23 feb. 2017

Verslag Vergadering Commissie Ruimte op 21 februari 2017. Tot aan Vestingvisie.Griffier de Best, voorzitter Kamps, burgemeester Roolvink en raadslid Spoorendonk overleggen vooraf.Onze gemeentebode Hennie inspecteert de vergadertafel.(U kunt deze vergadering ook beluisteren via  de website van de gemeente; http://player.companywebcast.com/gemeentegrave/20170221_1/nl/player)

1.Opening en voorstelronde; Voorzitter L.A. Kamps

 a. de heren Hengeveld en Van der Linden zijn aanwezig om namens de Rekenkamercommissie vragen te beantwoorden inzake het rapport Snippergroen.

b. Voor het agendapunt Evaluatie Snippergroen schuift Dhr. Van Kraaij aan bij LPG.

c. Wethouder E. Daandels en Dhr. Dijkstra zijn aanwezig namens het college voor de beantwoording van technische vragen Snipperuren.

2.Vaststellen agenda

3.Vragen

A. G. Friessen (VPG) vraagt waarom de kastanjeboom voor het Kruisgebouw (Lunetten/Trompetterstraat) is gekapt zonder kapvergunning. Wethouders Daandels heeft hier geen antwoord op en zegt toe dit te zullen onderzoeken. Direct hierna vult commissielid Reijnen aan dat hij meent te weten dat deze boom gekapt is in verband met bouwwerkzaamhedenom; “Er is/was niets mis met deze boom”. Nogmaals benadrukt de wethouder “Zoals u weet hechten wij in Grave zeer aan het groen” wat onder het publiek op de tribune enige hilariteit veroorzaakt.

B.G. Friesen (VPG) vraagt welke plannen het college heeft ten aanzien van het aanzicht van het voormalige Palazzo in de binnenstad. Weth. Daandels verklaart dat het college ‘er over spreekt’. Een oplossing kan nog geruime tijd duren en gekeken wordt ook of dit een ‘quick win’ zou kunnen zijn in het kader van ‘Historisch Grave’.

Aan de orde was vooral vanavond het rapport van de Rekenkamer inzake het Project Snippergroen. Twee insprekers hadden zich aangemeld voor dit agendapunt; de heren B.Bongaards en H. Satter.

4. Vaststellen afsprakenlijst van 17 januari 2017

5.Spreekrecht

5.a. Spreekrecht de heer B. Bongaards (mede namens de heer W. Baaijens)

De Rekenkamer Commissie heeft een uitstekend evaluatieverslag geschreven over het drama van het Graafse snippergroenproject. Vele malen grondiger en leerzamer dan nietszeggende evaluatieverslag van het college. Het rapport geef heel goed weer wat zich de afgelopen vier jaar heeft afgespeeld en voorziet de gebeurtenissen van kritisch commentaar. Er was geen plan, geen regie, belabberde communicatie, onvoldoende evaluatie en bijsturing en nog altijd worden de financiële cijfers achtergehouden en staan er dossiers open.


Het begon alweer vier jaar geleden met een zogenaamde pilot in Velp die geen pilot bleek te zijn. De gewraakte aanpak kwam in het volle daglicht te staan tijdens een tumultueus verlopen informatieavond begin 2014 in Gassel.

Hennie Bongers (destijds nog geen raads- of commissielid) en Hans Satter hebben toen onmiddellijk om een gesprek gevraagd met de wethouder en de projectleider van de firma Eiffel. In het gesprek hebben zij de wethouder verslag gedaan van de informatieavond in Gassel, hem er op gewezen dat er misleidende en foutieve informatie was gegeven en dat de ingeslagen weg voor veel problemen zou zorgen. De wethouder ontkende het tumult in Gassel en gaf zijn gesprekspartners te verstaan dat het college nu eenmaal een besluit had genomen waarop niet kon worden teruggekomen. Dovemans oren zoals zo vaak. De halsstarrige houding van de wethouder leidde tot de oprichting van het Adviespunt. Zij wilden er zich niet bij neerleggen. Er was bovendien geen raadsbesluit. Het Adviespunt heeft zich vervolgens tot de raad gewend die volstrekt onwetend was  van het project. De raad was ‘not amused’. Dat leidde een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen tot het stopzetten van het project. Maar zie, de eerste de beste vergadering na de verkiezingen gaf de raad met de inmiddels gebruikelijke 8 tegen 7 verhouding  groen licht voor voortzetting van het project. 


De weke knieën waren bij de nieuw gevormde coalitie al weer voor vier jaar over. Voor het Adviespunt was dat het moment om zich uitdrukkelijk als vertegenwoordiger en belangenbehartiger  van de burgers op te stellen tegenover een overheid en een meelopende coalitie die hun macht misbruikten tegenover niet machtige burgers. Het was duidelijk dat je de marmeren platen van dit stadhuis alleen kon slechten met een confronterende benadering van bestuur en politiek. En zo is het gegaan. Het Adviespunt heeft van het college van meet af aan alleen maar tegenwerking ondervonden , leugens en bestuurlijke arrogantie. 


De methode Trump. 


Als we om informatie vroegen kregen we die niet, was deze onjuist of kregen we deze te laat. Overschatting van de eigen machtspositie, gevoed door het volstrekte gebrek aan dualisme in deze raad.  Het college en de coalitie achtten zich onaantastbaar. 

Al het gedoe van de afgelopen jaren, raadsdebatten, het rapport van de Rekenkamer, het zou allemaal niet nodig zijn geweest als we in Grave te maken hadden met een bestuurlijke en politieke cultuur die burgers serieus neemt en waar politiek dualistisch, open en op een integere manier wordt bedreven. 


5.b Hierna volgt inspreker H. Satter:


Adviespunt Snippergroen Grave

In de Raadscommissie Ruimte kwam het rapport ter sprake dat de Rekenkamer heeft geschreven over het Snippergroenproject van de gemeente Grave. Een voor de gemeente vernietigend rapport. Door het adviespunt Snippergroen werden tijdens de vergadering twee teksten ingesproken.

Een onverwachte brief

In de ochtend van 29 december 2015 wordt door een stadhuisbode een brief bij het Adviespunt  Snippergroen bezorgd. Die avond zou het interpellatiedebat over het snippergroenproject plaatsvinden. In de brief wordt met zalvende woorden en de nodige onwaarheden de verdediging alvast ingezet. In de brief staat o.a. dat het college het Adviespunt “al meerdere malen heeft uitgenodigd” om zaken te bespreken. Dat was een regelrechte leugen waarmee de suggestie wordt gewekt dat het Adviespunt niet bereid was tot overleg.

Onbehoorlijk overheidsoptreden

Ten tijde van de brief liep er van het Adviespunt een klacht tegen het college over de wijze waarop het met een eenvoudig WOB verzoek van het Adviespunt was omgegaan. Deze klacht is door een externe klachtbehandelaar behandeld en op de belangrijkste punten gegrond verklaard. Het college heeft wegens in gebreke blijven het Adviespunt een dwangsom van ruim 1500 euro moeten uitbetalen (dat door het Adviespunt meteen is overgemaakt aan de voedselbank Land van Cuijk).
De klacht is behandeld langs de kernwaarden van de Nationale Ombudsman voor behoorlijk overheidsoptreden. Die kernwaarden zijn: is er open en duidelijk en respectvol gehandeld en gebeurde dat oplossingsgericht, eerlijk en betrouwbaar. In het rapport van de klachtbehandelaar staat dat het college jegens het Adviespunt op meerdere punten niet heeft voldaan aan deze kernwaarden. Ik citeer: “het college heeft niet voldoende naar de klagers geluisterd” en “uit onderzoek is niet gebleken dat het college het adviespunt meerdere malen heeft uitgenodigd om over het project snippergroen om de tafel te gaan.”. De klachtenbehandelaar voegt er nog aan toe:  “Het bevorderen van actieve deelname door burgers hoort bij het respectvol omgaan met burgers. Zeker in een situatie waar het Adviespunt zich opstelt als vertegenwoordiger  van veel burgers. In een groot project als dit, mag van de overheid verwacht worden die actieve deelname te stimuleren”.

List en bedrog
Negeren en met list en bedrog het Adviespunt in diskrediet brengen, dat was waar het college steeds mee bezig was. Het overkomt nu ook de Rekenkamer. Men weigert inhoudelijk op het rapport te reageren, wel worden de Rekenkamer vergezochte verwijten gemaakt terwijl men zelf fout zit. Dat is de methode Trump.
Tot onze verbijstering verklaart de portefeuillehouder in het rapport van de Rekenkamer (blz. 13) “dat de betrokkenen (van het Adviespunt) zeggen belangen van anderen te dienen, terwijl zij in deze zaak ook eigen belangen hadden”.
Dat is een ernstige beschuldiging, nota bene publiekelijk gedaan, die omdat zij niet concreet wordt onderbouwd niet meer is dan een lasterlijke insinuatie. Na het herhaaldelijk liegen in de klachtprocedure gewoon een volgende leugen om het Adviespunt in diskrediet te brengen. Het is een patroon.

Open kaart gevraagd.

Er zijn nu twee mogelijkheden:
1.     De wethouder onderbouwt afdoende zijn uitspraak dat het Adviespunt eigen belangen diende.
2.     Als dat faalt verlangt het Adviespunt van het college dat het de publiekelijk geuite beschuldiging terugneemt en daar zijn excuses aan verbindt. De raadsvergadering van 28 maart is daarvoor een goede gelegenheid.
Ik wil de verdediging van de wethouder  op één punt op voorhand ontzenuwen. De wethouder zal willen inbrengen dat de leden van het Adviespunt ook zelf snippergroen hadden. Wel, een van de leden had helemaal geen snippergroen. De tweede had een strook snippergroen in de voortuin waarvan de verjaring al twee jaar geleden is erkend. De voortuinsituaties aldaar bestonden vanaf de bouw van de huizen, tussen 1935 en 1955.
Meent het college nou echt dat het Adviespunt dat zich vier jaar lang honderden uren inzette voor Graafse burgers, zelf honderden euro’s kosten maakte, van niemand één cent heeft aangenomen, de dwangsom van 1500 euro aan de voedselbank schonk, dat het Adviespunt dat allemaal deed omwille van een eigen strookje snippergroen van één van de leden? 
Het adviespunt hoort graag welke belangen de wethouder dan wel op het oog heeft als hij daar tegenover de commissie over spreekt. Belangen, dat zijn er dus minstens twee; we horen ze graag.
Als het college niet een afdoende verklaring heeft voor zijn beschuldiging of niet bereid is om excuses aan te bieden voor zijn lasterlijke uitspraak, dan stelt het Adviespunt het college alvast een klacht in het vooruitzicht.
Voor het overige staan wij volledig achter de inhoud en conclusies van het gedegen rapport van de Rekenkamer waarvoor het college blijkens zijn reactie slechts zijn neus voor optrekt.

Adviespunt Snippergroen Grave


De commissieleden hebben vervolgens de gelegenheid vragen te stellen aan de insprekers;

1.commissielid Th. Reijnen (Trots) vraagt de heren Satter en Bongaards of zij óók gelezen hebben in het rapport dat het Adviespunt ‘een kwalijke rol’ had in het proces. De heer Satter geeft aan dit niet gelezen te hebben en vraagt vervolgens aan de heer Reijen op welke bladzijde van het rapport dit dan zou staan. Th. Reijnders weet dit niet en start vast met zoeken in zijn documenten en intussen gaat de vergadering geruime tijd door.

2.commissielid B. Litjens(Keerpunt) “Klopt het wat de heer Reijnen beweert?”
Op een zeker moment grijpt de voorzitter resoluut in en verklaart: “meneer Reijnen, dit past niet bij informatieve/technische vragen”. Pas vele andere vragen verder komt de commissie terug op dit punt; Het is gewoon niet te vinden in het rapport. Wèl wil de heer Van der Linden het volgende verklaren:

Het Adviespunt was niet de gemakkelijkste gesprekspartner voor het college van B&W. Wel kwam het Adviespunt direct met zeer veel informatie naar college en rekenkamer!”.

6. Rapport “Evaluatie project snippergroen gemeente Grave” rekenkamercommissie Land van Cuijk- toelichting.

Eerst volgt een korte inleiding door de rekenkamer; Samenvatting “Met de Fractievoorzitters is een gesprek geweest en de voornaamste vraag daar was; “Wat kunnen wij hier van leren”. Wij hebben dat meegenomen in ons rapport. De rekenkamer is van mening dat veel meer aan burgerparticipatie gedaan had kunnen worden. Mw. De Zoeten (VPG) vroeg hier al eens naar. De kern van ons advies; Als je een dergelijke zaak wilt agenderen, ga je naar de burger toe!! De aanpak via Eiffel was erg rechtlijnig en niet echt creatief. Verder was de informatie-voorziening richting de rekenkamer erg stroperig. Er is wel loyaal meegewerkt door de gemeente met de rekenkamer. De raad is niet voldoende collectief opgetreden en daardoor heeft zij actiepunten om op te treden voor de burger gemist”.

Vragen van de commissieleden/gasten.

1.Van Kraaij (LPG); a.“ De rekenkamer doet in het rapport aan het college de aanbeveling meer tot burgerparticipatie te komen, maar ik vraag mij af of dit nu een beleidskwestie is of valt het onder handhaving en hoe doe je dat dan?”
b. “Zijn het Projectplan en de definitieve opdracht aan Eiffel ‘verdwenen’ volgens de Rekenkamer?”
c.Was er een communicatieplan?”

2.N. Schuts (Keerpunt) stelt eenzelfde vraag; “Heeft een gemeente nu wel of niet handhavingsplicht voor snippergroen?”  Later in de vergadering stelt R. Bannink (VVD) wederom dezelfde vraag.

Antwoord de rekenkamer; “Op pagina 4, 3e alinea wordt de kwestie Bestuursrecht of Civielrecht besproken. In een geval tussen burger en gemeente waarbij in geen geval sprake is van overlast, is handhaving niet aan de orde, de gemeente was juridisch gezien niet verplicht te handhaven. Bovendien, in ‘Gemeenteland’ ga je voor dergelijke grote en ingrijpende projecten toch écht actief naar de burger toe immers”.

“De rekenkamer heeft geen Projectplan gezien, alleen een Businessplan en uiteindelijk vonden wij dat wij een Projectplan misten en dat laatste ondanks onze herhaaldelijke verzoeken ons dit ter beschikking te stellen”. “In het businessplan van Eiffel was geen apart communicatieplan opgenomen, wel stonden er verschillende ‘aanpakken’ in vermeld”.

3. Spoorendonk; “Hoe heeft u de steekproef uitgevoerd, was deze representatief?
De Rekenkamer: Wij hebben een kleine 40 dossiers willekeurig opgevraagd en dus kunnen we deze steekproef niet als wetenschappelijk beschouwen”.
Spoorendonk; Kunt u een paar voorbeelden geven van uw bewering dat de raad op momenten niet goed was geïnformeerd?
De Rekenkamer; “De verschillende conceptnota’s, -brieven zijn “steeds eerst naar het college gestuurd, daar ligt ook de verantwoording voor informatie aan de raad.”

4. N.Schuts (Keerpunt): “Is het u duidelijk (pag.3) waarom het college en de ambtenaren zo lang deden over het verstrekken van gegevens/het gevraagde aan de rekenkamer?”
De Rekenkamer; “Dat hebben wij niet kunnen ontdekken”.
N. Schuts; “Hoe verklaart u dat u de finale afrekening niet heeft kunnen inzien?”
Rekenkamer: “Deze was voor ons niet voorhanden bij het college en dat kunnen wij niet verklaren”.

5. Eva Eigenhuijsen: “Volgens uw rapport heeft u nooit een oorspronkelijke opdracht van het college aan Bureau Eiffel te zien gekregen. Hoe kunt u dan iets zeggen over de kwaliteit van het proces door Eiffel?”
De Rekenkamer: “ Wij hebben alleen de businesscase dus ingezien. Ten aanzien van het onderdeel communicatie was er geen apart gedeelte aan besteed en in de businesscase stonden soms wel tegenstrijdige actie-onderdelen vermeld; wel of geen bijeenkomsten in de wijken/dorpen. Daarbij kunnen wij wel zeggen dat wij sowieso de professionaliteit van Eiffel niet ter discussie stellen, een gerenomeerd bureau”.

6.Ben Litjens (Keerpunt) ; “Zijn er verschillende rapporten en hoeveel dan? Ik heb nl. 2 versies ontvangen; 1 van 26 pagina’s en 1 van 35 pagina’s?”
De Rekenkamer: “De rekenkamer heeft maar 1 rapport gemaakt”. Na de pauze/1e termijn, verklaart de rekenkamer; “Er is in december een vergissing gemaakt m.b.t. de verzending van een conceptrapport bestemd voor ambtelijke behandeling en dat heeft de heer Litjens dus per abuis ontvangen”.

7. R. Bannink (VVD); “Nogmaals; is de gemeente gehouden aan handhaving in civiele zaken?”
De Rekenkamer: “Indien er overlast is in een relatie burger-overheid dient gehandhaafd te worden. Dat was hier niet aan de orde. Maar bovendien buiten dat, zou het wel vragen oproepen als de gemeente na tientallen jaren gedogen ineens gaat handhaven in een civiele kwestie die veel burgers treft”.”En nee, de gemeente was juridisch gezien dus niet verplicht tot handhaven”.

8.A. Floor (LPG); “Had er niet eerst een raadsvoorstel van het college moeten komen alvorens dit project te starten?”
De Rekenkamer; “Zeker gezien het aantal burgers dat hiermee gemoeid is, was dat wel zo handig geweest!

Pauze

Na de pauze de tweede termijn, ontstaat gesteggel over het verschil tussen het stellen van inhoudelijke of technische vragen en in welke vergadering die thuishoren als wethouders Daandels zijn antwoorden uitvoeriger wil gaan verklaren/verdedigen. Nel Schuts  (Keerpunt) vraagt aandacht voor het volgende, daarbij later  gesteund door J. van Geest (VPG), hij deelt de mening van het Keerpunt raadslid en interrumpeert ook meermaals;

N.Schuts (Keerpunt): “Wij zijn van mening dat in de commissie technische vragen worden gesteld en geen inhoudelijke. Inhoudelijke vragen wensen wij te stellen tijdens de raadsvergadering van 28 maart 2017 en daar verwachten wij ook de antwoorden van de heer Daandels”.

Van Geest (VPG); “Er wordt hier een toneelstuk opgevoerd waarbij de wethouder in een keurig bedje wordt gelegd. Inhoudelijke vragen horen plenair/in de raad thuis.U geeft de wethouder hier alle gelegenheid zijn positie te kiezen en zo hoort het niet”.

Hierna vervolgt weth. Daandels zijn betoog;
“Wat betreft onvoldoende overleg/contact tussen college en raad; misschien was het college hierin af en toe te krampachtig, mogelijk omdat hier en daar stevig taalgebruik werd gebezigd. Wij zijn echter regelmatig met elkaar in contact geweest. Ik ben content dat de rekenkamer concludeert dat het project inhoudelijk een succes was.

Interruptie J.van Geest; “Dit wordt te gek; wij zijn niet regelmatig met elkaar in contact geweest, maar wij hebben de wethouder regelmatig ter verantwoording geroepen, dat is iets anders!”

Interruptie A. Floor: “Wethouder, wat was uw rol in het communicatieplan”.

Weth. Daandels: “Als zich problemen voordoen ga je aan de keukentafel bij mensen, dus nóg meer naar het probleemgeval toe. Dat Eiffel namens de gemeente optrad werd anders beleefd in ‘het veld’, dat hebben wij onderschat. Waarom er geen communicatieplan was? Dat is een goede vraag, het was wijzer geweest dat wel te doen.”


Hierna wordt afgesproken dat de discussie plaats vindt in de raadsvergadering van 28 maart 2017.

Geen opmerkingen: