9 mrt. 2017

Keerpunt 2010: Verslag Raadscommissie Inwoners en bestuur 7 maart 2017

  (U kunt deze vergadering ook terugluisteren op de gemeentelijke website >>> bestuur>>>raad)


1 Opening en voorstelronde;
Voorzitter; Frans Smulders, tevens aanwezig portefeuillehouders J. Joon en L. Roolvink.

Vaststellen agenda en mededelingen; Agendapunt 6 komt te vervallen; Mw.  Egmond heeft een ongeval gehad. Agendapunt 15 wordt op verzoek van H. Bongers (Keerpunt) naar voren gehaald naar punt 6.

3 Vragen
a.N. Schuts (Keerpunt) vraagt of wethouder Henisch (afwezig) de commissie/raad kan bijpraten over de stand van zaken en de zelfredzaamheid na de vorige bijeenkomst van 29 sep. 2016 over Trefpunt Velp.
b.J. v.d. Eerden (VPG): Het commissielid merkt op dat het niet correct kan zijn dat overal waar ‘duurzaamheid’ genoemd wordt in de stukken bij de kadernota, de opmerking ‘niet van toepassing’ staat genoteerd. Van de Eerden stelt dat dit niet kan kloppen, duurzaamheid is wel degelijk in het spel, je kunt hooguit stellen “wij doen er niets aan of we gaan het er nog over hebben’. Met de reactie van Roolvink; ‘het gaat in de kadernota alleen over de financiële presentatie’ is V.d. Eerden het niet eens; ‘Dan nog! Aan duurzaamheid kunnen wel degelijk ook financiële consequenties verbonden zijn!

Vaststellen afsprakenlijst van 24 januari 2017
N. Schuts (Keerpunt) informeert naar de stand van zaken van het Veiligheidsonderzoek rond de aanvaring bij de stuw in Grave. Portefeuillehouder  Roolvink verklaart dat ‘de onderzoeken naar verluidt zijn gestart’ en dat hij nog niets over de voortgang gehoord heeft. 

5 Spreekrecht publiek
De heren M. Bardoel en Althuizen maken gebruik van het spreekrecht om zich voor te stellen en hun standpunten rond het raadsvoorstel ‘Subsidie Omroep L.v. Cuijk’ uiteen te zetten. Uiteindelijk wordt duidelijk dat men de gemeenteraad wil verzoeken een positief besluit te nemen op het raadsvoorstel. E. Eigenhuijsen (lijst Eigenhuijsen) wil graag weten of het om 4 of 5 gemeenten gaat en H. Bongers (Keerpunt) vraagt of er scheefgroei kan ontstaan als 1 van de gemeenten niet meewerkt. De heer Althuizen meldt dat nog even afgewacht wordt wat de NLTO te melden heeft, maar dat sowieso alle gemeenten bediend zullen worden.

 Subsidieaanvraag Omroep Land van Cuijk
Geagendeerd als A-stuk.

7 Kadernota CGM
Ondanks dat de portefeuillehouder in een korte inleiding heeft verklaard dat het ‘een standaard boekwerk is, hebben de commissieleden toch opvallend veel vragen.
Tijdens dit agendapunt wordt het toehoorders duidelijk dat de raads-/commissieleden onaangenaam verrast zijn door allerlei onverwachte voldongen feiten en bestuursbesluiten van CGM. En keer op keer doemt de vraag op of de gemeenteraad Grave eigenlijk ooit besloten heeft voor beleid, en zo ja wanneer en waar dan.
Ook het feit dat overhead en personele gegevens niet voldoende gespecificeerd zijn zodat dus  onvoldoende informatie beschikbaar is waar precies de € 7 miljoen Graafse euro’s  aan uitgegeven gaan worden.
R. Joosten (LPG) verzoekt de portefeuillehouder dan ook om met een gespecificeerde notitie ‘Overhead’ te komen.  en verklaart dat hij nu de presentatie van Mw. Egmond aangaande ICT is komen te vervallen, te weinig informatie heeft. (Bron; W. Baaijns Het bedrag dat aan CGM werd/ wordt overgemaakt zal, zoals R. Joosten dat ook in de commissievergadering duidelijk maakte, uitgesplitst moeten worden in het gedeelte salaris+sociale lasten en de overhead in het kader van uitvoeringskosten: reiskosten, lunches en dergelijken als onkosten vergoedingen. Het gebruik van ICT, gebouwen en werkmateriaal vallen onder het hoofdstuk materiele activa en het daarbij behorende regiem van afschrijvingen. Als de materiele activa eigendom zijn van de gemeente kunnen die niet op het conto van het CGM geboekt worden.) Joosten verklaart ook dat hij sowieso nu de presentatie van Mw. Egmond aangaande ICT is komen te vervallen, te weinig informatie heeft. H. Bongers (Keerpunt) vraagt waar het effect van de notitie overhead vandaan komt.
Steeds weer dezelfde vragen worden gesteld, ook door N. Schuts (Keerpunt); “Grave gaat € 7 miljoen aan CGM betalen en wij willen inzicht hebben in de personele gegevens, waar vinden wij dat?”

L. Roolvink antwoordt dat binnen CGM niet gewerkt wordt met aantallen personeelsleden maar alleen met aantallen uren. Die zijn onder te verdelen in laag-midden en hoog tarief dat doorberekend wordt aan Grave door CGM. Zo is het systeem voor heel CGM. Er zijn afspraken gemaakt voor het af te nemen aantal uren en dit heeft de gemeenteraad al in de begroting goedgekeurd. Bovendien is Grave duurder uit dan Mill, omdat Grave onder het hogere buitendienst-uren tarief valt. Dit is een wettelijke berekening waar wij niets aan kunnen wijzigen.
R. Bannink (VVD) vraagt waarom besloten is een x-aantal uren af te nemen en of Grave, -als minder uren afgenomen wordt- ook minder gaat betalen? 
L. Roolvink  herhaalt zijn vorige antwoord dat er dus vooraf afspraken zijn gemaakt, en dat de gemeenteraad Grave e.e.a. in de begroting vorig jaar november heeft goedgekeurd en daarom staat het vervolgens zo in de kadernota, waarbij hij zich ook laat ontvallen; ‘Dit is een heel raar systeem’.

De commissie is nog niet tevreden met de antwoorden en opnieuw komen de vragen;
J. v.d. Eerden (VPG); “U zegt nu dat wij bij de begroting ‘ja’ hebben gezegd, maar zegt u dan straks dat we bij de kadernota ‘ja’ hebben gestemd als we dit goedkeuren? Ik ben het spoor echt bijster”(Later zal E. Eigenhuijsen deze vraag opnieuw stellen).
Opnieuw verklaart L. Roolvink dat in de Gemeenschappelijke Regeling het beleid wordt bepaald door het bestuur van CGM, en dat slechts de afgeleiden daarvan zichtbaar worden in het eerstkomende PC document (=de kadernota) bovendien heeft de raad Grave het dus al meegenomen in de begroting aldus L. Roolvink.
(Red.; Het bestuur van CGM bestaat uit 3 burgemeesters; Cuijk Grave Mill; https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-55415.html !! En de raads- en commissieleden moeten het volgende document ook nog eens doornemen; https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2015-15825/1/Bijlage/exb-2015-15825.pdf)

J.v.d. Eerden (VPG) herhaalt zijn vraag inzake ‘duurzaamheid’; Waar gaat het nu over duurzaamheid?
Opnieuw verklaart L. Roolvink dat ook het punt duurzaamheid zich aandient in het bestuur van CGM en dat daar de verantwoordelijkheid ligt omdat dit nu eenmaal ‘Het Systeem’ is.
J.v.d. Eerden is het er niet mee eens en vraagt of de Graafse gemeenteraad op z’n minst toch een boodschap kan meegeven. En E. Eigenhuijsen laat duidelijk ongenoegen blijken: Deze discussie geeft aan dat een gemeenschappelijke regeling eigenlijk een crime is. Dat e.e.a. niet inzichtelijk is te maken volgens de burgemeester spijt mij zeer. Zien we straks weer in de begroting van de raad Grave dit terugkomen? Zeggen we nu met de Kadernota ‘ja’ tegen een beleidsplan van CGM ?” L. Roolvink bevestigt dit. E. Eigenhuijsen vervolgt met; “Kan het college een overzicht geven van bestuurlijk en personele ontwikkeling van de diverse jaren. We zien wel de financiën maar niet precies waar die door zijn ontstaan. Ik vind 7 miljoen euro nogal wat!!!
L. Roolvink stelt dat Grave in 2014 een bedrag van 7 miljoen euro (die we zelf hadden gereserveerd) heeft overgemaakt naar CGM. We zitten we nu op 7,2 miljoen, inclusief salarisstijgingen en premies (pg. 11). Roolvink adviseert de commissie de Begroting van de laatste 3 jaar er maar bij te nemen.
(Red. Over dit agendapunt zal in de raadsvergadering nog zeer uitvoerig gesproken moeten worden.) Geagendeerd als B-stuk.

8 Kadernota Veiligheidsregio Brabant-Noord  
N. Schuts vraagt of verrekening plaats heeft nu de Brandweerkazerne is overgedragen, maar dat onderhoud voor rekening van de gemeente Grave blijft. En of behalve de plannen voor een nevenvestiging in Uden/Zeeland/Mill,  Grave ook nog kans maakt? Daarnaast vraagt N. Schuts de portefeuillehouder iets te zeggen over de samenwerking.
L. Roolvink; Grave is geen optie voor een nevenvestiging omdat het niet centraal genoeg ligt.
De 25 veiligheidsregio’s werken aan een goede afstemming binnen en tussen de regio’s. Wat het feitelijk gaat betekenen in financiële zin is nog niet duidelijk maar er wordt aan gewerkt naar verluidt. Geagendeerd als A-stuk

9 Kadernota Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf  + adoptieadvies
N. Schuts vraagt ‘waar’ de pilot wordt gestart. L. Roolvink verklaart; dit is geen organisatie,  maar meer een plek waar verbinding wordt gelegd tussen hulpverleners. Dus op alle locaties in de diverse gemeentehuizen is dit virtueel mogelijk, waarna de geschikte hulpverlener wordt ingeschakeld. Geagendeerd als A-stuk

10 Kadernota BHIC
N. Schuts kunt u iets zeggen wat er met het BHIC gebouw gebeurt  = 11 % eigendom van Mooiland/gemeente en BHIC en het staat nu te koop of te huur.
E. Eigenhuijsen; Ik neem de nota voor waarheid aan.
B. Peters; die specifieke inrichting met speciale voorzieningenhe (klimaatbeheersing. Het zou jammer zijn als die met de verkoop verdwijnt (kapitaalvernietiging). Lex; de gemeente huurt dit gedeelte en het BHIC gebruikt het ook nog tot ze naar Den Bosch gaan en worden gedigitaliseerd. Geagendeerd als A-stuk

11 Kadernota GGD Hart voor Brabant
J. Joon vervangt A. Henisch en legt uit; Onderdeel van de beleidsnota 2017-2010. Buiten de indexering blijft de bijdrage op gemeentelijk niveau. In de kadernota worden de 3 speerpunten benoemd; 1. Klant centraal, 2.Verbinden met het veld, 3. Innovatieve projecten ontwikkelen.
N. Schuts (Keerpunt) vraagt wat ’meer lokale kleur’ en meer keuze voor de gemeente in het basispakket inhoudt, wat zijn die lokale accenten? Volgens J. Joon heeft Grave bijvoorbeeld (meer) statushouders en daar wil Grave meer aandacht voor. Geagendeerd als A-stuk.

12 Kadernota Werkvoorzieningsschap Noordoost Brabant
J. Joon legt uit dat ook dit weer beleid is ‘zoals het altijd geweest is’. € 3670,=
E. Eigenhuijsen; wat is de effectiviteit van het werkvoorzieningschap eigenlijk? De Wsw is gemoderniseerd en de verantwoordelijkheid van de gemeente is groter geworden. Er is niemand meer ingestroomd en dat brengt de sterfhuisconstructie zo u wilt naderbij.
N. Schuts; de nota is medio december al besproken in het DB, heeft een zienswijze dan nog wel zin, en bovendien de vermindering van de rijkssubsidie wordt steeds minder, is het straks echt een sterfhuisconstructie? J. Joon; De tijd is wat ongelukkig maar een zienswijze kan toch nog nuttig zijn. Op de valreep vraagt R. Joosten om de contractafspraken schriftelijk toe te sturen. Daarnaast stelt hij de term ‘sterfhuisconstructie’ wat ongelukkig te vinden gezien het aantal ouderen hier.  Geagendeerd als A-stuk

13 Kadernota Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost ; Geagendeerd als A-stuk

14 Kadernota Kleinschalig Collectief Vervoer ; Geagendeerd als A-stuk

15 Subsidieaanvraag Omroep Land van Cuijk ; Behandeld bij agendapunt 6.

16 Gezondheidsbeleid Land van Cuijk
Volgens H. Bongers is een advies voor intensieve veehouderij hier genegeerd, maar komt dit in de Omgevingswet ter sprake. Bongers vraagt wel met name aandacht voor de uitkomsten van het a.s. onderzoek Pluimveehouderij en de gezondheidsgevolgen voor bewoners.
E. Eigenhuijsen deelt de mening van Bongers niet dat het akkoord zou zijn als zaken als gezondheidsaspecten m.b.t. intensieve veehouderij in de Omgevingswet belanden, veel mensen hebben gezondheidsklachten. Eigenhuijsen verzoekt dit onderwerp alsnog in het beleidsplan op te nemen. J.v.d. Eerden sluit aan bij Eigenhuijsen; ‘Uiteindelijk gaat het om de gezondheid van mensen. Kan het college een weids gebaar maken en het niet afwijzen, kunnen we ons er (desnoods informeel) sterk voor gaan maken?’ R. Bannink doet ook een duit in het zakje door de vraag te stellen waarom er juist nu een trimbaan in Gassel komt op een steenworp afstand van een kippenschuur?
Joon wil desnoods nog wel een keer in discussie gaan over de gezondheidsaspecten maar de trimbaan lijkt hem fantastisch en op een goede locatie. Hij stelt voor A. Henisch te verzoeken om met een aparte notitie te komen. Maar Joon vindt dat je het “een keer een klap moet geven”.
J.v.d. Eerden vraagt voor alle zekerheid of er zoveel tijdsdruk op zit dat er niets meer gewijzigd kan worden?
Joon herhaalt dat; ‘je het een keer een klap moet geven, in november 2015 zijn alle partijen al bij elkaar geweest en er moet een moment komen om een besluit te nemen en dat is nu. Met nieuw onderzoek en nieuwe inzichten kunnen we altijd weer om tafel’ aldus Joon.
J.v.d. Eerden blijft erbij; De Adviesraad Sociaal Domein komt met een advies en ik zie niet waarom het niet meegenomen kan worden nu.
B. Peters (CDA) vindt dat een opname in de Omgevingswet afdoende moet zijn. Maar dat schiet E. Eigenhuijsen in het verkeerde keelgat, bij interruptie; ‘Ik begrijp het wel meneer Peters; het CDA beleid heeft juist de veehouderij op het huidige niveau gebracht, maar we kunnen toch echt niet ontkennen dat er meer aandacht aan besteed moet worden dan een passage in de Omgevingswet..”
J. Joon meldt nog even dat het jammer is dat in de agendacommissie is besloten dat de GGD geen presentatie mocht komen geven, dan hadden zij juist op deze punten in kunnen gaan aldus Joon. Geagendeerd als B-stuk

17 Sluiting


Geen opmerkingen: