Programmabegroting 2010 is uit.

Wat mis ik op voorhand in de begroting?

1. Budget voor plannen bruggen ontsluiting Hampoort.
2. Budget voor dierenverblijf op voormalig Binckhofterrein.
3. Budget fonteinen in de Stadgracht.
enz. enz.

Donderdagavond om 19.00 uur heb ik de begroting uit mijn postvak gehaald. I.v.m. verplichtingen elders kon ik pas om 22.00 uur dit document inzien. In de aanbiedingsbrief schrijft het college het volgende:

Financieeel perspectief:

Het jaar 2020 staat in het teken van “Beheer op orde”. Dit houdt in dat we zaken moeten afwerken waar we mee bezig zijn en correct aangeven wat we willen bereiken. Op een aantal terreinen zijn hier vorderingen gemaakt. Echter het hoge ambitieniveau van het gemeentebestuur trekt een grote wissel op de ambtelijke organisatie en wordt in de paragraaf weerstandvermogen als een van de grootste risico’s ervaren en benoemd. Verder legt dit een groot beslag op de financiele middelen die eind vorig jaar onder druk zijn komen te staan door de forsr dotatie in de voorziening verliesgevende complexen uit de grondexploitatie. Hierdoor is de vrije algemene reserve tot een minimale omvang teruggebracht.

De bezuinigingen betreffen de beheerprogramma’s voor structureel 500.000 euro. het structureel inverdienen op inhuur personeel van 100.000 euro en inverdienen op bestaand beleid van structureel 100.000 euro.

Financien:

De jaarschijf 2010 is sluitend. Begrotingssaldo is 19.640 euro voordelig. Ook de meerjarenbegroting 2011-2012 is sluitend. In 2013 is er een tekort van 23.440 euro.

Aansluiting Kadernota 2010 – Propgrammabegroting:

toegevoegd:

a. groter beroep op de WMO 150.000 euro (met ingang van 2010)
b. realisatie nieuwe Gemeenschapsaccomodatie (MFC): krediet van 4,5 miljoen en structurele jaarlast van 144.000 euro voor het beheer en de exploitatie (met ingang van 2011).
c. inrichten Loswal, krediet van 650.000 euro; jaarlast: 26.000 euro.
d. uitbreiding Graafs Museum: 520.000 euro; jaarlast van 13.000 euro.
e. over de investering van de brug over de Raam in Escharen van 125.000 euro heeft de raad besloten om de kosten in een keer ten laste te brengen van het batig saldo van de Burap.

Verder opmerkelijke details

Integrale handhaving: In 2010 is voorzien dat de BOA’s in het land van Cuijk districtelijke opsporingsbevoegdheden hebben.

De gemeente Grave en Woonmaatschappij Mooiland willen de komende jaren de samenwerking een impuls geven en een concrete bijdrage aan het goed wonen in de gemeente leveren.

Reconstructie N324: de gemeente heeft de ambitie om het oude karakter te herstellen.
De provincie heeft opdracht gegeven om de planstudie van deze weg uit te gaan voeren. Vanuit een goede ruimtelijke ordening zouden beide wegen (N324 en N321) om de kern heen gelegd moeten worden. Het project verkeert in inventarisatiefase.

Integrale Dorpsontwikkelingsplannen; haalbarheid wordt onderzocht.

Aanpassing bedragen WMO: voordelig saldo voor bepaalde onderdelen.

Subsidiering GRIP: 15.000 euro incidenteel.

Uitbreiding/vervanging/renovatie scholen de Ester, Sprankel en Wegwijzer:
investering van 4.108.000 euro in 2013.

Uitvoeren Benchmark – O-meting klantvriendelijkheid van gemeente Grave onder ondernemers.

Regio Perspectief Noord Oost Brabant ?
Verplaatsing scheepswerf: de scheepswerf levert een economische impuls voor Grave. Op de huidige locatie zijn de mogelijkheden nagenoeg geheel uitgeput. Verplaatsing van de werf zorgt voor behoud van de werf en werkgelegenheid in Grave voor de lange termijn.Financiele effcten samenwerking Land van Cuijk: omdat er nog geen nieuwe besluitvorming rond de samenwerking heeft plaatsgevonden is zowel de tekst als het bedrag uit de kadernota verwerkt in de begroting.Onroerend-zaakbelasting: verhoogd met 0,5 %.
Wordt vervolgd….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: