ingang van 2011 realiseren? De vraagstelling is nogal direct en dat mag naar mijn mening. De huidige raad, waar nagenoeg alle partijen die aan de verkiezingen deelnemen zijn vertegenwoordigd, heeft hiertoe besloten bij de behandeling van de begroting 2010. Er valt niet meer aan te ontkomen. In de verkiezingsprogramma’s heb ik wel zaken gevonden die tot hogere kosten leiden, maar geen concrete bezuinigingen.

Onze reactie:

Keerpunt 2010 / fractie Jacques Leurs zit nog steeds te wachten op een ambtelijk stuk, dat door wethouder Bos is toegezegd, waarin duidelijk geschetst werd wat er op ons afkomt. In veel gemeenten is die discussie al lang gestart. Ik hoop dat er intern al wel aan gewerkt is. Na de val van het kabinet Balkenende 4 wordt alles nog onduidelijker vrees ik. Keerpunt 2010 wil de Visie en Missie 2020 discussie afronden en dan serieus gaan overleggen met andere partners en bevolking over de bestuurlijke toekomst van Grave. WagenaarHoes heeft ons al behoorlijk nieuwsgierig gemaakt en is een prima partner in dit voor Grave zeer gewenste traject. Onze financiële “Staat”  noopt tot keuzes maken!!

Alhoewel hierbij niet al mijn vragen over het toekomstig besturen van de gemeente Grave aan de orde zijn geweest zullen uw antwoorden mij voldoende houvast bieden om een keuze te maken.

Ik hoop dat de antwoorden je hebben geholpen om een voor Grave, en jou, goede keuze te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: