4 sep. 2017

STAVAZA Ontwikkelingen voormalige Generaal De Bons-kazerne.

Onze burgemeester heeft dit project in zijn portefeuille

Aanleiding

In juni 2016 hebben wij u bericht dat een groot deel van de voormalige Generaal De Bons-kazerne een nieuwe bestemming zal krijgen. Tot eind 2016 was de kazerne in gebruik bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor de opvang van vluchtelingen. BOEi, een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk met een passie voor het restaureren van cultureel erfgoed, is als eigenaar van het complex bezig dit complex een andere invulling te geven. Wij hebben u toen bericht dat een deel van het complex (de gebouwen C, T1 en T2, zie plattegrond) zal worden geëxploiteerd als Munitiemuseum. Verder is gebouw F verhuurd aan het COA. Tijdens een informatieavond op 8 juni 2016 zijn ook de omwonenden van deze plannen op de hoogte gebracht.

Recente ontwikkelingen
De afgelopen periode heeft BOEi zich ingezet om andere gebruikers aan te trekken die het resterende deel van het complex willen exploiteren. Zij zijn er in geslaagd in ECHOS een betrouwbare partner te vinden die bereid is gefaseerd het gehele complex (m.u.v. gebouw F) te huren en te exploiteren. Het Munitiemuseum De Bons zal onderhuurder worden van ECHOS, een constructie waar beide partijen voorstander van zijn.

Inhoud

ECHOS

ECHOS valt onder Stichting Home-Base Support; een door het Ministerie van Defensie gesubsidieerde instelling die het vertrouwen geniet van dit ministerie. ECHOS-Homes zijn laagdrempelige, toegankelijke en herkenbare ontmoetingscentra met een regionale inloop- en huiskamerfunctie voor militairen, veteranen en hun thuisfront. Daarnaast zijn ECHOS-Homes vanuit hun aard en ligging ideale meeting points voor militairen en burgers, de krijgsmacht en de samenleving. 

ECHOS is momenteel op zoek naar een grotere locatie voor het organiseren van 
grootschaliger activiteiten voor veteranen en hun thuisfront. Zij zien in de Generaal De Bonskazerne een uitgelezen kans hun ambities te verwezenlijken. Op de korte termijn hebben ze het plan in de Generaal De Bonskazerne een Veteranenontmoetingscentrum op te zetten. Ook is er in Nederland behoefte aan grotere locaties voor het organiseren van bijvoorbeeld reünies. Het Ministerie van Defensie heeft een regeling voor reüniefaciliteiten waar veteranenverenigingen aanspraak op kunnen maken bij het organiseren van hun activiteiten. Het Veteraneninstituut kan daarbij het gebruik van de Generaal De Bonskazerne voor veteranenactiviteiten stimuleren. Zo organiseert het Veteraneninstituut jaarlijks een Militaire Oorlogs- en Dienstslachtofferdag. Dat zou in de toekomst op de Generaal De Bonskazerne kunnen gebeuren. 

Bovendien wil het Veteraneninstituut de veteraan en de samenleving dichter bij elkaar brengen en de lokaal door gemeenten georganiseerde veteranenactiviteiten verder ontwikkelen.

Verder worden er mogelijkheden gezien voor doorontwikkeling van het concept, waarbij gedacht wordt aan ‘time out’- plaatsen voor veteranen. Concreet gaat het dan om 20 tot 30 woonunits in de bestaande gebouwen voor tijdelijke maar ook langdurige sociaal-maatschappelijke opvang van veteranen. Daarbij worden er concrete mogelijkheden gezien om die veteranen, naast andere veteranen, als vrijwilliger in te zetten op de Generaal De Bonskazerne en in het Munitiemuseum.

Kortom, het Veteraneninstituut ondersteunt het idee om de Generaal De Bonskazerne door ECHOS te laten exploiteren, wil deze kazerne voor activiteiten van het Veteraneninstituut gaan gebruiken en zal te zijner tijd het gebruik van de kazerne in veteranenland aanbevelen.

Huurovereenkomst
Op dit moment werken BOEi en ECHOS aan een af te sluiten huurovereenkomst. Daarbij wordt uitgegaan van een ingroeimodel gedurende een periode van vijf jaar. Eind september zal deze overeenkomst besproken worden in de Raad 
van Commissarissen van BOEi. Begin oktober zal dit gebeuren in de Raad van Toezicht van Stichting Home-Base Support . Naast een af te sluiten huurovereenkomst zal de Raad van Commissarissen van BOEi tevens om een besluit worden gevraagd om akkoord te gaan met een investering in een biomassa-installatie op voorwaarde dat de huurovereenkomst door ECHOS wordt getekend.

Het vervolgtraject
Diverse partijen zijn op dit moment met elkaar in overleg om een succesvol vervolg te kunnen geven aan de uitgesproken intenties. Naast de reeds genoemde partijen wordt bijvoorbeeld ook met de provincie Noord- Brabant gesproken over subsidiemogelijkheden in het kader van de Erfgoedfabriek. Ook worden provinciale subsidiemogelijkheden in het kader van het Leisure Fonds verkend. Daarvoor dient niet alleen de kazerne, maar de kazerne als deel van het toeristische Grave, te worden ingebracht. De beleving van heel Grave, met de kazerne als schakel daarin, moet daarbij centraal staan.

Parkeerplaats
Om de verwachte bezoekersaantallen in goede banen te kunnen leiden zal een parkeervoorziening dienen te worden gerealiseerd. Het gemeentelijke terrein aan de overzijde van de weg, achter de oude Elft, is daarbij in gedachten. Vooruitlopende op nadere besluitvorming is de pacht van dit terrein vast opgezegd. Het college heeft ten tijde van de besprekingen uitgesproken een positieve houding aan te nemen ten opzichte van de realisatie van bedoelde parkeerplaats. ECHOS heeft daarbij aangegeven personeel in te willen zetten om het parkeerterrein te realiseren. De vraag aan de gemeente is dan om voor de materialen te zorgen om in ieder geval de permanente parkeerstrook aan de Generaal De Bonsweg te realiseren.

De plannen met kostenopzet worden nader uitgewerkt. Daarbij zal tevens onderzocht worden of een duurzame vorm, bijvoorbeeld met zonnepanelen, mogelijk is.

Bestemmingsplan
Wij juichen de plannen voor het nieuwe gebruik van de Generaal De Bonskazerne van harte toe. Voor veel inwoners is de kazerne immers onlosmakelijk verbonden met Grave. Door de nieuwe plannen is het voortbestaan van de kazerne, een rijksmonument met elf monumentennummers, verzekerd. Uiteraard dienen de plannen te passen binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan. Er vindt op dit moment een toets plaats. Daarbij zal gekeken worden of alle gedachte activiteiten passen binnen de huidige wet- en regelgeving. Voor zover dat niet het geval is zullen wij een voorstel aan uw raad doen tot herziening van het bestemmingsplan.
Munitiemuseum

Hiervoor hebben we al aangegeven dat binnen de totaalplannen van ECHOS het munitiemuseum zal worden gerealiseerd. Daarbij zal ook gekeken moeten worden naar partijen die bereid zijn de realisatie van dit museum te ondersteunen. Daar waar de oorspronkelijke focus op de Tweede Wereldoorlog zou komen te liggen zal de focus mede worden gericht op de periode na deze oorlog om de aansluiting met de toekomstige doelgroep van de Generaal De Bonskazerne, de veteranen, te verzekeren.

In overleg met de initiatiefnemers wordt gekeken op welke wijze de gemeente ondersteuning kan bieden bij de opstart van dit museum 

Geen opmerkingen: