27 jun. 2017

Tijdens het fractieoverleg a.s. woensdag overleggen de raadsleden met diverse bewoners. Aanbiedingsbrief : verkeersveiligheid situatie rondom de Brede School van wijkbewoners Jan Luijkenstraat – van Steenhuijslaan

De Sprankel en Hartenaas verhuizen beide naar de nieuwe Brede School Oost op het Visio-terrein. De aanbesteding is al geweest! Nu nog de veiligste schoolroutes aanleggen!!

Eigen foto van de van Steenhuijslaan op zaterdagmorgen j.l.
Jan Luijkenstraat
Toegang naar de school?
Via kruising van Steenhijslaan/Jan Luijkenstraat
Het gebouw van de Hartenaas gaat een scholenbudo voor meerdere
schoolbesturen uit het Land van Cuijk huisvesten.

De rotonde op het parkeerterrein bij Merlet ligt er al
Maak van dit vergrootte parkeerterrein een Kiss & Go locatie.
Als de Hampoortbrug er ligt dan kunnen de bezoekers van Grave hier ook hun auto's parkeren in het weekend.
Leg vanaf dit parkeerterrein een voet- en fietspad aan naar de nieuwe Brede School Oost. Daarvoor moet er een extra brug komen over de Raam. Noodbrug?

Als deze eerste brug over de Raam er is volgt de tweede, 

naar de Hampoort, vanzelf!

Nu ligt de ingang van de Hampoort er nog bijna onzichtbaar bij.
Gezien vanaf de Mariakapel/Bosschebaan


Foto-Archief De Sprankel
Foto-archief: boomfeestdag Hartenaas1. Aanleiding:


Aanleiding is het raadsbesluit van 16 mei om het voorstel “... een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een langzaam verkeersverbinding op het perceel van Steenhuijslaan ongenummerd...aan te nemen.

De bewoners maken zich echter grote zorgen met betrekking tot het beoogde fietspad tussen Visio en de woonwijk en met name de negatieve gevolgen ervan voor de veiligheid van kinderen, hun ouders en de bewoners.
Het raadsvoorstel en besluit lijken gebaseerd te zijn op het rapport Kragten (nov. 2016), dat stelt dat er “verkeerskundig geen knelpunten ontstaan in de woonwijk” . Kragten heeft echter geen feiten- onderzoek of simulatie-onderzoek uitgevoerd in de woonwijk, maar verwijst als enige bewijsvoering voor zijn conclusie slechts naar 2 foto’s van straten in de wijk. Echter niemand van de bewoners herkent de foto’s als een realistische weergave van de woonwijk anno 2017. Bewoners vrezen dat thans op onjuiste gronden ver strekkende en onverantwoorde besluiten genomen gaan worden.

2. Doel
Het doel is om aan de politieke partijen van Grave namens de wijkbewoners hun grote verontrusting over te brengen t.a.v. de onveiligheid van de voorgestelde oplossingen op een moment dat definitieve besluiten in de Raad nog genomen moeten worden. Daarbij willen we als bewoners meedenken met de politieke partijen, hen ondersteunen bij de keuze van verkeersveilige oplossingen en hen behoeden voor het nemen van onverantwoorde beslissingen, waar we achteraf allemaal spijt van hebben. Wij willen dit doen op basis van een realistische weergave en analyse van de situatie, gebaseerd op feiten.

3. Analyse
3a. Rapport Kragten
In het rapport Kragten wordt de aanleg van het fietspad als een veilige oplossing voor de schoolgaande fietsers en voetgangers voorgesteld. Bovendien ziet Kragten als voordeel dat langzaam verkeer dan grotendeels gescheiden wordt van het autoverkeer dat via de Estersveldlaan het Visioterrein oprijdt naar de Brede School. Kragten schrijft (p. 12): Kragten is van mening dat weliswaar sprake is van een forse toename van het aantal fietsers en voetgangers in de wijk, maar dat dit niet tot knelpunten gaat leiden. Vanwege de verdeling van fietsers en voetgangers over drie aanrijroutes (Jan Luijkenstraat, van Steenhuijslaan en Kriegerstraat) en het feit dat de straten in deze wijk rustige, overzichtelijke woonstraten zijn met weinig gemotoriseerd verkeer , ziet Kragten verkeerskundig geen knelpunt ontstaan in de woonwijk. Zie onderstaande afbeeldingen.” Kragten voegt vervolgens één foto toe van de Jan Luijkenstraat, waarin slechts 1 auto staat geparkeerd, en één foto van de van Steenhuijslaan waarin geen auto’s staan geparkeerd. (zie bijlage punt 1.1 t/m 1.3) In beide straten zijn op de foto’s van Kragten ook geen verkeersbewegingen te zien. Vervolgens neemt het college deze conclusie van Kragten over.
Inmiddels erkennen ook enkele raadsleden waarmee we gepraat hebben en die ter plaatse goed op de hoogte zijn, dat de aantallen auto’s op de foto’s in het rapport Kragten geen representatief beeld geven van de werkelijkheid.

3b. Ons feitenonderzoek: autotellingen
We hebben daarom onlangs zelf op een ochtend tussen 08.00 uur en 08.20uur de geparkeerde auto’s in de woonwijk geteld en daarvan foto’s gemaakt. We komen tot een geheel ander beeld van de werkelijkheid, namelijk 63 auto’s.(dit is 6200% meer dan Kragten!). Bovendien hebben we foto’s gemaakt van enkele auto’s die toevallig op dat moment door de straten van de woonwijk reden. Op deze foto’s (bijlage punt 1.4 is goed te zien dat de verkeersveiligheid van tegemoetkomende fietsers ernstig bedreigd wordt. 
Bij de Sprankel en Hartenaas zijn er vervolgens tellingen uitgevoerd van het aantal auto’s van ouders, die hun kind naar school brengen. Hiermee krijgen we een indicatie van het aantal auto’s dat in de toekomstige situatie het Visioterrein op wil. Dat zijn bij zonnig weer ruim 100 auto’s, en bij regenachtig weer ca. 130 auto’s, met een gemiddelde van twee kinderen per auto. We hebben niet bij extreem weer gemeten. Daarbij komt dat voor vrijwel alle leerlingen de afstand huis –school groter wordt hetgeen de kans op nog meer auto’s vergroot. Op basis hiervan mogen we redelijkerwijs minimaal 100 auto’s en op regenachtige dagen wellicht 150 auto’s aan de ingang van het Visioterrein verwachten die op piekmomenten vrijwel allemaal tegelijk het terrein op willen. Gezien de beperkte capaciteit zal dat ter plaatse en op een groot deel van de Estersveldlaan overbelasting geven, met als gevolg: opstoppingen, filevorming, chaos en gevaar. Ook op basis van de kengetallen van Kragten (150-200 fietsers en voetgangers, p. 13) en de gemeente Grave (juni 2016, p. 9: ca. 450 leerlingen) komen er dus 250 à 300 leerlingen per auto. Dat zijn zo’n 125 à 150 auto’s.

3c. Onze analyse en conclusie
Het gaat in totaal om ca. 450 leerlingen. Daarvan gaan er volgens Kragten (p. 12 en 13) zo’n 150 à 200 per fiets of te voet via de straten door de woonwijk richting fietspad. Tegelijkertijd zullen 100 tot 150 auto’s tweemaal per dag op piekmomenten proberen het Visioterrein op te rijden. Dat gaat niet lukken, en ouders zullen massaal sluiproutes door de woonwijk richting fietspad verkiezen boven files bij de reguliere Visio-ingang. Daarmee worden de twee verkeerstromen (langzaam en snelverkeer) weer samengevoegd. Volgens Kragten (p. 13 alinea 2) ”... is de kans dan groot dat chaotische en onoverzichtelijke situaties ontstaan rondom de doorsteek naar de BMV in de woonwijk, temeer omdat sprake is van een pieksituatie in de ochtend en de middag. Dit is in een dergelijk woongebied niet gewenst. Niet voor de bewoners en niet voor de schoolgaande kinderen., aldus Kragten. Bovendien laten onze foto’s (bijlage 1.4) zien, in tegenstelling tot wat Kragten beweert, dat ook in de straten door de héle woonwijk onveilige situaties voor fietsers gaan ontstaan door de rijdende auto’s van ouders in combinatie met de geparkeerde auto’s, en dus niet alleen bij de hoek Jan Luijkenstraat van Steenhuijslaan waar Kragten op focust. Tevens is Kragten niet in staat om afdoende en te handhaven maatregelen, die geen overmatige overlast voor de bewoners opleveren, aan te dragen om het ongewenste auto-sluipverkeer in de woonwijk tegen te gaan en adviseert om het ontstaan van problemen op zijn beloop te laten en achteraf pas in te grijpen, mogelijk als zich al ongelukken hebben voorgedaan.
Conclusie: het beoogde fietspad gaat onverantwoord veel - door de overheid gecreëerde - onveilige situaties opleveren. Dat wil niemand. Het fietspad moet er dus niet komen.

4. Oplossing


Als oplossing stellen we voor om een nieuwe auto- fiets- en loopbrug te bouwen over de Raam in de Stoof, aansluitend op o.a. de goede infrastructuur bij Hartenaas. Het is het beste alternatief voor het beoogde fietspad, dat veel onveiligheid zal opleveren voor fietsende schoolkinderen, hun ouders en voor de woonwijk. Tevens is het dé oplossing voor de geschetste problemen voor automobilisten die Visio willen oprijden via de Estersveldlaan. Mocht de Raad niet kiezen voor deze kwalitatief beste infrastructurele oplossing voor de ontsluiting van het Visioterrein voor de komende vijftig jaar, dan stellen de bewoners voor om een nieuwe fiets- en loopbrug over de Raam te bouwen en nabij Hartenaas een parkeerterrein aan te leggen (zie Kragten, route 4), in plaats van het beoogde fietspad.


Een en ander wordt in de bijlage nader toegelicht en gevisualiseerd.

Wij wensen u veel wijsheid toe. 

Namens de wijkbewoners,

Geert Henk Zweers 0642396105 ghzweers@zdsn.nl . 

Geen opmerkingen: