21 sep. 2017

Inbreng fractievoorzitter Nel Schuts tijdens het debat op "H" Day.


Nel tijdens een van die bijeenkomsten met de oud-burgemeester van Mill en onze helaas te jong overleden oud-wethouder Harrij Opsteegh. Nel heeft bijna het hele "praat" traject meegemaakt. Dus ze kent als geen ander het Dossier Samenwerking Land van Cuijk.
Verkenning Samenwerking Land van Cuijk – woensdag 20 september 2017

Raadsvergadering 19.30 uur

1. Opening en trekking van het stemmingscijfer

2. Vaststellen agenda

Amendement Cuijk 03 op de lijst van amendementen/moties wordt op verzoek van het PLC – Progressief Leefbaar Cuijk – de heer Henk Siroen – door Keerpunt 2010 bij de gemeenteraad van Grave ingediend voor besluitvorming.

3. Spreekrecht

4. Vragen

5. Verkenning bestuurlijke toekomst Land van Cuijk

Op vrijdag 10 juni 2011 was de start van het proces.
De vijf gemeenteraden van Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en St.Hubert en St.Anthonis waren in Grave bijeen voor de conferentie Samenwerken in het Land van Cuijk.
We zijn nu 6 jaar verder en hebben in die tijd moeizaam kleine stappen gezet.

Er is in de afgelopen 6 jaar heel veel vergaderd in de onderscheiden gemeenteraden en gezamenlijk, conferenties gehouden. Dat was nuttig en nodig raadsleden van de 5 gemeenten hebben elkaar wat leren kennen en zoeken elkaar beter op.

Wat is er verder bereikt?
  •    Per 1 januari 2014 werken de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en St.Hubert samen in de werkorganisatie CGM.

  •   Er zijn 12 projecten opgestart in het Land van Cuijk met als doel het bevorderen van o.a. de economie, werkgelegenheid, mobiliteit, recreatie en toerisme en de aanleg van glasvezel.


Het bureau Berenschot - met begeleiding van Peter van der Velden - heeft op verzoek van de 5 raden een onderzoek verricht, een verkenning naar de best passende duurzame vorm van verregaande samenwerking voor het Land van Cuijk’Er is door dit bureau o.a. geparticipeerd met burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties, buurgemeenten, de regio en met de betreffende 5 gemeenten.

Het rapport met het advies van Peter van der Velden geeft een duidelijk en bevestigend antwoord op bovengenoemde vraag:

Herindeling naar één gemeente Land van Cuijk met een innovatieve vorm van kernenbeleid en kernendemocratie per 1 januari 2023.

De weg die daartoe moet worden afgelegd staat duidelijk beschreven op pag. 121 van het rapport. Die weg met andere woorden voorbereiding - is gebaand met waarborgen o.a. kaderstelling door de 5 raden voor het op te stellen
Herindelingsontwerp.

Eerst omstreeks januari tot april 2019 of later nemen de vijf raden een definitief besluit of er ja dan nee een herindeling van de 5 gemeenten Land van Cuijk tot stand komt, gevolgd door een herindelingsadvies zienswijze naar de minister in het laatste kwartaal 2019.

Op dat moment hebben de raden ook (meer) zicht op de realisatie van het kernenbeleid en kernendemocratie, waardoor de afstand van burgers tot het (lokale) bestuur kleiner is.  

De gemeenteraad is na het verschijnen van het conceptrapport Berenschot door het college van B. & W. verrast met een rapport Beoordeling onderzoek ‘Bestuurlijke toekomst Land van Cuijk’ met advies voor vervolgtraject vanuit het perspectief Grave  d.d. 14 augustus 2017 van het bureau Partners en Pröpper, de samenstellers van een rapport van februari 2017:  Bestuurskrachtonderzoek Gemeente Grave. Keerpunt 2010 was onaangenaam verrast: beoordeling van het rapport Berenschot is aan de raad en niet aan het college van B. & W. .
Wij zullen dit advies niet betrekken bij onze afweging.

Vandaag – deze avond – zijn de raden aan zet, nemen een beslissing op het raadsvoorstel Verkenning bestuurlijke toekomst Land van Cuijk.

We nemen vanavond een richtinggevend besluit!

Recent heeft de gemeenteraad in de persoon van de heer Hans van der Werff –
1 van de samenstellers van het rapport - de gelegenheid gehad om aanvullende
vragen te stellen.  Keerpunt 2010 heeft hierdoor nog meer een goed gevoel gekregen bij het advies van Berenschot en van de procesbegeleider Peter van der Velden.

Keerpunt 2010 heeft voorkeur voor het scenario ‘Nu doorpakken’. Er is lang genoeg gepraat. Alom wordt ons gevraagd door burgers om nu toch eindelijk eens een besluit te nemen en daadkracht te tonen in plaats van eindeloos te blijven vergaderen.

Wij realiseren ons dat instemming van de 5 gemeenteraden een voorwaarde is om tot uitvoering te komen.Geen opmerkingen: