14 jul. 2017

B. & W. Besluit op bezwaarschrift Harmonie Stad Grave


Onderwerp en besluit

Beslissing op bezwaarschrift Harmonie Stad Grave.

Samenvattend ambtelijk advies:

De bezwaarde heeft bezwaar gemaakt tegen de vergoeding op declaratiebasis voor huurkosten en het naar de mening van bezwaarde ontbreken van een vorm van afbouw in de subsidiebijdrage.
Van een vergoeding op declaratiebasis is op grond van de ASV geen sprake omdat jaarlijks voor 1 mei in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar een aanvraag om subsidie moet zijn ingediend. In het kader van behoorlijk bestuur is met ingang van 2017 voorzien in een afbouwregeling.

Besluit college:
  1. Het advies van de commissie bezwaarschriften overnemen.
  2. Het bestreden besluit in stand laten.
  3. Met toepassing van de hardheidsclausule van de ASV een bedrag ter grootte van € 1.162,- te beschikken omdat geconstateerd is dat er een discussie ontstaan is door wederzijdse misverstanden en ter finale kwijting hiervan voorgenoemd bedrag over te maken. 

Geen opmerkingen: