11 jul. 2017

Kadernota. Inbreng Keerpunt 2010


Door een technisch probleem zijn mijn aantekeningen van de vijf andere bijdragen bij de behandeling van de kadernota gewist.
Graafse hacker actief?


Zondagavond 9 juli Hoofschestraat ter hoogte van Albert Heijn.
Volle te kleine vuilnisbak en onkruid tussen de rekken.

Het groen groeit welig op de oprit naar Het Arsenaal 
op zondagavond 9 juli.

Keerpunt 2010 is dit een doorn in het oog. Lees verderop.

Algemene beschouwingen bij de Kadernota 2018 – 2021 Keerpunt 2010

Geachte toehoorders: publiek, collega’s, college en luisteraars thuis,

Vandaag behandelt de raad van de gemeente Grave de laatste kadernota van de lopende bestuursperiode. Wellicht dat dit de reden is dat het college ons een beleidsarme kadernota voorschotelt, waarin alleen autonome ontwikkelingen financieel zijn vertaald. Immers een nieuw college moet de ruimte krijgen om naar eigen inzicht keuzes te maken, om een nieuwe koers te varen.

In het voorwoord staat evenwel, dat per programma een aantal nieuwe ontwikkelingen zijn gepresenteerd, waarvan de uitvoering desgewenst door de raad kan worden meegegeven ter verwerking in de begroting 2018 – 2021.

Dan moet daar financieel wel de ruimte voor zijn.
Voor ons is het zeer onduidelijk welke, hoe groot de speelruimte voor nieuwe investeringen voor 2018 is. 

Graag een antwoord van de wethouder.

Het raadsvoorstel Kadernota 2018 – 2021 vertoont in vergelijking met dat van 2017 – 2020 een negatief verschil voor 2018 van € 1.148.000,00.

Kijkend naar de ontwikkeling van het eigen vermogen van de gemeente Grave op pag. 25 van de kadernota zien we onmiskenbaar ook een teruggang
van 2016 naar 2021 van meer dan 2 miljoen Euro!   

We geven kennelijk structureel teveel uit en zijn aan het potverteren!

We zagen dezer dagen een fors negatief saldo Jaarrekening 2016, een groot negatief saldo 1e Burap 2017.
Extra noodzakelijke uitgaven zijn aanstaand de uitgaven voor verkeersaanpassingen voor veilige routes voor de schooljeugd naar de Brede School Oost, die naar verwachting rond de 1 miljoen Euro kunnen gaan bedragen. 

Desondanks spreekt de wethouder financiën namens het college over veel positieve ontwikkelingen op verschillende terreinen.

Maar, is Grave wel zo’n rijke gemeente als door sommigen wordt beweerd en anderen wordt tegengesproken?

Graag een reactie van de wethouder

Programma 1: Dienstverlening, veiligheid en bestuur.

Wij hebben niet de ervaring dat de gemeente de afgelopen jaren steeds vaker een werkwijze hanteert waarbij de inwoners eerder worden betrokken bij beleidsvoorbereiding – en uitvoering. Schoolvoorbeelden zijn het Bestemmingsplan Buitengebied 2013, het bestemmingsplan Boomteelt en de gang van zaken in het pijndossier snippergroen. Het is nog zoeken naar de blijvende verbinding met de samenleving; de score van 5,6 moet omhoog!
Keerpunt 2010 bepleit voor de zoveelste keer, dat er vanuit de ambtelijke organisatie oplossingsgericht met onze burgers, met ondernemers wordt meegedacht en gehandeld.

Op pagina 7 heeft Keerpunt 2010 de vraag waarom de post
€ 2,00 per inwoner voor Samenwerking Land van Cuijk voor de verkenning en uitvoering van de twaalf projecten niet in de tabel op pagina 9 is opgenomen? 

Alvorens te denken in de richting van € 60.000,00 voor het Verbeteren communicatie als nieuw beleid – pagina 9 onderaan - leeft bij ons de vraag wat de gemeente voor deze uitgave van plan is om te gaan doen?

Programma 2 Openbare ruimte, recreatie en toerisme.

Op pag. 10: Herinrichting en duurzaam veilig maken van Traverse Wijk de Zittert - kosten € 250.000,00. Lijkt ons op zich een goede zaak. Het bedrag komt ons onwaarschijnlijk hoog voor. Alvorens eventueel hiermee in te stemmen willen wij een onderbouwing zien van het te investeren bedrag. 

Echter, Keerpunt 2010 wil vooralsnog weten hoe het staat met de uitvoering van de vorig jaar unaniem aangenomen motie voor het verharden van bermen – grasbetontegels in de Hoogveldscheweg, de Lageweg, Pastoriestraat Grippensteinschestraat en Hanenstraat in Velp. 
Graag een toelichting van de wethouder m.b.t. de stand van zaken.

Keerpunt 2010 ziet met argusogen de wijze waarop de omvorming van het groen momenteel wordt opgepakt: er komt meer en meer gras - ook op trottoirs en vluchtheuvels -  in plaats van de struiken.
Is dat een verrijking van het aanzien van de wijken?
Heeft de raad voor dit beleid vorig jaar € 100.000,- extra beschikbaar gesteld?
We nodigen het college uit om een keer mee rond te fietsen om met eigen ogen de omvorming te aanschouwen.

Evaluatie Historisch Grave en Raad van inspiratie:
Zijn de quick wins gehaald welke bij de start zijn aangegeven?
Keerpunt wil in het najaar een evaluatie zien van het Plan van aanpak 2016.
Daarbij willen wij ook een rapportage ontvangen van de Raad van Inspiratie, die inzicht geeft waaraan het budget van €150.000,- is besteed. 

Programma 3 Bouwen, wonen en milieu.
Versterken retailfunctie centrum Grave. Er liggen inmiddels drie onderzoeksrapporten m.b.t. (regionale) detailhandelsstructuur. De raad heeft zich alleen uit kunnen spreken over  de regionale detailhandel visie Land van Cuijk.
Waarom is het rapport vervolgonderzoek van adviesbureau DTNP d.d. 6 december 2016 in de bekende bureaulade verdwenen en door het college niet voor besluitvorming naar de raad gestuurd?

Wij nemen voor kennisgeving van het college aan dat in de dorpen Gassel en Velp een versterkt perspectief voor woningbouw is waar te nemen.
In met name wat wordt genoemd Oud-Velp zien we realisatie van particuliere woningbouwinitiatieven, maar wat betreft het dorpshart en Mariëndaal in Velp zien we geen ontwikkelingen die tot woningbouw leiden.
Wanneer zien we hier vooruitgang?

Ontwikkelingen Waterlinie, Visioterrein.   
Het onderzoek door bureau West 8 voor het ontwikkelen van een vestingvisie voor Grave hangt nauw samen met de plannen van het Grond- en Bouwbureau (GBB) voor ontwikkeling van het gebied Waterlinie.

Keerpunt 2010 is nog steeds van mening dat het college in deze te weinig communiceert en effectief overleg voert met de directie van de Scheepswerf over hun voorliggende plannen. Het lijkt een kat en muisspel wat voor geen der partijen positief resultaat oplevert. 

Snipperuren:
De besluitvorming in commissie en raad over het rapport Evaluatie project snippergroen gemeente Grave van de Rekenkamercommissie Land van Cuijk op respectievelijk 21 februari en 28 maart jl. was ondemocratisch, was een schijnvertoning – was voor ons een dieptepunt, dat nog veel pijn doet.
●  de wethouder, alsmede de voorzitter van de raad, die weigerden om onze vragen te beantwoorden. Nog nooit meegemaakt!

De motie van wantrouwen was voor ons het terechte en geëigende middel, het juiste antwoord op het schofferen van een gedeelte van de raad door dit college. 

Keerpunt 2010 heeft recht op informatie en wij nemen geen genoegen met de financiële onderbouwing die is aangeleverd. Alvorens een beroep doen op de WOB Wet Openbaarheid Bestuur doet Keerpunt 2010 een ultieme poging om tot beantwoording van onze vragen te komen.
Wij willen na het zomerreces antwoorden op de vragen verwoord in de 2 moties behorende bij agendapunt 13a: Rapport ‘Evaluatie project snippergroen gemeente Grave te weten:
Financiële verantwoording snippergroen project  en
Betreffende de opdracht aan derden inzake het project snippergroen – te vinden op pag. 5 en 6 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 maart 2017, alsmede af te luisteren op de bandopname.  

Bestuurscultuur Grave:
Nota van bevindingen Berenschot (citaat)
‘Het college van B&W is zeer op zichzelf gericht en is als geheel geen eenheid, zo stellen velen. Met betrekking tot de raad wordt zelfs gesproken van ‘verziekte verhoudingen’ waarbij de raad zeer met zichzelf bezig zou zijn 
(de strijd tussen fracties) en maar zeer beperkt met wat er daadwerkelijk in de gemeenschap toe doet (einde citaat)

Wie de schoen past trekt hem aan. Hiernaar zal in de volgende zittingsperiode veel aandacht moeten uitgaan om dit te doorbreken.
Wij zijn blij dat de werkgroep Anders Vergaderen en betrokkenheid van inwoners weer is opgestart en dat er vervolgacties en afspraken zijn gepland. Misschien toch de motie participatie paragraaf nog eens uit de kast halen?

Samenwerking Land van Cuijk:

Er is momenteel heel wat in gang gezet en we zien met interesse uit naar de eindrapportage. Er is regelmatig een stip op de horizon gezet echter het lijkt dat een groeimodel met tussenvormen op dit moment het verstandigste is. Zonder je steeds te verzetten tegen het woord herindelen en het proces hiermee te frustreren.
Waarom moet Grave telkens weer opvallen door zich als vreemde eend in de bijt te gedragen?

Drugsoverlast in de gemeente Grave:
De laatst tijd wordt aangegeven dat drugsgebruik in Grave toeneemt.
Volgens de Gelderlander is het drugsverbruik in Grave het meest gestegen van het Land van Cuijk. Tegelijkertijd is het aantal uren handhaving en toezicht van de BOA's gehalveerd. De Graafse BOA's, die alle groepen jongeren in beeld hadden werken nu elders. Terugdraaien die bezuinigingen en ‘uithuisplaatsing’ van de BOA's!
In samenwerking met de VPGrave komen we hier met een motie.

Uitvoering gebiedsontwikkeling Drie-eenheid:
Er wordt € 74.000 uitgetrokken aan plankosten. Keerpunt wil inzage in de plannen alvorens hiervoor 1 miljoen te investeren.

Programma 5  Leefbaarheid

pagina 18 onderaan:
Vreemd dat dit als nieuw beleid staat aangegeven. Keerpunt 2010 wil uitleg wat hiermee inhoudelijk wordt bedoeld.
Waar wil het college € 25.000,- aan besteden?


Vorig jaar was onze[NS1]  openingstekst bij de Algemene Beschouwingen bij de begroting 2017: WERKEN AAN VERTROUWEN, aan ons zal het niet liggen.
Ook dit jaar heeft onze fractie zich daarvoor ingezet, heeft getracht verbindingen te leggen.
Het is aan ons allen om te beoordelen of dat niet, een beetje of zelfs meer gelukt is…..

Tenslotte: dank aan allen die hebben gewerkt aan de totstandkoming van de kadernota en de beantwoording van vragen.

Grave, 11 juli 2017
Keerpunt 2010

Geen opmerkingen: