Leefbaarheidssubsidies groot succes; iets voor onze wijkraden??

De subsidieregeling van de provincie om de leefbaarheid van dorpen en wijken in Brabant te bevorderen is een succes. Dit blijkt uit de grote belangstelling voor deze regeling bij de gemeenten. Reden voor Gedeputeerde Staten om nu de subsidieregelingen voor 2009 en 2010 open te stellen. In totaal komt er €21,5 miljoen beschikbaar.

In 2008 zijn er 34 aanvragen ingediend voor het opstellen van een integraal dorpsontwikkelingsplan en 6 aanvragen voor de financiële ondersteuning van de uitvoering. Er zijn 32 projecten voor het vergroten van de leefbaarheid van wijken in 2008 in uitvoering genomen. Gedeputeerde Staten hebben de subsidieregelingen eenvoudiger gemaakt om de uitvoering van plannen te versnellen. De beperking dat er maximaal 2 aanvragen per gemeente mogen worden ingediend is vervallen. Ook is er nu één budget voor heel Brabant en zijn de regionale toedelingen vervallen. Bij beoordeling van een subsidieaanvraag wordt ook betrokken wat de gemeente doet om de revitaliseringsdoelen van de provinciale revitaliseringsplannen te realiseren;

In 2009-2010 wil de provincie in een samenwerkingsprogramma met de middelgrote gemeenten projecten ondersteunen waarbij de leefbaarheid in wijken of buurten wordt versterkt door sociale maatregelen, eventueel gecombineerd met de benodigde fysieke ingrepen. De provincie is hierover in overleg met Bergen op Zoom, Roosendaal, Oosterhout, Waalwijk, Oss, Uden en Veghel. Dit gaat met name om grotere wijkprojecten.

Leefbare dorpen

Voor het ‘Ontwikkelen IDOP 2009-2010’ (integraal dorpsontwikkelings plan) is een subsidieplafond € 1 miljoen ingesteld. Voor het ‘Uitvoeren IDOP 2009-2010’ is het subsidieplafond € 19 miljoen. Er is nu sprake van een subsidieregeling voor de hele provincie. Aanvragen van gemeenten worden door de provincie behandeld op volgorde van binnenkomst. De provincie stelt verder als voorwaarde dat de plannen door gemeenten in samenwerking met inwoners worden opgesteld en uitgevoerd. Een IDOP bevat een samenhangende analyse van economische, ecologische, ruimtelijke, sociaal-culturele factoren én daarop gebaseerde concrete acties.

Leefbare Wijken

Gemeenten en wijkraden kunnen een subsidieaanvraag indienen voor het opstellen van integrale wijkontwikkelingsplannen en het uitvoeren van wijkprojecten die de sociale samenhang in een wijk stimuleren. Per gemeente mogen maximaal 3 aanvragen worden ingediend. Voor de subsidieregeling ‘leefbaarheid wijkprojecten 2009-2010’ is € 1,5 miljoen beschikbaar. Ook hier geldt dat de provincie stimuleert dat de projecten samen met de bewoners worden uitgevoerd.

Meer informatie: http://www.brabant.nl/leven/zorg&welzijn/leefbaarheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: