7 feb. 2017

Liveblog raadsvergadering 8 februari 2017.

  
Joon: geen klachten ontvangen. We controleren regelmatig!!!
1.      Opening


2.   Vaststellen agenda

Nel Schuts: Ik ben niet aanwezig bij agendapunt 13. Ik ben belanghebbende.  Betrokkene is een zwager van mij.

VPGrave: Motie aan het eind van de vergadering over  Ambachtscentrum.


Liberaal Trots Land van Cuijk: Motie vestingvisie vaststellen.

VPGrave: Bij agendapunt 10, rekenkamerrapport ICT, dienen wij een amendement in.

3.   Algemeen spreekrecht

1.Toonen Gassel
Over agendapunt 12 Het gaat om een huis. Efficiency in procedure. Snellere uitspraak en procedures. Ik wens jullie een goede besluitvorming toe.

2. Van Geel..ambachtscentrum.
Pleidooi Grave nog mooier te maken. Thuiszitters en nieuwe Nederlanders expertise delen. Op maat naar een betaalde baan. Synergie. Ruimte beschikbaar voor ambachtelijk centrum. Stichting “Grave helpt” is in oprichting. Optie de voormalige Wegwijzer. Toekomst van deze school?

4.   Vragen

Floor:

    1. Bouwproject CPOVennendaal gaat niet door? 
        Supermarkt plan van 2000 vierkante meter?

Eric Daandels (CDA)Enthousiast woningbouwplan. Eigenaar heeft initiatief in december bij ons binnengegooid. Huurder wordt pas later bekend. Past binnen bestemmingsplan moeten  voor 17 februari reageren. Aanvraag op basis bestemmingsplan moeten we bestuderen.

2. Raad delegatiebesluit nemen omgevingswet? 

Eric Daandels (CDA): Bureau maakt een plan van aanpak. We gaan een intensieve periode van overleg enz. tegemoet.

3. Status snippergroenproject.
Eric Daandels (CDA): Van 800 dossiers bijna alles doorgewerkt. Weinig dossiers moeten nog behandeld worden.

Spoorendonk: neemt het college maatregelen om goede communicatie met wijk- en dorpsraden van werkzaamheden te verbeteren rond werkzaamheden door derden?

 Antwoord: Ja (Eric Daandels (CDA)

Smulders:

     1.    Verkeersafwikkeling Brede School?

Joon (VVD) : verkeersrapport is besproken. Dan naar het college. Dan komt er een collegevoorstel.

    2. Verlegging provinciale weg.

   Roolvink (VVD): Inwoners moeten Zienswijzen indienen over tracevarianten verlegging provinciale weg.
Op basis van alle reacties, nu al 40 binnen, wordt een raadsvoorstel geschreven.  In raad mei wordt een voorstel behandeld.

Litjens

1. Veiligheidsregio. Grote bedenkingen over veiligheid. Hier wordt gespeeld met onze veiligheid.
2. Ongeluk stuw Grave. 

Roolvink (VVD): Er komen twee onderzoeken. Gecombineerd onderzoek van drie partijen en een onderzoek door Raad voor de Veiligheid. 

3. Ladderwagen. Bijzondere regeling. Wettelijke regeling. Duurste Veiligheidsregio heeft  70 euro te besteden.  Goedkoopste 40. Het is een discussie over geld. We kunnen het niet anders maken.

4.  Ik sluit me aan bij de vragen van Jacques van Geest over de Molenakker.

5. Vraag over Auditcommissie.

Wie bepaalt de belslotenheid en wanneer besluit men dat?


Roolvink (VVD): Auditcommissie bepaalt of de vergadering open of besloten is.

Nel Schuts: wanneer beslist de auditcommissie?
Roolvink (VVD): Bij aanvang van de vergadering tekst griffier.

Nel Schuts:
1. Ongeregelde bende bij fietsenstalling.

Joon (VVD): regelmatige controle ter plaatse.
Andere stap. Geen overlastmeldingen ontvangen.

2. Tweede Kamerverkiezingen. Gemeente nog activiteiten ondernemen? Grotere borden?

Roolvink (VVD): via gemeentepagina wordt publiciteit verricht. Indien gewenst.

3. Bij herhaling vragen gesteld over ontwikkelingen supermarkten.
We voelen ons tekort gedaan. Waardoor is het gestrand?

Eric Daandels (CDA): CPO is gestrand. Belangstellenden verschilden van mening. Eigenaar voormalig tuincentrum is eigenaar van het terrein. We zitten in de toetsende fase. Gebruikelijke weg bewandeld.

Nel Schuts:  Wethouder weet u niet waarom het gestrand is?

Eric Daandels (CDA): Eigenlijk zou de schop in de grond zijn gegaan. Wethouder is verbaasd door besluit van de eigenaar.

Kamps (VPGrave):

    1.  Katrien. Stavaza? Antwoord: Binnen 6 weken uitsluitsel.

    2. Catharinahof. Evaluatie. Overeenkomst. STAVAZA? 

    Anja Henisch (LPG): Informatie is nog niet compleet.   
    Vraag: In "2014 is overeenkomst gesloten. Waarom duurt het zo lang?

Jacques van Geest (VPGrave):

1. Compliment. Presenteren van de diverse duro’s was prima. College heeft voor de beste partij gekozen om Visie te ontwikkelen. Top. 

2. Molenakker. STVAZA?

Eric Daandels (CDA): Vooroverleg met de provincie. Gesprek gehad met de initiatiefnemers. Zij zijn aan zet.

3. Vorige vergadering veel commotie gehad. Dingen gezegd die niet correct waren. Mevrouw Anja Henisch heeft dingen gezegd die niet klopte.

Anja Henisch (LPG): Ik neem geen woord terug.

Jacques van Geest: integriteit is vernoemd.

Anja Henisch: niet in de openbaarheid gebracht. Informatie is uit het presidium gekomen.

Nel Schuts: dit kan zo echt niet. Ik kom hier later op terug.

Hennie Bongers: hopen plastic afval in de Zittert. Er ligt voor twee meter aan vuil opgestapeld.

Eric Daandels (CDA): er komt geen extra actie van ons. Eigen verantwoording.

5.   Ingekomen stukken en mededelingen

Mededeling Ben Litjens OBDN intakeformulieren op elkaar afstemmen met gemeenten is door mij voorgesteld. Niets meer over vernomen. De fractie was op een bijeenkomst van   OBDN  in Den Bosch. Dit aangekaart op die bijeenkomst.
De aanwezige bestuurders uit de hele regio vonden het een prima voorstel dat door de OBDN wordt overgenomen.

Nel Schuts: 

Rapport MKB ligt vanaf vandaag ter inzage. Kan er dus nu nog geen vragen over stellen.

Diverse andere vragen over de ingekomen stukken:
  • Aanbiedingsbrieven Rekenkamercommissie ontbreken.
  • Beantwoording brief 30: graag antwoord.
  • Brief ouderen Laco: meenemen met onderhandelingen.
  • Betere communicatie met wijk- en dorpsraden. Uw reactie.
  • 9. Tango: beste locatie. De Bons? In onderzoek.
  • 6. Afdoening B&W
Reacties:

30. Krijgt U
32. Joon (VVD): gesproken met afgevaardigden van ouderen. Ik zal mijn best doen.

Vaststellen besluiten van 20 december 2016

Nel Schuts: waardering uitspreken over het werk van de Rekenkamercommissie.

Roolvink (VVD): dat moet u aan de raad vragen.

Nel: Ik ben niet eens met de afhandeling van het college  inzake rapport rekenkamercommissie.

6.   Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Venesteinlaan 1” Velp

Nel  Schuts verlaat de zaal. 

Joosten (LPG): Nel had toen al terughoudender moeten zijn bij de behandeling in de commissie.

7.   Wijzigingen verordeningen leges en reinigingsheffingen. Aangenomen.

8.   Benoeming commissieleden .

Benoeming bij acclamatie.

Litjens: stemverklaring. Geloofsbrieven in de toekomst?

De genoemde heren: W.Dieperink ,Huub  Linders, G.Friesen, D.Pennings worden benoemd.

9.   Rapport rekenkamercommissie.

Oppositie niet mee eens hoe wordt omgegaan wordt met de adviezen.

Opname gestopt.

Zelfs op drie computers was het niet mogelijk de vergadering af te luisteren.

Na vijf pogingen gestopt!!!

Vanmorgen nog steeds geen geluid en beelden van de vergadering via de website. Zit nu op een terugbelletje te wachten van griffier of communicatiemedewerker. Henk Ruys belde me net terug.


Dankzij een ouderwets telefoontje met onze fractievoorzitter Nel Schuts kan ik nog het volgende melden:


Het amendement over het rapport van de rekenkamer ICT is door de volledige oppositie en het CDA gesteund.


De motie, vreemd aan de orde van de dag, van Frans Smulders is ook aangenomen. De volledige oppositie en Liberaal Trots Land van Cuijk steunden deze motie om de verlegging van de provinciale weg onderdeel te laten zijn van het ruimtelijke onderzoek/visie Grave Vestingstad.

Amendement: aanbevelingen overnemen
10.        Agrifood capital
11.        Meisevoort coordinatieregeling

12.        Bestemmingsplan Kranenhofseweg

Geen opmerkingen: