22 feb. 2017

Vergadering Commissie Ruimte op 21 februari 2017 - Deel I

Agendapunt 3; Vragen
G. Friessen (VPG) vraagt waarom de kastanjeboom voor het Kruisgebouw (Lunetten/Trompetterstraat) is gekapt zonder kapvergunning. Wethouders Daandels heeft hier geen antwoord op en zegt toe dit te zullen onderzoeken. Direct hierna vult commissielid Reijnen aan dat hij meent te weten dat deze boom gekapt is in verband met bouwwerkzaamhedenom; “Er is/was niets mis met deze boom”. Nogmaals benadrukt de wethouder “Zoals u weet hechten wij in Grave zeer aan het groen” waarna de tribune lacht.

G. Friesen (VPG) vraagt welke plannen het college heeft ten aanzien van het aanzicht van het voormalige Palazzo in de binnenstad. Weth. Daandels verklaart dat het college er over spreekt. Een oplossing kan nog geruime tijd duren en gekeken wordt ook of dit een quick win zou kunnen zijn in het kader van ‘Historisch Grave’.

Aan de orde was vooral vanavond het rapport van de Rekenkamer inzake het Project Snippergroen. Twee insprekers hadden zich aangemeld voor dit agendapunt; de heren B.Bongaards en H. Satter.

Agendapunt 5;
Spreekrecht de heer B. Bongaards

De Rekenkamer Commissie heeft een uitstekend evaluatieverslag geschreven 

over het drama van het Graafse snippergroenproject. 
Vele malen grondiger en leerzamer dan nietszeggende evaluatieverslag van het college. 
Het rapport geef heel goed weer wat zich de afgelopen vier jaar heeft afgespeeld en voorziet de gebeurtenissen van kritisch commentaar. 
Er was geen plan, geen regie, belabberde communicatie, onvoldoende evaluatie en bijsturing 
en nog altijd worden de financiële cijfers achtergehouden en staan er dossiers open.


Het begon alweer vier jaar geleden met een zogenaamde pilot in Velp die geen pilot bleek te zijn. De gewraakte aanpak kwam in het volle daglicht te staan tijdens een tumultueus verlopen informatieavond begin 2014 in Gassel.


Hennie Bongers (destijds nog geen raads- of commissielid) en Hans Satter hebben toen onmiddellijk om een gesprek gevraagd met de wethouder en de projectleider van de firma Eiffel. In het gesprek hebben zij de wethouder verslag gedaan 
van de informatieavond in Gassel, hem er op gewezen dat er misleidende en foutieve informatie was gegeven en dat de ingeslagen weg voor veel problemen zou zorgen. 
De wethouder ontkende het tumult in Gassel en gaf zijn gesprekspartners te verstaan 
dat het college nu eenmaal een besluit had genomen waarop niet kon worden teruggekomen. 
Dovemans oren zoals zo vaak. 

De halsstarrige houding van de wethouder leidde tot de oprichting van het Adviespunt. 
Zij wilden er zich niet bij neerleggen. Er was bovendien geen raadsbesluit. Het Adviespunt heeft zich vervolgens tot de raad gewend die volstrekt onwetend was  van het project. 
De raad was ‘not amused’. Dat leidde een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen 
tot het stopzetten van het project. Maar zie, de eerste de beste vergadering na de verkiezingen 
gaf de raad met de inmiddels gebruikelijke 8 tegen 7 verhouding  groen licht voor voortzetting van het project. 


De weke knieën waren bij de nieuw gevormde coalitie al weer voor vier jaar over.
Voor het Adviespunt was dat het moment om zich uitdrukkelijk als vertegenwoordiger en belangenbehartiger  van de burgers op te stellen tegenover een overheid en een meelopende coalitie die hun macht misbruikten tegenover niet machtige burgers. Het was duidelijk 

dat je de marmeren platen van dit stadhuis alleen kon slechten met een confronterende benadering van bestuur en politiek. En zo is het gegaan.Het Adviespunt heeft van het college van meet af aan alleen maar tegenwerking ondervonden , leugens en bestuurlijke arrogantie. 
De methode Trump. 
Als we om informatie vroegen kregen we die niet, was deze onjuist of kregen we deze te laat. 
Overschatting van de eigen machtspositie, gevoed door het volstrekte gebrek aan dualisme in deze raad. 
Het college en de coalitie achtten zich onaantastbaar. Al het gedoe van de afgelopen jaren, raadsdebatten, het rapport van de Rekenkamer, 
het zou allemaal niet nodig zijn geweest als we in Grave te maken hadden met een bestuurlijke en politieke cultuur die burgers serieus neemt en waar politiek dualistisch, open en op een integere manier wordt bedreven. Adviespunt Snippergroen Grave.


Geen opmerkingen: