18 mrt. 2017

Woningbouwprogramma 2017

Toelichting per project(locatie) in aanvulling op rib 2016-64


page1image1240

In de commissievergadering Ruimte van 17 januari 2017 heeft een korte presentatie plaatsgevonden waarbij ondermeer , aan de hand van raadsinformatiebrief 2016 -64 , een toelichting is gegeven op het Woningbouwprogramma 2017. 

Naar aanleiding van vragen is toegezegd om per project(locatie) een korte toelichting te geven. Hieronder treft u deze aan. Ik verzoek u onderstaande informatie door te geleiden naar de leden van de gemeenteraad en de commissie Ruimte. 

Grave

1. Wisseveld

Medio 2016 is een aanvang met de bouw van 22 woningen gemaakt op de deellocatie Oranjebastion.

Realisatie is in volle gang, oplevering van de woningen vindt plaats in 2017.

2. Prinsenstal – Oliestraat

De projectlocatie betreft het gebied dat wordt omsloten door de Oliestraat, Brugstraat, Prinsenstal en Maaskade. Binnen deze locatie hebben twee eigenaren een grondpositie, te weten Brabant Wonen en Mooiland. Brabant Wonen is daarbij eigenaar van het voormalige zorgcentrum Maaszicht.

Brabant Wonen is voornemens om haar deel af te stoten. Met de potentiële koper wordt overleg gevoerd over de kaders voor de invulling van de locatie. Bij wijze van beantwoording van eerdere raadsvragen is op 2 februari jl. schriftelijk toegezegd de raad te informeren zodra zich belangrijke ontwikkelingen voordoen.

Over het deel van de projectlocatie dat eigendom is van Mooiland zijn met de corporatie nadere afspraken vastgelegd in het kader van de prestatieafspraken 2017 (reeds in bezit van de gemeenteraad).

3. Visio

Er zijn nog geen concrete plannen voor de invulling van deze locatie nabij de nieuwe brede school. In 2017 wordt daarop nader gestudeerd.

4. Sprankel

Het besluit waarbij krediet is gevoteerd om de nieuwe brede school op het terrein Visio-oost te realiseren, maakt dat ideeën nodig zijn voor de vrijkomende locatie van ‘De Sprankel’. In 2016 zijn daarvoor stedenbouwkundige verkenningen uitgevoerd en is op basis daarvan een marktconsultatie gedaan. Voorlopig wordt uitgegaan van een plan met circa 34 woningen. Verwacht wordt dat in 2017 onderhandelingen gevoerd kunnen worden over prijs en uitgangspunten/voorwaarden voor de verkoop en invulling van deze locatie.

5.Wit-gele kruisgebouw

Medio 2016 is het principebesluit genomen om op deze locatie die als tandartspraktijk gebruikt gaat worden medewerking te verlenen aan de realisatie van 8 huurappartementen op de verdieping van het pand. Op basis van een geaccepteerde melding worden sloopwerkzaamheden uitgevoerd als opmaat naar de (ver)nieuwbouw. Behandeling van de vergunningaanvraag hiervoor loopt en zal met toepassing van het Besluit omgevingsrecht in 2017 tot een definitief besluit leiden.

6. Vennendaal

Voor deze locatie is medio 2015 een medewerkingsverklaring door de gemeente afgegeven waarmee de locatie voor provinciale subsidie in aanmerking komt voor ontwikkeling volgens de methode van een CPO- project. Een daartoe in het leven opgerichte CPO-vereniging werkt aan de vorming van een plan voor de realisatie van 15 (starters)woningen.
De ontvangst van een aanvraag om omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe winkelruimte maakt dat het CPO-project onzeker is. Zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, wordt de gemeenteraad daarover separaat geïnformeerd.

7. Marechausseekazerne

De planologische procedure voor de bouw van vier patiobungalows is in 2016 afgerond. Het project staat op dit moment in de verkoop. Realisatie zal naar verwachting binnen afzienbare zijn een aanvang nemen. Volgens opgave van de ontwikkelaar zijn inmiddels 2 van de 4 woningen verkocht.

8. Afronding Stoof

In mei 2016 is ingestemd met de verkoop van de laatste fase van uitbreidingsplan ‘De Stoof’ om daarop een woon-zorg complex te realiseren. Het complex biedt huisvesting en zorg aan 14 personen met een geheugenbeperking.

De bouw is in volle gang; realisatie en ingebruikname vindt plaats in de loop van 2017. Voorafgaand aan de bouw heeft nog een informatieavond voor omwonenden plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot de aanleg van een trottoir wat leidt tot een verbetering van de verkeerssituatie van en naar het nabijgelegen medisch centrum.

9. Katrien

De gemeente is in afwachting van de vergunningaanvraag die op dit moment wordt voorbereid door de ontwikkelaar.

10. Brugstraat5/DeRuyterstraat14
Via toepassing van het Besluit omgevingsrecht is op beide adressen in 2016 ingestemd met het omvormen van een bestaande ruimte tot woning.

11. Marssingel6a/6b

November 2016 is de aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het herbestemmen en ombouwen van het woon-/ winkelpand naar een complex met vijf appartementen. Het plan voorziet in de toevoeging van 4 woningen.

12. Scheepswerf
Hiervoor wordt kortheidshalve verwezen naar de antwoorden die op 12 juli 2016 zijn gegeven op vragen van raadslid mevrouw Floor. De daarin gegeven antwoorden zijn nog steeds actueel.

Escharen

1. Hof van Esteren

Nadat in 2015 het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden/in werking getreden heeft de ontwikkelaar de markt actief benaderd.

November 2016 is vergunning verleend voor de bouw van 19 woningen. Start van de bouw heeft eind 2016 / begin 2017 een aanvang genomen. Volgens opgave van ontwikkelaar zijn inmiddels 17 van de 19 woningen verkocht.

2. Beerschemaasweg 55

Op 17 januari 2017 is de tervisielegging van het voorontwerpbestemmingsplan voor de bouw van drie woningen ter openbare kennis gebracht. De planologische procedure voor de bouw van drie woningen heeft daarmee een aanvang gemaakt. Het streven is erop gericht om het bestemmingsplan in 2017 vast te stellen

3. Locatie Nas

De gemeente is in afwachting van aangepaste plannen voor de herontwikkeling van deze locatie. Het initiatief daarvoor ligt bij de ontwikkelaar, aldus de daarover op 20 oktober 2016 gemaakte afspraak.

Velp

1. Dorpshart Velp

Vastgesteld is, dat er geen vraag (meer) is naar appartementen in de laatste fase van deze locatie. Er vindt nader overleg plaats met de ontwikkelaar hoe nu tot een afronding te komen. Een andere invulling met enkele grondgebonden woningen ligt voor de hand.

2. Mariëndaal

Als bekend, is er voor deze locatie een onherroepelijke vergunning voor de bouw van 91 woningen. Met de ontwikkelaar is in het verleden overleg gevoerd over verkleining van het programma en aanpassing van de typologieën woningen. Daarover is in principe overeenstemming tussen gemeente en ontwikkelaar. Intrekking van de bestaande vergunning maakt deel uit van deze afspraken. Definitieve afwikkeling daarvan is echter afhankelijk van het resultaat van overleg tussen Dichterbij, Parkvisie en het College sanering zorgvoorzieningen. Daarin is de gemeente nadrukkelijk geen partij.

3. Grippensteinschestraat

In 2017 wordt het bestemmingsplan bij wijze van ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht. Een voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan wordt in 2017 aan de gemeenteraad voorgelegd.

4. Hanenstraat

Voor de locatie is 7 februari jl. het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Een voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan wordt in 2017 aan de gemeenteraad voorgelegd. 

5. Bouwkavels in bestemmingsplan

Het betreft hier privégronden waar rechtstreeks vergunning kan worden verleend voor de bouw van een of meerdere woningen. Vastgesteld moet worden dat het aantal beschikbare kavels de afgelopen jaren gelijk is gebleven; de beschikbare plancapaciteit wordt niet of nauwelijks benut.

6. Landgoed Oud-Velp

Met de ontwikkelaar wordt in 2017 het overleg voortgezet. Doel is een duidelijke markering van de status van het beoogde project en de daarin door ontwikkelaar en gemeente in te vullen rollen en verantwoordelijkheden.

page2image30272 page2image30432

Gassel

Om het proces van woningbouw in Gassel te bevorderen is in 2014 overleg op gang gebracht waarbij met alle eigenaren/ ontwikkelaars gezamenlijk overleg is gevoerd. Het overleg heeft geleid tot een afspraak tussen de drie partijen om gezamenlijk op te trekken door het maken van een integraal woningbouwplan voor Gassel. Om de integraliteit van de plannen te benadrukken zullen alle plannen procedureel en inhoudelijk in één bestemmingsplan opgenomen worden. De planologische procedure bevindt zich nu in het stadium van het wettelijk overleg met onder andere de provincie.

Beweging naar realisatie

Zoals tijdens de presentatie is aangegeven, is er nu – na een aantal jaren van voorbereiding – een duidelijke beweging die zal leiden tot concrete realisatie in 2017 en 2018. Gelet op wat nu bekend is, worden naar verwachting in 2017 en 2018 de volgende projecten gerealiseerd.

page3image7704 page3image7864

Projectlocatie
page3image10016
Aantal woningen
Oranje-Bastion
22
deellocatie project Waterlinie
Trompetterstraat 1-7
6
Wit-gele kruisgebouw
Marssingel 6a/6b
4
voormalige fietsenzaak
Hof van Esteren
19
Omgevingsvergunning verleend / 17 verkocht
Gassel
PM
Diverse woningtypen, waaronder starterswoningen
Katrien
16
Zorgconcept / zelfstandig wonen
Stoof
20
Zorgconcept / onzelfstandig wonen
Arnoud van Gelderweg
page3image42520
4
page3image43872
Naast voormalige marechausseekazerne
Diverse locaties
2-6
page3image48408
Regeling Ruimte voor Ruimte

Het gaat daarbij overigens ook om woningtypologieën die om verschillende redenen niet in de werktabel zijn opgenomen, maar die uiteraard wel een volkshuisvestelijke component hebben. Hierbij dient bijvoorbeeld gedacht te worden aan zorgconcepten waarbij sprake is van onzelfstandig wonen. Maar ook bijvoorbeeld woningen die tot stand komen onder de vigeur van de regeling Ruimte voor Ruimte. Deze woningen hoeven niet ten laste te worden gebracht van het gemeentelijk woningbouwprogramma maar maken om andere redenen uiteraard wel deel uit van de markt. 

Geen opmerkingen: