2 jun. 2017

Voormalige basisschool de Wegwijzer wordt atelier van Joshua Pennings.


Beantwoording vragen VPGrave, de heer Kamps, verkoop voormalige basisschool “De Wegwijzer” (02-05-2017)
Ik heb de stukken ingezien met betrekking tot de locatie Stadhouderslaan 5 te Grave (voormalige basisschool “De Wegwijzer”). Namens de fractie van VPGrave heb ik de volgende vragen met betrekking tot de verkoop van de voormalige basisschool De Wegwijzer aan de heer J.Pennings.
 • -  Op basis van welke beleidsmatige uitgangspunten zoals vastgelegd in nota’s en dergelijke heeft u ervoor gekozen om dit perceel te verkopen aan de heer J.Pennings?
  De verkoop is een unieke kans om een gerenommeerd kunstenaar en daarmee het aanbod van kunst en cultuur- binnen de gemeente te houden. Bovendien stelt de locatie betreffende kunstenaar in de gelegenheid zijn activiteiten verder te ontplooien. Deze maatschappelijke ontwikkeling, c.q. kans wil de gemeente met beide handen aangrijpen. Er zijn geen nota’s bekend waarin dit beleid is vastgelegd.
 • -  Zijn er voor de invulling van deze locatie nog andere partijen in beeld geweest zoals de corporatie Mooiland of andere marktpartijen? Hebben deze partijen een tekening o.i.d gemaakt voor de herontwikkeling van de locatie dan wel een bod uitgebracht?
  Met wooncorporatie Mooiland en bouwgroep Hendriks Coppelmans zijn gesprekken gevoerd over een eventuele invulling van het totale gebied aan de Stadhouderslaan te Grave. Tijdens deze gesprekken zijn enkele 1e ideeën besproken. De gesprekken hebben echter niet geleid tot een verkoop van het perceel aan deze partijen omdat het college heeft ingezet op behoud van het bestaande pand van de voormalige basisschool ‘De Wegwijzer’ .
 • -  Zorgt verkoop van deze locatie aan de heer J.Pennings voor de meest optimale (financiële ) opbrengst van het betreffende vastgoed?
  Maatschappelijk gezien is met de verkoop de meest optimale opbrengst gerealiseerd en vanuit financieel oogpunt bevestigen wij dat de locatie is getaxeerd door een onafhankelijke/beëdigd taxateur en dat de verkoopprijs marktconform is.
 • -  Is in de taxatie van het perceel rekening gehouden met alternatieve invullingen zoals b.v. woningbouw?
  In de taxatie is geen rekening gehouden met alternatieve invullingen vanwege woningbouw. In de koopovereenkomst is een anti-speculatiebeding met een kettingbeding opgenomen zodat wordt voorkomen dat de (opvolgende) koper(s) in de toekomst zouden kunnen profiteren van bijvoorbeeld herontwikkeling van de locatie en het realiseren van extra woningen.
 • -  Bent u met mij van mening dat, gezien de oppervlakte- verhouding woning / atelierruimte hier sprake is van een verandering van de bestemming “maatschappelijk” ( artikel 8 bp Woonwijken) naar “wonen” (artikel 14 bp Woonwijken) ? In mijn visie kan gezien de oppervlakteverhouding tussen woning / atelierruimte niet gesproken worden over een bedrijfswoning.
  Het initiatief is in strijd met de omschrijving van de bestemming ‘Maatschappelijk’ in het vigerende bestemmingsplan. Het college kan via een afwijkingsmogelijkheid medewerking verlenen; zie het antwoord op de laatste vraag. 
 • -  In hoeverre komen de bestemmingsplanregels met betrekking tot de bestemming “wonen” overeen met het doel waarvoor de heer Pennings het pand wil kopen? Op basis van de voorschriften mag de oppervlakte van een aanhuis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit niet meer zijn dan 50m2.
  Het doel van dhr. Pennings is om het pand te gebruiken als atelier/werk ruimte waarbij dhr. Pennings tevens een gedeelte van het pand als woonruimte zal gebruiken. Dhr. Pennings wil juist vanuit zijn kunstenaarsvak deze locatie ontwikkelen tot een creatieve en inspirerende locatie. Zie verder het antwoord op de laatste vraag.
 • -  Ziet u deze verandering als een kruimelgeval of bent u van mening dat de veranderingen in functie’s dermate is dat een bestemmingsplanprocedure hiervoor gevolgd dient te worden?
  Het college heeft ingestemd om in principe middels artikel 4 lid 9 bijlage II BOR medewerking te verlenen aan het gebruik van deze locatie door dhr. Pennings als atelier/werk en woonruimte. 

Geen opmerkingen: