30 aug. 2017

Gedeelte uit de scan van Partners+Propper.


0 Introductie
In het land van Cuijk is een verkenning gaande naar de bestuurlijke toekomst van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, en Sint Anthonis. In opdracht van het ‘regieteam van de vijf gemeenteraden’ heeft het bureau Berenschot het onderzoeksrapport “Ongekende bestemming? Verkenning van de best passende vorm van verregaande samenwerking” opgesteld (concept, 21 juli 2017).
Het college van gemeente Grave heeft ons gevraagd een scan uit te voeren op basis van een expertoordeel over:
 •   Het onderzoek ‘Bestuurlijke toekomst van Land van Cuijk’ in zijn algemeenheid en wat betreft 
  de conclusies en aanbevelingen. 
 •   Congruentie tussen het rapport van Berenschot en het bestuurskrachtonderzoek van 
  Partners+Pröpper inclusief het juiste gebruik van citaten. 
  Het college van de gemeente Grave wil de scan benutten ter voorbereiding op de discussie over de toekomst van de regio en ter bevordering van de kwaliteit van besluitvorming door de gemeenteraad. 
  In deze notitie geven we invulling aan uw vraag aan de hand van de volgende punten: 
 1. 1  Expertoordeel over de kwaliteit en betrouwbaarheid van het onderzoek in het algemeen: 
  • >  Toegepaste methodiek en analysekader.
  • >  Heldere argumentatie.
  • >  Logische aansluiting tussen bevindingen, conclusies en aanbevelingen.
 2. 2  Expertoordeel over de wijze waarop het bestuurskrachtonderzoek voor gemeente Grave op een goede manier is vertaald en tot uitdrukking komt in het rapport ‘Bestuurlijke toekomst van Cuijk’.
 3. 3  Een beknopt advies aan het college van gemeente Grave voor het verdere proces op basis van beide onderzoeken: 
  • >  In goed samenspel met de gemeenteraad.
  • >  Richting de diverse spelers in de regio land van Cuijk vanuit goed ‘positiespel’ vanuit 
   gemeente Grave. 
   Nadrukkelijk willen we hierbij vermelden dat we deze notitie opstellen vanuit een adviesrol voor in eerste instantie gemeente Grave in dienst van een goede besluitvorming in gemeente Grave en een goede opstelling naar de regio vanuit gemeente Grave. We richten ons primair tot gemeente Grave ter versterking van uw eigen inhoudelijke argumentatie, afweging en visievorming. We achten het niet verstandig, maar ook onwenselijk als ons expertoordeel als ‘autoriteitsargument’ publiekelijk richting bureau Berenschot wordt gebruikt 

Geen opmerkingen: