30 mrt. 2017

Rekenkamer Land van Cuijk Rapport Snippergroen wordt in de gemeenteraad behandeld. Spreekrecht.


De heer W.Baaijens spreekt zijn 5 minuten tekst uit.

Onderstaand de tekst van de heer W. Baaijens tijdens het ‘Spreekrecht’ in de Gemeenteraad vergadering van 28 maart 2017.

Wij vermelden hierbij dat op de door W. Baaijens gestelde vragen aan wethouder E. Daandels en het College van B&W tijdens de raadsvergadering, (nog) geen antwoord is gegeven.

Geachte raads-  en collegeleden,

In het kader van het kritisch volgen van raad en college heeft het adviespunt snippergroen zich ingezet voor de burgers die geen partij waren voor het vaak als intimiderend ervaren optreden in opdracht van de Graafse overheid. Zowel  het rapport van de onafhankelijke gemeentelijke klachtencommissie, “Evaluatie project snippergroen gemeente Grave” en in het recentelijke rapport “Bestuurskrachtonderzoek gemeente Grave” van het adviesbureau Partners+ Propper schetsen een zeer negatief beeld van het gemeentelijk beleid inzake het snippergroen met als negatieve kernpunten:

-Geen politiek bestuurlijk leiderschap
-Geen politiek bestuurlijk samenspel
-Onvoldoende samenspel met de samenleving
-Een slechte organisatie

Overigens geldt dit bestuurlijke zeer negatieve beeld van het snippergroenproject, één op één, óók voor het desastreus verlopen Wisseveldproject. (Zie hierover het oordeel van de rekenkamer, in het rapport “Dossier Wisseveld” van maart 2012, en ook in de bevindingen in het eerdergenoemde rapport “Bestuurskrachtonderzoek gemeente Grave”.)

Dat het adviespunt snippergroen, een duidelijke rol heeft gespeeld door in de affaire “snippergroen” de vinger aan de pols te houden, is inmiddels wel duidelijk. Maar als de wethouder in zijn verweer ( zie: blz. 13 en 14.0 van de evaluatie cryptisch stelt:

“Dat hij de benadering door het adviespunt te eenzijdig vindt, namelijk slechts gericht op de verjaringstermijn en niet onafhankelijk, omdat betrokkenen aangeven belangen van anderen te dienen terwijl zij in deze zaak ook eigen belangen hadden”, heb ik in dat kader, enkele vragen aan de wethouder en daarmee ook aan het college. 

Kunt u, aan de hand van feiten, aangeven welk eigenbelang of eigenbelangen ik in het adviespunt snippergroen zou kunnen hebben gehad ?
·      Is hier sprake van bagatellisering van de feiten en een doelbewuste methode de kritische burger in een kwaad daglicht te zetten en zodoende hem in zijn geloofwaardigheid te schaden?  Een vorm van politiek cynisme?

·    Kunt u uitleggen waarom het verkeerd is dat burgers, althans uw mening interpreterend, het aandurven bij vermeende misstanden en aan de hand van de feiten, het openbaar bestuur, college en de raad, kritische vragen te stellen?

·     Is het verkeerd als het adviespunt Snippergroen, solidair met minder assertieve burgers, hen helpt als zij zich tegen de repressieve methode van de gemeente willen verweren?

In een democratische participatieve rechtsstaat is het namelijk een recht dan wel een vereiste geworden dat burgers, ook in de lokale politiek, kritisch zijn ten aanzien van het disfunctioneren of vermeend disfunctioneren van politieke ambtsdragers.
  
Zeker als zij:
·      Politieke en bestuurlijke informatie kunnen doorgronden.
·       Meningen van feiten kunnen onderscheiden.
·       Motieven kunnen herkennen.
·      In staat zijn hun kritiek met duidelijke argumenten te staven.

Wat betreft onze kritiek op het snippergroenproject meen ik dat het adviespunt aan die vereisten heeft voldaan door een uitgebreid dossier op te bouwen en zich daaraan gerelateerde feitenkennis in deze onverkwikkelijke kwestie eigen te maken. Overigens wordt dit ook door de rekenkamer in haar evaluatierapport bevestigd.

W. Baaijens

Overzicht van de publieke tribune
Geen opmerkingen: