Toezeggingen/vragen/afspraken van het Presidium.

1. Afgesproken wordt dat de voorzitter van de raad de vergadering gaat schorsen wanneer er sprake is van overschrijding van fatsoennormen. Er vindt dan vervolgens overleg plaats met de fractievoorzitters.

2. De raad ontvangt voor het debat over AZC tijdig een notitie van het college. Het debat zal begin 2010 gehouden worden. Na het bezoek aan een AZC.

3. De raad zal op korte termijn geïnformeerd worden over de invoering van de WABO.

4. De gehandicaptenorganisatie MEE zal begin 2010 een presentatie houden over de WMO en de gehandicapten.

5. Onderzocht zal worden of het mogelijk is om tijdens vergaderingen de agenda en moties /amendementen te projecteren voor het publiek.
(zoals in Cuijk > toevoeging van mij)

6. Op verzoek van dhr. Leurs zal nagegaan worden of de gemeente Grave het zilver/grijs talentenkoffer ontvangen heeft.
(Dit VNG koffertje bevat materialen om regelgeving terug te dringen)

7. De griffier zal de raad informeren over kieskompas/kieswijzer.
(De Graafse kiezers moeten thuis gebruik kunnen maken om van achter de computer informatie op te halen en een stemadvies te krijgen).

8. Er zijn voor deze vergadercyclus veel agendapunten. Voorgesteld wordt om op 27 oktober een extra voorbereidende vergadering te houden. Op 27 oktober is het herfstvakantie. De griffier is dan afwezig. Hij zal voor vervanging zorg dragen.

9. De griffier zal in overleg met de directeur van de scheepswerf een avond plannen voor een bezoek van de raadsleden aan de scheepswerf. De directeur wil graag de raad infomeren over z’n plannen. (Hopenlijk is dan ook de uitkomst bekend van het onderzoek van de verplaatsingsplannen dat door dit college is geinitieerd.)

10. De griffier zal een dag (op een zaterdag) plannen voor een bezoek aan een AZC in Winterswijk en/of Dronten. Aan de griffier wordt gevraagd om ook een medewerker van de gemeente Winterswijk/Dronten uit te nodigen. (deze medewerker of bestuurder kan dan uitleggen hoe men er bestuurlijk naar kijkt en hoe de bevolking bij de plannen is betrokken.).

11. Op 24 november zal er een informele bijeenkomst gehouden worden met raadsleden en collegeleden over samenwerking in het LvC. Er zal een deskundige uitgenodigd worden om deze bijeenkomst te leiden. Gedacht wordt aan bureau WagenaarHoes. Dit bureau heeft ervaring opgedaan met de BEL gemeenten en de gemeente Ten Boer en Groningen. (De raad moet daarna kaders gaan stellen voor het college.) De verdeeldheid binnen de colleges van het Land van Cuijk werkt alleen maar remmend op het hele proces.)

12. Bemensing van stembureaus is niet een bevoegdheid van het presidium maar van het college. “Het college van Burgemeester en Wethouders dient tijdig voor iedere verkiezing de leden van elk stembureau en een voldoende aantal plaatsvervangend leden te benoemen (zie Kieswet, artikel E 4)”(In de vorige presidiumvergadering is, unaniem, besloten onderzoek te laten doen naar de haalbaarheid van de bemensing van de stemburo’s door niet kandidaten van de verkiezingen. De burgemeester heeft zich daarover in het verleden ook voorstander van getoond.!!!)

Bron: officiele afspraken/toezeggingenlijst presidumbijeenkomst di. 2009-09-29.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: