Grave langs de digitale meetlat: zakt van 264 naar 289 van 422 gemeenten. Wijchen op 67.

Bekendmakingen
A1
Publiceert Grave op haar website de periodieke bekendmakingen conform de landelijke standaard? Ja (6)
A2
Kunnen bezoekers van de website van Grave zich abonneren op een proactieve attenderingsfunctie inzake deze bekendmakingen? Nee

Vergunningen
A3
PubliceertGrave op haar website vergunningen conform de landelijke standaard? Nee

Decentrale Regelgeving
A4
Publiceert Grave alle geldende algemeen verbindende voorschriften (regelingen/verordeningen) conform de landelijke standaard? Ja IPM 3 (8)
A5
Publiceert de overheidsorganisatie op haar website alle geldende algemeen verbindende voorschriften (regelingen/verordeningen) conform de actuele versie van de landelijke standaard? Nee

Europese Dienstenrichtlijn
A6
Is de overheidsorganisatie aangesloten op de landelijke standaard voor Samenwerkende Catalogi? Ja (5)
A7
Om te voldoen aan de Europese Dienstenrichtlijn dient de overheidsorganisatie zich aan te sluiten op (o.a.) de Berichtenbox van Antwoord© voor bedrijven. Is de overheidsorganisatie aangesloten op de Berichtenbox van Antwoord© voor bedrijven? Ja (5)
A8
Voldoet de overheidsorganisatie aan de belangrijkste elektronische voorwaarden van de Europese Dienstenrichtlijn: aansluiting op Samenwerkende Catalogi, de Berichtenbox en het Interne Markt Informatie Systeem? Ja (5)

PIP/Mijn Overheid
A9
Is de overheidsorganisatie aangesloten op de standaard voor MijnOverheid.nl? Nee

Ruimtelijke plannen
A10
Publiceert de overheidsorganisatie één of meer ruimtelijke plannen volgens de landelijke standaarden (DURP-standaard 2006 en/of de RO-Standaard 2008)? Nee
A11
Ontsluit de overheidsorganisatie haar welstandsnota via de landelijke standaard WelstandTransparant? Nee

Content collectie Antwoord©
A12
Biedt de overheidsorganisatie de Antwoord© Contentcollectie op haar website aan?
Nee

Regelhulp
A13
Is de overheidsorganisatie aangesloten op http://www.regelhulp.nl/? Nee
B. Transparantie: Openbaarheid van overheidsinformatie

Bestuurlijke informatie
B1
Ontsluit de overheidsorganisatie op haar website een bestuursinformatiesysteem?
Ja, met een archieffunctie van meer dan één jaar (8)
B2
Ontsluit de overheidsorganisatie tekstueel de verslagen van de vergaderingen van de volksvertegenwoordiging?
Ja, notulen en besluitenlijst (8)

B3Biedt de overheidsorganisatie de actuele begroting op haar website aan?
Ja, integraal (4)
B4
Ontsluit de overheidsorganisatie de (verslagen van de) vergaderingen van de volksvertegenwoordiging in beeld en/of geluid? Nee
B5
Heeft de overheidsorganisatie aan op welke wijze een burger een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) moet of kan indienen? Nee
B6
Heeft de overheidsorganisatie een interactieve verwijzing (hyperlink) tussen haar producten en de relevante regelgeving en omgekeerd van de regelgeving naar relevante producten?
Ja, van producten naar regelgeving (5)

Informatie van en over bestuurders
B7
Biedt de website een overzicht van de nevenfuncties van één of meer bestuurders? Ja (6)
B8
Is het stemgedrag van de volksvertegenwoordigers op een structurele en duidelijke wijze te volgen op, of via de website van de overheidsorganisatie? Nee
B9
Geeft de overheidsorganisatie inzicht in de wijze waarop de rekenkamerfunctie is ingericht?
Ja, publicaties (10)
B10
Publiceert de overheidsorganisatie op haar website een actueel financieel jaarverslag en/ of Burgerjaarverslag?
Ja, een financieel en een burgerjaarverslag (6)

GIS & Plannen
B11
Publiceert de overheidsorganisatie op haar website tenminste één geldend bestemmingsplan?
Nee, niet aanwezig op de site
B12
Stelt de overheidsorganisatie via haar website haar ruimtelijke informatie voorzien van metadata vrij beschikbaar voor hergebruik? Nee

C. Dienstverlening

Dienstverlening voor burgers
C1
Is het mogelijk online een afspraak in te plannen voor de aanvraag van een rijbewijs en/of paspoort? Nee
C2
Heeft de gemeente de verplichting afgeschaft dat een burger bij huwelijksaangifte (ondertrouw) een afschrift geboorteakte en een uittreksel GBA moet aanleveren (voldoen aan de huwelijksvereisten)? Nee
C3
Aanvragen GBA-uittreksel Informatie (1)
C4
Aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Informatie (1)
C5 Aanvraag van een gehandicaptenvoorziening (WMO) Informatie (1)
C6 Aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats (op kenteken) Informatie (1)
C7
Aanvraag parkeervergunning N.v.t. (4)
C8
Kentekenwijziging parkeervergunning N.v.t. (4)
C9
Aanvraag bijzondere bijstand Informatie (1)
C10
Aanvraag bijstandsuitkering (WWB of Ioaw) Informatie (1)
C11
Melding woon- en leefomgeving Informatie (1)
C12
Aanvragen kapvergunning Informatie (1)
C13
Aanvragen bouwvergunning Downloadbaar formulier (2)
C14
Onroerende Zaak Belasting (OZB) Informatie (1)
C15
Doorgeven verhuizing Informatie (1)
C16
Rioolaansluitvergunning Informatie (1)
C17
Aanvraag kwijtschelding belastingen en heffingen Downloadbaar formulier (2)
C18
Bezwaarschrift indienen Informatie (1)
C19
Aanvraag evenementenvergunning Downloadbaar formulier (2)
C20
Aanvragen in-/uitritvergunning Informatie (1)

Dienstverlening voor bedrijven
C21
Aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Geen informatie (0)
C22 Aanvraag parkeervergunning N.v.t. (4)
C23
Kentekenwijziging parkeervergunning N.v.t. (4)
C24
Aanvragen kapvergunning Geen informatie
C25
Aanvragen bouwvergunning Downloadbaar formulier (2)
C26
Onroerende Zaak Belasting (OZB) Informatie (1)
C27
Aanvragen gebruiksvergunning/melding gebruik Downloadbaar formulier (2)
C28
Rioolaansluitvergunning Informatie (1)
C29
Bezwaarschrift indienen Geen informatie
C30
Aanvraag evenementenvergunning Geen informatie
C31
Aanvragen milieuvergunning Informatie (1)
C32
Aanvragen in-/uitritvergunning Geen informatie
C33
Reclamevergunning/ -ontheffing Downloadbaar formulier (2)

D. De burger centraal

Gepersonaliseerde dienstverlening
D1
Kan een bezoeker zich op de website van de overheidsorganisatie authenticeren met behulp van DigiD? Nee
D2
Kan een willekeurige burger zich op de website van de overheidsorganisatie authenticeren met behulp van DigiD? Nee
D3
Bevat de website van de overheidsorganisatie een mogelijkheid om online de status van een product- / dienstaanvraag te volgen Nee
D4
Biedt de website van de overheidsorganisatie de mogelijkheid van een gepersonaliseerd digitaal loket (‘mijn loket’)? Nee
D5
Biedt de overheidsorganisatie (deels) vooringevulde formulieren aan – met gegevens die bij haar reeds bekend zijn – bij het aanvragen van een product? Nee
D6
Bevat de website van de overheidsorganisatie een mogelijkheid om een product en/of dienst direct online te betalen? Nee
D7
Voert de gemeente een geautomatiseerde kwijtscheldingstoets uit ten behoeve van kwijtschelding belastingen en heffingen? Nee
D8
Biedt de overheidsorganisatie op haar website bezoekers hulpmiddelen om “persoonlijke” gevolgen van beleid na te gaan? Nee

Integrale dienstverlening
D9
Biedt de overheidsorganisatie haar klanten de mogelijkheid om een integrale horecavergunning aan te vragen? Nee
D10
Biedt de overheidsorganisatie haar klanten de mogelijkheid om een integrale evenementenvergunning aan te vragen? Nee
D11
Biedt de overheidsorganisatie haar klanten de mogelijkheid om met behulp van een integraal formulier een aantal minimaregelingen aan te vragen? Nee
D12
Biedt de overheidsorganisatie haar klanten de mogelijkheid om met één (integraal) formulier meerdere vergunningen, diensten, meldingen en/of ontheffingen tegelijk aan te vragen? Nee

Communicatie met en van de overheid
D13
Kunnen bezoekers van de website van Grave zich aanmelden voor een e-mail nieuwsbrief? Nee
D14
Biedt Grave de bezoeker op haar website de mogelijkheid zich te ‘abonneren’ op RSS-feeds? Nee
D15
Biedt de overheidsorganisatie op haar website snel en eenvoudig alle relevante contactinformatie (bezoekadres, postadres, openingstijden, telefoonnummer(s) en mailadres) en is deze contactinformatie met één klik vanaf iedere pagina bereikbaar? Ja (3)
D16
Publiceert de overheidsorganisatie op haar website het ‘14+ netnummer’ als de centrale telefonische toegang voor de gehele gemeentelijke dienstverlening (KCC, Klant Contact Centrum)? Nee
D17
Is het voor een bezoeker van de website Grave mogelijk om direct via de website live in contact te komen met de overheidsorganisatie? Nee

Waar kan de burger op rekenen in haar communicatie met Grave D18
Bevat de website een privacystatement? Ja (4)
D19
Publiceert de overheidsorganisatie op haar website een proclaimer? Nee
D20
Publiceert de overheidorganisatie op haar website een Kwaliteitshandvest? Nee
D21
Bevat de website van de overheidsorganisatie een expliciete vermelding van de responstijden op e-mails? Nee

Burgerbetrokkenheid en Participatie
D22
Publiceert de overheidsorganisatie op haar website informatie over de klachtenprocedure?
Ja, proces stap voor stap beschreven (2)
D23
Heeft de overheidsorganisatie een lokaal meldpunt administratieve lastenverlichting? Nee
D24
Biedt de overheidsorganisatie op haar website informatie over de wijze waarop burgers een onderwerp op de agenda van het vertegenwoordigend orgaan kunnen krijgen (burgerinitiatief)?
Ja, voorzien van een formulier (3)
D25
Maakt de overheidsorganisatie gebruik van nieuwe media om interactief met burgers/bedrijven te communiceren over bestuurlijke of beleidsrelevante thema’s? Nee
D26
Biedt de overheidsorganisatie digitale inspraakmogelijkheden op het gebied van ruimtelijke of visuele plannen? Nee
D27
Heeft de overheidsorganisatie een burgerpanel én biedt ze daar informatie over aan? Nee
D28
Accepteert de overheidsorganisatie meldingen van Verbeterdebuurt.nl? Nee
D29
Publiceert de overheidsorganisatie op haar website een actueel klanttevredenheidsonderzoek Nee
E. Interactieve verwijzingen

Interactieve verwijzingen
E1
Heeft de overheidsorganisatie een MijnOverheid.nl-banner op haar website, in haar digitale loket? Nee
E2
Heeft de overheidsorganisatie een banner naar Antwoord© voor Bedrijven in haar eigen digitale (bedrijven)loket? Nee
E3
Biedt de overheidsorganisatie een interactieve verwijzing (hyperlink) naar Berekenuwrecht.nl?
Nee
E4
Biedt de overheidsorganisatie een interactieve verwijzing (hyperlink) naar het Digitaal Klantdossier Werk en Inkomen? Nee
E5
Biedt de overheidsorganisatie een interactieve verwijzing (hyperlink) naar www.nederlandtegenterrorisme.nl en/of http://www.nctb.nl/? Nee
E6
Biedt de overheidsorganisatie een interactieve verwijzing (hyperlink) naar http://www.lastvandeoverheid.nl/? Ja (20)
E7
Biedt de overheidsorganisatie een interactieve verwijzing (hyperlink) naar de nationale ombudsman op www.ombudsman.nl en/of naar de lokale ombudsman? Ja (20)
F. Toegankelijkheid

Toegankelijkheid
F1
Score automatische webrichtlijnen-toets (47 van de 125 webrichtlijnen) 31
F2
Heeft de overheidsorganisatie een claim op haar website staan ten aanzien van de Webrichtlijnen of toegankelijkheid en kan ze deze onderbouwen (een conformiteitverklaring door de eigenaar of maker van een website)? Nee
F3
Zijn de bekendmakingen van de overheidsorganisatie specifiek doorzoekbaar? Nee
F4
Zijn de vergunningen van de overheidsorganisatie doorzoekbaar? Nee
F5
Zijn de regelingen van de overheidsorganisatie doorzoekbaar? Nee
F6
Ontsluit de overheidsorganisatie op haar website de overheidsbrede zoekdienst van Overheid.nl? Ja (5)
F7
Is het bestuursinformatiesysteem apart doorzoekbaar? Nee
Overheid.nl werkt mee aan de e-overheid © Nee

Bron: www.Overheid.nl /Monitor Ranglijsten.htm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: