14 Vragen aan het college van burgemeester & wethouders

7 antwoorden van het CollegeOnder dit kopje zult U regelmatig vragen aan treffen die door de fractie Jacques Leurs of anderen aan het college worden gesteld.

Ook de antwoorden zullen t.z.t. op deze site komen. Vraag no. 9 Gaat de Gemeente Grave proberen om gelden uit de Subsidieregeling leefbaarheid wijkprojecten naar Grave te halen? Toelichting: Met de Subsidieregeling leefbaarheid wijkprojecten Noord-Brabant 2009-2010 verstrekt de provincie Noord-Brabant subsidie aan gemeenten en wijkraden voor projecten gericht op het verbeteren van sociale cohesie, ontmoeting, samenwerking en actieve inzet van bewoners, die leiden tot het bevorderen van leefbaarheid in wijken en buurten. Een project heeft betrekking op: • het uitvoeren van een wijkproject; • het ontwikkelen van een integraal wijkontwikkelingsplan; enz.Antwoord: Vraag no. 8: Het AZC verandert tijdelijk van karakter doordat het van een Terugkeercentrum een Opvangcentrum voor Orientatiegroepen aan het worden is omdat de toestroom van vluchtelingen weer groter aan het worden is.

Toelichting mijnerzijds: Bovenstaande informatie is destijds door mij gecontroleerd bij de afdeling communicatie van het COA.

Dit bericht is op https://www.jacquesleurs.nl/ geplaatst na een bezoek aan Hartenaas door de raad.

Nu de burgemeester in actie komt i.v.m. de veiligheid wil ik ook graag weten of bovenstaande mededeling klopt en bij haar bekend is.

Wat zijn de gevolgen van deze ingrijpende verandering behalve dat Hartenaas 2 veel minder leerlingen krijgt?

Antwoord: nog niet binnen

7. Vraag: Is het nee van de provincie tegen de plannen van de Neie Weg in Gassel niet meer te bespreken? Zijn de plannenmakers en de Gemeente te optimistisch geweest ? Gaat de Gemeente op de informatie-avond in Gassel opening van zaken geven ?

Toelichting: er is veel gedoe over het afwijzen van de plannen in Gassel.

Antwoord: nog niet binnen

6. Vraag: Wanneer zijn de toegankelijksheidsproblemen in Velp rond de Brede School opgelost ? Waren deze problemen niet voorzien ?

Toelichting: ouders zijn niet te spreken over de veiligheid enz. rondom deze school.

Antwoord: nog niet binnen

5. Vraag: N.a.v. vragen van de SP over de brandweer:

1.Was het niet verstandiger en goedkoper geweest om de top van regionale brandweer en medewerkers in Grave onderdak aan te bieden?
2. Is er een kosten-batenanalyse gemaakt over de huisvesting tussen Grave en Mill ?
3. Is globaal aan te geven welke optie nu en in de toekomst het goedkoopste zou zijn?
4. Of was Grave al tevreden gesteld, in het kader van SETA, met de toezegging dat de afdeling Personeelszaken naar Grave komt ?

Toelichting: Bij de bouw van onze nieuwe brandweerkazerne zijn er bouwkundige voorzieningen meegenomen, tegen meerprijs, om dit mogelijk te maken.

Antwoord: 1.In 1e instantie betreft het (om misverstanden te voorkomen) het team van de districtelijke beroepsbrandweer, inclusief districtscommandant, en niet van de regionale brandweer.

Bij de bouw van de huidige brandweerkazerne zijn inderdaad tegen relatief geringe meerkosten basisvoorzieningen cq fundamenten aangebracht om, indien noodzakelijk zou zijn, een uitbreiding van de huidige kazerne te realiseren.
Bij het vaststellen van de huisvestingslocatie voor de districtbrandweer is de optie Grave zeer zeker aangedragen. Gekozen is echter binnen Samenwerken Land van Cuijk, om de districtbrandweer in Mill te huisvesten.

In het kader van deze samenwerking, zijn de samenwerkende disciplines gelijkelijk ‘verdeeld’ over de 5 locaties in het Land van Cuijk. Dit met het oog op beperking van desintegratiekosten en onnodige leegstand van werkplekken zodra een samenwerkingsverband is opgestart en elders in het Land van Cuijk is gehuisvest. Zodra de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) in Cuijk qua huisvesting gerealiseerd is, zal de districtbrandweer een definitieve huisvesting krijgen in het gemeentehuis van Mill. Huren voor een beperkte periode is relatief duurder dan bouwen (dus investeren en afschrijven van kosten over een relatief langere periode). Vooralsnog wordt uitgegaan van een beperkte huurperiode.

Nee, gezien de al eerder gemaakte bestuurlijke afspraken ten aanzien van huisvesting van de diverse disciplines van samenwerking binnen Land van Cuijk, is Mill (ook geografisch gezien) altijd de keuze geweest. Daarbij is te allen tijde het uitgangspunt geweest dat de volgtijdelijkheid van start van de samenwerkingsverbanden zodanig zou zijn, dat de districtbrandweer tegen zeer geringe kosten in Mill gehuisvest zou kunnen worden, nadat de ISD in Cuijk zou zijn geëffectueerd,

2. Nee, maar mocht dit opportuun worden in de toekomst, dan kan het kostenaspect vrij snel worden geanalyseerd. Vooralsnog lijkt huisvesting in een bestaande locatie zoals het gemeentehuis van Mill goedkoper dan complete nieuwbouw of aanbouw.

3.Zie antwoord onder het 1e deel van de vraag mbt huisvesting van de samenwerkingsverbanden.

4. Vraag: Wanneer komt er uitsluitsel over de toekomst van het zwembad op het terrein van Mariendaal?

Toelichting: In de laatste raadsvergadering zei wethouder Opsteegh binnen een week uitsluitsel te hebben.

Antwoord wethouder Opsteegh: Voordat definitief de koop zal worden bekrachtigen wordt op 1 maart het zwembad gesloten. De nieuwe eigenaar wil eerst een technisch onderzoek instellen. Voor de huidige gebruikers betekent dit dat ze tot 9 maart geen duidelijkheid hebben of ze in de toekomst gebruik kunnen maken van het zwembad. Mocht het onderzoek positief uitvallen ( wordt wel verwacht) dan zal snel duidelijk worden of en onder welke voorwaarde de gebruikers kunnen blijven zwemmen. In de onderhandelingen met de toekomstige eigenaar is dit wel als een voorwaarde mee genomen . Als er meer duidelijkheid is, zal wethouder Opsteegh u informeren.Met vriendelijke groet,wethouder Opsteegh.

3. Vraag: Heeft het college al navraag gedaan bij Mooiland welke projecten de ijskast ingaan? Lopen Bijl/ Hofplein en Centrum project Gassel gevaar?

Toelichting: Wethouder Bos heeft volgens de Gelderlander nog geen brief gelezen.

Antwoord: nog niet binnen

2. Vraag: Vind er z.s.m. overleg plaats met Litjens ?

Toelichting: In de map ingekomen brieven liggen twee brieven van de firma Litjens mede gericht aan de raad. I.v.m. de datum van een rechtszaak kan beantwoording niet lang op zich laten wachten.

Antwoord: Op donderdag 19 februari j.l. heeft een overleg plaatsgevonden met de heren Litjens nav de ontvangen correspondentie. De zitting van de Raad van State’ van 26 februari 2009 gaat op verzoek van de heren Litjens zelf, niet door. Dit nav het gevoerde gesprek en op basis daarvan door de gemeente uitgestelde termijnen van inning handhaving. Op 3 maart a.s. vindt een vervolggesprek plaats met alle betrokken partijen en vertegenwoordigers van deze partijen..

1. Vraag: Waneer en wat gaat er met de “gladde” tegels bij de C1000 gebeuren?

Toelichting: Wethouder Opsteegh deed in de optocht toezeggingen dat het probleem z.s.m. wordt opgepakt; d.m.v. een coating of zo.

Antwoord: nog niet binnen

Vragen gesteld door de collega-raadsleden:

Vraag 5: Geacht College,

Zeer onlangs mochten wij vernemen dat de Provincie 7 miljoen euro(!) beschikbaar heeft gesteld voor het opknappen van verrommelde plaatsen in de Noord-Brabant.

Iedere gemeente in de provincie mag één locatie aanmelden, maximaal 1,5 miljoen euro.

Uit de berichtgeving blijkt dat Grave twee schuren te Gassel heeft aangemeld.

Ook is ons uit persoonlijk contact met de omwonenden gebleken dat de overlast van de Scheepswerf te Grave niet is afgenomen, in tegendeel!

De vragen:

Wordt deze keuze nog aan de Gemeenteraad van Grave voorgelegd?

Indien neen, waarom niet?

Indien ja, wanneer?

Waarom wordt dit budget niet gebruikt voor een andere locatie, b.v. voor het haalbaarheidsonderzoek ontwikkeling Maaskade/Loswal, nieuwe locatie scheepswerf zoals genoemd in het Raadsprogramma van de Gemeente Grave 2006 – 2010?

Wanneer en op welke manier wordt dit programmapunt nu ter hand genomen.

Grave, 3 maart 2009.

Antwoord: nog niet binnen.

Vraag 4: Geachte college, Graag willen wij op korte termijn inzicht hebben in de opzet en indeling van het Multicultureel Centrum in het nieuwe Maaszicht.Antwoord:

Het college is momenteel over de opzet, indeling en de inrichting van het nieuwe Multiculturele Centrum Maaszicht in overleg met de toekomstige gebruikers. Dit is nog niet afgerond. Zodra e.e.a. is afgerond zal de raad geïnformeerd worden.

N.a.v. .het antwoord op onze vraag omtrent inzicht in de opzet en indeling van het MFC in Nieuw Maaszicht het volgende: de onderhandelingen omtrent de opzet en indeling van het MFC lopen minimaal al (ons bekend) sinds begin 2008 en aan belanghebbenden (Ouderen Grave) is in oktober/november 2008 door het College medegedeeld dat onderhandelingen hieromtrent reeds in een ver gevorderd stadium zijn.

Wij willen vóór 1 mei 2009 een inhoudelijk antwoord hebben op onze vraag m.b.t. de opzet inrichting en indeling van het MFC.
Vraag 3: Geacht college, Onlangs is men in het werkgebied van het RMB begonnen met het apart inzamelen van plastic afval. Dit gebeurt doormiddel van aparte vuilniszakken.De SP fractie is heel content met het feit dat deze genomen is. Echter de uitvoering laat ons inziens sterk te wensen over. Hierover enkele vragen:Klopt de berichtgeving dat deze speciale zakken alleen te krijgen zijn bij de diverse milieustraten in het werkgebied van de RMB?Zo ja, wat waren de beweegredenen om dit te doen?Deelt het college de mening van de SP-fractie dat het alleen verstrekken van de zakken bij de milieustraten wel erg summier is?Is het college bereid om de zakken op andere plaatsen te verstrekken (bijv. op het stadhuis, bij supermarkten, etc.), dit i.v.m. de beperkte openingstijden van de Graafse milieustraat en de weinig centrale ligging van deze?

Antwoord:
1. Ja, vooralsnog worden de speciale kunststofzakken op de milieustraat Haps en diverse mini-milieustraten in het Land van Cuijk en Boekel verspreid.

2.Het Land van Cuijk en Boekel is medio februari begonnen met de 1e fase van de kunststofinzameling, dit is het brengsysteem op de (mini-)milieustraten. Om deze snelle start van de inzameling te realiseren zijn de speciale kunststofzakken verspreid op de diverse inzamellocaties. Aangezien de landelijke voorraad van de kunststofzakken beperkt is heeft de Bestuurscommissie slechts een kleine voorraad kunnen bestellen.3.Verspreiding op de wijze waarop en waarom dit zo is gebeurd staat min of meer omschreven in het antwoord op vraag 2. Gezien het belang van gescheiden inzameling en om toch een eerste aanzet te geven in deze vorm van gescheiden inzameling, is er vanuit de bestuurscommissie gekozen voor deze 1e stap. 4.Ja, de speciale kunststofzakken worden, bij voldoende voorraad, ook aan de gemeentehuizen en kringloopcentra verspreid. Wij verwachten medio maart ’09 de nieuwe voorraad aan zakken te kunnen verspreiden naar de (nieuwe) inzamelpunten. Hierbij wordt opgemerkt dat de Bestuurscommissie Land van Cuijk en Boekel momenteel de uitbreidingsmogelijkheden voor de inzameling van kunststoffen onderzoekt (2e fase).De intensivering van de kunststofinzameling willen wij op korte termijn trachten te realiseren.

Vraag 2: Geacht college, In de gemeente Grave circuleert een hardnekkig gerucht omtrent de bouw van het nieuwe Maaszicht. Graag zou ik van het college vernemen of dat deze op waarheid berusten.1. Klopt het dat de bouw van het nieuwe Maaszicht wederom vertraagd is?2. Is het waar, dat een van de redenen voor deze vertraging is, dat men te maken heeft gekregen met vervuilde grond?3. Eén van de redenen waardoor het geruchten circuit gevoed blijft is het gebrek aan transparantie en informatie.
Is het college bereidt om de bevolking van Grave meer en beter te informeren over de stand van zaken rondom de verschillende bouwprojecten?

Antwoord:
1. De feitelijke start van de bouw is inderdaad opnieuw vertraagd als gevolg van geconstateerde discrepanties op het gebied van de financiële dekking van project. Als bekend mag worden verondersteld , kent de grondexploitatie van het deelproject “Maaszicht” nu nog steeds een tekort. Voordat het project van start gaat dienen partijen eerst overeenstemming te bereiken over oplossingen van dit tekort. Daartoe wordt begin maart een bestuurlijk overleg gepland.

2. De grond onder het te bebouwen Maaszicht is geschikt voor beoogd gebruik. De bouw van Maaszicht levert op dit punt geen vertraging op.

3. Uiteraard is de gemeente te allen tijde voorstander van heldere en transparante communicatie met bewoners en overige betrokken partijen.U bent naar onze mening bekend met het feit dat er gesprekken worden gevoerd met partners in de verschillende bouwprojecten met als doel een solide financiële uitgangspositie (grondexploitatie) te bewerkstelligen, en de risico’s voor de gemeente tot een minimum te beperken. Vroegtijdige extern gerichte communicatie zou in deze ‘onderhandelingsfase’ enkel een averechts effect hebben. De gemeente is in deze voorstander om niet eerder te communiceren dan op het moment dat alle eventualiteiten zijn benoemd cq zijn afgedekt.

Vraag 1:Geacht college, Onlangs heeft de gemeenteraad de vorming van één brandweer Land van Cuijk goedgekeurd. Tijdens de gesprekken met de heer van de Vossen kwam naar voren dat de commandanten hun zetel in Mill krijgen. Graag zouden wij hierover van het college meer informatie ontvangen. Worden de commandanten gehuisvest in/bij de brandweerkazerne ter plekke? Mocht dit een andere locatie zijn; waar worden de commandanten dan gehuisvest? Is het pand eigendom van een van de aangesloten gemeenten, of wordt het gehuurd? Indien huur; wat zijn de huurkosten van dit gebouw? Is er aan het pand veel aangepast om de nieuwe functie uit te kunnen oefenen en wat waren/zijn hier de kosten van?

Antwoord:

1. Nee.

2.Tijdelijk vindt huisvesting plaats in het oude postkantoor en zodra er door het samengaan van de ISD (intergemeentelijke sociale dienst) Land van Cuijk ruimte vrijkomt in het gemeentehuis, vindt definitieve huisvesting plaats in het gemeentehuis van Mill.

3.Het pand wordt tijdelijk gehuurd.

4.Huurkosten bedragen € 117.500= per jaar. Deze kosten zijn voorzien in de begroting van de districtsbrandweer.

5.De kosten van aanpassing tijdelijke locatie zijn voorzien op max.€ 50.000,= en zijn eveneens voorzien in de begroting districtsbrandweer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: