2 feb. 2017

Quote van de dag 7.: Berenschot gaat verkenning samenwerking Land van Cuijk doen.


 Aan de raden en colleges Land van Cuijk

Boxmeer, 12 januari 2017


Geachte heer, mevrouw,

Met onze brief van 1 december jl. hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van de verkenning naar de voor het Land van Cuijk best passende duurzame vorm van verregaande samenwerking. Meer in het bijzonder informeerden wij u over de definitieve versie van het besluitvormingsdocument en de opdrachtformulering. Wij informeren u graag over de laatste ontwikkelingen.

Voorlopige gunning opdracht verkenning

Op 25 november 2016 is aan een viertal bureaus gevraagd om een offerte uit te brengen voor het uitvoeren van de verkenning. De bureaus hebben tijdig (uiterlijk 28 december 2016) een offerte aangeleverd. Het Regieteam heeft in de vergadering van 23 november 2016 de voorzitter gemandateerd om het offertetraject te starten en het proces in samenspraak met de procesbegeleider te begeleiden, tot het moment van keuze door het Regieteam. Een selectiecommissie, bestaande uit de procesbegeleider, de voorzitter van het Regieteam en als adviseur de coördinerend griffier, heeft op 3 januari jl. gesproken met de vier bureaus. Na de presentaties zijn de scores verwerkt in een matrix. Voor het onderdeel prijs konden maximaal 25 punten worden gescoord, voor de overige onderdelen samen 75 punten. Daarmee komt de prijs/kwaliteitsverhouding (1:3) tot uitdrukking. Vervolgens is de selectiecommissie tot een advies gekomen. Overeenkomstig dit advies heeft het Regieteam op 11 januari jl. besloten om de opdracht te gunnen aan Berenschot. De offerte is bijgevoegd zodat u zich een beeld kunt vormen van de aanpak van de verkenning.
Definitieve gunning heeft plaats kort na 19 januari a.s. Het formele opdrachtgeverschap ligt bij de gemeente Boxmeer. Deze gemeente draagt ook zorg voor de financiële afwikkeling.
Start verkenning
De procesbegeleider en het bureau starten op korte termijn met de verkenning. We staan aan de vooravond van een bijzonder boeiend maar zeker ook intensief gezamenlijk proces. Er wordt de komende maanden veel van de raden, colleges en organisaties gevraagd. Daar zijn wij ons van bewust. Een zorgvuldige verkenning kan niet zonder uw inzet. Wij rekenen op uw medewerking!
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet,
Regieteam raden Land van Cuijk,

Henk Siroen Voorzitter 

Geen opmerkingen: