23 mei 2017

Collegebesluit 9 mei. Realisatie 3 woningen Hanenstraat.


Raadsvoorstel: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 3 woningen 
Hanenstraat Velp.

Samenvattend ambtelijk advies:

Het ontwerpbestemmingsplan ‘3 woningen Hanenstraat Velp’ is opgesteld om de realisatie van drie vrijstaande woningen aan de Hanenstraat mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Er zijn vier zienswijzen ingediend die tot een aantal wijzigingen hebben geleid. Het bestemmingsplan kan gewijzigd vastgesteld worden door de gemeenteraad.

Besluit college:
Vast te stellen het raadsvoorstel inzake de vaststelling van het bestemmingsplan ‘3 woningen Hanenstraat Velp’. 

Geen opmerkingen: