20 jun. 2017

De commissie inwoners en bestuur praat vanavond over verkeersveilige routes naar de nieuwe Brede School Grave Oost op het Visioterrein


Frans Ekstijn, schooldirecteur in Velp,  realiseerde de eerste brede school in Grave en wel op het voormalig Binckhofterrein.

Samenvatting voorstel

Uw raad heeft in april 2016 een bedrag van € 15.000 beschikbaar gesteld voor het laten uitvoeren van een verkeersonderzoek naar veilige thuis- schoolroutes naar de nieuwe te bouwen Brede School op het terrein Visio Oost. Bureau Kragten is gecontracteerd voor het uitvoeren van het onderzoek. In de zomer van 2016 is een klankbordgroep samengesteld. Na de zomervakantie 2016 is gestart met het onderzoek. 

In april 2017 zijn de resultaten van het onderzoek op een openbare informatieavond gepresenteerd. Nu dient besluitvorming over het rapport plaats te vinden. Wij realiseren ons hierbij dat wij een moeilijke keuze hebben moet maken wat betreft de afweging van alle belangen en alle wensen die er spelen in relatie tot de verkeersveiligheid en de financiën.

Voorstel besluit

Een aantal onderdelen van het advies van bureau Kragten overnemen en deze gaan uitvoeren.


1. Een bedrag van in totaal € 560.000 beschikbaar stellen voor de voorbereiding en het uitvoeren van verbetermaatregelen op onderstaande knelpunten en hiervoor een deels een bestemmingsreserve

te vormen en deels rechtstreeks te dekken uit de algemene reserve (voorbereidingskosten). Uit de bestemmingsreserve worden de kapitaallasten deels in 20 jaar (a t/m c) en deels in 40 jaar (d) afgedekt.
 1. Het verbeteren van de oversteek over de Stoofweg voor fietsers ter hoogte van de Kriegerstraat (route 2)
 2. Het verbeteren van de oversteek over de Esterveldlaan ter hoogte van de Dr. Kanterslaan (route 5).
 3. Het verbeteren van de inrit van de Gasthuishoeve vanaf de Esterveldlaan bij Visio.
 4. Het aanpassen van de bestaande brug in de Stoofweg door aan de noordzijde een
  fietspad voor twee richtingen te realiseren, het profiel van de brug aan te passen en de realisatie van 2 voetgangersbruggen (route 1, variant 1).
Financiële consequenties


Opbouw totale kosten:

a. Verbeteren oversteek Stoofweg ter hoogte van Kriegerstraat (route 2)
b. Verbeteren oversteek Estersveldlaan (route 5)
c. Verbeteren inrit Gasthuishoeve vanaf de Esterveldlaan
d. Aanpassen bestaande brug Stoofweg door realisatie van 2-zijdig fietspad
aan de noordzijde en het realiseren van twee voetgangersbruggen
(route 1, variant 1) (€ 205.000 + 2x € 60.000) 
e. Voorbereidingskosten


page2image5960

Omdat er geen geld gereserveerd is in de begroting voor de dekking van deze kosten (€ 560.000) zal de dekking vanuit het eigen vermogen (algemene reserve) van de gemeente Grave moeten komen. Afhankelijk van de investering zal deze worden geactiveerd en zullen de kapitaallasten meerjarig worden verwerkt.
 • -  De uitvoeringskosten a t/m c leiden tot een investering van € 160.000 die in 20 jaar wordt afgeschreven. Gerekend met een rente van 1% zijn de kosten over een periode van 20 jaar € 176.800. Voor dit bedrag wordt een bestemmingsreserve gevormd.
 • -  De uitvoeringskosten van d leiden tot een investering van € 325.000 die in 40 jaar wordt afgeschreven. Gerekend met een rente van 1% zijn de kosten over een periode van 40 jaar € 391.625. Voor dit bedrag wordt een bestemmingsreserve gevormd.
 • -  De voorbereidingskosten ter hoogte van € 75.000 kunnen niet worden geactiveerd en komen daarom rechtstreeks ten laste van de algemene reserve. Omdat de voorbereiding in 2017 én 2018 zal plaatsvinden kunnen deze lasten over 2017 en 2018 (50%) ten laste komen van de begroting met als dekking de algemene reserve.
  In totaliteit neemt met dit voorstel de reservepositie af met € 643.425
  Wettelijk kader en beleidskader
  Bij het inrichting van wegen e.d. wordt gebruik gemaakt van normen uit de A.S.V.V.(2012) (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom) A.S.V.V. is een uitgave van het KpVV (Kennisplatform voor verkeer en vervoer). Het KpVV is een onderdeel van het CROW. (CROW is tegenwoordig een eigen naam, maar stond vroeger voor Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond- weg en waterbouw.)
  Communicatie en participatie
  Uw besluit zal worden gecommuniceerd met de leden van de klankbordgroep en de betrokken scholen.
Totaal


Toelichting op het voorstel
Inleiding
Nadat in de zomer 2016 een klankbordgroep was samengesteld met een zo breed mogelijke geografische verspreiding / vertegenwoordiging uit Grave, zijn in drie bijeenkomsten achtereenvolgens:
 1. De knelpunten op de diverse thuis – schoolroutes vastgesteld.
 2. Zijn oplossingen ter verbetering van de diverse knelpunten bedacht.
 3. Is, globaal, berekend wat de voorgestelde maatregelen kosten.
 4. Is een prioritering aangeven van de diverse knelpunten.

Na bespreking van het conceptrapport is besloten om, i.v.m. de hoge kosten van de maatregel over de Stoofweg, bureau Kragten te laten onderzoeken of er alternatieven zijn voor deze maatregel. De resultaten van dit nadere onderzoek zijn in het definitieve rapport opgenomen.

Het conceptrapport is medio april voor uw raad ter informatie gelegd. Het conceptrapport, inclusief goedkopere alternatieven voor de brug in de Stoofweg, is op 19 april 2017 tijdens een openbare informatieavond gepresenteerd.


Voorgestelde beslissing(en) met argumenten en afwegingen.


Kosten

Bureau Kragten heeft na onderzoek geconstateerd dat voor alle aangedragen knelpunten een verbetering mogelijk is. De kosten voor het oplossen van alle knelpunten zijn echter hoog. De totale kosten hiervan worden geraamd op een totaalbedrag € 1.660.000 (dit zijn de uitvoeringskosten van de maatregelen , maar dit bedrag is exclusief voorbereidingskosten zoals bijvoorbeeld het uitwerken van het ontwerp/de maatregel, onderzoekskosten en ambtelijke uren). In verband met de hoogte van het totaalbedrag, is bureau Kragten gevraagd om een prioritering aan te brengen in de maatregelen. Deze prioritering heeft geleid tot het volgende lijstje:

 1. Aanpassen bestaande brug in Stoofweg (route 1)
 2. Het verbeteren van de oversteek over de Stoofweg voor fietsers ter hoogte van de
  Kriegerstraat (route 2)
 3. Het verbeteren van de oversteek over de Esterveldlaan ter hoogte van de Dr. Kanterslaan
  (route 5).
 4. Het verbeteren van de inrit van de Gasthuishoeve vanaf de Esterveldlaan bij Visio.
In het rapport geeft bureau Kragten aan dat alle maatregelen zinvol zijn en bijdragen aan veiligere thuis - schoolroutes, echter, er vanuit gaande dat om financiële redenen niet alle maatregelen uitgevoerd kunnen gaan worden, scoren bepaalde maatregelen hoger of lager in de prioriteren.


Brug Stoofweg of nieuwe brug?


In de afweging tussen de brug in de Stoofweg of nieuwe brug achter het Merletcollege speelt het aantal beoogde gebruikers van de brug in relatie tot de hoge kosten van de maatregelen een belangrijke rol bij de keuze om te kiezen voor de brug in de Stoofweg. 


Uit het Kragtenrapport

Samenvattend wordt geadviseerd om bij de keuze van de maatregelen de nadruk te leggen op haalbaarheid en kosteneffectiviteit. 

Vandaar dat wordt geadviseerd in eerste instantie te kiezen voor de maatregelen behorende bij route 1, 2 en 5. Vanuit alle windrichtingen is dan een veilige oversteek van de Stoofweg en Estersveldlaan gefaciliteerd voor de overgrote meerderheid van de leerlingen van de BMV. Tevens komt dit de verkeersveiligheid ten goede van de overige fietsers en voetgangers in Grave, waardoor de meerwaarde en kosteneffectiviteit van deze maatregelen hoog is.

Aanvullend wordt voorgesteld te kiezen voor de aanpassingen aan de infrastructuur op het Visio terrein volgens het gepresenteerde schetsvoorstel.

Mocht blijken dat de voorgestelde variant van de fietsbrug ter plaatse van de Stoofbrug te duur is dan wordt ten aanzien van de Stoofbrug voorgesteld te kiezen voor variant 1 waarbij binnen de bestaande grenzen van de brug aan de noordzijde een fietspad voor twee richtingen wordt gerealiseerd en aan de zuidzijde een brede fietsstrook. Hiermee wordt een directe koppeling gemaakt voor fietsers richting de nieuwe school via de Jan Luijkenstraat. Het genoemde nadeel dat voetgangers op de brug dan geen eigen plaats meer hebben kan worden ondervangen door te kiezen voor één of twee separate voetgangersbruggen.

De voorgestelde aanpassingen aan het met verkeerslichten geregelde kruispunt Estersveldlaan – Stoofweg – Essinklaan maken in eerste instantie dus geen onderdeel uit van de geprioriteerde maatregelen voor de korte termijn. Ondanks de verbetering van de verkeersveiligheid voor de fietsers (vrijliggende oversteek, ‘eigen’ signaalgroep, gescheiden opstelruimte) wordt gesteld dat omdat in de huidige situatie al sprake is van een geregelde oversteek én omdat vanuit Grave-zuidoost een alternatief bestaat in de vorm van de route Van der Nootstraat – Raamoever – Kriegerstraat, er voor de korte termijn minder noodzaak bestaat tot het verbeteren van dit kruispunt.

Daarmee wordt niet voorbij gegaan aan het feit dat vanuit de gebruikers dit kruispunt als een knelpunt wordt gezien. Dit is ook duidelijk in de klankbordgroep aan de orde gesteld en daarom is in dit plan ook een verbetervoorstel opgenomen. 

Echter, wanneer voor de korte termijn, rekening houdend met budgetten, een keuze moet worden gemaakt welke maatregelen essentieel zijn voor de verkeersveiligheid op de belangrijkste school-thuis routes, dan adviseert Kragten te kiezen voor de aanpassingen aan de Stoofweg (fietspaden, fietsbrug en oversteek ter hoogte van de Kriegerstraat), Estersveldlaan (oversteek ter hoogte van de Dokter Kanterslaan) en de voorgestelde aanpassingen op het Visioterrein.

Wel dient een kleine aanpassing in de vorm van een fietsdoorsteek gemaakt te worden vanaf het kruispunt Estersveldlaan – Stoofweg – Essinklaan, zodat alle fietsers gebruik kunnen maken van de noordelijk van de Stoofweg gelegen parallelweg en niet meer van de Stoofweg zelf. 

Geen opmerkingen: