24 sep. 2017

Actuele informatie aangereikt vanuit Mill.

Tijdens een inspirerende bijeenkomst in Mill werd dit toen al geschreven
Aanleiding
De VKP fractie heeft het college de volgende vraag gesteld ex artikel 34 Reglement van Orde. De VKP wenst geïnformeerd te worden over de actuele stand van zaken met betrekking tot de twaalf afzonderlijke projecten die worden uitgevoerd in het kader van de samenwerking in het Land van Cuijk.

De laatste update van de voortgangsinformatie dateert van 4 juli 2017. Onderstaand geven wij u per project een actueel beeld, zoals dit ons is aangeleverd door de Programmamanager Samenwerken in het Land van Cuijk.

Vragen en antwoorden
“Kunt u ons uitgebreid informeren over de actuele stand van zaken met betrekking tot de 12 afzonderlijke projecten die binnen het Land van Cuijk gezamenlijk worden uitgevoerd? Bijvoorbeeld door het stoplichtenmodel met een actuele toelichting per project?”


Project 1: uitbouw regionaal business development tot één loket voor acquisitie en begeleiding nieuwe bedrijven.

In de aanloop naar het loket wordt een ‘gereedschapskist’ voor acquisitie samengesteld. Op basis daarvan kunnen bestuurlijke keuzes worden gemaakt ten aanzien van lokale en/of regionale taken. Deze kunnen vervolgens desgewenst gefaseerd leiden tot een doorvertaling in personele zin of in termen van gezamenlijke huisvesting. Naar verwachting zal de vorming van één loket in 2018 vorm krijgen.

Project 2: daadwerkelijke realisatie breedband in de kernen en het buitengebied van de vijf gemeenten.

Onderhandelingen met een marktpartij hebben geleid tot overeenstemming rond de aanleg van een volledig dekkend breedband-netwerk. Betreffende marktpartij is thans in overleg met banken om de financiering rond te krijgen. Zodra de financiering geregeld is, kunnen contracten voor een daadwerkelijke realisatie gesloten worden en kan de schop de grond in. De verwachting is dat dit laatste in 2018 aan de orde is. Eerdaags ontvangt u een afzonderlijke Raadsinformatiebrief over dit onderwerp.


Project 3: verkenning verbetering oost-west verbinding.

Er wordt vooralsnog ingezet op maatregelen voor de regionale oost-west verbinding tussen het Land van Cuijk en ’s-Hertogenbosch via de bestaande provinciale wegen. Daarbij oog hebbend voor de maatschappelijke opgaven als leefbaarheid, klimaat, vergrijzing, verstedelijking, digitalisering en kansen die slimme mobiliteit kunnen bieden. Vanuit het Land van Cuijk is een “bidbook” opgesteld waarvoor bestuurlijk draagvlak in Brabant Noordoost is verkregen. Dit Bidbook is op 5 juli 2017 aangeboden aan de provincie, die vanaf dat moment het bidbook met het daarin voorgestelde maatregelenpakket als uitgangspunt neemt voor verder onderzoek en uitwerking. Vanaf dat moment valt de regie op dit project niet meer binnen de scope van de stuurgroep ‘Samen werken in het Land van Cuijk’, maar ligt die op tafel bij de provincie Noord- Brabant.

Project 4: uitbouw regionaal stagebureau Land van Cuijk en Noord-Limburg.
Nog dit jaar komt een onderbouwd businessplan tot verdere uitbouw, verbreding en professionalisering van het regionaal stagebureau. Daarnaast wordt internationalisering van het stagebureau bezien onder de vlag van het INTERREG-project Dynamic Borders. De uitrol van het nieuwe businessplan voor het stagebureau is beoogd in 2018.

Project 5: woonvisie.

Met behulp van bureau Atrivé wordt de woonvisie momenteel uitgewerkt. Met het betrekken van makelaars, beleggers, ontwikkelaars, coöperaties, provincie, gemeenten, zorgaanbieders en anderen wordt invulling gegeven aan maatschappelijk partnerschap. Afgelopen week werd de ‘ochtend van het woonvraagstuk’ georganiseerd waarin ambities, kansen, dilemma’s, uitdagingen en oplossingen met verschillende stakeholders werden bediscussieerd. Er volgen nog meer sessies, waaronder ook een met vertegenwoordigers van de verschillende wijken en kernen. De resultaten worden beschouwd als bouwstenen voor de woonvisie en –strategie. Er wordt naar gestreefd om het eindresultaat te leveren in het voorjaar van 2018.


Project 6: vergroting inbreng en profijt van Agrifood Capital.

Brabant staat in 2018 in het teken van “We are Food”. Het land van Cuijk heeft besloten op dit initiatief van Agrifood Capital aan te haken. We are Food biedt
 een jaar lang een podium aan vernieuwende samenwerkingen, aan innovatieve ideeën en aan bijzondere evenementen, arrangementen, routes en producten. Het biedt grote kansen aan agrifoodbedrijven in het Land van Cuijk, maar zeker ook aan de toeristisch-recreatieve ondernemers in onze regio. Impliciet wordt bijgedragen een de economische ontwikkeling en leefbaarheid van de regio.

Een daartoe aangetrokken Programmamanager heeft inmiddels een samenhangend programma voor het Land van Cuijk uitgewerkt, dat de titel draagt ‘een goei leven in het Land van Cuijk’. Dit programma is recent gepresenteerd tijdens de Beurs bedrijvig Land van Cuijk.
Project 7: schakelen in de agrarische keten.
Agrifood is een belangrijke sector voor het Land van Cuijk. De hele keten, van productie tot het bewerken, verwerken, vermarkten en distribueren, is in de regio vertegenwoordigd. Er is veel innovatie, kennis en productiviteit. Eind 2016 is er verdieping gebracht in de samenwerking: ondernemers, bedrijven / industrie, onderwijs, maatschappelijke organisaties en overheden hebben een gezamenlijke visie uitgewerkt. Er zit energie bij partijen om de onderlinge samenwerking verder uit te bouwen en samen die visie te realiseren.
Door een programma op te zetten kunnen de visie en ambities op het gebied van Agrifood Land van Cuijk gestructureerd waargemaakt worden. De uitwerking van een concreet programma wordt overgelaten aan een externe partij.

Project 8: aanpak vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)

Op het niveau van Agrifood Capital is een instrumentenkoffer samengesteld met mogelijke antwoorden op de vraag hoe kan worden omgegaan met de VAB. Vanuit de gemeente Boxmeer hebben ervaringen vanuit hun pilot bijgedragen aan dit instrumentarium. Om deze instrumenten goed in te kunnen zetten, is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de aard en omvang van de lokale problematiek én welk instrument daarbij inzetbaar kan zijn. De samenwerking binnen het Land van Cuijk richt zich vooral op afstemming in beleid en een gezamenlijke communicatie-aanpak.

Project 9: versterking herkenbaarheid Land van Cuijk en bevordering meerdaags toeristisch verblijf.
Binnen de doelstelling van dit project worden tal van deelprojecten uitgevoerd conform een plan van aanpak. (Nagenoeg) afgerond zijn: toeristische bebording langs snelwegen, plaatsen van fietspanelen, Romeinse weg. Tourist Info,
 uitstraling TOP’s en ‘We are Food’ deel 1. In de steigers staan: een excursie Virtual reality als onderdeel van een project rond technologische ontwikkelingen, en een digitaal platform voor TOP’s. Voorbereidingen worden getroffen voor een zogeheten Toeristische éénmeting Land van Cuijk (begin 2018) en toeristische bebording langs provinciale wegen.

Project 10: ontwikkeling, versterking en spreiding boven het niveau van de kernen

Voor de uitvoering van de drie projecten binnen het thema leefbaarheid kernen en Zorg zijn visiedocumenten opgeleverd. De doelstelling van dit project is geënt op een regionale aanpak omtrent (boven)lokale voorzieningen in de kernen. Om tot deze aanpak te komen is er een visiedocument opgesteld. Hierin wordt de rol van deze (boven)lokale voorzieningen geschetst en wordt een aanzet gedaan in hoe deze voorzieningen toekomstbestendig kunnen zijn en wat de rol van de burger hierin is. Deze visie wordt in een plan van aanpak uitwerkt. In september wordt hiertoe gestart met de uitwerking van het plan van aanpak. De verwachting is dit plan eind november op te kunnen leveren.

Project 11: onderzoek bereikbaarheid en toegankelijkheid bovenlokale voorzieningen.

In 2014 uitgevoerd onderzoek heeft uitgewezen dat het voorzieningenniveau in het Land van Cuijk hoog is. Toch staan de leefbaarheid en het voorzieningenniveau onder druk. Buiten de voorzieningen zelf, is het van belang dat deze ook voor een breed publiek bereikbaar en toegankelijk zijn en blijven. Hierover kan een
objectief oordeel gegeven worden. Belangrijker is echter te weten hoe de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de voorzieningen door inwoners ervaren wordt. Om hier achter te komen laten de gezamenlijke gemeenten in het Land van Cuijk aanvullend onderzoek doen onder de bevolking van het Land van Cuijk. Bureau Moventem is in de arm genomen om dit onderzoek de komende maanden uit te voeren. Moventem is voornemens eind november de rapportage op te leveren welke de gewenste inzichten geeft. 

Project 12: burgerorganisaties

Net als bij project 10 is er een visiedocument opgesteld waarin een visie op burgerorganisaties geschetst wordt. De visie doet een eerste aanzet in hoe we als gemeente omgaan met burgerorganisaties en hoe je hen hier in kunt faciliteren. Deze visie wordt gevolgd door een plan van aanpak. In september wordt gestart met de uitwerking van het plan van aanpak. Dit plan zal op hoofdlijnen een aanpak schetsen die regionaal te gebruiken is en vervolgens gedetailleerd per gemeente uitgewerkt dient te worden indien deze omarmd wordt. De verwachting is dit plan van aanpak eind november op te kunnen leveren.

Wij vertrouwen erop dat met het voorgaande uw vraag is beantwoord.
Gebruikelijk is om de informatievoorziening rond de projecten breed te delen met alle raadsleden in de regio Land van Cuijk. Een afschrift van deze brief wordt daarom onder hen verspreid.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert,


J.P.P.S. Ruyters Ing. A.A.M.J. Walraven secretaris burgemeester 

Geen opmerkingen: