21 jan. 2017

Waar praat de raad over: 1. Griffiebericht: Betrokkenheid inwoners en het nieuwe vergaderen in Grave

De werkgroep heeft zich eind december gebogen over de reacties die de fracties hebben ingediend naar aanleiding van de presentatie op 15 november. De reacties zijn zeer uiteenlopend van aard en gaan in een aantal gevallen buiten de reikwijdte van het ingezette traject.

Het doel zoals dat bij aanvang van het traject is opgesteld:

“Het doel is om te komen tot een levendige en dynamische wijze van vergaderen en besluitvorming, waarbij inwoners nadrukkelijker en eerder betrokken zijn, meer inbreng kunnen hebben en er meer interactie tot stand komt. De raad wil meer naar buiten gericht zijn en minder bezig zijn met de stukkenstroom en vergaderingen.”


Gesteld is dus dat een aantal punten dat door de fracties is ingebracht buiten de reikwijdte van dit traject vallen. Het gaat hierbij onder meer over de bestuurlijke cultuur en dualisme. Mogelijk is het een wens van de raad om deze zaken aan te pakken, besproken moet worden op welke wijze dit vorm krijgt en op welk moment.

Gesproken is over enkele recente voorbeelden waarbij de betrokkenheid van inwoners bij de totstandkoming van een voorstel als goed wordt beschouwd.

De mate waarin en wijze waarop inwoners kunnen participeren in het proces van de totstandkoming van beleid inclusief besluitvorming dient integraal benaderd te worden. Van belang is om te weten hoe hierop wordt ingezet door het college en de organisatie. De werkgroep wil daartoe in gesprek gaan met het college en de raad.


Afgetast wordt in hoeverre binnen de bestaande werkwijze van de raad verbeteringen doorgevoerd kunnen worden door te experimenteren.

Het doel voor de komende periode wordt daarom als volgt geformuleerd:

“Het eerder en beter betrekken van inwoners en het draagvlak onder inwoners vergroten.”


De werkgroep gaat op 23 januari in gesprek met het college. Later treedt de werkgroep ook met de raad en inwoners over de mogelijkheden om dit doel te realiseren. De vergaderstructuur wordt als middel gezien om genoemd doel voor een deel te kunnen bereiken. 

Geen opmerkingen: