9 jul. 2017

Inspreken van de heer Hammen over verkeersveiligheid Brede School Oost/Visioterrein.

Toelichting bij het inspreken agendapunt 19 Verkeersonderzoek veilige routes BSO
 • -  I. Procesbeschrijving en analyse
 • -  II Verkeersveiligheidsonderzoek
  I. Procesbeschrijving en analyse
  De inwoners van Grave werden op 10 december 2015 geïnformeerd over de Brede School Grave Oost: locatie, gebouw en routes naar school.
  Er waren twee routes naar de Brede School gepland:

  Voor auto’s via de huidige Visio-ingang aan de Estersveldlaan
  Voor fietsers en voetgangers via een nieuw aan te leggen fietspad tussen de Brede
  School en hoek Jan Luijkenstraat en van Steenhuijslaan
  Vanaf het begin is er veel geprotesteerd door inwoners en belanghebbenden tegen beide routes: de capaciteit van de Visio ingang zou veel te beperkt en onoverzichtelijk zijn er zouden daardoor files, chaos en verkeersgevaarlijke situaties ontstaan; en het fietspad zou leiden tot overlast van de betreffende woonwijk, veel ongemak maar vooral ook veel verkeersgevaarlijke situaties voor de fietsers nabij het fietspad en in de rest van de wijk, omdat de straten in de woonwijk bedoeld zijn voor bestemmingsverkeer met een lage intensiteit en niet voor doorgaande fietsers op piekmomenten dus met een hoge intensiteit in combinatie met een hoge intensiteit van sluipverkeer van auto’s door de straten van de woonwijk. Als oplossing wilde men een nieuwe brug over de Raam nabij het Merletcollege.

  Van gemeentewege werd gezegd dat onderzocht zou worden of de problemen bij de ingang van het Visioterrein en in de wijk wel zo’n vaart zouden lopen. We wisten namelijk niet hoeveel sluipverkeer er zou komen. De gehele verkeer- en parkeersituatie zou nog eens kritisch bekeken worden. De reacties van de aanwezigen waren dus voorbarig.
  In de tweede bijeenkomst op 6 juli 2016 kwamen precies dezelfde reacties en zorgen m.b.t. de verkeersafwikkeling. De gemeente heeft daar begrip voor en wil dit thema samen met omwonenden, ouders e.d. oppakken. Er is een deskundige ingehuurd En er wordt een klankbordgroep “Verkeer” ingesteld. In samenspraak tussen klankbordgroep, de deskundige en de gemeente wordt dan uiteindelijk een keuze gemaakt die past binnen de ruimtelijke en financiële mogelijkheden Ook zegt de aanwezige wethouder toe naar de Raad te gaan als een brug nodig was en daar extra geld te vragen. Tevens zei de wethouder op een vraag van een bezorgde aanwezige dat de verkeersafwikkeling geen financieel sluitstuk is Bij een dergelijk project wordt eerst een Programma van Eisen opgesteld en vervolgens wordt op basis van de beschikbare budgetten verder gewerkt. Nu is het onderzoek naar de verkeersafwikkeling aan de beurt. Er is nog geen spade in de grond gezet dus van een “sluitstuk”: is zeker geen spade. Op de vraag of het onderzoek naar de verkeersafwikkeling in de pas loopt met de rest van het proces? Stel dat blijkt dat er geen veilige verkeersafhandeling te realiseren is. Antwoord; “Dat loopt in de pas. De volgorde is vanuit stedenbouwkundige visie werken naar een voorlopig ontwerp. Vanuit daar wordt naar een optimale verkeersafwikkeling gekeken en komt uiteindelijk een definitief ontwerp inclusief verkeersafwikkeling en herinrichting omgeving in beeld. We gaan er vanuit dat er een veilige verkeersafwikkeling mogelijk is, uiteindelijk is voor alles een oplossing”, aldus de wethouder.
  De klankbordgroep
  Eerste bijeenkomst
  Op 13 sept. 2016 komt de klankbordgroep voor eerst bij elkaar bestaande uit 14 inwoners en belanghebbenden en 3 personen namens de gemeente, namelijk een deskundige van Bureau Kragten, een Verkeerskundige Gemeente en de Projectleider Brede School Grave Oost.
  Er wordt voortvarend tewerk gegaan met

  Rondje voorstellen en gelijktijdig het belang dat men wil behartigen Inventariseren van knelpunten en waarom
1
Inventariseren van de wensen en wat zouden oplossingen kunnen zijn voor deze problemen
Welke belangen willen leden van de klankbordgroep behartigen:
Er worden 9 belangen genoemd: 8 hebben te maken veiligheid / verkeersveiligheid in percentages is dat afgerond 90%, en 1x: ga problemen niet over de schutting kieperen op het bordje van de bewoners., dus
90 % veiligheid en 10% leefbaarheid
Inventarisatie van ervaren knelpunten: levert het volgende plaatje op:
- 13 knelpunten genoemd, waarvan:
o 5knelpuntenm.b.t.in-enuitgangVisioterrein:verkeersopstoppingen,slechte
ontsluiting, weinig zicht, problemen bij de aansluiting op Estersveld,
doorgaand sluipverkeer auto’s en vrachtverkeer.
o 3 knelpunten m.b.t. onveiligheid voor fietsers t.g.v. sluipverkeer in de
woonwijk omdat de toegang Visioterrein op de Estersveldlaan vastloopt, ouders met auto die hun kinderen in de wijk bij het fietspad afzetten, menging van langzaam en snelverkeer in de woonwijk en bij het fietspad.
o 5losseopmerkingen:
1 x parkeerterrein Brede School
1 x beleving hoge snelheid Estersveldlaan
1 x oversteek estersveldlaannabij Kanterslaan 1x oversteek Stoofweg
1 x onveiligheid vrachtverkeer Elisabethstraat
Samenvattend: 60% van de inbreng heeft betrekking op de knelpunten bij 1. de ingang Visio terrein en
2. verkeersonveiligheid voor fietsers in de woonwijk en bij het fietspad. Dit is toch een serieuze uitkomst lijkt me.
Wensen en oplossingen van de klankbordgroep
Er komen 13 oplossingen:
5 oplossingen behelzen een nieuwe auto- fiets/voetbrug of een fiets/voetbrug
over de Raam met parkeerterrein bij Merlet: dat lost tegelijk de problemen in de wijk bij het fietspad op: het fietspad is dan niet meer nodig en moet niet aangelegd worden, en de problemen bij de Visio ingang: 2 vliegen in een klap
 •   1 x Visio wil betrokken worden bij de inrichting van de ontsluiting
 •   2 x verbetering van het kruispunt bij de Sprankel
 •   1 x verbreden fietsstroken
 •   1 x fietspad Stoof verbreden en fiets bruggetje naast de brug
 •   1 x klaar over
 •   1 x oversteken fysiek ondersteunen
  1 x noordkant Stoofweg voldoende breed voor twee richtingen Samenvattend: 5x nieuwe brug als totaal oplossing
  8 x losstaande deeloplossingen
  Conclusie: er zijn geen oplossingen aangedragen voor de ontsluitingsproblemen ter plaatse bij de Visio-ingang (b.v. om de capaciteit en de veiligheid te vergroten)en het fietspad: alle oplossingen m.b.t. de ontsluiting komen op een ding neer: een nieuwe brug over de Raam nabij Merletcollege al of niet met parkeergelegenheid bij Merlet. De eensgezindheid op dit punt is heel erg groot. Overduidelijk geeft men aan: de beide verkeersroutes naar de Brede School via de ingang van Visio is ontoereikend en het fietspad moet van tafel.
  Dan vraagt een van de aanwezigen aan de medewerker van Bureau Kragten hoe hij tegen een nieuwe brug over de Raam aankijkt waarbij ook de parkeerplaats voor de school daar zal komen.
2
Deze medewerker geeft aan dat het in eerste instantie, uit verkeerskundig oogpunt, een voor de hand liggende oplossing lijkt, maar dat haalbaarheid (ruimtelijk en financieel ) en oplossend vermogen nog nader onderzocht dienen te worden.
Het is goed te horen van een deskundige dat een nieuwe brug verkeerskundig voor de hand ligt. Daarmee bevestigt hij wat de aanwezigen intuïtief al voelden: de visio ingang deugt eigenlijk niet en het fietspad creëert alleen maar veiligheidsproblemen.
De eerste bijeenkomst samengevat:
A. de klankbordgroep leden hebben aangegeven wat ze belangrijk vinden: wat hun uitgangspunten zijn bij het analyseren van de knelpunten:
veiligheid scoort met 90% als prioriteit 1;
als prioriteit 2 is gekozen: geen problemen over de schutting kieperen en op de wijkbewoners afwentelen (10%)
B. de klankbordgroep leden hebben vervolgens aangegeven wat ze als grootste knelpunten zien: dat zijn er twee:
ingang Visio terrein voor auto’s en
gevaarlijke situaties voor de fietsers in de wijk ten gevolge van het fietspad
C. gevraagd naar hun oplossingen geven ze één oplossing voor beide knelpunten tegelijk namelijk
een nieuwe brug
D.de klankbordgroep krijgt steun van de deskundige voor hun oplossing: uit verkeerskundig oogpunt lijkt een nieuwe brug een voor de hand liggende oplossing: d.w.z.

Nieuwe brug is verkeerskundig een kwalitatief goede oplossing.
Dit moet hen een hoopgevend gevoel hebben gegeven. Eindelijk worden ze serieus genomen.
Compliment: Een mooi resultaat onder leiding van bureau Kragten, de verkeerskundige van de gemeente en de projectleider Brede School Grave Oost die alle drie aanwezig waren.
Het resultaat zal teruggekoppeld worden richting gemeente (ambtelijk en bestuurlijk)
3
Tweede bijeenkomst klankbordgroep op 26-09-2016
Dan gaat het helemaal mis. Dan gaat plotseling het roer helemaal om. Eigenlijk betekent het: sorry, we hebben een valse start gemaakt. U heeft het veel te goed gedaan. Dat was niet de bedoeling.
De logische volgende stap zou zijn geweest: Kragten vertelt hoe hij het verkeersveiligheidsonderzoek gaat aanpakken en wat de rol daarbij is voor de klankbordgroep.
Dat gebeurt allemaal niet, wat gebeurt er wel aan het begin van de tweede bijeenkomst. We lezen in het verslag: (ik citeer):
“In verband met verwachtingsmanagement worden er enkele mededelingen gedaan.
De gemeente had er voor kunnen kiezen om een bureau naar de verkeersveiligheid te laten kijken en met oplossingen te komen. Nu is voor een proces gekozen om juist m.b.v. input uit een klankbordgroep alle verwachte knelpunten in beeld te brengen. Kragten gaat alle punten beoordelen en een advies geven over de knelpunten en oplossingen. Dit resulteert in een rapportage met alle knelpunten met daarbij een advies voor deze knelpunten”.
Dus:
1.
Geen verkeersveiligheidsonderzoek, geen nadere inhoudelijke analyse van de gesignaleerde problemen geen risico inschatting van de verkeersveiligheid bij de Visio ingang en de woonwijk en dus geen proactieve kwaliteitsoplossingen.
2. Kragten gaat de input gebruiken en zelf beoordelen. De vraag is welke input? Alle input uit de eerste bijeenkomst of een deel?
3. Kragten gaat alle punten beoordelen. Vraag is: alle punten? En hoe gaat Kragten dat beoordelen en op welke criteria gaat Kragten die punten beoordelen of wordt het een beetje nattevingerwerk nu er geen vooronderzoek gedaan mag worden?.
4. Welke rol gaat Kragten eigenlijk vervullen? Welke expertise en professionaliteit brengt Kragten nog in? De rol van verkeersveiligheidsexpert krijgt hij in elk geval niet, nu de gemeente ervoor gekozen heeft dat Kragten niet nadrukkelijk naar de verkeersveiligheid mag kijken. Wordt Kragten nu gevraagd om op amateuristisch niveau verder te werken en de schijn te wekken dat er straks een degelijk en gefundeerd advies voor de gemeenteraad ligt? Dit lijkt me een ongemakkelijke positie voor een professionele organisatie als Kragten en eveneens voor de projectleider en de verkeerskundige.
5. En wat is vanaf nu de rol van de klankbordgroep: immers de input is al geleverd in de eerste bijeenkomst. Kragten gaat de punten beoordelen en advies uitbrengen over de knelpunten en oplossingen uitmondend in een rapportage. De klankbordgroep heeft dus eigenlijk zijn werk al gedaan en kan opgeheven worden. Jammer dat ze niet massaal zijn opgestapt. Dat had de situatie echt duidelijk gemaakt. Kragten krijgt nu ieder geval de rol van procesbegeleider in plaats van expert, wat dat dan ook precies mogen betekenen.

Vervolgens komt Kragten met een presentatie van 5 verkeersroutes met willekeurig gekozen knelpunten. De knelpunten bij de Visio ingang en in de wijk bij het fietspad, precies de knelpunten waar de klankbordgroep de grootste moeite mee heeft, blijven vrijwel onbesproken en worden eigenlijk voor kennisgeving aangenomen.
Het fietspad moet en zal erin blijven, immers het is door de wethouder als uitgangspunt bestempeld, daar mag blijkbaar niet meer aan getornd worden, net als de Visio ingang. Vrijwel alle knelpunten die gepresenteerd worden hebben slechts te maken met de drukke Estersveldlaan en de Stoofweg, die overgestoken moeten worden als gevolg van de keuze voor het fietspad.
4
Wat er vanaf nu gebeurt in de klankbordgroep heeft m.i. alleen een cosmetisch doel: de uitkomsten staan tevoren al vast: nu moet er de schijn gewekt worden dat er in de klankbord draagvlak voor is, zodat achteraf gezegd kan worden “het proces is zorgvuldig verlopen” (commissievergadering IB , 20 juni)
De derde bijeenkomst:
Kragten heeft de opdracht gekregen om een prioritering te geven in de verbetermaatregelen, omdat het niet realistisch is dat alle verbetermaatregelen financieel gehonoreerd zullen worden door de gemeenteraad In het prioriteren van de maatregelen worden door Kragten route 1, 2 en 5 als hoogste geprioriteerd omwille van de haalbaarheid en oplossend vermogen.
t.a.v. route 4:
“Route 4 maakt op basis van de discussie en uitleg die is gegeven in de tweede bijeenkomst klankbordgroep omwille van haalbaarheid en oplossend vermogen geen deel meer uit van de te adviseren maatregelen. Deze brug is weliswaar goedkoper in aanleg dan een extra brug met fietspad bij de stoofbrug, maar een fietspad bij de Stoofbrug vergroot de verkeersveiligheid voor meerdere doelgroepen binnen Grave. Daarmee is een extra fietsbrug bij de Stoofbrug kosten effectiever ( en zou dus uit een ander potje betaald kunnen worden . Verder wordt mogelijk nog wel in een ontsluiting door middel van een brug over de Raam voorzien bij ontwikkeling van noordelijke deel van Visio. Hiervan is echter nog niet duidelijk of dit ook een goede ontsluiting is/wordt voor de school.
Kragten heeft de opdracht gekregen om een prioritering te geven in de verbetermaatregelen, omdat het niet realistisch is dat alle verbetermaatregelen financieel gehonoreerd zullen worden door de gemeenteraad. In het prioriteren van de maatregelen is door Kragten deze route komen te vervallen. De klankbordgroep zou deze route niet willen laten vervallen en alle verbetermaatregelen aan de gemeente raad willen voorleggen.
Let wel: Kragten hanteert geen verkeerskundige veiligheidscriteria om de nieuwe brug niet in het advies op te nemen. Dat kan ook niet want een nieuwe brug is het veiligste voor alle fietsers en alle auto’s. en is bovendien goedkoper dan fietsbruggen naast de bestaande Stoofbrug, die we niet echt nodig hebben. Fietsbruggen naast de Stoofbrug zijn weliswaar duurder , maar worden door meer fietsers gebruikt dan een nieuwe fietsbrug naar het Visioterrein is dus kosten effectiever, maar dan treden we buiten de scope van verkeersveilige routes naar de Brede School en dat was toch helemaal niet de opdracht om dit soort criteria mee te wegen?
Zo lang niet hard aangetoond is dat er sluipverkeer van ouders in de wijk optreedt, heeft Kragten lak aan alle inbreng van de klankbordgroep en wordt het fietspad aangelegd. Kragten zegt: eerst zien en dan geloven, of anders geformuleerd: als het kalf verdronken is dempt men de put
Aan het eind wordt aan de klankbordgroep leden gevraagd of ze een prioritering kunnen geven van de oplossingsrichtingen uit de conceptrapportage en eventueel ook van de Visiovarianten reageert de groep als volgt:
“Als je er voor kiest om de school op een verkeersbereikbare plek te krijgen, dan moet je ook voor een verkeersveilige oplossing zorgen. We willen nog niet kiezen en voor alles gaan en het college of de raad laten kiezen
Dit is in feite niets minder dan een diplomatiek geformuleerde motie van wantrouwen tegen de voorstellen van het college en de oplossingen van Kragten zowel inhoudelijk als de wijze waarop Kragten tot de oplossingen komt, namelijk
5
zonder draagvlak in de klankbordgroep. Daarmee neemt de klankbordgroep tevens afstand van al hetgeen in het rapport staat. Zij nemen daar geen verantwoordelijkheid voor. Dat is in ieder geval wel helder.
Samenvatting:
De verwachting is gewekt dat de zorgen en knelpunten en oplossingen van bewoners, ouders, belanghebbenden serieus genomen zouden worden. Deze verwachting wordt niet waargemaakt.
De gemeente heeft geen opdracht gegeven tot het doen van een verkeersveiligheidsonderzoek. Waarom niet?
Wat is er gebeurt tussen de tweede en derde bijeenkomst van de klankbordgroep? Waarom moest het roer plotseling om? Van wie moest dat?
De rol van de externe deskundige is volstrekt onduidelijk: is dat de rol van verkeersveiligheidsdeskundige en onderzoeker of louter de rol van procesbegeleider en financieel expert?
Staat Kragten voor wat de medewerker van Kragten in het rapport heeft opgeschreven? Staat het bureau in voor de kwaliteit van het rapport? Wil Kragten er op aangesproken worden als blijkt dat er verkeerde risico inschattingen zijn gemaakt zonder dat daar enig vooronderzoek is gedaan? Waarom heeft Kragten foto’s van de straten in de bewuste woonwijk in het rapport toegevoegd die in de verste verte niet representatief zijn voor de realiteit om daarmee te suggereren dat de straten veilig zijn voor het fietsverkeer? Was dit niet het kernpunt waar alle discussie over ging? Vindt Kragten zelf ook niet dat daarmee cruciale gegevens zijn vervalst? Beseft Kragten ten volle dat beslissers hiermee volledig op het verkeerde been gezet worden? Is hier sprake van misleiding?Heeft Kragten overwogen om de opdracht van de gemeente te weigeren? De integriteitsvraag t.a.v. Kragten is gesteld door enkele raadsleden. Hoe kijkt Kragten zelf daar tegen aan? Kan Kragten zich verschuilen achter de stelling: we hebben gedaan wat ons door de gemeente is opgedragen? Heeft Kragten overwogen het rapport in te trekken?
Waarom ging het in de tweede en derde klankbordgroep bijeenkomst vooral over geld en haalbaarheid en nauwelijks over veiligheid? Want daar was toch om gevraagd door de aanwezigen op de informatiebijeenkomsten? Waarom werd de input van de klankbordgroep uit de eerste bijeenkomst helemaal niet of slechts selectief gebruikt in de vervolgsessies? Waarom werden de belangrijkste knelpunten beoordeeld als zijnde geen knelpunt? Op basis waarvan? Is hier sprake van nalatigheid.
Wat is de rol van de klankbordgroep nog in de tweede en derde bijeenkomst? Welke bijdrage hebben zij nog kunnen of mogen leveren? Zaten ze daar wellicht om window dressing mogelijk te maken, voor de schone schijn, om naar buiten toe te kunnen roepen: we hebben de inwoners bij alles betrokken, er is dus draagvlak bij de inwoners?
Het proces zou zorgvuldig en goed verlopen. Na bovenstaande inventarisatie heb ik moeite te ontdekken wat er nog wel goed is gegaan t.a.v. het proces. De transparantie ontbreekt, belangrijke keuze worden niet toegelicht, verwachtingen worden niet waargemaakt, draagvlak ontbreekt, we zijn allemaal op het verkeerde been gezet, omdat we dachten dat er een verkeersveiligheidsonderzoek uitgevoerd zou worden. Want dat was in feite de vraag van de bewoners. En dat heeft alles te maken met een geregisseerde tunnelvisie; Gekozen uitgangspunten zijn identiek aan oplossingen, er zijn helemaal geen problemen te verwachten bij de ingang van Visio, er komt geen sluipverkeer in de woonwijk en dus is er ook geen aanleiding om daar onderzoek naar te doen en daarop te anticiperen.

6
II. Verkeersveiligheidsonderzoek.
Enkele raadsleden hebben me gevraagd hoe het verkeersveiligeidsonderzoek eruit had kunnen zien.
Ik kan een heel verhaal houden over de verschillende onderzoeksmethoden die hiervoor doorgaans gebruikt worden: 1. literatuurstudie (er is een schat aan informatie op internet te vinden Dat b.v. door het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) is gedaan, 2 veldonderzoek door te gaan observeren, tellen, registreren, interviewen enz. 3. Simulatie onderzoek: door de te verwachten situatie zoveel mogelijk na te bootsen en met behulp van modellen zo goed mogelijke uitspraken over toekomstige situaties/ problemen te doen (werd gebruikt bij de deltawerken, nu ook in veel bedrijven, maar ook door politie, brandweer en ambulance om zich zo goed mogelijk op eventuele rampen in de toekomst te kunnen voorbereiden). Het gaat om proactief denken en proactief handelen, proactieve oplossingen.

Dat ga ik niet doen. Ik wil wel laten zien hoe je vrij eenvoudig de verkeersveiligheid van fietsers door de woonwijk kunt inschatten
Daarbij kan o.a. gebruik gemaakt worden van
de functionele eisen in een Duurzaam veilig wegennet Deze vormen de grondslag voor selectie van de basiskenmerken en worden vanaf 1997 door wegbeheerders gebruikt .
Als voorbeeld laat ik zien hoe die in de woonwijk gebruikt hadden kunnen worden.
De kenmerken zijn:
A: Indeling in wegcategorieën. Elke categorie heeft een eigen functie in het verkeer, zijn eigen problemen en oplossingen:
Stroomwegen: autowegen
Gebiedsontsluitingswegen (doorgaand verkeer: Estersveldlaan en stoofweg
Erftoegangswegen (wijken met bestemmingsverkeer, verblijfsfunctie)
Bij erftoegangswegen kan verder gekeken worden naar breedte, aanwezigheid en breedte trottoir, overzichtelijkheid e.d.
Grijze wegen: daar wil men helemaal van af: erftoegangswegen die ook de functie hebben van gebiedsontsluitingswegen
We richten ons nu verder op wegen in de woonwijk
B. Mogelijke conflicten met tegemoetkomend verkeer vermijden( m.n. autoverkeer en fietsers)
C. Conflicten met kruisend verkeer vermijden: Zijn er kruisingen? Zijn die overzichtelijk enz.
D. scheiden van voertuigsoorten (b.v. auto’s en fietsers)
E. vermijden van obstakels langs de rijbaan (paaltjes, trottoirbanden, geparkeerde auto’s op en naast de weg)
F. Statusonderkenning: rekening houden met de taakbekwaamheid van de verkeersdeelnemer: dit gaat er in feite over hoe goed kan een verkeersdeelnemer de verkeerstaak/ de situatie inschatten, wat is er nodig om de verkeerstaak goed uit te voeren? Dit wordt bepaalt door de taakeisen (de toestand van de weg, van de weersomstandigheden, van het voertuig en van de overige verkeersdeelnemers. De taakbekwaamheid wordt bepaald door de competenties (zeg maar vaardigheden en fysieke en psychische condities van de deelnemer. Binnen de categorie fietsers zijn jeugdige fietsers en oude fietsers het minst taakbekwaam: zij zijn het meest kwetsbaar, en hebben relatief het meeste ongelukken: zij zitten niet stabiel op een fiets, hebben
7
moeite met goed om zich heen kijken en omkijken, zij missen vaak de ervaring van als je van rijrichting verandert dit aan te geven, zij kunnen niet over obstakels op te weg zoals auto’s heen kijken, hebben een veel beperkter zicht op de weg, kunnen moeilijker inschatten of het veilig is wanneer er in een smalle straat van de andere kant een auto aankomt en hebben niet geleerd om geduld op te brengen als de situatie onduidelijk is en geen voorrang te nemen
G. verkeersintensiteit: op doorgaande wegen en op erftoegangswegen speelt de verkeersintensiteit een grote rol bij de bepaling van de veiligheid
In het algemeen is de verkeersintensiteit in een woonwijk laag: over de hele dag verspreid rijdt er af en toe een auto en af en toe een fiets. Afhankelijk van de andere factoren (overzichtelijkheid, geen obstakels), is dit veilig.

Dat wordt anders als op een gegeven moment in een straat vol obstakels (geparkeerde auto’s) in 10 minuten tijd 150 niet bekwame fietsers moeten fietsen met confronterend verkeer in de vorm van (b,v.50 tot 75) auto’s van het sluipverkeer. We hebben dan alle ingrediënten bij elkaar voor grote onveiligheid:
Namelijk:
Niet bekwame fietsers (4 tot 12 jaar)
Hoge verkeersintensiteit: piekbelasting van fietsers en auto’s
Confronterend verkeer : tweerichtings verkeer waar fietsers en auto’s elkaar tegen komen
Conflicten met kruisend verkeer; Op dat kleine stukje 7 kruisingen
Vermenging van voertuigsoorten: bij de Visio ingang gaan we auto’s en fietsers scheiden en hier gaan we ze weer samenvoegen?!
Obstakels op de weg: geparkeerde auto’s , niet 1 auto zoals Kragten suggereert maar 63 auto’s.
Belangrijke vraag is natuurlijk een zo nauwkeurig mogelijke schatting van het aantal auto’s (sluipverkeer), de verkeersintensiteit. Dat moet dus tevoren echt onderzocht worden. Bereken daarbij ook de spreiding t.g.v. onder andere het weer.

Als je dit al ziet: hoe zo veilig vraag ik aan Kragten, aan CGM , aan de verkeerskundigen en aan de wethouder. Waarom zijn deze factoren niet in het onderzoek meegenomen. En als u de omvang en de ernst van elk van deze factoren niet kent, hoe kunt u dan concluderen dat het veilig is. “Ach het zal wel loslopen. Er maken hooguit een paar auto’s gebruik van de straten in de woonwijk”.. Mijn reactie is: u weet dat niet, u heeft niets onderzocht, in ieder geval niet in het rapport opgeschreven, u heeft wellicht geen idee hoeveel auto’s er naar de Brede School willen, u heeft geen idee hoeveel opstoppingen er ontstaan bij de Visio ingang, u heeft geen idee hoelang de files op de Estersveldlaan worden. Als u het wel weet, had dat in het rapport vermeld moeten worden. Als u het niet weet, dan had u juist dit moeten onderzoeken.
page8image23128 page8image23288 page8image23448 page8image23608 page8image23768 page8image23928
8
Voorbeeld van een eigen checklist:
A: Herkenbaarheid wegcategoriëen:
Stroomwegen: autowegen
Gebiedsontsluitingswegen buiten bebouwde kom(doorgaand verkeer): Gebiedsontsluitingswegen binnen bebouwde kom(doorgaand verkeer):
Estersveldlaan ,Stoofweg
Erftoegangswegen (bestemmingsverkeer): wegen in een woonwijk
Grijze wegen: (daar willen we helemaal van af): erftoegangswegen die ook de
functie hebben van gebiedsontsluitingswegen (doorgaand verkeer met andere bestemming dan de wijk)
B. Conflicten met tegemoetkomend verkeer vermijden o Ja;auto’s–auto’s
o Ja:auto’s–fietsers
o Ja:fietsers–fietsers
o Nee
o Welkezijndegevaarlijkste?
C. Conflicten met kruisend verkeer vermijden Zijn er verkeerskruisingen?
o Ja,nl: o nee
D. scheiding van voertuigsoorten? o Ja,Alleenauto’s
o Ja,Alleenfietsers
o Nee,Auto’senfietsers
E. vermijden van obstakels langs de rijbaan
Zijn er obstakels in de vorm van paaltjes of geparkeerde auto’s op de rijbaan?

o Nee
o Jan.l.paaltjes
o Jan.lgeparkeerdeauto’saantaloprelevantemomenten:
F. Statusonderkenning
o Hoetaakbekwaamzijndefietsers? o Zeertaakbekwaam:
o Matigtaakbekwaam:
o Weinigtaakbekwaam:want:
jeugdige fietsers
moeite met balans,
kent verkeersregels onvoldoende,
moeite met inschatten verkeerssituaties
G. verkeersintensiteit op piekmomenten: o Hoog
o Matig
o Laag
o Frequentievanpiekmomenten:
Incidenteel
Frequent
Dagelijks 1 maal/ 2 maal
Resultaat verkeersveiligheid:

Geen opmerkingen: