4 jul. 2017

Raadsvergadering op 4 juli 2017.

              - O        Opening en trekking stemmingscijfer

     De voorzitter opent de vergadering.
     Enkele minuten te laat begint de vergadering.
    
2 - Vaststellen agenda
     Amendementen aangekondigd.
     Agendapunt 20 wordt afgevoerd.

3 - Algemeen spreekrecht

     6 insprekers
          
1.   Meneer de Lier

Over 3 woningen aan de Hanenstraat.
Gemeente  doet een beetje verstoppertje. Ik hoop op een wijs besluit.

2.   Leonie Janssen

Over langdurig proces over woningen Hanenstraat. Jammer dat het vanavond niet behandeld wordt. 12 jaar aan gewerkt. Betreuren dat er vanavond geen beslissing wordt genomen.

3.   Inspreker over verkeersveiligheid Brede School Oost.

Bestaan sprookjes echt?
450 schoolgaande kinderen moeten een weg zoeken door de verkeersjungle. 150 auto’s moeten extra naar ingang Visioterrein. Vanaf 2018 kan iedereen zich bij de wethouder voor cursus verkeersopvoeding opgeven. Gaat de raad een front vormen? Geef meer geld uit. Applaus.

4.   Heer Hammen.

Veel vragen gesteld tijdens de Informatieavonden over verkeersveiligheid Brede School oost. Geen opdracht gegeven voor verkeersveiligheid onderzoek. Geen draagvlak bij klankbordgroep. Te duur. Niemand is het er mee eens. Nieuwe fiets/voetbrug. Een voor de hand liggende oplossing. Geen zorgvuldig proces. Met zijn allen op verkeerde been gezet. Tunnelvisie..wat je er in stopt komt er ook weer uit. Conclusie: geen afgewogen oordeel. Kom over die brug. Applaus.

5.   Heer van de Lockant.

Boomteeltbestemmingsplan. Bomen zijn longen van onze omgeving. Boomteeltmogelijkheden moeten behouden blijven.

6.   Heer Ebben.

Als vluchteling naar Grave uitgeweken. In Cuijk werden we ooit beperkt. Alles boven 1.75 meter is vergunningsplichtig. Laanboomteelt wordt belemmerd. Project MH17 300 bomen geschonken. Op Graafse bodem wortel geschoten. Nieuwe locaties vergunningen aanvragen i.v.m. vruchtwisseling. Onduidelijke richtlijnen. Veel succes met uw beslissing.

7. Mevrouw van Lieshout. Omgevingsvergunning fietspad. Bezwaarschriften komen er aan. Opnieuw afwegingen maken. Niet behandelen. In november behandelen. Kies voor de brug. Ouders kiezen straks misschien wel voor de Raamdonk en de Ester.

4. Vragen

Jacques van Geest:

Prinsenstal. Kontakt met Wijkraad Binnenstad. Hoogbouw blijft bestaan. Buro West 8 moet hier uitspraken over doen. Heeft supervisie over majeur projecten.

Eric Daandels: Locatie is verkocht. Plan voorgelegd aan West 8.
         Plan wordt ook aan college voorgelegd. Zorgen over hoogbouw heeft college ook. Contouren discussie is nooit geweest zegt Jacques van Geest.

Astrid Bannink: campers in de zomerdag. 
Omgeving van de Venne gesproken?
Autovrij Maaskade/Maasstraat.

Daandels:

Autovrij maken van Maasstraat/Maaskade. Er komt een plan van ondernemers.

Vennedaal.Gesproken met bewoners en omwonenden:
Met investeerder en eigenaar gaan spreken.

Rick Joosten: claim Attero. 
Daandels: blij met uitspraak rechter.

Litjens:
Stand overleg Scheepswerf.
Lovendaalsingel.
Leegstand winkels: Keerpunt 2010 kan belangen behartigen terwijl LPG slaapt.

Daandels:
Met elkaar gesproken over scheepswerf. Deze week.

Nel Schuts: vragen gesteld over ongeluk bij de Stuw. 
Burgemeester: Ben bijgesproken. Feitencheck. Bestuurlijk overleg 13 juli. Rijkswaterstaat. Landelijk onderzoek duurt een jaar.

Hennie Bongers: trottoir ook gaan maaien? Niet alleen gazon maaien. Daniels: Onderhoud vindt binnen de kaders van de raad plaats.
Bongers: dat kader is niet wat we willen.


 5 - Ingekomen stukken en mededelingen

Litjens: bedanken voor snelle actie van BOA en burgemeester om 30 campers te laten staan. Goed voor de Horeca.

Bongers: er komt een werkbijeenkomst onder zijn voorzitterschap van de  Werkgroep Lokale Democratie.

6 - vaststelling besluitenlijsten van 16 mei en 30 mei 2017

Nel Schuts: detailhandelsvisie is nimmer in de raad noch in het college behandeld. Heeft dat gevolgen voor de motie?

Bongers: geen gevolgen?

Voorzitter: ik kan het niet leuker maken. Anderen kunnen vinden dat juist is wat ze schreven.

7 - Suppletie uitkering Gemeentefonds bommenregeling herinrichting voormalige vestinggracht G.W. Lovendaalsingel

8 - Jaarrekening 2016 en begroting 2018 Bestuurscommissie Afval

9 - Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant

10 - Jaarstukken 2016 en begroting 2018 GGD Hart voor Brabant
Stemverklaring Ben Litjens: tegen.

11 - Jaarrekening 2016, begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021 van het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) Litjens: tegen

12 - Begroting 2018 en jaarverslag 2016 Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant

13 - Begroting 2018 en jaarrekening 2016 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost Litjens: tegen nimmer inhoudelijke discussie plaats.

14 - Jaarstukken2016 en begroting 2018 van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord (MWN)

15 - Begroting 2018 en jaarrekening 2016 GR KCV Regiotaxi Brabant Noordoost

16 - Jaarstukken 2016 en Programmabegroting 2018-2021 werkorganisatie CGM

19 - Verkeersonderzoek naar veilige routes naar de Brede School Oost

Kamps: amendement. Besluiten school zijn onomkeerbaar.  Probleem bij de raad neergelegd. VPGrave probleem terugleggen bij het college.
Spreiding verkeersstromen. Nieuw te bouwen fiets- en voetbrug. Anderhalf miljoen uitgeven aan zichtbaar Historisch Grave. Put niet dempen als het kalf verdronken is. Voorstel is een uitdaging. 910.000 euro uitgeven.


Smulders: voor de vakantie behandeld is wel prettig. Veiligheid moet voorop staan. Hoogst ongewenst drukte bij de Stoofbrug.
Goed onderzoek route vier. Later opnieuw voorstellen.Op 26 september voorstel college.

Mevrouw Bannink
We zijn zelf nog eens gaan kijken. Parallel fiets- en voetpad Jan Luijkenstraat. Brengen we in als nieuwe oplossing.

Hennie Bongers:
Kostenaspect zorgde voor prioritering. Keerpunt 2010
Regelmatig laten informeren. Betere spreiding. Monitoring straks na realisering. Brug kan voor de helft. Wie gaat de school bouwen.
Litjens: tegen huidig collegevoorstel. Bewoners kunnen zich vinden in het amendement.

Rob Bannink:
Tunnelvisie. Opvoeden van ouders. Kortste weg wordt gekozen. Voorstel van de agenda halen. Amendement. Veel euro’s beschikbaar stellen. Gaan we op West 8 wachten?

Ben Litjens: het kan voor de helft.

Kamps: geen afbreuk aan vesting werken. Plaats van de brug.

Uitstellen. Nieuw voorstel LPG.

Voorstel van de agenda halen. Nader onderzoek nieuwe voorstellen.

CDA: alle 5 adviezen opvolgen. Brug over de Raam biedt mogelijkheid om gebied te ontsluiten.

Joon:
Antwoord op vraag Hennie Bongers.
Bouwer uit Dodewaard.

10 minuten schorsen.

Smulders: insteek nu om drie besluiten te nemen.
Raadsvoorstel 1d uit voorstel halen
Route 4 uitwerken.
Onderzoeken naar voorstel LPG.

Uitstel tot 26 september. Brede benadering. Visio terrein. En plannen West 8 meenemen.
Door wie ingediend?
Trots
Andere sluiten zich daarbij aan.

Bannink: bedrag? Positief ABC.
Jacques van Geest: onderzoek naar mogelijkheid en de kosten om integrale afweging te doen.
Smulders: twee voetbruggen 120.000 euro. Op andere plek leggen. Antwoord op Bannink.

Nu 180.000 euro beschikbaar stellen
.
Bongers: laten we het over de bedoeling hebben. Raming.
Mevrouw Bannink: uw eigen wethouder meneer Bannink reageren.
Joon: jammer dat u het uitstelt. Proces goed doorlopen.
Geld onderzoek. 15 augustus college. Ik ben op vakantie in buitenland. Bedrag: lastig om uit duim te zuigen.

Van Geest: dat het geld kost is helder en is niet nieuw.
Joon: groot gaswerk.

Derde termijn.

Mevrouw Bannink: lastig. LPG trekt amendement in.
7 november te laat???

Niet in de knoei komen in de zomer.
Bannink: vertraging. Starten met A,B en C.
Jacques van Geest: ruime meerderheid als Bannink niet meedoet.
Joosten: in september moet lukken.
235.000 euro.
Nel Schuts: nieuw pad ook erbij.

Voorzitter: Bedrag: 235.000 euro.
Kamps: Spreiding van het verkeer
Litjens: een duiker neerleggen is goedkoper.

Voor: unaniem


Voor gewijzigde voorstel: unaniem.

Geen opmerkingen: