12 feb. 2017

Ben schrijft:

Inbreng raadslid Ben Litjens (Keerpunt 2010) tijdens de gemeenteraad van 7 februari 2017
Betreft agendapunt 4: Vragen
1. met betrekking tot het ongeluk van de stuw.

Al enkele jaren zet ik grote vraagtekens bij de doelmatigheid van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
Na ruim een maand na het ongeluk is er nog geen evaluatie rapport wat naar buiten is gebracht. Zelfs bij mijn weten nog geen voorlopig rapport of een opsomming van de feiten.
Een ieder weet wat in Grave de grote veiligheidsrisico's zijn:
1. een oude binnenstad met veel houten daken en smalle straten;
2. de ligging aan een grote rivier
3. veel bossen en bossages
4. de verkeersinfrastructuur, die dwars door Grave loopt
5. enige hoge woonbebouwingen zoals Catharinehof, kloosters e.d.

En hoe gaat de Veiligheidsregio Brabant-Noord met de veiligheid om: Op z'n Bosses, Veel vergaderen, tarieven verhogen, carnaval vieren en Bossche bollen eten.
Een voorbeeld:
De gemeenteraad van Grave neemt een motie aan dat de gemeente Grave de kosten voor het behoud van de bestaande ladderwagen wil betalen.

Wat denk je dat de Veiligheidsregio antwoord: “Het is te duur!!!!!!”.
Een carnavalskraker!
Maar voor mij is dit geen carnavalskraker. Hier wordt gespeeld met onze veiligheid.

En nu? Ja nu? Nu wil ik dat er een grondig onafhankelijk onderzoek komt naar het interne functioneren van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
Ik vraag aan alle fractievoorzitters om hun schouders hieronder te zetten?

2. De vragen van Jacques van Geest over de Molenakker van 29 januari 2017
Ik ondersteun deze vragen want zij zijn mij uit het hart gegrepen. Bedankt Jacques! Ik zie er daarom van af om thans soortgelijke vragen te stellen.
Ik vraag het College wel eens diep na te denken over de impact van de vragen van Jacques en deze zo te beantwoorden, dat het leidt tot een andere aanpak?

3. De laatste Auditvergadering was besloten.
Toen enkele maanden geleden de vaststelling van de Verordening op Auditcommissie aan de orde was is mij door uw College verzekerd, dat het niet de bedoeling was om in beslotenheid te gaan vergaderen. En de eerste de beste keer gebeurt het toch. Waarover moet er besloten vergaderd worden?
De accountantscontrole? Typisch een voorbeeld, waarbij openbaarheid van belang is. Volgens het Algemeen Dagblad willen de grote accountantsbureaus

stoppen met de cijfermatige controle, omdat dat bij de gemeenten niet meer te doen is. Vraag: Speelt dat ook in Grave?
Betreft agendapunt 5: Ingekomen stukken en mededelingen
Bij de behandeling van de begrotingen en jaarrekeningen van de OBDN (Omgevingsdienst Brabant-Noord) heb ik steeds gevraagd om een efficiënter optreden van deze dienst, waarvan de gemeente Grave verplicht is diensten af te nemen tegen kostprijs. Deze kostprijs bedraagt meer dan € 75,- per uur. De burger moet deze prijs weer betalen via de legesregeling etcetera.
Ik heb gevraagd om de intake formulieren van de verschillende gemeenten te stroomlijnen, zodat er een herkenbaar stelsel komt binnen de OBDN.
Tot op heden is dat via de gemeenteraad niet gelukt.
Op 18 januari 2017 is onze gehele fractie naar de OBDN op werkbezoek geweest. Aldaar heb ik tijdens een openbare bijeenkomst deze kwestie opnieuw aan de orde gesteld.

En wat was het antwoord: De OBDN komt met een voorstel naar alle gemeenten, omdat dit inderdaad een goed kostenbesparend voorstel is. Hoera! Hoera!
Met dank aan de fractie.

A.stukken
Betreft agendapunt 7: gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Venesteinlaan 1 te Velp
Akkoord met dit voorstel

Betreft agendapunt 8: Wijziging verordening leges en rioolrechtenheffingen
Akkoord met dit voorstel
B-stukken
Betreft agendapunt 9: benoeming commissieleden etc.
Met dit voorstel ben ik akkoord.
Wel bepleit ik dat vaste commissie leden, die geen raadslid zijn, een vorm van een geloofsbrief overleggen inzake hun nevenbetrekkingen en deze ter kennis brengen aan de leden van de gemeenteraad. Dit alles in ons streven naar integer handelen.

Betreft agendapunt 10: Rapport Rekenkamercommissie Land van Cuijk over ICT core business
Ik lees in de stukken dat CGM ruim € 3 miljoen uitgeven aan ICT. Een geweldig bedrag.

Boxmeer en St. Anthonis besteden eveneens een paar miljoen.
En dat blijft maar doorgaan.
Uit persoonlijke kennis weet ik dat de gemeente Oss de ICT goed op orde heeft. Laten wij eens gaan kijken of samenwerking onder leiding van de gemeente Oss niet beter is dan al grommend binnen CGM, Boxmeer en St. Anthonis met elkaar om te gaan.
Richt de blik eens op dit punt naar andere gemeenten dan de vijf bekenden. Zo spelen

de fusie belangen geen prominente rol.
Ik bepleit een zakelijke en efficiënte aanpak, zoals de Rekenkamercommissie die ook bepleit. Maar ik ga een stap verder door de gemeente Oss er bij te betrekken. Dan komen wij ook uit de onderliggende angst voor een grote fusie van de vijf gemeenten. Wie in de gemeenteraad volgt een goede gedachte op?

Betreft agendapunt 11: Concept jaarplan en begroting 2017 regio Noordoost Brabant- Agrifood Capital
Voor mij is onduidelijk waarom wij € 4,- per inwoner uitgeven aan dit project? Dit project staat een dynamisch agrarische bedrijvigheid voor terwijl de gemeente Grave deze dynamische bedrijvigheid telkens bemoeilijkt als het aan de orde is. Grave kent geen grootschalig industrie terrein ten behoeve van Agrifood.

Grave beperkt telkens agrarische dynamiek.
Zo mag een frambozenteler geen teelt ondersteunend voorziening maken van 3 m1 hoogte terwijl dat overal in den lande de norm is. Grave zegt tegen de ondernemer 2,5 m1 is genoeg en daarmede basta!
Een plantenteler mag 's winters zijn producten niet onder plastic zetten om zijn teelt te beschermen tegen de winterkoude. Laat maar bevriezen en daarmede basta!
Een bomenteler mag geen bomen meer telen, die hoger zijn dan 1,5 m1, ook al hoort deze bomenteler tot de meest milieu vriendelijker teler van Nederland en verkrijgt hij daarvoor zelfs een prijs. Dit bedrijf van Europese allure mag niet groeien en daarmede basta!
Dit zijn maar enkele voorbeelden uit de praktijk maar Grave wil wel meepraten met de grote bedrijfsjongens en daarvoor geld op tafel leggen.
Voor mij geldt het een of het ander.
Ik vraag van het college en gemeenteraad om veel meer mee te denken met milieu vriendelijke land- en tuinbouw? Wat is daarop uw antwoord?

Ik ondersteun het voorstel, omdat de land- en tuinbouwsector en de verwerking van hun producten zorgt voor veel activiteit en werkgelegenheid in het land van Cuijk.
Betreft agendapunt 12: toepassen coördinatieregeling perceel Meisevoort te Gassel
Om tijd en duidelijkheid te winnen voor alle partijen, die belang hebben met dit voorstel, is het beter om het verlenen van toepassing van deze regeling gelijk te koppelen aan een bestemmingsplanwijziging.

Nu moet je als gemeenteraad iets beslissen zonder dat je weet hoe de aanwonenden en belanghebbenden over de kwestie denken. Hun gelegenheid om te reageren komt eerst bij het bestemmingsplan volledig aan de orde.
Ook de aanvrager blijft lang in onzekerheid terwijl hij kosten maakt, waarvan hij niet


weet of dat verstandig is geweest.
Tenslotte merk ik op het geen goede zaak te vinden om burgerbouw in het buitengebied te bevorderen. Toepassen van de rood voor rood regeling is wat mij betreft alleen aan de orde om een knelpunt op te lossen. Daarvan is hier naar mijn mening geen sprake dus ik stem tegen het voorstel.
Mag ik van het College vernemen of gelijktijdige behandeling van de coördinatieregeling en de wijziging van het bestemmingsplan in de toekomst samen wordt uitgevoerd.
Nogmaals: Ik stem tegen het huidige voorstel. Geen burgerbouw in het buitengebied is voor mij de regel. Een uitzondering moet in een bepaalde situatie kunnen maar dat moet passen in een gemeentelijk beleid, dat er nu niet is.

Betreft agendapunt 13: vaststellen bestemmingsplan Kranenhofscheweg 5 te Escharen
Deze wijziging van het bestemmingsplan is een voorbeeld, dat burgers niet weten wanneer er een allesomvattend nieuw bestemmingsplan Buitengebied in procedure wordt gebracht.

Zou het niet mogelijk zijn om tijdens de toezending van de WOZ aanslagen een inlegvel mee te sturen, waarop deze belangrijke informatie staat?
Overigens ondersteun ik dit voorstel.

Ben Litjens 

Geen opmerkingen: