18 apr. 2017

Tweede deel Commissie Ruimte op 11 april 2017

5 Spreekrecht publiek


Wil Baaijens in gesprek met Piet Vollenberg
in de werkkamer van griffier Jos  Roelofs

Spreekrecht de heer W. Baaijens inzake Integriteit

Geachte raads- en collegeleden,
Op de website www.gravepolitiek.nl maar ook als lid van het Adviespunt Snippergroen Grave heb ik met Hans Satter en Ben Bongaards, politiek geëngageerde burgers vaak scherp aan de wind gezeild. Dat u als politiek bestuur ons dat niet in dank afneemt, soms wellicht als pijnlijk ervaart, daar hebben wij begrip voor. Maar dat geeft u niet het recht de openbare raads- of commissievergaderingen, naar willekeur, zodanig aan te passen dat publiekelijk, in een soort volksgericht, getracht wordt ons de mond te snoeren.
Ten eerste! In de raadsvergadering van 8 november 2016 mocht een van de raadsleden met toestemming van de raadsvoorzitter en met stilzwijgende instemming van de raad, onder meer het volgende verklaren;

“De aanhoudende aantijgingen van de heren Baaijens en Bongaards over het medegebruik van een loods op Wisseveld die eigendom is van GBB, grijpen mij en mijn gezin steeds meer aan”. Raad en voorzitter deden er het zwijgen toe. Wij willen graag van het raadslid horen op welke wijze wij –zijn gezin, dan wel een lid van zijn gezin onheus benaderd, lastiggevallen, agressief bejegend, bedreigd, belaagd, het leven zuur of op andere wijze onbehoorlijk bejegend hebben.
Dit is van belang omdat het betrokken raadslid aan zijn verklaring het dreigement toevoegt aangifte te doen van smaad en laster volgens artikel 261 van het wetboek van strafrecht. Overigens valt laster niet onder artikel 261, maar onder artikel 262.

Als betrokkene e.e.a. niet kan aantonen dan is er sprake van het verspreiden van onwaarheid en dat valt ons inziens zeker onder het hoofdstuk laster.
Ten tweede
Een ander voorbeeld van laster betreft de beschuldiging van wethouder E. Daandels in de richting van het adviespunt Snippergroen.
Dat in de snippergroen-affaire het Adviespunt Snippergroen, een belangrijke corrigerende rol heeft gespeeld is inmiddels wel duidelijk. Maar als de wethouder in zijn verweer over het zeer negatieve oordeel van de Rekenkamercommissie over het snippergroenproject stelt:
dat hij de benadering door het adviespunt te eenzijdig vindt en niet onafhankelijk, omdat betrokkenen –(Hans Satter en ik)- aangeven belangen van 
anderen te dienen terwijl zij in deze zaak ook eigen belangen hebben”   heb ik voor de wethouder enkele dringende vragen;
  • Kan de wethouder aan de hand van feiten aangeven, welke eigenbelangen ik in het Adviespunt Snippergroen zou kunnen hebben gehad?
  • Is hier sprake van bestuurlijke verdraaiing of bagatellisering om het eigen falen te verdoezelen, gecombineerd met een doelbewuste methode om de kritische burgers in een kwaad daglicht te stellen?
  • Wat is de morele legitimatie van de wethouder te insinueren dat ook wij ervan uit zouden gaan in een vorm van een ‘win-win situatie’ ten eigen bate een graantje snippergroen mee te pikken?

Dank voor uw aandacht, W. Baaijens.
Reacties op W. Baaijens uit de commissie;
Trots/Th. Reijnen heeft zoals altijd geen relevante vragen, maar wel weer wat te klagen.  en te trumpetteren, Hij kan zich bijna niet meer inhouden en valt haast voor de laatste zin is uitgesproken de inspreker in de rede met zijn klaagzang. Reijnen beweert dat commissie- en raadsleden zich storen aan het taalgebruik van Grave Politiek/Adviespunt Snippergroen en . . . maar dan valt de voorzitter hem in de rede; “U spreekt wel voor uzelf?!”  . . . Reijnen moet dan wel antwoorden met “uiteraard”. Maar hij geeft niet op en gaat vrolijk verder met te vertellen dat ‘raadsleden als kleine kinderen worden neergezet’. Welke 
raadsleden meneer Reijnen? Dan wordt het Astrid Floor te gortig, of zij nu een wit voetje halen bij het publiek of de onverbeterlijke Reijnen wil behoeden voor de zoveelste coalitie-faux pas, ze interrumpeert met “Voorzitter, ik pas voor deze discussie”. De voorzitter gehoorzaamt  . . . en kapt een dreigende discussie. Desgevraagd wenst Th. Reijnen/Trots ineens ook niets meer toe te voegen. Maar dan wil Floor ineens zelf weer extra non-informatie geven; “Ik zit al drie kwartier in de raad nu en ik zit mij te schamen hoe wij hier met mekaar omgaan.” Ja, en dan gaat dus juist een discussie van start en wil voorzitter Rob Bannink nogmaals ingrijpen, onderbreekt Floor en zegt; “Mevrouw Bannink . . . . 
sorry, mevrouw Floor, ik wil nogmaals iedereen vragen . . . “ De tribune ligt in een deuk, menselijk dat ook in de raadszaal het bloed kruipt waar het niet gaan kan? Maar onze raadsleden laten zich niet als kleine kinderen neerzetten. (Maak u voortaan geen plaatsvervangende zorgen meneer Reijnen, onze raadsleden roeren hun mondje zelf wel blijkt vervolgens.) Eva Eigenhuijsen veroordeelt Reijnen om zo een inspreker af te zei . . .  en distantieert zich van zijn  . . . houding . Eigenhuijsen volgt ‘Grave Politiek’ net als iedere kritische burger en zij waardeert de tijd en moeite die kritische auteurs nemen. Eigenhuijsen vraagt W. Baaijens of sprake was van een incident of van een reeks gebeurtenissen. 
Baaijens; “Ik verwijs gewoon naar twee feitelijkheden, en ik denk dat als ik de raad en het college goed beluister, we toch op een glijdend vlak zitten wat betreft de presentatie van onze lokale democratie. Zo simpel is het.” Dan wil de heer Baaijens antwoorden op Reijnen; “Ik kan mij niet herinneren dat ik ooit taalgebruik heb gebezigd dat laten we zeggen eigenlijk op een schutting thuishoort.” De voorzitter vindt het hier tijd om de commissieleden nog eens de procedures in de commissie uit te leggen. Nel Schuts grijpt de microfoon met een aanval op vvd-voorzitter Bannink; “Ik weet niet met welke intentie u daar zit, maar u bent wel erg bepalend en beperkend en erg dirigerend”. Inspreker 
Wil Baaijens kondigt vast aan dat hij voor de volgende vergadering 2 x spreektijd zal aanvragen o.a. om Reijnen van repliek te dienen. Gaat dat zien!

VPG/Gerard Friesen geeft aan dat ook hij Grave Politiek waardeert en volgt. Hij oordeelt dat het goed is dat kritisch gekeken wordt naar bepaalde zaken en vermoedt dat het Baaijens o.a. om bewustwording voor allen te doen is. Hij vraagt inspreker Wil Baaijens wat hij verder wil bereiken met zijn activiteiten. ‘Dat zijn de goede vragen meneer Reijnen!’ hoor je de lezer denken en Wil Baaijens geeft dan ook een duidelijk antwoord; “U weet dat ik hiervoor in de 
raad en raadscommissies heb gezeten, maar er is een verandering in het politieke krachtenveld, dat heet ‘burgerparticipatie’ en in dat kader neem ik het recht dat mij ook is toegewezen door de overheid, om mee te doen in het democratisch proces. Laten we allemaal meespelen.”  De tweede inspreker is Mevrouw Dr. L. van Lieshout inzake Brede School Oost
Geacht college, geachte commissie, Vanavond bespreekt u het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen over het fietspad bij de Brede School Oost. Namens een aantal bewoners van de Van Steenhuijslaan en omringende straten, mijzelf daarbij inbegrepen, vraag ik u deze verklaring NIET af te geven. U gaat oordelen op basis van een ruimtelijke onderbouwing die niet deugt en u zijn stukken onthouden die voor een goede beoordeling onontbeerlijk zijn. Ik leg u dat uit.
De ruimtelijke onderbouwing ziet uitsluitend op het fietspad zelf en dan enkel nog alleen voor wat het groenstrookje betreft dat eraan wordt opgeofferd. Met andere woorden: het fietspad gaat nergens heen en komt nergens vandaan. Dat is natuurlijk onzin. Een goede ruimtelijke onderbouwing kijkt juist naar de inbedding van het fietspad in de omgeving. En daarover rept deze ruimtelijke onderbouwing met geen woord. Zaken als gebruik, frequentie, aanvoerroutes, alternatieven en dergelijke meer komen in het geheel niet aan de orde. Alle vleermuizen zijn geteld, maar geen enkele fietser. En toch gaat het daar juist om, want het fietspad moet de brede school ontsluiten voor langzaam verkeer. Dat kan enkel via straten die nu als woonstraten in het bestemmingsplan wijken staan, maar die door de komst van het fietspad een andere bestemming krijgen als straten voor intens verkeer - een afwijking van het bestemmingsplan die in de ruimtelijke onderbouwing eveneens in het geheel niet aan de orde is. Onze conclusie: college, maak een andere, betere ruimtelijke onderbouwing en kom dan terug.
De onderbouwing is niet alleen slecht, maar ook onvolledig. Er ontbreekt namelijk een verkeersonderzoek. Zo'n onderzoek is er, opgemaakt door bureau Kragten, er is zelfs met omwonenden inclusief Koninklijke Visio over gesproken, maar u hebt het niet; het college vond het kennelijk niet nodig het ter inzage te leggen, alsof het er niet toe doet. Maar natuurlijk doet het er toe, want zonder dit onderzoek is heel het fietspad overbodig. Ons, bewoners is verteld dat de conclusies van het rapport op 19 april a.s. aan ons worden gepresenteerd, maar, zo schrijft de gemeente in de uitnodiging: Tijdens deze avond horen wij graag uw reactie op het onderzoek, zodat dit meegenomen kan worden bij de besluitvorming over het rapport. Het traject van besluitvorming zal na 19 april worden gestart. Op 19 aprilkunnen wij u om deze reden nog niet aangeven wat er wel-of niet met het rapport zal gaan gebeuren. Ondertekend: B&W. In goed Hollands staat daar: het hangt van u af of we iets met het rapport durven doen. En ook: we gaan het paard achter de wagen spannen. Dat kan natuurlijk niet. Hebt u, raad, dat rapport, dan zult u inzien dat er GEEN veilige routes te maken zijn van en naar de brede school vanuit het Estersveld en de Stoof. Dan zult u inzien dat een stille straat, onze straat en een stil wijkje, ons wijkje opgeofferd worden aan de intensiteit van het verkeer rond de brede school. Dan zult u inzien dat er ten koste van diezelfde straat en datzelfde wijkje onvermijdelijk sluiproutes komen voor snelverkeer dat de kinderen naar school brengt en van school haalt. Dan zult u inzien dat de Estersveldlaan en de Stoofweg levensgevaarlijk worden voor kinderen en volwassenen voor zover ze dat niet al zijn. Dan zult u ook inzien, maar dit terzijde, dat er allerlei verkeersmaatregelen nodig zijn die veel extra geld kosten, een kleinigheid waarmee u, denken wij, pas als het te laat is geconfronteerd gaat worden. Opnieuw concluderen wij: college, maak een andere, betere ruimtelijke onderbouwing inclusief afweging van het verkeersonderzoek en kom dan terug. Op deze manier krijgt u van elke rechter ongelijk. Of beter: college en raad, zie in dat een brede school op die plaats alleen maar nadelen heeft. Maar dat is, vrezen wij, een gepasseerd station.

Vragen aan Mw. Van Lieshout;  LPG/A. Floor vraagt of de bewoners bij voorbaat al tegen het fietspad zijn. Mw. Van Lieshout antwoordt eerlijk en bevestigt; “Ik spreek even namens mijzelf en Ja, ik ben tegen dat fietspad omdat ik veel, veel overlast verwacht. Dat geldt ook voor de andere bewoners van de Van Steenhuyslaan oneven en dat hebben wij eerder aan de raad en het college ter kennis gebracht. Maar ik ga u niet zeggen hoe wij zullen reageren op een ruimtelijk onderbouwing die er nog niet is.” 

Inspreker L. de Vreede
De tekst van de heer De Vreede is opgevraagd.

Na een korte toelichting van de wethouder vraagt E. Eigenhuijsen in hoeverre dit raadsvoorstel misschien alleen een formaliteit is waar de raad slechts ja op kan zeggen? De wethouder ontkent dit uiteraard.
Bij de rotonde Gen. De Bonsweg komt de bebouwde komgrens, komende vanaf Velp vóór de rotonde te liggen. Fietsers hebben voorrang op de rotonde. LPG wil de bebouwde komgrens ver vóór de rotonde laten komen om snelheid zoveel mogelijk te kunnen  minderen.
B. Litjens vindt het op zichzelf een goed voorstel lijken om de snelheid vanaf de Graafsebrug tot aan Velp terug te brengen van 80 km per uur naar 50 km per uur. Maar of deze snelheidsvermindering inderdaad de route verkeersveiliger maakt is de vraag, want druk, langzaam rijdend verkeer geeft ook problemen en dan is sprake van schijnveiligheid. Ben Litjens vraagt of er ook maatregelen worden genomen ter hoogte van de kruising N324 en de St. Elisabethstraat. Wanneer komt daar duidelijkheid over. Bij de Elisabethstraat komt mogelijk een VRI (stoplichten). De Tango onderhandelt nog met de provincie, als gemeente zien we mogelijkheden voor Tango. W.Reintjes vraagt of de doorstroom wordt verbeterd? Het stuk ligt nog 6 weken ter inzage en iedereen mag reageren. Maar de wethouder waarschuwt dat het college ‘wel even mee kijkt wie als ‘belanghebbende’ wordt aangemerkt, is maar dat u het weet. En dan volgt een ellenlang gehakketak over het aantal kilometers dat per uur daar mag worden gereden; 50-60-70-80 km. per uur. Ik bespaar u dit, het was niet aan te horen.
Besloten wordt tot een B-stuk en misschien kan de raad dan vóór behandeling in de raad z’n licht even opsteken welke verkeersborden er m.b.t. snelheid bestaan?

Karin Nillessen afdeling ruimtelijke ontwikkeling is aangeschoven en geeft toelichting over de procedure.
Keerpunt2010, VPG en LPG, zijn al vroeg in de vergadering van mening dat eerst het verkeerskundig onderzoek besproken moet worden en daarna pas dit agendapunt. Astrid Floor meent dat zij via de ruimte van het fietspad er ook met de auto in kan en de kinderen er uit kan gooien. De wethouder belooft indien nodig maatregelen te nemen tegen autoverkeer, alhoewel het een openbare weg blijft waar auto’s mogen komen en parkeren. De wethouder zal 2 x een presentatie geven op de scholen. VPG/Van Geest haalt ook hier weer aan; eerst het verkeersonderzoek van Bureau Krachten in te willen zien. Omdat wethouder Joon maar blijft tegenstribbelen, blijft het vragen om het rapport ook voortduren. Uiteindelijk moet de wethouder toegeven. Burgers krijgen ook nog 6 weken de kans de stukken te bekijken in alle rust. Besloten wordt natuurlijk tot een B-stuk.

Op verzoek van de raad is een onderzoek verricht. Het rioleringsstelsel is op orde en in die zin zijn geen aanvullende investeringen nodig. Maar omdat wij te maken hebben met klimaatveranderingen is een maatregelenpakket vastgesteld. VPG maakt duidelijk dat anderhalf jaar geleden, met toestemming van de raad, vanuit het rioolfonds-overschot maar liefst  € 2 miljoen is overgeheveld naar de zgn. Algemene Middelen. Van Geest wil weten of de gemeente eerst weer een bedrag uit die Algemene Middelen gaat halen, alvorens de burger een hoger tarief voor rioolkosten te laten betalen. De wethouder antwoordt dat dit niet het geval is omdat in het nieuwe rioolfonds voor €1,3 miljoen beschikbaar is voor maatregelen. Ook zal geen verhoging van de riooltarieven nodig zijn tot 2029, daarna zal er per jaar 72 cent per heffingsaanslag meer moeten worden betaald.
Het verbaast E. Eigenhuijsen dat er alleen op basis van meldingen naar knelpunten is gekeken in de analyse (piepsysteem). Maar de wethouder legt uit dat naast het met camera’s e.d. de problemen volgen ook naar meldingen wordt gekeken; eigen inzichten + dat van anderen dus.
Een geplande potentiële maatregel; Het hemelwaterriool aan de Trompetterstraat, een zeer robuuste maatregel omdat er veel water aanwezig is aldaar, is opgenomen in het budget.

Volgens Eigenhuijsen is naast hemelwater, het grondwater een veel uitdagender problematiek. Volgens de wethouder wordt dit een langdurig en separaat onderzoek/traject. Daarbij wordt dan ook gekeken naar de verschillende verantwoordelijkheden; van burger en van de gemeente. In kelders ligt vaak een gedeelte verantwoordelijkheid bij de burger/eigenaar.
De kern Escharen valt binnen de geraamde kosten. Mogelijk is een subsidie mogelijk op ‘afkoppelen’, hierover krijgt de raad nog informatie.

.Keerpunt2010/B. Litjens vraagt zich af of er niet onevenredig veel geïnvesteerd wordt rond de Arnoud van Gelderweg en of dit mogelijk GBB in de financiële kaart speelt. De wethouder is het hier absoluut niet mee eens, grote maatregelen zijn in alle kernen voorzien en niet alleen in de binnenstad. Bij de opbouw van de infrastructuur op het Wisseveld zijn allereerst de ontwikkelaars verantwoordelijk voor investeringen en voldoen aan de vergunningplicht. De benodigde € 3 miljoen komt uit de reserve van het rioolfonds en is dus vrij besteedbaar. 
Het was weer bijna niet te verstaan want nog steeds knutselen raadsleden soms met hun microfoontjes. Maar volgens mij wordt het een B-stuk.
9 Sluiting


Geen opmerkingen: