Toekomstvisie gemeenteraad 2009 – 2014. (Sint Antonius)

De gemeente Sint Anthonis wil een zorgzame gemeente zijn en blijven voor haar inwoners.
Het gemeentebestuur denkt en handelt vanuit de overtuiging dat de zelfstandige zeggenschap over de eigen huishouding de beste waarborgen biedt voor een directe betrokkenheid met de inwoners en voor het behoud van een eigen identiteit.

Anderzijds onderkent het gemeentebestuur een inspanningsverplichting om de betrokkenheid van de inwoners met het gemeentebestuur blijvend te onderhouden en te verbeteren.De bestuursstijl van de gemeente wordt gekenmerkt door openheid en dialoog. In de richting van de inwoners wordt zoveel mogelijk interactief bestuurd en gecommuniceerd. Dat betekent dat de inwoners niet alleen worden gezien als kiezers of klanten maar ook als partners. Inwoners en gemeentebestuur zijn immers samen verantwoordelijk voor de inrichting van de samenleving in de gemeente.

De samenwerking met andere gemeenten en overheidsinstanties vindt enkel plaats, indien en voor zover dit dienstbaar is aan het realiseren van de eigen doelstellingen.

De zorg voor de leefbaarheid, veiligheid en welbevinden in alle tot de gemeente behorende woonkernen is van het grootste belang en dient te worden gewaarborgd en waar mogelijk te worden verbeterd. Samen streven we naar “kernen met pit”, welke zich onderscheiden door een goed en veilig woon- en leefklimaat. Dit krijgt gestalte door een samenhangend beleid te voeren ten aanzien van het behoud van een bereikbaar en toegankelijk voorzieningenniveau, dat aansluit bij de behoeften van de inwoners van onze gemeente.

Met het oog op de huidige en toekomstige demografische ontwikkelingen is het noodzakelijk om een gericht beleid te voeren ten aanzien van de doelgroepen ouderen en de jongeren. Het plaatselijke verenigingsleven en vrijwilligerswerk worden onderkend als waardevolle en duurzame verbanden in de kernen, en dienen daarom actief te worden ondersteund. Voor de leefbaarheid in de kernen is bijzonder veel gelegen aan het waarborgen van voorzieningen op het gebied van huisvesting en onderwijs.

Zorgzaamheid is met name extra geboden voor degenen, die op zorg zijn aangewezen vanwege een beperking of vanwege het hebben van onvoldoende inkomsten.

Een zo optimaal mogelijke dienstverlening aan de inwoners staat voorop. Daarvoor is een hoogwaardige, klantgerichte, daadkrachtige en transparante organisatie noodzakelijk. De door de gemeente te leveren producten en diensten dienen zo direct mogelijk beschikbaar te zijn voor burgers, bedrijven en instellingen. Hiertoe zal onder andere gebruik worden gemaakt van nieuwe technologieën. Het is verder van het grootste belang dat de inwoners van goede en heldere informatie worden voorzien over het gemeentelijke beleid, producten en diensten. Teneinde de dienstverlening aan de burger te verhogen, de continuïteit van de bedrijfsprocessen te kunnen waarborgen, de kwetsbaarheid te verminderen alsmede de efficiency en effectiviteit van de eigen gemeentelijke organisatie te verbeteren, zal onze gemeente met de overige vier gemeenten in het Land van Cuijk op een aantal taakvelden samenwerken.

De gemeente Sint Anthonis wil een dynamische landelijke gemeente zijn en blijven. Gewicht wordt toegekend aan een eigen beleid op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. De werkgelegenheid dient te worden bevorderd, in het midden- en kleinbedrijf en met name in de agrarische en toeristisch-recreatieve sector. De uitdaging is om de aanwezige potenties zo optimaal mogelijk te benutten via gericht en innoverend beleid, waartoe onder meer de regionale samenwerking wordt gezocht.Dit zal in juiste balans moeten plaatsvinden met de in de gemeente aanwezige landschappelijke en natuurlijke waarden, aan het behoud van welke waarden de gemeente zich schatplichtig acht.

Kunst en cultuur in de verschillende gemeenschappen hebben een onderscheidende en toegevoegde waarde.

Duurzaamheid is een belangrijk referentiekader voor beleidsontwikkeling en – uitvoering.
Beseft wordt dat de gemeente op dit terrein in haar eigen doen en laten een voorbeeldfunctie heeft te vervullen. Hier worden met name genoemd: energiebesparing en klimaatbeleid, ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding (millenniumdoelstellingen VN).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Sint Anthonis van 15 juni 2009,
de griffier, de voorzitter,
mr. A.P.J.L. Keijzers J.M.J. Verbeeten

P.S. Het is een meerderheid van de gemeenteraadsleden van Grave in jarenlange discussies nog steeds niet gelukt om zo’n document te produceren.

De nieuwe raad is hopenlijk verstandiger en wijzer!!!

Jarenlang wil met name de burgemester dit al; ze is zelfs een heel project daarover gestart.

Maar met name de VVD heeft zich steeds fel daartegen verzet!!!

Jammer!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: