Na uitzetting door CDA fractie verder onder eigen naam. Coalitie wil geen debat over integriteit.

De coalitie had geen behoefte om een start te maken met het integriteitsdebat. Jammer.

Foto: Ed van Alem; www.degelderlander.nl/maasland

‘Ik heb de deur niet dichtgegooid’

Jacques Leurs stapt uit CDA en gaat verder onder eigen naam

Door redactie Graafsche Courant

Jacques Leurs stapt met onmiddellijke ingang uit de CDA fractie. Het voormalig CDA fractielid besliste hiertoe nadat de fractie hem gevraagd had zijn zetel in te leveren. Afgelopen dinsdag maakte de Gravenaar bekend de zetel zelf te willen behouden om het komende jaar als eenmanspartij ‘Jacques Leurs’ verder te gaan.

De CDA fractie vroeg Jacques Leurs in januari zijn zetel af te geven. Naar oordeel van zijn collega’s zou Leurs te solistisch opereren wat uiteindelijk leidde tot een vertrouwensbreuk. Het voormalig CDA-fractielid weigert echter de handdoek in de ring te gooien en stelt zijn zetel niet ter beschikking. ,,Volgens de grondwet mag ik in de raad blijven zitten als eenmanspartij. Ik ben gekozen door de burgers en dat mandaat stelt mij in staat om alleen verder te gaan. Daar maak ik graag gebruik van”, zegt hij.

Onder de gelijknamige naam neemt Jacques Leurs met onmiddellijke ingang zitting in de gemeenteraad. De politicus wil niet achterom kijken en het laatste jaar van de raadsperiode (in maart 2010 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen, red.) doen waarvoor hij in de politiek is gegaan. ,,Ik sluit me aan noch bij de coalitie noch bij de oppositie. Ik sluit me aan bij het programma van de meerderheid van de gemeenteraad. Morgen gaan de politieke spelletjes gewoon door, daar ben ik me bewust van, maar ik doe er niet meer aan me”, vervolgt hij.

Een wrange nasmaak aan het gebeuren wil hij dan ook zo snel mogelijk wegspoelen. ,,Ik kan vier gebeurtenissen bedenken waarin ik afwijkend gedrag heb vertoond ten opzichte van mijn voormalig fractiegenoten. De eerste aanleiding voor mijn gedwongen afscheid was mijn opmerking over het MKB-rapport dat uitwees dat de waardering van de relatie ondernemend Grave met de Gemeente er slecht vanaf komt in Brabant. Daarnaast had ik niks mogen zeggen over Litjens rond de ramenlappenaffaire. Wat men niet weet is dat ik juist heb meegeholpen om beide partijen dichter bij elkaar te brengen. Het gewraakte bord is al verdwenen. Vervolgens heb ik na het vertrek van wethouder Jacques van Geest een stemverklaring afgelegd, die niet in de smaak viel bij het CDA en onlangs is de affaire Koevoets in het daglicht gekomen. Daar had ik blijkbaar ook niks over mogen zeggen.

Maar weet je? Toen ik raadslid werd heb ik een eed afgelegd dat ik zonder last of ruggespraak zou handelen. Volgens mijn geweten heb ik dan ook niks misgedaan”, zegt hij.

,,Nogmaals: Ik heb de deur niet dichtgegooid. Dat heeft de fractie gedaan. Onder deze omstandigheden ga ik niet terug. Hoewel ik vertrouwen blijf hebben in CDA-vice voorzitter Alex van Megen en enkele andere bestuursleden, denk ik niet dat ik nog deze koers wil varen. Ik ga mijn eigen weg en wil een streep onder de affaire zetten en gauw aan de slag. Ik wil het vertrouwen van de burger weer terugwinnen door eerlijke en goede politiek te bedrijven”, aldus Jacques Leurs. “De kloof tussen de politiek en de burgers wordt door deze en andere affaires alleen maar groter en dat betreur ik ten zeerste.”

Fel integriteitsdebat in Graafse raad.

strong>Freddy Kloot’e (de nieuwe raadscorrespondent van de Graafsche Courant)

De emoties laaiden even fel op bij het door Jacques Leurs aangevraagde debat over integriteit van Graafse raadsleden. Vooral Peter Hendriks (VVD) trok fel van leer. De integriteitscode zoals die in 2007 door de raad is vastgesteld, behoeft geen uitbreiding. Zo besliste de raad.

Nadat Jacques Leurs had verteld dat hij dinsdagochtend door zijn CDA-fractie eruit was gezet en als zelfstandige fractie verder ging, kwam de mede door de SP en PvdA ondertekende motie over uitbreiding van de in 2007 door de raad bepaalde integriteitscode ter tafel.

Het CDA, bij monde van Ben Peters reageerde boos: “We dachten hier voor een debat over integriteit te zijn. Leurs verbindt zijn politieke toekomst aan dit punt. We vinden dit een zeer twijfelachtig uitgangspunt.”

Het CDA vond de motie overbodig, want de code van de Vereniging Nederlandse Gemeenten kan goed als uitgangspunt dienen. Kamps (PvdA) reageerde met de opmerking dat het CDA zich meer op de inhoud moest richten. Peters:”Ik vind de motie grievend en aanmatigend.”

Toen kreeg Peter Hendriks (VVD) het woord:”Wij zijn stomverbaasd! Leurs heeft om dit debat gevraagd. Hij zou zijn lidmaatschap van de Raad daar van af laten hangen. Hij begon met zijn besluit om alleen verder te gaan! Wij doen niet mee aan dit achteruitkijken. er is nog veel te doen in Grave.”

Nadat Leurs had gezegd dat zijn punten betreffende de integriteit na overleg met deskundigen tot stand was gekomen, en dat die punten ook voor het ambtelijk apparaat zouden moeten gelden greep de burgemeester in: “Er komt een nieuwe code voor ambtenaren. Ook zij moeten de eed of belofte afleggen.”

Uiteindelijk kwam er van het integriteitsdebat weinig terecht. Verdere pogingen van de PvdA, SP en Jacques Leurs mochten niet baten. De motie werd uiteindelijk met vijf stemmen voor en acht stemmen tegen verworpen.

Verklaring 1: Al of niet aanblijven als gemeenteraadslid.

Ik voel me gehouden om door te gaan met mijn raadslidmaatschap omdat ik me daar verplicht toe voel tegenover mijn electoraat.

Ik laat mijn kiezers niet in de steek en de vele positieve reacties de afgelopen dagen via e-mails, telefoontjes, gesprekken en brieven hebben mij daarin gesterkt.

Ik ben erg teleurgesteld in de CDA fractie en bestuur.

Al tien jaar lang ben ik bijna dagelijks met het CDA gedachtegoed bezig en afwijkende meningen moeten binnen een partij kunnen en ook moet er ruimte voor discussie in de fractie blijven.

Vandaag nog kreeg ik, als voormalig campagneleider, het CDA Handboek gemeenteprogram voor de gemeenteraadverkiezingen onder ogen.

“Respectvol samenleven in een sterke gemeente” luidt het motto.

Ik zou daar nog aan toe willen voegen: integer.

Ik zal het werken aan CDA programma, CDA campagne enz. zeker missen.

Ik overweeg ernstig om me nog zeker 5 jaar voor de Graafse zaak in te blijven

zetten.

Als we alle krachten samenbundelen komt Grave geheid op de kaart want het goud ligt op straat in onze historische binnenstad en prachtig buitengebied.

Laten we alle zaken zo voortvarend aanpakken zoals de WMO; samen met andere gemeenten.

Brandweer, P&O, ICT, ISD, veiligheid, belastingen, economie, recreatie, toerisme, ruimtelijke ordening en andere taken moeten we met andere gemeenten aanpakken.

Dit is echter wel een opmaak tot een gemeentelijke herindeling omdat de democratische controle van de gemeenteraad weggesaneerd wordt en controle en sturing veel lastiger worden.

We moeten wel eerst orde op zaken stellen in eigen huis en daarom vanavond een eerste debat over het gewenste integriteitniveau van raadsleden voeren.

Later moeten we afspraken maken over de integriteit van het ambtelijk apparaat en het college na eerst daarover met elkaar gediscussieerd te hebben met behulp van VNG uitgaven en de instituten Organisatie, Bureau Integriteits-bevordering Openbare Sector (BIOS) en Bureau Integriteit BV, een initiatief van de VNG (BING).

Deze laatste instanties houden zich landelijk bezig met integriteitszaken.

Verklaring 2: Stemverklaring, afgelegd tijdens de raadsvergadering van 16 december 2008 bij het agendapunt vacature wethouder Jacques van Geest.

De tijd is aangebroken om motivering te geven op de destijds door mij afgegeven stemverklaring nu deze kennelijk (voor een groot deel) aanleiding is geweest voor het CDA om mij uit hun fractie te zetten.

Toen ik deze stemverklaring afgaf wist ik reeds van de handel en wandel van een van de leden van de fractie met wie het CDA in zee wilde gaan in de coalitie.

Mij was ook duidelijk dat binnen het CDA ook die wetenschap bestond van deze handel en wandel en het behoeft weinig betoog dat ik ernstige bezwaren koesterde met betrekking tot deze samenwerking.

Ik wilde echter geen spelbreker zijn reden waarom ik mijn stemverklaring heb afgegeven om duidelijk te maken dat ik het niet eens ben geweest met deze samenwerking op dat punt.

Ik vond het toen niet raadzaam om daarop uitvoerig in te gaan omdat ik alleen maar over vertrouwelijke informatie beschikte. Echter thans is die handel en wandel openbaar en kan ik er dus met een gerust hart naar verwijzen.

Verklaring 3:

debat integriteit raad en college;

aankondiging motie; ondersteund door PvdA en SP.

Raadsleden hebben een voorbeeldfunctie voor de lokale samenleving.

Deze dienen zich daarom ook dienovereenkomstig te gedragen.

Dat moet constant bewaakt worden gezien de ontwikkelingen uit het recente verleden.

Jaarlijks moet er een debat gehouden worden over integriteit van bestuurders, raadsleden en collegeleden, en het ambtelijk apparaat.

Eerlijke en tijdige informatie is essentieel om te kunnen besturen en te controleren.

Ik wil het debat nu verder toespitsen op de motie die ingediend wordt door mij, de PvdA en de SP.Motie integriteit; onbesproken gedrag enz.

Naar aanleiding van agendapunt van de raad over integriteit

De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen d.d. 3 februari 2009.

Onderwerp:

Integer en onbesproken gedrag van raadsleden en collegeleden.

Deze motie moet gezien worden als een verdere uitwerking van de vastgestelde integriteitscode van 13 november 2007. Deze integriteitscode bevat gedragsregels voor bestuurders van de gemeente Grave. De vastgestelde integriteitscode moet gezien worden als een “praatstuk”. Regelmatig moet de raad in discussie gaan over het vraagstuk integriteit. Bestuurders van Grave moeten elkaar kunnen en willen aanspreken op niet integer handelen.

De leden van PvdA, SP, en dhr. Leurs,

Gehoord de beraadslaging,

Spreken de behoefte uit dat leden van de raad van Grave en leden van het college van Grave integer en van een onbesproken gedrag moeten zijn.

Bij het “niet van onbesproken gedrag zijn” moet gedacht worden aan:

• Het veroordeeld zijn door een gerechtelijke instantie;

• Transacties die zijn aangegaan ter zake van een als misdrijf strafbaar

gesteld feit;

• Bekend zijn bij de politie/justitie vanwege openbare dronkenschap;

• Bekend zijn bij de politie/justitie vanwege veelvuldige

verkeersovertredingen (aso-gedrag in het verkeer);

• Betrokken zijn geweest bij geweldadige acties;

• Bekend zijn bij de politie/justitie vanwege vernielingen van eigendommen van

derden;

• Bekend zijn bij de politie/justitie vanwege overige overtredingen, delicten

en misdrijven;

• Verdacht zijn van corruptie;

• Etc.

Daarnaast vinden wij dat bestuurders integer moeten handelen als het gaat om:

• Het door bestuurders behartigen van individuele belangen versus het

collectieve belang (het collectieve belang van de gemeente weegt veel

zwaarder);

• Bijzonder positie van een bestuurder. Een bestuurder beschikt over veel meer

informatie dan de gemiddelde inwoner (geen misbruik van voorkennis);

• Individueel belang van bestuurder (niet deelnemen aan besluitvorming en

stemming);

• Middellijk belang/nevenfuncties. Lidmaatschap/bestuurder van organisaties en

verenigingen ( open en transparant hierover zijn naar collega bestuurders);

• Familiebanden en kennissen ( als een kwestie van een familielid/kennis

onderwerp is van besluitvorming dan niet deelnemen aan besluitvorming en

stemming );

• Schending van de geheimhouding ( informatie vanuit een besloten

raadsvergadering naar buiten brengen);

• De aanwezigheid van bestuurders bij raadsvergaderingen. Veelvuldig afwezig

zijn kan niet geaccepteerd worden.

• Belangenverstrengeling/(onverenigbare functies (bestuurders moeten dit

ongedaan maken)

Wij vinden ook dat ambtenaren de eed/ belofte moeten afleggen en een integriteitscode moeten onderschrijven.

Tot slot merken wij op dat juist bij bestuurders sprake moet zijn van voorbeeldgedrag.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening, naam en datum: 03-02-2009 Beumer, Kamps, Stoffer, Terbeke en Leurs

De motie is verworpen in de vergadering van …03-02-2009……..

Stemverhouding:

Voor……PvdA, SP en Jacques Leurs…………(5)………………..

Tegen…CDA, VVD en LPG…………(8)…………………

Eén gedachte over “Na uitzetting door CDA fractie verder onder eigen naam. Coalitie wil geen debat over integriteit.

  • 4 februari 2009 om 15:08
    Permalink

    Absurd, er wordt tegen integriteit gestemd. Hoe kan dat nou in een representatieve politieke democratie!

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *