Grave zegt ja tegen AZC.

Het standpunt van Keerpunt 2010:

Ja tegen onze medemensen, nee tegen ‘de Bons’

Mevrouw de voorzitter!

Een beslissing over de toekomst van het asielzoekerscentrum in onze gemeente neem je niet zomaar. Een ‘nee’ is makkelijk gezegd. Toch loop je daarmee het risico over de rug van vluchtelingen politiek te bedrijven. Want mensen die in hun eigen land het leven niet zeker zijn, worden erg gemakkelijk op één hoop gegooid met terroristen, criminelen, banenpikkers en inburgeringsweigeraars.

De principiële vraag is of je bereid bent vluchtelingen een tijdelijk dak boven hun hoofd te bieden. Het is de laatste maanden niet goed gelukt om daar met elkaar van gedachten over te wisselen. VVD en LPG zeiden ‘nee’ en het CDA zou de doorslag geven. We hebben de laatste maanden de draai meegemaakt van ‘het AZC kost geld’, naar: ‘vertrek van het AZC kost geld’. Hoe vervuild kan een discussie raken nog voordat-ie goed en wel begonnen is. Ik denk bijvoorbeeld ook terug aan het idee dat de veiligheid in het geding zou zijn, terwijl later bleek dat dit onjuist was. Maar er was een toon – en negatieve toon! – mee gezet.

Ik heb van meet af aan de fundamentele vraag willen beantwoorden, samen met betrokkenen, maatschappelijke organisaties, dorps- en wijkraden en met u. De deur sloeg echter in het gezicht van de vluchtelingen dicht. Om een waardige discussie mogelijk te maken en er geen haastklus vóór de verkiezingen, heb ik het idee van een raadplegend referendum op 3 maart geopperd. Over belangrijke vragen als het tijdelijk huisvesten van gezinnen in nood moet je goed nadenken. Daarbij is politiek ondergeschikt aan menselijkheid.

Daarom moet deze raad geen overhaaste beslissing nemen, maar eerst in gesprek gaan. Niet alleen met het COA en vluchtelingenwerk, maar ook met onze achterban: de burgers van Escharen, Gassel, Grave en Velp.

Het is echter niet zo dat ik een standpunt innemen over het AZC uit de weg ga. Het zal niemand verbazen dat ik ‘ja’ zeggen tegen het helpen van mensen die in hun vaderland vermoord zouden worden. Medemenselijkheid staat voorop.

Daarbij komen het feit dat onze ervaring met de asielzoekers geen reden is om ze de deur te wijzen. De gemeente Grave heeft – destijds – verantwoordelijkheid genomen en hoeft daar geen spijt van te hebben.

Nu komt het. Mijn ‘ja’ op de principiële vraag wordt gevolgd door een ‘nee’ voor de huidige locatie. Dat betekent dat er gekeken moet worden naar alternatieven. Het is te kort dag om daarover iets te zeggen wat hout snijdt. Ik kan me dan ook prima vinden in het voorstel van Leo de Vreede. Wat hij schrijft, is mij uit het hart gegrepen. Zo bedrijf je geen politiek, maar voer je waardig bestuur dat verantwoordelijkheid niet aan een tijdslimiet verbindt.

Welke vragen moeten beantwoord worden? Dat is niet alleen aan de fracties, maar ook aan álle dorps- en wijkraden. Dat is aan maatschappelijke organisaties en instellingen, zoals vluchtelingenwerk, scholen, ondernemers, de kerken enzovoorts. Met de uitkomsten van deze ‘rondetafelgesprekken’ kunnen Burgemeester en Wethouders aan de slag. Er zullen nogal wat vragen beantwoord moeten worden. Afhankelijk daarvan (en natuurlijk van de antwoorden) worden locaties bekeken en getoetst.

Ik denk dat we vanavond niet veel anders moeten doen dan be-amen dat het AZC in deze gemeente een groot succes is geworden en dat we daarom met een gerust hart ‘ja’ kunnen zeggen tegen vluchtelingengezinnen. Daarna is er nog een lange weg te gaan om een goede plek te vinden. Goed in de ogen van de asielzoekers, maar ook goed in de ogen van de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp.
(Een referendum kan altijd nog.)

Grave zegt ja tegen AZC.

Wel van zeshonderd naar vierhonderd volgens de PvdA. Het CDA ziet voor het AZC ook een rol bij de huisvesting van seizoenarbeiders. Nieuwe raad beslist over hoe en waar. Volgens de burgemeester moet er binnen een half jaar duidelijkheid zijn over hoe en waar de toekomst van het AZC in Grave ligt. Jacques Leurs (Fractie Jacques Leurs) is voor een asielzoekerscentrum. Het huidige AZC is volgens hem een groot succes.

Alleen de VVD vindt dat Grave nu wel genoeg heeft betekend voor het AZC. De LPG sprak zich gisteren niet uit voor of tegen een AZC, maar liet bij eerdere discussies wel weten geen voorstander te zijn.

Bron: de Gelderlander

Mijn reactie: Keerpunt 2010 komt met een totaalvisie over wonen, werken, onderwijs, vrije tijdsbesteding en zorg in Grave, Velp, Escharen en Gassel.

Toezeggingen/vragen/afspraken verstuurd door de griffier:

AZC:

Op basis van de volgende kaders van de 6 fracties komt het college met op korte termijn met een z.g. tussennotitie naar de raad. Na discussie in de Raad komt er vervolgens een eindversie die door de Raad kan worden vastgesteld.

CDA:

1. Contract met COA verlengen

2. Bonskazerne een goede locatie

3. Bonskazerne zien als een kennis- en dienstencentrum

4. Mogelijk ook huisvestiging van seizoenarbeiders op de Bons

5. Er moet een sluitende procedure komen. Stoppen met noodopvang door kerken etc.

J. Leurs:

1. Burgers betrekken bij de besluitvorming

2. Contract met COA verlengen

3. Huidige gebouw geen goede huisvesting voor asielzoekers

4. Veiligheid levert tot op heden weinig problemen op.

PvdA:

1. AZC, ja in Grave. Grave Bastion van Zorg

2. Goed voor de werkgelegenheid in Grave en de regio

3. Financieel voordeel voor de gemeente

4. Gemeente heeft ook een inspanningsverplichting ter voorkoming van “ klinkeren”

5. 2 Fte beveiliging is noodzakelijk

6. Maximale opvang 400 asielzoekers.

VVD:

1. Geen AZC op het Wisseveld

2. Vooralsnog geen AZC op de Bons

3. Grave heeft gedurende 10 jaren genoeg voor de opvang van Asielzoekers gedaan. Nu is een andere gemeente aan de beurt

4. De samenwerking van de gemeente met COA verdient geen schoonheidsprijs. Denk daarbij aan de functiewijziging van het AZC, de beveiliging etc.

5. Wellicht mogelijkheden om het huidige gebouw te gebruiken voor de regio.

SP:

1. Sluit zich aan bij de opmerkingen van de PvdA en vraagt aandacht voor de beveiliging van het AZC.

LPG:

1. Spreekt zich nu nog niet uit. Heeft destijds van de directeur van het COA begrepen dat de Bons niet bespreekbaar is. De LPG heeft nog vragen. Wethouder Opsteegh zal de raad informeren over de werkgelegenheid ( voor Grave en de regio). Ook zal de raad geïnformeerd worden over de uitstroom in de gemeente Grave.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: