Bijdragen begrotingdebat van F.J.L. , SP, PvdA, LPG en VVD.

Het is gelukt! Nu alle bijdragen on-line!!

Fractie Jacques Leurs (Keerpunt 2010):

Ambitie moet!!!

Zonder ambitie geen coalitie en geen oppositie!

Keerpunt

Sinds de algemene beschouwingen van vorig jaar is de wereld fundamenteel veranderd. Maar niet Grave en ons land alleen, heel Europa en de Westerse wereld bevinden zich op een keerpunt en de bakens moeten verzet worden.
Daarom ook bij de volgende raadsverkiezingen: Keerpunt 2010.

Inleiding

Het is erg jammer dat bij de begrotingsstukken belangrijke documenten ontbreken zoals de grondexploitatie, nota over de reserves en stand van de diverse projecten.

Waarom is dat niet gelukt? (vraag 1 aan B&W)

Nu kunnen we alleen nog praten over de koek die al verdeeld is bij de behandeling van de kadernota. Het CDA kreeg zijn brug in Escharen, de VVD zijn uitbreiding van het Graafs Museum en de LPG het opknappen van de Loswal. Meer ruimte voor nieuw beleid zit er niet in.

Het is de ambtelijke organisatie met veel krachtsinspanningen gelukt om de begroting op tijd gereed te hebben. Ook is het stuk weer inzichtelijker dan vorig jaar.

Mijn complimenten.

Alleen met beheer op orde komen we er niet. We leggen de lat te hoog en we hebben te veel ambities komen we regelmatig tegen in de diverse stukken. Maar het probleem zit hem niet in de ambities maar in de schaal van Grave.

Steek energie om van de samenwerking in het Land van Cuijk een succes te maken en/of denk na over de wenselijkheid van een gemeentelijke herindeling op middellange termijn.

Er is nog veel werk te verzetten om beleid op elkaar af te stemmen.

Ter illustratie:

O.Z.B. verhoging in Mill: 5,25 %, Boxmeer: 3 %, Cuijk: 3,5 % Grave: 0,5 %.

Om de vergelijking van de hoogte van de O.Z.B., de woonlasten, bouwleges en grafrechten te kunnen maken graag cijfers van de gemeenten in het Land van Cuijk, Landerd, Oss en Wijchen. (vraag 2)

Visie en Missie

De fractie Jacques Leurs zet in op een duurzame, kennisintensieve en innovatieve economie in Grave met veel aandacht voor de zorg. We moeten een Bastion van Zorg zijn en dit ook uitdragen. De fractie Jacques Leurs heeft een Grave voor ogen waar mensen tijd en oog hebben voor elkaar.

Ook moet er eindelijk een goede Visie en Missie 2020 komen. Weer onder leiding van de burgemeester die op het goede spoor zat maar te weinig medewerking van de raad kreeg.

Gaat de burgemeester die kar weer trekken? (vraag 3)

Het formuleren van een visie 2020 kan een prima vehikel zijn om met een
perspectief van 1 tot 2 bestuursperioden de koers en inzet van onze gemeente en
maatschappelijke partners nieuw neer te zetten in de Noordelijke Maasvallei.

Samenwerking en Gemeentelijke herindeling.

We moeten ons uitvoerig gaan beraden op de samenwerking binnen het Land van Cuijk en Maasduinen en uiteindelijk is een gemeentelijke herindeling gewenst en onafwendbaar omdat Grave te klein is om alle taken goed te kunnen uitvoeren.

De gemeenteraden in het Land van Cuijk en Maasduinen moeten het voortouw nemen nu de samenwerking in een impasse lijkt te zijn geraakt. De burgemeester van Sint Antonius is al vertrokken en de burgemeester van Cuijk stapt ook op.

Het is bijv. erg jammer dat het opzetten van een Mid-office voor de Land van Cuijkse informatiestromen op de lange baan geschoven wordt. Hier is erg veel tijd en overleg in gestopt. Een ambtelijke organisatie Land van Cuijk is nu ook toekomstmuziek.

Grave moet zich gaan oriënteren over de verschillende samenwerkingsverbanden en gelukkig gaan we dat spoedig doen. Ik ben heel benieuwd hoe de nieuwe Commissaris van de Koningin denkt over samenwerking en schaalvergroting.

Economie

Het college van burgemeester en wethouders van Grave heeft amper zaken aangepakt om de eerste klappen van de economische crisis te dempen. Een pakket van maatregelen ter waarde van €400 miljoen gericht op werkgelegenheid is vastgesteld door de provincie. Tot op heden is Grave er niet in geslaagd om middelen naar Grave te krijgen.

Het Graafse bedrijfsleven heeft weinig waardering voor de manier waarop Grave met haar ondernemers omgaat, blijkt uit onderzoek onder Brabantse ondernemers. Het toegezegde klantentevredenheidsonderzoek is nooit gehouden.

Heb ik het goed gelezen dat het college het voornemen heeft om dit alsnog te nog te gaan doen? Wanneer? In het voorjaar? (vraag 4)

Financiën

De Fractie Jacques Leurs heeft ambivalente gevoelens over het beleid van het College zoals dat in de begroting 2010 zijn neerslag heeft gekregen.

Structureel minder inkomsten betekent voor de Fractie Jacques Leurs ook structureel minder uitgeven. Structureel verhogen van de inkomsten op dit moment is nog niet aan de orde volgens het college. Echter om aan alle wensen tegemoet te komen kan en mag er net als vorig jaar ingezet worden op een verhoging van de OZB volgens de macronorm. Waardoor er meer voorzieningen staande kunnen blijven of gerealiseerd kunnen worden.

Kan het college aangeven hoeveel budget er vrij komt wanneer we de macronorm van 5.25 % aan houden? (vraag 5)

Hoeveel gaat de belasting voor de gemiddelde Gravenaar omhoog? (vraag 6)

Als er meer inkomsten zijn kunnen we meer nieuw beleid vaststellen.

De fractie Jacques Leurs wil middelen beschikbaar stellen voor:

1. Velpse kinderboerderij (8.000 euro).
Andere partners kunnen dan benaderd worden voor subsidies en bijdragen.
Dekking via de WMO middelen.

2. Onderzoek aanleg Hampoortbruggen (50.000 euro in reservepotje)
In combinatie met langparkeerplaatsen op Sensisterrein en Merletparkeerterrein.

3. GRIP ondersteunen
Met een subsidie van ongeveer 15.000 euro kan het ouderenbeleid bij de tijd blijven en gaat
de opgebouwde kennis niet verloren. Dekking via de WMO gelden.

4. Verkeersveiligheid rond scholen verbeteren
Scholen doen een tegenprestatie en gaan meedoen aan het Provinciale project scholen.
In het Estersveld worden beloftes ingevuld.

Is de provinciale subsidie al binnen en kan dit snel gerealiseerd worden?
(vraag 7)

5. Instellen van een ondernemersfonds voor de hele gemeente Grav (10.000 euro)
De Kamer van Koophandel heeft een bijdrage van 10.000 euro klaar liggen als Grave dit wil. Naast het toerisme en recreatie is economie ook een speerpunt van deze gemeenteraad. Vastgoedondernemers en andere partijen zoals Graveon willen ook hun bijdragen doen. Haast is geboden anders gaat het toegezegde geld naar bijv. Cuijk of Boxmeer. De feestverlichting bijv. kan dan uit zo’n fonds betaald worden waar iedereen verplicht aan meebetaald. Uden, Veghel en Oss hebben al zo’n fonds en Wijchen gaat het ook instellen. Boxmeer en Cuijk praten ook over invoering.

Gaat Grave dit ook in 2010 instellen? (vraag 8)

6. Gruiten op school
De gemeente Boxmeer verleent medewerking aan dit project om schoolkinderen
meer fruit en groente te laten eten.

Heeft Grave kennis genomen van dit project bij onze buurgemeente en
overweegt het college om dit prima initiatief ook in Grave in te voeren?
(vraag 9)

7. Cultuurhistorie
Grave heeft vele monumenten waaronder kerken en een klooster. De protestantse kerk moet dringend opgeknapt worden en voor meer doeleinden geschikt gemaakt worden. De parochiëleeenheid Emmaus gaat zich, onder leiding van Alex van Megen, beraden op de toekomst. Het aantal kapucijnen in het Velpse klooster daalt. Het Kerkje in Velp dat als kunstkerkje erg in trek is wil dringend aanpassingen.

De Fractie Jacques Leurs wil dat de gemeente, die nu ook middelen in het restauratiefonds stopt van de Elisabeth, in gesprek gaat met deze partijen en beleid gaat ontwikkelen om dezegebouwen in stand te houden.

8. Archeologie + Cultuurhistorie + Monumentenzorg + Toerisme
Hoe staat het met de verkennende lijst Koolen met 16 aandachtsgebieden? (vraag 10)
Hoe staat het met GEA object 46W2 Land van Cuijk? (vraag 11)
Onderaardse gangen in Grave.
De zorg voor het archeologisch erfgoed is door de Nederlandse ondertekening van
het Verdrag van Malta in 1992 hoger op de agenda gekomen. Voornaamste
verandering ten opzichte van het eerdere Nederlands archeologiebeleid, is dat nu
de verantwoordelijk voor het archeologisch erfgoed bij de gemeenten ligt. Niet
iedere gemeente heeft de mogelijkheden om een archeoloog in dienst te hebben.
Samenwerken met een buurgemeente is dan een praktische oplossing.
Amersfoort, Leusden en Buschoten doen dat.

In Cuijk overweegt men iemand in dienst te nemen. Ook voor Grave interessant. Graag Uw reactie. (vraag 12)

Omdat de onderaardse gang van de Hoofdwagt geen archeologisch vondst is moet er een bouwkundig onderzoek plaats vinden. Bij de twee Graafse welstandscommissies zit een plaatselijke deskundige, Haans, die een onderbouwd advies kan geven. Laat de twee plaatselijke amateur-archeologen onder zijn leiding nader onderzoek doen. Misschien hebben we er dan snel een toeristische attractie bij. We kunnen ook eens gaan inventariseren hoeveel kelders we in de binnenstad hebben en of we daar iets mee kunnen doen. (Tip van Maurice Ermers)

Obsessie met geld

Wethouder Bos is een goede boekhouder die het imago heeft dat hij goed voor de gemeentebegroting zorgde. Hij deed dat met zoveel impact dat de beleidsmakers in Grave alleen nog maar problemen rond de begroting serieus nemen en soms andere zaken naar de achtergrond verdwenen. Andere problemen tellen niet meer mee.
(Vrij naar de column van Paul Lensink op http://www.binnenlandsbestuur.nl/)

Hij is al 8 jaar de meest constante factor in het wisselende gemeentebestuur van Grave van 2002 tot 2010. Bij vele beslissingen was hij aanwezig en bracht hij zijn stem uit. Hij is dus mede verantwoordelijk dat er bijna niets gebouwd is in Grave. Het een en ander in de schoenen van anderen schuiven kan hij dus niet.

Het vertrek van naamgenoot Jacques van Geest bijvoorbeeld is ingezet door het voltallig college, de huidige coalitie hoefde de klus alleen maar af te maken en heeft dat ook gedaan. Het zou de wethouder sieren wanneer hij de handen ook eens in eigen boezem steekt en niet de ander de schuld geeft.

Kan de wethouder drie scenario’s schetsen over de financiële toestand van Grave waarin de bezuinigingen door het Rijk verwerkt zijn? (vraag 13)

Het VNG adviseert om een worstcase- middencase- en bestcase- scenario op te stellen als bijv. de 3 miljard bezuiniging doorgaat dan duiken we in de rode cijfers.

Ook adviseert het VNG dat de diverse plaatselijke partijen die aan de verkiezingen deelnemen door de ambtelijke financiële top op de hoogte gebracht worden van deze cijfers i.v.m. het opstellen van realistische partijprogramma,s. Gaat U deze actie ondernemen? (vraag 14)

Bouwen
De diverse projecten zoals de Hof van Esteren, d’n Neie Weg en een AZC op het Wisseveld staan ons nog helder voor de geest maar gelukkig heb ik de foto’s nog.
De gedeputeerde Paul Rupp heeft toegezegd om met een onderzoek op de proppen te komen. Hoe is de stand van zaken van dit project, het Wisseveld en Hof van Esteren? (vraag 15)
In het Ruimtelijk Toetsingskader van 15 februari 2005 stond nog: Grave heeft aangegeven circa 700 woningen te willen bouwen. De bestemmingsplannen zouden in 2007 gereed zijn!! De Nota Leefbaarheid van 2003 werd vertaald in het Ruimtelijk Toetsingskader. Dus vanaf 2003 zijn we al bouwplannen aan het maken. Een plukje starterwoningen in de Stoof is nog steeds niet gerealiseerd en de rest weten we.
Gelukkig komt er door particulier initiatief een startersgebouw in de voormalige bakkerij van de Snip met 8 appartementen en wordt de Hoofdwagt ook opgeknapt.
Ambtelijke organisatie
Onder leiding van de directeur wordt de organisatie klaargemaakt voor de toekomst. Later worden we hier ingelicht. Gaat alles naar wens en worden de doelen op tijd gehaald? (vraag 16)
De ambtelijke organisatie is zeer raadsledenvriendelijk en denkt vaak met je mee. Ook hier voor mijn complimenten. Vandaag nog kreeg ik een tip van een ICT medewerker hoe de onbereikbaarheid van https://www.jacquesleurs.nl/. via sommige providers voorkomen kan worden.
Bestuur
Deze tijd vraagt andere bestuurders die krachtiger optreden, een eigen visie hebben, meer daadkracht aan de dag leggen en zich niet verschuilen achter hun ingehuurde krachten of ambtenaren.
Tenslotte:
De afgelopen periode wordt raak getypeerd door de volgende uitspraak van Salomo:
Bij gebrek aan goed overleg mislukken plannen; maar ampel beraad doet ze slagen. (Hart van Grave/Nieuw Maaszicht/Buitenhof/Hart van Gassel/Brede School Velp/Bewonersbouwen hun eigen woning in Velp/Graafs Museum/Weekmarkt op de Markt/Kermis in het centrum/Parkeernota)
Jacques Leurs, 28-10-2009 Algemene beschouwingen 2010SP bijdrage aan de begrotingsbehandelingen.

De begroting die wethouder Hans Bos ons dit jaar presenteert leest als een boek. Hoewel wij vermoeden dat er enig plagiaat is gepleegd. Wij vinden ook veel terug uit een boek dat in 1883 in het Italiaans verscheen.
In 1915 mochten wij Nederlanders genieten van dit stukje Italiaanse literatuur. Het boek van de Italiaanse schrijver Carlo Collodi werd in 1940 door de wereldberoemde Walt Disney bewerkt tot een meesterwerk. Zo ver zal het stuk van de wethouder Financiën het wel niet schoppen.
Maar des ondanks willen wij graag een stuk uit het boek citeren zodat u allen weet waar het over gaat: ‘Er was eens,… een poppenmaker Geppetto hij maakte een speciale pop en noemde hem Pinokkio. “Ik wens dat je een echt jongen bent”
zei Geppetto bedroefd. “Want ik ben zo alleen”. Die nacht kwam de Blauwe Fee naar Geppetto’s werkplaats. “Goed Geppetto” zei ze, “Je maakt andere altijd gelukkig,je verdient het dat je wens uitkomt”. Lachend raakte de blauwe fee het popje aan met haar hand. “Klein popje, gemaakt van hout. Wordt wakker”.en in een oogwerk, bracht zij Pinokkio tot leven. “Pinokkio, als je braaf, eerlijk en aardig bent, word je op een dag een echte jongen,” zei de blauwe fee.’
Uiteraard kan in de Graafse variant de naam Geppetto vervangen worden door de coalitie, Pinokkio door het college en de Blauwe Fee wordt gespeeld door de gemeenteraad.

Helaas, de kleine Pinokkio was niet zo’n brave jongen. Hij ontmoet allerlei ‘boze’ mensen. Hij liegt hierover en zijn neus begint te groeien. Hoe het verhaal afloopt weten we allemaal….

Het college en de wethouder financiën in het bijzonder, hebben de afgelopen jaren ook allerlei ‘boze’ mensen ontmoet. Dit varieerde van mensen die werden ingehuurd en meer kosten als de minister president (blijkbaar hele belangrijke en zeer kundige mensen) tot mensen met ambitie. Hoe dan ook, de euro’s vlogen ons de afgelopen jaren om de oren.
In het verleden hebben we de wethouder getrakteerd op pepernoten, omdat hij, en het college, wel erg strooide met geld. Dit jaar hebben wij zwarte Piet gevraagd om de wethouder mee te nemen. Maar wat blijkt; afgelopen jaar heeft een wethouder al de zwarte Piet gekregen. Niet echt origineel dus.
Laten we maar blijven bij het verhaal van Carlo Collodi. De coalitie heeft bij het aantreden in 2006 een stuk gepubliceerd onder de noemer ‘coalitieprogramma; Grave leeft’. Als brave jongetjes (en één meisje) is het college aan de slag gegaan. Hierbij hielden ze de woorden van de Blauwe Fee in gedachte: “College en coalitie, als jullie braaf, eerlijk en aardig zijn, worden jullie op een dag een echte gemeente”.
Maar helaas, het ging al snel mis. De wethouder van sociale zaken blunderde bij zijn eerste echte optreden (asielzoekers) en een andere wethouder nam met de gang van zaken geen genoegen en vertrok. Al snel gevolgd door een wethouder die met een hele hoop lijken in de kast geconfronteerd werd. Wij waren het niet altijd eens met zijn beleid, maar hij wist wel van aanpakken. Helaas, is hij vertrokken en heeft de nieuwe coalitie ingestemd met de plaatsing van een ingehuurde medewerker als nieuwe wethouder. Compleet zonder politieke controle (de andere wethouders weten van toeten nog blazen). De ellende stapelt zich in Grave maar op. Het geld vliegt de deur uit zonder dat de mensen er veel voor terugkrijgen. “Het geld was op”, zei wethouder Bos. We hebben niets meer, en niets kan. Maar ineens is er de begroting, en wat verbaasd ons: er is zelfs geld over! Hoe kan dat? En is de neus van de wethouder al gegroeid?

Gelukkig hoeven de inwoners van de gemeente niet te rekenen op een hoge belastingverhoging. Slechts een half procent extra….. Maar hoe zit het dan met de trendmatige verhoging die de meerderheid van de raad in 2007 heeft geaccepteerd? Is het dan niet zo dat de inwoners met 4,5% verhoging van de belastingen rekening moeten houden?

De kerntakendiscussie is een zachte dood gestorven. De ambtenarij geeft aan dat Grave te ambitieus is. Zij kunnen geen extra werk erbij hebben. Het uitvoeren van de meest elementaire gemeentelijke functies gaat goed, maar raadsleden moeten niet te veel vragen stellen want dat werkt als zand in de machine…… Wat ons betreft wordt hiermee het failliet van het gemeentebestuur aangetoond. De SP is van mening dat er snel een bestuurskrachtmeting gehouden moet worden. Uit de uitkomst moet men duidelijke conclusies trekken.

Als mogelijke bezuiniging wordt de buitendienst en de groenvoorziening in het bijzonder genoemd. Hier zijn wij fel op tegen. Uit Amerikaans onderzoek (door Philip Zimbardo) blijkt dat verloedering van de openbare ruimte sterk bijdraagt tot crimineel gedrag. Als de gemeente echt een toeristengemeente wilt worden/zijn dan is de buitendienst juist een cluster waar niet op bezuinigd maar in geïnvesteerd moet worden. Goed onderhouden plantsoenen, perkjes, speeltuintjes en bermen (en dan niet alleen in het stadje) geven toeristen én inwoners een beter gevoel dan rommel en achterstallig onderhoud.

Waar de gemeente Grave al wél jaren veel geld voor over heeft is de hobby van wethouder Opsteegh. Voor tonnen aan gemeenschapsgeld is in het LOG gebied van de gemeenten Mill en St Hubert, Landerd en Grave gepompt. Veel bewoners zien de komst van dit agrarisch industrieterrein niet zitten. Met alle macht probeert de politiek de mensen uit te leggen dat ze niets te vrezen hebben en vooral lekker kunnen slapen. Duidelijk wordt ook dat steeds meer organisaties twijfels hebben bij de Landbouw Ontwikkelings Gebieden. Wat de SP betreft is dit juist en is het financieren van deze boeren niets anders dan staatssteun, iets dat bij alle andere takken van ondernemerschap verboden is.

In de vergadering van 15 september jl. sprak de wethouder over de situatie bij de parkeerplaats ter hoogte van basisschool de Sprankel. Met de begroting zouden we meer horen… Ammehoela, in de hele begroting is niets te vinden over het verbeteren van de verkeerssituatie ter plaatse. De schoolgaande jeugd loopt hier nog dagelijks risico. Risico’s die wij onaanvaardbaar vinden!

In 2006 schreef de SP al over de inhuur van externen. Grave heeft als kleine gemeente te weinig kennis en kunde in huis om alle (wettelijke) taken en processen goed te laten verlopen. Met die reden worden er jaarlijks voor honderden duizenden euro’s aan bureaus en externe medewerkers ingehuurd. Gelukkig heeft het college geluisterd naar de boodschap van de SP in het verleden. Zei het in beperkte mate. Men wil €100.000,- bezuinigen op deze kosten post. Een nobel streven. Maar dit is voor een aantal ingehuurde medewerkers nog minder dan hun jaarsalaris. Dus als de wethouder echt iets wilt veranderen legt hij de lat hoger…

Bij de begroting behandeling van 6 november 2007 is er raadsbreed een motie van de SP aangenomen. Deze motie had betrekking op de twee verloederde panden in de Hamstraat. Helaas is er in 2 jaar in de situatie weinig veranderd en staan de panden nog steeds er verwaarloosd bij. Dit is vanuit toeristisch oogpunt een weinig aantrekkelijke situatie.

Aan het eind van deze raadsperiode kunnen we concluderen dat de SP fractie op veel punten een vooruitziende blik heeft gehad. Zaken die wij in het verleden riepen, zijn vandaag de dag werkelijkheid geworden. Het is jammer dat, zeker in de begin jaren, er weinig oor is geweest voor de oppositie. Ook jammer dat Pinokkio fictie is en dat we geen Blauwe Fee hebben om ons te redden. Anders was onze conclusie vast anders geweest dan: “Grave leeft……., maar hoe lang nog?”

SP Fractie Carel ter Beeke Frank StofferPvdA bijdrage: “Na ons de zondvloed” Of te wel hoe een populistisch bestuur de rekening neerlegt bij haar opvolgers.
Algemeen.
Moeilijke tijden vragen capabele bestuurders. Geen populisten die enkel kijken naar de korte termijn maar bestuurders met een visie op de toekomst van Grave, Deze begroting laat zien dat Grave niet de kwaliteit bestuurders heeft die de burgers van Grave in deze barre tijden hard nodig hebben. Integendeel zelfs: er is sprake van een bestuur dat wel instemt met onverantwoordelijke besluiten ( zoals b.v. brug bij Escharen, bestrating Loswal) maar de belangrijkste beslissingen voor zich uitschuift. Toekomstige bestuurders zullen dankzij dit college geconfronteerd worden met ingrijpende bezuinigingen. Het credo van dit college is dan ook: na ons de zondvloed!
In 2008 hadden wij het tijdens de begrotingsbehandeling over ‘de tering naar de nering’ zetten omdat wij voorzagen dat er financieel zware tijden aankwamen. Helaas hebben we gelijk gekregen. De crisis zet de gemeentelijke financiën flink onder druk. Als PvdA hebben wij toentertijd geopteerd voor het verlaagd vaststellen van de WOZ. De coalitie van CDA, LPG en VVD wilde hier niet aan. Destijds is de WOZ verhoogd naar 5%. Nu, zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, neemt dezelfde coalitie ineens genoegen met een verhoging van 0,5% terwijl elders in de begroting de kosten wel met minimaal 1,5% stijgen. Vlak voor de verkiezingen komt dit college met nieuw beleid. Daarbij is niet eens rekening gehouden met de daling van de WOZ-inkomsten als gevolg van de daling van de huizenprijzen. Hoe populistisch kun je zijn en hoe verklaar je dat je nog meer de rekening neerlegt bij de toekomst. Wie houdt nu wie voor de gek? Hoe realistisch ramen is dit?
Het echec van het project visie / missie Grave 2020 roept de vraag op hoe nu verder met de toekomst van Grave. Als PvdA hebben we daar een duidelijke visie op. Ook de nieuwe partij Verenigd Progressief Grave heeft een duidelijke kijk op de toekomst van deze gemeente. Mits na een referendum er voldoende draagvlak is, zijn wij voor een ontwikkeling naar één gemeente met Cuijk en Mill&St-Hubert. Acties op het gebied van samenwerking zijn enkel toegestaan mits zij een eventueel samengaan met deze twee gemeenten niet blokkeren dan wel kostenverlagend werken. Van belang is om deze zaak rationeel te bekijken. Een van de bouwstenen daarbij is een bestuurskrachtmeting. Door een dergelijke meting wordt realistisch en vooral rationeel gekeken naar de bestuurskracht van deze gemeente. We komen hiervoor met een amendement.

Programma 1.
In de notitie wordt gesproken over een nieuwe nota integrale handhaving. We kunnen ons niet heugen ooit het oude plan te hebben gezien. Dit college is naar onze mening in ieder geval geen ster als het gaat om handhaven. Een voorbeeld is daarbij dat de Camping De Bruinsbergen zich meer en meer ontwikkelt tot een vrijplaats.
Landelijk verandert er veel als het gaat om handhaving. Er worden in de toekomst stringente kwaliteitseisen gesteld met betrekking tot vergunningverlening en handhaving. Hoe wil dit college hieraan handen en voeten geven?

Programma 2.
Het is te absurd voor woorden dat een college, dat opteert voor kwaliteit, met het voorstel komt om 25% te bezuinigingen op de beheerposten. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de buitenruimte. Door het verlagen van de budgetten verschuif je de rekening naar toekomstige generaties. Hoe is dit te rijmen met goed rentmeesterschap?
Als gemeente hebben we niet de financiële ruimte voor leuke cadeautjes voor de gemeenteraads-verkiezingen. Dit betekent dat er financieel geen ruimte is voor de bestrating van de Loswal a raison van € 640.000,–, een brug van € 125.000,– van niks naar nergens in Escharen, laat staan een parkeergarage op Lunette. In december komt er een notitie met reserves en voorzieningen. Wij zullen alvast met een voorschot komen in een amendement. Onze insteek is om besluitvorming op te schuiven naar de vergadering van december 2009 indien er meer inzicht is in de reserves. Daarbij wordt het potje voor de reconstructie niet gespaard. Ook daar moet de tering naar de nering worden gezet.
Het bezuinigingsvoorstel van € 100.000,– lijkt aardig, maar onvoldoende wordt inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen zijn voor de dienstverlening aan de burger. Kan het college helder aangegeven wat het voor de burger inhoudt dat er minder geld beschikbaar is voor externen? Wat wordt hierdoor geschrapt?

Hoofdstuk 3.
In tegenstelling tot dit college hebben wij wel oog voor ouderen. Het is te gek voor woorden dat in deze tijd waar het aantal ouderen toeneemt, deze groep het kind van de rekening moet worden. Er moet geld vrijgemaakt worden voor GRIP. Juist in deze tijd moeten we aandacht hebben voor onze ouderen. In onze visie moet dit ten koste van de € 12.900 voor een of ander mal samenwerkingsverband. We komen met een amendement.

Taxihopper: hoe reëel is het om nu incidenteel een bedrag van 30.000 euro beschikbaar te stellen in de wetenschap dat het wellicht structureel wordt. Gaarne een reactie van het college.

Al jaren pleiten wij voor een evaluatie van de re-integratiebedrijven. De laatste keer zou er een herijking plaatsvinden begin 2009. Tot op heden hebben wij niets gezien. Wij willen graag zicht krijgen op wat deze bedrijven doen, of het daadwerkelijk de moeite waard is. Kunt u aangegeven wanneer daadwerkelijk de betrokken bedrijven worden geëvalueerd?

Hebt u overleg gevoerd met de BPR op het gebied van het verlagen van het budget van de WMO? Wie wordt het kind van de dupe indien het budget uiteindelijk niet toereikend is?

Hoofdstuk 5
Op het gebied van RO is weinig ten goede veranderd sinds wij uit de coalitie zijn gestapt. We hebben het gevoelen dat dit college er zelfs een potje van maakt. Het Ruimtelijk Toetsingskader wordt met voeten getreden, het beeldkwaliteitsplan van bedrijvenpark Generaal de Bons wordt vanwege het kortetermijn denken van dit college terzijde geschoven. De bestemmingsplannen waar de LPG zo op gehamerd heeft, zijn er nog steeds niet. Het feit dat de LPG nu deel uitmaakt van de coalitie heeft in de situatie geen verandering gebracht. Ook wij zijn van mening dat er een adequaat kader moet zijn waarbinnen besluiten worden genomen.
Als PvdA hebben ons altijd sterk gemaakt voor onze binnenstad. In de binnenstad staan rijksmonumenten die het behouden meer dan waard zijn. Het is te gek voor woorden dat een gemeente die pleit voor behoud van historische panden, gedane toezeggingen niet nakomt.

Wij vragen ook aandacht voor parkeren bij De Sprankel. Het kan niet zio zijn dat er geen geld is als het gaat om de veiligheid van de kinderen in onze gemeente. Wij komen met een amendement.

Terwijl overal in de wereld aandacht is voor de verandering van het klimaat en de gevolgen daarvan voor de mensheid is het in Grave stil, te stil. Er ontbreekt een integrale visie op het gebied van duurzaamheid. Een stad met een verleden als Grave moet oog hebben voor de toekomst. Hetgeen tot op heden is gebeurd op dit gebied in deze plaats is ver onder de maat.

Hoofdstuk 7
Nog steeds geen inzicht in de stille reserves terwijl deze een bijdrage zouden kunnen leveren aan het weerstandsvermogen.
Als gevolg van de economische crisis zijn de prijzen van de huizen aan het dalen. Dit zal gevolgen hebben voor de inkomsten uit de WOZ. Nergens in de begroting zien we dit terugkomen. Hoe denkt het college dit op te vangen?
Dit college heeft in onze visie onvoldoende aandacht voor de verhoging van de inkomstenkant. We zouden graag een notitie zien waar het college aangeeft, waar mogelijk, de inkomsten van de gemeente te verhogen zijn. Als voorbeeld noemen wij dat de watersportvereniging De Stuw voor een appel en een ei in het centrum van Grave water en grond huurt.
Onze conclusie is helder: met dit college heeft Grave geen toekomst, alleen nog maar verleden.
LPG: ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2010

VOORAF

De Lokale Partij Grave is blij dat hetgeen wij al jaren bepleiten: namelijk het structureel inverdienen op personeel eindelijk door dit college van B&W wordt overgenomen. Wij hopen dat dit komend jaar dan wel daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Wij stellen voor om dit prioriteit 1 te maken.

Bij de verschillende programma’s lezen wij telkens wat wij ervoor gaan doen om op de verschillende terreinen onze doelstellingen te bereiken. Edoch wij lezen nu al een aantal jaren telkens dezelfde tekst in de begroting. Graag zouden wij een stukje toegevoegd zien, namelijk wat is er gerealiseerd in het afgelopen jaar, want dan pas kunnen we een vergelijking maken. Om u een voorbeeld te geven: we lezen al een aantal jaren achtereen bij het kopje: Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoering plan van aanpak drugsproblematiek jongeren. Hiervoor is een plan van aanpak jongeren, alcohol, drugs en vandalisme 2008-2010 opgesteld. Ja dit stond er vorig jaar ook al, maar wat is er al gerealiseerd?

Het is erg jammer dat het niet gelukt is om alle reserves en voorzieningen kritisch tegen het licht te houden (op nut en noodzaak en hoogte van de voorzieningen). Hierdoor is het niet gelukt deze bedragen in de begroting 2010 te verwerken. Dit geldt ook voor de cijfers van de grondexploitatie. Deze begroting blijft daardoor op verschillende terreinen qua consequenties te onduidelijk.

PROGRAMMA 1

Taakveld brandweer.
De communicatie was kort en duidelijk. Nu de brandweer per 01 november 2009 op districtsniveau gaat werken, spreken wij de wens uit dat de kwaliteit voor de gemeente Grave op hetzelfde niveau zal blijven of beter. De communicatielijnen zijn altijd kort en duidelijk geweest en onze brandweer is van een zeer goed niveau hetgeen wij graag willen continueren.

Taakveld openbare orde en veiligheid
Voor de begroting 2008 heeft de Lokale Partij Grave aangegeven tegen de veiligheidsscan te zijn, omdat wij vonden dat er voldoende kennis in huis is en duidelijk was / is waar de knelpunten liggen. Er is desondanks toch geld uitgegeven om deze veiligheidsscan uit te voeren. De resultaten zijn met forse vertraging aangeleverd. hierdoor is participatie voor 2009 uitgesteld.
Heeft hierop überhaupt wel enige uitvoering plaatsgevonden? Indien niet, heeft participatie in een vervolgtraject enig nut?

Vanaf 2008 lezen wij dat wij uitvoering gaan geven aan het plan van aanpak jongeren, alcohol drugs en vandalisme.
Graag horen wij van u wat er tot nu toe gerealiseerd is.

Taakveld integrale handhaving.
Evenals vorig jaar vragen wij om de handhaving intensiever te laten plaatsvinden. Op verschillende gebieden in Grave schiet deze onzes inziens namelijk te kort.
De Lokale Partij Grave ziet veel meer heil in daadwerkelijk handhaven en niet in veel woorden maar daden door zowel de politie als de BOA’s. De BOA’s zouden uitgewisseld worden voor effectiever praktisch optreden. Wat is hiervan terecht gekomen? De BOA’s zijn ook voorlichters en zouden als een voorbeeldfunctie naar buiten kunnen treden en als zo danig herkenbaar zijn.Via de geluiden uit de Graafse gemeenschap is dit niet herkenbaar en er komt steeds meer een negatieve beeldvorming naar buiten.
Deelt u onze mening dat de handhaving op verschillende terreinen in de gemeente Grave onvolledig c.q tekortschiet? En wat gaat u doen om dit te verbeteren?
De Lokale Partij Grave zou graag gericht een aantal speerpunten zien in 2010 waar letterlijk op wordt gehandhaafd.

In de begroting 2009 was ook al aangegeven dat alle vergunningsplichtige panden moeten voldoen aan de voorwaarden voor een gebruiksvergunning.
Wat is de actuele stand van zaken in deze?

Er is een gevaarlijke verkeerssituatie ter hoogte van de Nieuwe Elft met betrekking tot voetgangers, fietsers/bromfietsers en auto’s.
Is het college bereid hier maatregelen te nemen?

PROGRAMMA 2

Het slechte onderhoud van straten o.a. het (niet) verwijderen van bladeren/ onkruid en aanslag, geeft naast het ontstaan van gevaarlijke situaties (gladheid) een slechte uitstraling van onze stad (bewoners/toeristen/regio).
Wij zijn dan ook van mening dat het ambitieniveau hierbij naar boven dient te worden bijgesteld en concrete maatregelen genomen dienen te worden om dit probleem aan te pakken.

PROGRAMMA 3

Bestrijding Jeugdwerkloosheid.
Per 01 oktober 2009 treedt de wet WIJ in werking. Op grond van deze wet hebben jongeren tot 27 jaar in principe geen toegang meer tot de WWB. In plaats daarvan dient de gemeente aan deze doelgroep een zogeheten werkleeraanbod te doen.
Heeft de gemeente Grave hierop reeds geanticipeerd en maatregelen genomen c.q. procedures/processen ontwikkeld om deze werkwijze zo snel mogelijk te starten (gegeven de huidige arbeidsmarkt)? Of vindt u dat deze wet te weinig veranderingen heeft t.o.v. de huidige werkwijze om hierop te handelen?

Bestrijding werkloosheid.
Graag ontvangen wij een update van uitstroomcijfers (WWB -> reguliere arbeidsmarkt) en cijfers of data projecten i.h.k.v. NUGGERS (Niet Uitkeringsgerechtigden.

Participatiebudget
Kunt u ons melden of de budgetten (buiten de mogelijkheden van de reserveringsmogelijkheden) ook volledig zijn aangewend voor re-integratie, inburgering en educatie? Het zou namelijk jammer zijn educatie- of re-integratie mogelijkheden niet aan te wenden waardoor WWB uitkeringen in de (nabije) toekomst zou kunnen worden voorkomen.

WMO
De Lokale Partij Grave hecht eraan dat de WMO op een juiste en ruimhartige (i.o.m. beschikbare middelen) wijze wordt uitgevoerd. WMO gelden dienen o.i. besteed te worden aan WMO en het door de gemeenteraad extra beschikbaar gestelde bedrag dient daarvoor geoormerkt te blijven. Wij vinden dat op de zorgplicht niet mag worden beknibbeld.
Verder doen wij een beroep op het College van B&W om De Zonnekamer van Maaszicht die opvang te blijven laten uitvoeren, zoals dit al jaren geschiedt en geen mensen “buiten de boot te laten vallen”. De vergrijzing neemt steeds meer toe en deze dagactiviteit is bedoeld voor ouderen die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Dit is ook het uitgangspunt van de WMO (zelfredzaamheid) en daar dienen wij dan ook de consequenties van te dragen. Gaarne uw reactie.

COA
De Lokale Partij Grave kan zich niet vinden in de houding van het College van B&W, dat wanneer het COA de méérlasten groot: Euro 40.000,00 niet betaalt, dit bedrag zal worden onttrokken uit de reserve Huisvesting en Onderwijs Asielzoekers. Het COA dient in deze zijn verantwoording te nemen en afspraken na te komen.
Waarom zijn er niet duidelijke afspraken gemaakt met het COA dat men de gemaakte uren aan hen doorberekent? Zij zijn meer dan 10 jaar in Grave.

Tijdelijk Jongerencentrum
Zijn er bezoekersaantallen (verdeeld naar leeftijd) bekend? Indien nee, gaan we dit meten en wanneer?

PROGRAMMA 4

Waterfront/Maasboulevard/Loswal
Aangezien de ligging van Grave aan de Maas een van haar grootste kernkwaliteiten is, waarvan (toeristisch/economisch) nog weinig gebruik van gemaakt is en waar tot nu toe door de gemeente Grave weinig aan is gedaan. De Lokale Partij Grave is blij dat als onderdeel van het totale Waterfront het voorstel van de Lokale Partij Grave om het onderdeel Loswal eruit te lichten en dit op korte termijn te realiseren wordt omarmd door de gehele Raad. De Lokale Partij Grave is echter ernstig ontstemd dat ook dit plan wederom vertraging heeft opgelopen en niet volgens planning / afspraken aan de raad als voorstel is geprestenteerd.
Wij verzoeken u dringend uiterste inspanningen te leveren om het voorstel Loswal conform afspraken binnen nu en 2 weken te leveren, zodat het voorstel Loswal in de volgende raadsvergadering behandeld kan worden. Kunt u ons dit toezeggen?

blz 82
Euregio Rijn Waal
Wij zijn benieuwd of er subsidiemogelijkheden de kant van Grave opkomen mede met betrekking op de realisatie van de Loswal in verband met de toeristische uitstraling?

Bagijnenkerk
In de begroting 2010 is het subsidiebedrag voor de Protestantse Kerk geschrapt. Kunt u ons uitleggen waarom de subsidie voor een waardevol monument zoals deze zondermeer wordt geschrapt en waarom hierbij niet uitgegaan is van het gelijkheidsprincipe? De Lokale Partij Grave verzoekt u het subsidiebedrag alsnog op te nemen in de begroting 2010.

Regio Perspectief Noord Oost Noord Brabant
Wat krijgt de gemeente Grave terug voor de eenmalige bijdrage van 12.900,00?
Is dit slechts een bijdrage om bestuurlijk te onderzoeken hoe we aan deze samenwerking vorm gaan geven?
Is samenwerking met 21 gemeenten realistisch, mede gezien de recente ontwikkelingen in het Land van Cuijk waar 5 gemeenten het niet eens kunnen worden?

Scheepswerf
Verdere uitbreiding op de huidige lokatie is voor de Lokale Partij onacceptabel.
Wat is de status van de verplaatsing van de scheepswerf m.b.t. Rijkswaterstaat en Provincie? Hoe staat het met eventuele subsidies?
Wat trekt de gemeente uit om de scheepswerf te verhuizen naar een nieuwe locatie?

PROGRAMMA 5

Bestemmingsplannen
De Lokale Partij Grave heeft vanaf 2007 meerdere keren gevraagd naar een actuele stand van zaken m.b.t. de bestemmingsplannen. Tot op heden is hierover geen concrete duidelijkheid gegeven. De Lokale Partij Grave is verheugd dat de formele bestemmingsplanprocedure in 2010 wordt opgestart. Gezien het verloop van de actualisatie Bestemmingsplannen van de afgelopen jaren en de vertragingen in deze en de urgente noodzaak om deze te actualiseren, zal de Lokale Partij Grave dit onderwerp nauwgezet blijven volgen.
Graag een reactie van het College van B&W.

Bastion Bekaf/De Kat
In 2005 heeft de Raad besloten om BEKAF en DE KAT als stadspark in te richten. In de afgelopen jaren heeft de Lokale Partij Grave meerdere keren geïnformeerd naar de stand van zaken in deze. Telkens kregen wij als antwoord dat de plannen nog niet klaar waren: plan door stagiaire gemaakt, geen uitgangspunten bekend, Menno Van Coehoorn aanbevelingen laten doen/wachten op plan Artitoma etc. etc. etc. etc. Telkens is er een andere reden waarom het concrete realiseren niet in gang wordt gezet. Dit college van B&W (bij monde van wethouder Opsteeg) presenteerde afgelopen jaar een tijdsschema hieromtrent wanneer welke werkzaamheden starten. Echter er gebeurt helemaal niets. Gevraagd naar wanneer de werkzaamheden starten (aangegeven op het schema: na het smartlappenfestival van juli 2009, zou meteen gestart worden met realisatie): krijgen wij het volgende antwoord:

“Kredieten ouder dan 2 jaar worden conform het gemeentelijke beleid afgeraamd en moeten opnieuw aan de raad worden voorgelegd. Conform dit beleid is ook het budget voor het parkplan Bekaf afgeraamd. Omdat de voorbereiding op dat moment in uitvoering was is het totale bedrag van € 145.000,– met € 119.181 afgeraamd tot een voorbereidingskrediet van € 25.819. (jaarrekening 30 juni 2009)
In de kadernota 2010 is een nieuw uitvoeringskrediet voor de parkplannen Bekaf en Kat ter grootte van € 222.500 aangevraagd. In deze kadernota is dit bedrag niet overgenomen. Omdat er geen zicht op een uitvoeringskrediet is, is ervoor gekozen om niet verder te gaan met de voorbereidingen. Dit omdat het houden van een bewonersavond zonder zicht op uitvoering onwenselijk is”.

De Lokale Partij Grave vindt het onacceptabel dat het College van B&W op deze manier (GEEN) uitvoering geeft aan genomen raadsbesluiten.
Wij verzoeken u dringend ons te antwoorden wat er tot nu toe gestart is om het realiseren van BEKAF te concretiseren. Indien dit niet het geval is, waarom niet? Verder vragen wij u dringend de bestemde gelden voor het stadspark terug te zetten en deze in de begroting 2010 op te nemen. Daarenboven dringen wij erop aan op korte termijn het raadsbesluit tot uitvoering te brengen.

PROGRAMMA 6

Communicatie
Bij dit programma missen wij het onderdeel communicatie naar de burger en dan vooral de efficiënte en snelle beantwoording van de gestelde schriftelijke vragen binnen de daarvoor gestelde termijn. Ook dit jaar weer bereiken ons nog te veel berichten dat brieven niet/ te laat of onvoldoende worden beantwoord. Het is niet voldoende een ontvangstbevestiging te sturen, er moet ook tijdig een antwoord komen op de gestelde vragen.
Kan het College van B&W concreet aangeven of deze dienstverlening is verbeterd?

Publieksbalie
Het streven is dat 80 % van de klantvragen op het niveau van de frontoffice worden afgehandeld. Kunt u ons vertellen wat het werkelijk behaalde percentage is?

Vermindering administratieve lasten
Met het verminderen van regels en het verminderen van registratie zal er ook minder behoefte zijn aan FTE op dit gebied? Inkomsten structureel 2500 lager maar ook uitgaven volgens ons??

Basisregistratie adressen en gebouwen
Invoering is fors vertraagd door leverancier en beëindiging samenwerking Land van Cuijk. Zijn hierdoor meerkosten ontstaan of gaan deze ontstaan?

PROGRAMMA 7

Algemeen de geheven belastingen zoals de hondenbelasting moeten o.i. voor 100% aangewend worden ter bestrijding van de overlast van de honden.

Met betrekking tot de lokale lastendruk scoort de gemeente Grave bovengemiddeld, het uitgangspunt en de doelstelling zou moeten zijn dat het aantrekkelijk moet zijn om in Grave te wonen. M.a.w. bovengemiddeld moet omgebogen worden naar het gemiddelde. De totale lastendruk mag de landelijke norm niet overtreffen.

De weerstandscapaciteit dient door efficiencyverbetering van het huidige ambtenarenapparaat op een hoger niveau gebracht te worden. Dus o.a.
a) minder inhuur krachten

b) het verloop proberen te beperken. Hoe meer verloop hoe hoger de kosten. Zie pag. 65

CDA: REALISTISCH EN RESULTAATGERICHT!

Algemene Beschouwingen bij de programmabegroting 2010

De programmabegroting is dit jaar prachtig ingepakt, ambtelijk is er flink vooruitgang geboekt, maar is geen fijn cadeau.
Een meerjarenbegroting met een gat van bijna 1 miljoen in 2012 geeft bestuurlijk niet veel hoop en mogelijkheden.

Ruimte voor nieuw beleid is er niet in deze begroting. Het college geeft aan dat de resultaten van de grondexploitatie en het opschonen van de reserves en voorzieningen nog tot begrotingswijzigingen zullen leiden die nog enige ruimte kunnen opleveren.
Dit betekent dat de gemeenteraad nog een keer moet besluiten over mogelijkheden voor nieuw beleid.
Dat terwijl wij vinden dat deze posten in deze programmabegroting opgenomen hadden moeten worden.

Het CDA is niet te spreken over het feit dat er in deze programmabegroting geen visie herkenbaar is! Het is enkel en alleen een rekenkundige constructie om tot een sluitende begroting te komen.

Typerend voor deze programmabegroting vindt het CDA de uitgangspunten die u hanteert bij het programmaplan, de 3 W-vragen: Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? En Wat mag het kosten? Wij willen u ten zeerste aanbevelen om bij de vraag “WAT gaan we doen”, ook te gaan benoemen HOE u het denkt te gaan doen!

In deze programmabegroting wordt vaak gesproken over het hoge ambitieniveau van de raad. Wij denken dat enige nuance hier op zijn plaats is.
We illustreren dit aan de hand van een eenvoudig voorbeeld;
Als wij als raad vinden dat er in 2010 100 km gras á € 1 per meter gemaaid moet worden, wordt er gekeken of er budget is voor € 100.000, is dat budget er dan wordt aldus besloten.
Echter bij navraag blijkt dat we met de beschikbare capaciteit maar 50 km per jaar kunnen maaien.
Hier is dus sprake van een missinglink, hadden we bij de besluitvorming geweten dat er maar 50 km gemaaid had kunnen worden dan hadden we het geld voor die andere 50 km voor iets anders kunnen begroten. Met andere woorden:
Vooraf weten wat de uitvoeringscapaciteit is leidt tot een realistische begroting.

De toekomstige lasten voor 2011 en verder, baren ons grote zorgen. Denk hierbij aan de noodzakelijke realisatie van scholen, de huisvesting voor de wijkgebonden activiteiten etc. waarbij wel de investering is opgenomen maar niet de exploitatiekosten.

Het CDA wil het komende begrotingsjaar aandacht geven:
a. aan de herhuisvesting van scholen en wijkgebonden activiteiten in onze kernen en wijken om er voor te waken dat de leefbaarheid wordt aangetast,
b. aan verbetering van de communicatie met publiek en pers,
c. aan de afronding van het ouderenproof project,
d. de realisatie van de binnenstad projecten voortvarend en effectief ter hand te nemen.

Het CDA vindt samenwerking met de buurgemeente van essentieel belang om een sterke organisatie te realiseren de toekomst van Grave vorm kan geven.

De financiële toekomst is ongewis. De wereld rondom Grave is in een grote financiële crisis geraakt. In hoeverre gaat die aan Grave voorbij? Het komt nu aan op stuurmanskunst. Het CDA gaat ook in 2010 de bestuurlijke verantwoording niet uit de weg, ons motto is en blijft:

Realistisch en Resultaat gericht!

CDA Escharen,. Gassel, Grave en Velp

ALGEMENE BESCHOUWINGEN GRAAFSE VVD

Algemeen.

In maart volgend jaar (2010) zullen weer de GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN plaatsvinden.

Voor iedere politieke partij in de raad van Grave kan deze begrotingsbehandeling dus het moment zijn om zijn of haar knopen te tellen.

Met andere woorden, wat is er gerealiseerd van de mooie teksten in de diverse verkiezingsprogramma’s?

De Graafse VVD zal hieronder een link proberen te leggen tussen haar verkiezingsprogramma 2006-2010 en de programmabegroting 2010.

Een groot aantal zaken uit het programma GRAVE VITAAL zijn gerealiseerd of zijn op weg om gerealiseerd te worden na besluitvorming.

Uiteraard zijn er nog vele wensen. Zo heeft de paragraaf grondexploitatie schade opgelopen door sterke vertraging van de activiteiten op het Wisseveld.
En ook in Het Arsenaal zien wij nog niet echt veel activiteiten die het gebouw zijn glans kunnen teruggeven.

Verder is het steeds weer ‘krabben en bijten’ om de begroting voor de komende jaren sluitend te krijgen.

Ook hebben we te maken, of zullen we te maken krijgen met de gevolgen van de kredietcrisis in Nederland en ver daarbuiten.

Vorig jaar, bij de behandeling van de programmabegroting 2009, pleitte de Graafse VVD-fractie voor een soort DELTAPLAN om aan de hand van recente voorbeelden tot verbetering van de communicatie van het College van B&W naar de Gemeenteraad vice versa te komen.

Door de nieuwe coalitie VVD, CDA en LPG is hier duidelijk verbetering in gekomen.

De drie ‘topprioriteiten’ Bijl/Hofplein, nieuwe Maaszicht en de Loswal staan op de rit en kunnen uitgevoerd worden.

Veiligheid.

De Graafse VVD dringt steeds aan op verbetering van de straatverlichting. Belangrijk in het kader van veiligheidsbeleving.
Nu is er een verlichtingsplan/beheerplan. Kosten (2007-2010) bedragen € 2 miljoen.

30/60 km. zones.
De snelheidsbeperkende zones zijn grotendeels gerealiseerd en zullen, bij handhaving, de veiligheid ten goede komen.

Woon- en leefgenot.

Snellere bouwprocedures.
In de Gemeenteraad is het afgelopen jaar uitgebreid gesproken over het welstandbeleid. Wij denken dat de huidige werkwijze kan bijdragen aan versnelling van de procedures, maar zullen e.e.a. uiteraard scherp blijven volgen.

Multifunctioneel centrum.
In de besluitvorming voor het nieuwe Maaszicht op het Wisseveld is ook voorzien in een Multifunctioneel Cultureel Centrum op het Wisseveld. Eindelijk kan dan een wens, maar ook een absolute noodzakelijkheid, van de Graafse bevolking gerealiseerd worden.

Hangjeugd.
Het jeugdbeleidsplan ‘opgroeien in Grave’ is aangenomen en wordt ook in 2010 nader uitgewerkt. De overlast is in belangrijke mate afgenomen.

Ondernemend klimaat.

Businesscase Scheepswerf.
Als de Scheepswerf de toekomst wil overleven zal men moeten uitbreiden. Als de stad Grave ook fase twee van de opknapbeurt Loswal wil realiseren komt men de scheepswerf ‘tegen.’
Dat is de reden dat de Graafse VVD in haar verkiezingsprogramma had opgenomen eens te kijken naar de financiële en logistieke gevolgen voor de werf en de Gemeente Grave.
In de programmabegroting 2010 zien we (nog?) geen concrete plannen. Wel staat er terecht: ‘verplaatsing van de scheepswerf zorgt voor behoud van de werf en de werkgelegenheid voor de langere termijn’.

Ontwikkeling Loswal.
Inmiddels is aan de raad door de architect een gefaseerd plan gepresenteerd. Het verheugt ons dat er hiervoor nu geld in de begroting is opgenomen en er dus schot in de zaak komt.

Bedrijventerrein de Bons.
Mede onder leiding van Wethouder Bos (economische zaken) zijn er, op die locatie, een groot aantal bedrijven in ontwikkeling aldaar en we zijn dan ook vol vertrouwen ten aanzien van de rest van de capaciteit van het terrein.

Parkeer- en circulatiebeleid.
De Graafse VVD-fractie heeft meerdere malen gevraagd naar een update van het bestaande parkeer- en circulatiebeleid in Grave.
Nu er immers daadwerkelijk met een aantal bouwprojecten begonnen gaat worden, is het noodzakelijk dat er (weer) geïnventariseerd gaat worden en besloten wordt over nieuwe en evt. alternatieve parkeerplaatsen. Tijdelijke oplossingen sluit de Graafse VVD niet uit, maar voor de toekomst zijn definitieve parkeerplaatsen aan de rand van de stad noodzakelijk.

Toerisme en recreatie.

Is als speerpunt opgenomen in het coalitieprogramma en de raad zal in het 4e kwartaal van 2009 het toeristisch-recreatieve beleidsplan 2010-2020 vaststellen inclusief het uitvoeringsprogramma. Meer ondersteuning vanuit de gemeente ten opzichte van festiviteiten moedigen wij aan als Graafse VVD, zowel door subsidies als door inzet van ambtelijke ondersteuning in samenwerking met verenigingen en/of het bezoekersmanagement.

Interne organisatie.

Effectiviteit en efficiëntie/organisatieontwikkeling.
Op 25 mei 2009 hebben we een memo mogen ontvangen over de voortgang van de organisatieverandering.
Gaarne worden we op de hoogte gebracht van de huidige stand van zaken. De vooruitgang heeft uiteraard tijd nodig, maar stap voor stap zullen de doelstellingen gehaald moeten worden, gezien het toenemende aantal taken vanuit de landelijke overheid. De VVD zal hier nadrukkelijk de vinger aan de pols houden.

Beperkte lastenstijging.
Via deze programmabegroting vernemen we dat de lastenstijging voor de burgers ook in 2010 zeer beperkt zal zijn. In lijn met het programma van de Graafse VVD.

Samenwerking met andere gemeenten in het land van Cuijk. Samen en toch apart: SETA.
Op 24 september 2008 woonde de raad een zeer positieve bijeenkomst bij van de raden in het land van Cuijk. Op een aantal beleidsvlakken was een heel goed begin gemaakt met een samenwerking die kan leiden tot efficiëntie en de zo broodnodige kostenbesparing.
Enkele maanden geleden werden we geconfronteerd met een afhakende gemeente Boxmeer die plotseling toch weer met een aantal bedenkingen kwam, waardoor zaken in de ijskast moesten.
Toch zijn wij van mening dat verdere inzet op intergemeentelijke samenwerking noodzakelijk is voor het gehele land van Cuijk, dus niet alleen voor de gemeenten Grave en Mill bijvoorbeeld!

Tot slot.

Ook dit jaar heeft de Graafse VVD-fractie getracht deze Algemene Beschouwingen kort te houden. Politiek dient immers het gehele jaar “gemaakt” te worden en niet alleen bij het aanbieden van de begroting.
Ook dienen raadvoorstellen steeds voorzien te zijn van een dekkingsplan danwel een financiële paragraaf zodat er het gehele jaar inzicht is(kan zijn) in de financiële situatie van de gemeente.

Ondanks een aantal problemen in onze gemeente Grave is het college er toch in geslaagd een sluitende begroting aan te bieden

Wél is er nog sprake van een taakstellende bezuiniging voor de jaren 2010 en verder. Dat betekent uiteraard wel dat daar ook inhoud aan gegeven zal moeten worden. We hebben daar zeker vertrouwen is.

Graafse VVD-fractie,
Grave, 29 oktober 2009.

Eén gedachte over “Bijdragen begrotingdebat van F.J.L. , SP, PvdA, LPG en VVD.

 • 30 oktober 2009 om 07:18
  Permalink

  Reactie op/geen archeologische vondst op de Hoofdwacht.

  Ik vroeg mij steeds af, waarom al deze ophef voor een onderaardse vluchtgang, dat enkele eeuwen geleden eens dienst heeft gehad, bij of aan de Hoofdwacht te Grave.
  Uit bronnen, heeft zich eigelijk voordat deze ontdekking gedaan was nooit iemand van zich laten horen, waar of laten we de onderaardse gangen eens opzoeken.
  Ik vertel u, dat alleen bij toeval zoiets kan gebeuren, iets ontdekken, meestal gebeurd dan zoiets bij schoonmaak en graafwerkzaamheden.
  En dat kan al zijn met een kolenhok of kolenbak schoon te maken, zoals op de Hoofdwacht gebeurd is.
  Ik heb nooit gezegd dat ik op de Hoofdwacht een archeologische vondst heb gedaan, wel heb ik gezegd dat ik enkele Historische ontdekkingen heb verricht, waaronder een pracht van een gewelfde onderaardse vluchtgang, al dat dit nu al bestreden wordt, maar onderzoek hierna is nog niet verricht en moet nog uitwijzen of het anders is.
  Mijn visie is dat het een vluchtgang is, maar in vredige tijden moet dit zeker ook een openbare latrine ( een houten toilet ) voorgesteld hebben voor nieuwschierige indringers, maar of deze daadwerkelijk gebruikt is als latrine, moet ook nog onderzocht worden.
  Maar toch, al deze ophef rondom deze gang, zou je zeggen, dat je hier toch blij mee had moeten zijn, want als hij te dragen was geweest, had ik hem thuis neergezet.
  Waarschijnlijk was ik dan hebberigheid ten laste gelegd.
  Ook de gang aan de havenstraat was niet te dragen, deze is helaas gesloopt, weinig ophef hierover geweest, achteraf zouden de toeristen nu vanaf de infermerie naar de nieuwe haven gelopen kunnen hebben tijdens rondleidingen in Grave.
  Oke niets gezegd, ze kunnen nu het trapje op en naar de nieuwe haven lopen.
  Nu mag ik aannemen dat toch enkele eeuwen geleden deze gangen niet voor niets zijn gemaakt voor de Graafsche Burgerij ( bevolking ) of anders wel een deel hiervan, die gedacht en uitgevoerd hebben, wij willen gaan staan waar wij dat graag willen, en dat zij zich niet gouw onder de voet lieten lopen, anders wel zich lieten wegschieten.
  Gerust mogen we aannemen dat zij destijds blij waren met hun nieuwe aanwinst, zodat zij ongemerkt konden verdwijnen in het onderaardse.
  Maar als allerlaatste dat ik niet wil onthouden voor het publiek die geinteresseerd zijn in een Historisch pand of Gemeente Grave, heb ik op zolder van de Hoofdwacht boven op een balk weggestopt onder een kozijn een gebruiksvoorwerp gevonden, een wapen.
  Dit voorwerp is mogelijk gebruikt in roerige tijden in of rondom de Hoofdwacht, datering is moeilijk te zeggen, maar toch, met deze …….. zou je lieden uit onze gemeenschap toch rustig kunnen houden, die zich buitensporig gedragen.
  Deze vondst is opgehangen en wordt tentoongesteld achter een van de glas venster op het adres Maasstraat 7, waar het Archeologisch Historisch Museum Grave gehuisvest is.

  Beantwoorden

Laat een reactie achter op _a_archeoloog, Jo de Wit , Grave. Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: