Vragen aan het college van burgemeester & wethouders 1.

Onder dit kopje zult U regelmatig vragen aan treffen die door de fractie Jacques Leurs of anderen aan het college worden gesteld.
Ook de antwoorden zullen t.z.t. op deze site komen worden.

7. Vraag:

Is het nee van de provincie tegen de plannen van de Neie Weg in Gassel niet meer te bespreken? Zijn de plannenmakers en de Gemeente te optimistisch geweest ? Gaat de Gemeente op de informatie-avond in Gassel opening van zaken geven ?

Toelichting: er is veel gedoe over het afwijzen van de plannen in Gassel.

6. Vraag:
Wanneer zijn de toegankelijksheidsproblemen in Velp rond de Brede School opgelost ? Waren deze problemen niet voorzien ?Toelichting: ouders zijn niet te spreken over de veiligheid enz. rondom deze school.Antwoord:
5. Vraag: N.a.v. vragen van de SP over de brandweer:

Was het niet verstandiger en goedkoper geweest om de top van regionale brandweer en medewerkers in Grave onderdak aan te bieden?

Is er een kosten-batenanalyse gemaakt over de huisvesting tussen Grave en Mill ?

Is globaal aan te geven welke optie nu en in de toekomst het goedkoopste zou zijn?

Of was Grave al tevreden gesteld, in het kader van SETA, met de toezegging dat de afdeling Personeelszaken naar Grave komt ?Toelichting: Bij de bouw van onze nieuwe brandweerkazerne zijn er bouwkundige voorzieningen meegenomen, tegen meerprijs, om dit mogelijk te maken.Antwoord:

4. Vraag: Wanneer komt er uitsluitsel over de toekomst van het zwembad op het terrein van Mariendaal? Toelichting: In de laatste raadsvergadering zei wethouder Opsteegh binnen een week uitsluitsel te hebben.

Antwoord wethouder Opsteegh:

Voordat definitief de koop zal worden bekrachtigen wordt op 1 maart het zwembad gesloten. De nieuwe eigenaar wil eerst een technisch onderzoek instellen. Voor de huidige gebruikers betekent dit dat ze tot 9 maart geen duidelijkheid hebben of ze in de toekomst gebruik kunnen maken van het zwembad. Mocht het onderzoek positief uitvallen ( wordt wel verwacht) dan zal snel duidelijk worden of en onder welke voorwaarde de gebruikers kunnen blijven zwemmen. In de onderhandelingen met de toekomstige eigenaar is dit wel als een voorwaarde mee genomen . Als er meer duidelijkheid is, zal wethouder Opsteegh u informeren.

Met vriendelijke groet,
wethouder Opsteegh

3. Vraag:

Heeft het college al navraag gedaan bij Mooiland welke projecten de ijskast ingaan? Lopen Bijl/ Hofplein en Centrum project Gassel gevaar?

Toelichting: Wethouder Bos heeft volgens de Gelderlander nog geen brief gelezen.

2. Vraag:

Vind er z.s.m. overleg plaats met Litjens ?

Toelichting: In de map ingekomen brieven liggen twee brieven van de firma Litjens mede gericht aan de raad. I.v.m. de datum van een rechtszaak kan beantwoording niet lang op zich laten wachten.

Antwoord:

Op donderdag 19 februari j.l. heeft een overleg plaatsgevonden met de heren Litjens nav de ontvangen correspondentie. De zitting van de Raad van State’ van 26 februari 2009 gaat op verzoek van de heren Litjens zelf, niet door. Dit nav het gevoerde gesprek en op basis daarvan door de gemeente uitgestelde termijnen van inning handhaving. Op 3 maart a.s. vindt een vervolggesprek plaats met alle betrokken partijen en vertegenwoordigers van deze partijen..

1. Vraag:

Waneer en wat gaat er met de “gladde” tegels bij de C1000 gebeuren?

Toelichting: Wethouder Opsteegh deed in de optocht toezeggingen dat het
probleem z.s.m. wordt opgepakt; d.m.v. een coating of zo.

Antwoord:

LPG 1.

Geachte college, Graag willen wij op korte termijn inzicht hebben in de opzet en indeling van het Multicultureel Centrum in het nieuwe Maaszicht.

Met vriendelijke groet, Namens de LPG Mevr. Henisch-Hulsman

Antwoord:SP 1.

Geacht college,

Onlangs is men in het werkgebied van het RMB begonnen met het apart inzamelen van plastic afval. Dit gebeurt doormiddel van aparte vuilniszakken.
De SP fractie is heel content met het feit dat deze genomen is. Echter de uitvoering laat ons inziens sterk te wensen over. Hierover enkele vragen:

Klopt de berichtgeving dat deze speciale zakken alleen te krijgen zijn bij de diverse milieustraten in het werkgebied van de RMB?
Zo ja, wat waren de beweegredenen om dit te doen?
Deelt het college de mening van de SP-fractie dat het alleen verstrekken van de zakken bij de milieustraten wel erg summier is?
Is het college bereid om de zakken op andere plaatsen te verstrekken (bijv. op het stadhuis, bij supermarkten, etc.), dit i.v.m. de beperkte openingstijden van de Graafse milieustraat en de weinig centrale ligging van deze?
Antwoord:
SP 2. Geacht college, In de gemeente Grave circuleert een hardnekkig gerucht omtrent de bouw van het nieuwe Maaszicht. Graag zou ik van het college vernemen of dat deze op waarheid berusten.

1. Klopt het dat de bouw van het nieuwe Maaszicht wederom vertraagd is?
2. Is het waar, dat een van de redenen voor deze vertraging is, dat men te maken heeft gekregen met vervuilde grond?
3. Eén van de redenen waardoor het geruchten circuit gevoed blijft is het gebrek aan transparantie en informatie. Is het college bereidt om de bevolking van Grave meer en beter te informeren over de stand van zaken rondom de verschillende bouwprojecten? Antwoord:
1. De feitelijke start van de bouw is inderdaad opnieuw vertraagd als gevolg van geconstateerde discrepanties op het gebied van de financiële dekking van project. Als bekend mag worden verondersteld , kent de grondexploitatie van het deelproject “Maaszicht” nu nog steeds een tekort. Voordat het project van start gaat dienen partijen eerst overeenstemming te bereiken over oplossingen van dit tekort. Daartoe wordt begin maart een bestuurlijk overleg gepland.

2. De grond onder het te bebouwen Maaszicht is geschikt voor beoogd gebruik. De bouw van Maaszicht levert op dit punt geen vertraging op.

3. Uiteraard is de gemeente te allen tijde voorstander van heldere en transparante communicatie met bewoners en overige betrokken partijen.
U bent naar onze mening bekend met het feit dat er gesprekken worden gevoerd met partners in de verschillende bouwprojecten met als doel een solide financiële uitgangspositie (grondexploitatie) te bewerkstelligen, en de risico’s voor de gemeente tot een minimum te beperken. Vroegtijdige extern gerichte communicatie zou in deze ‘onderhandelingsfase’ enkel een averechts effect hebben. De gemeente is in deze voorstander om niet eerder te communiceren dan op het moment dat alle eventualiteiten zijn benoemd cq zijn afgedekt.
SP 3. Geacht college,

Onlangs heeft de gemeenteraad de vorming van één brandweer Land van Cuijk goedgekeurd. Tijdens de gesprekken met de heer van de Vossen kwam naar voren dat de commandanten hun zetel in Mill krijgen.
Graag zouden wij hierover van het college meer informatie ontvangen.

Worden de commandanten gehuisvest in/bij de brandweerkazerne ter plekke?
Mocht dit een andere locatie zijn; waar worden de commandanten dan gehuisvest?
Is het pand eigendom van een van de aangesloten gemeenten, of wordt het gehuurd?
Indien huur; wat zijn de huurkosten van dit gebouw?
Is er aan het pand veel aangepast om de nieuwe functie uit te kunnen oefenen en wat waren/zijn hier de kosten van?
Antwoord:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: